270/2009 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.08.2009

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

270
VYHLÁŠKA
Národnej banky Slovenska
zo 16. júna 2009
o poskytovaní informácií o stave majetku v doplnkových dôchodkových fondoch
Národná banka Slovenska podľa § 67 ods. 5 zákona č. 650/2004 Z. z. o doplnkovom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 449/2008 Z. z. (ďalej len „zákon“) ustanovuje:
§ 1
Informácia o stave majetku v doplnkovom dôchodkovom fonde sa predkladá za jednotlivé doplnkové dôchodkové fondy, ktoré doplnková dôchodková spoločnosť vytvára a spravuje, a to vo forme výkazu označeného Dfo (MIS) 13-12; vzor informácie a metodika jej poskytovania sú uvedené v prílohe.
§ 2
Informácia podľa § 1 sa predkladá elektronicky v informačnom systéme Národnej banky Slovenska STATUS DFT – Zber, spracovanie a uchovávanie údajov subjektov finančného trhu v Slovenskej republike.
§ 3
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. augusta 2009.
v z. Viliam Ostrožlík v. r.
Príloha k vyhláške č. 270/2009 Z. z.
Informácia o stave majetku v doplnkovom dôchodkovom fonde
Metodika poskytovania informácie Dfo (MIS) 13-12
1. V informácii sa uvádza stav majetku v doplnkovom dôchodkovom fonde k poslednému dňu príslušného kalendárneho mesiaca.
2. Na určenie hodnoty majetku v doplnkovom dôchodkovom fonde sa používa ocenenie podľa vyhlášky Národnej banky Slovenska č. 246/2009 Z. z. o spôsobe určenia hodnoty majetku v dôchodkovom fonde a doplnkovom dôchodkovom fonde a o zmene vyhlášky Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 217/2005 Z. z. o vlastných zdrojoch doplnkovej dôchodkovej spoločnosti a o metódach a postupoch stanovenia hodnoty majetku v doplnkových dôchodkových fondoch v znení neskorších predpisov.
3. V časti „Názov doplnkového dôchodkového fondu“ sa uvádza názov doplnkového dôchodkového fondu podľa platného povolenia na výkon činnosti.
4. V časti „Identifikačný kód“ sa uvádza príslušný číselný kód, ktorý sa nachádza v IS STATUS DFT časti C. Číselníky/C.1 Subjekty.
5. V časti „Stav ku dňu“ sa uvádza dátum, ku ktorému bola informácia vykázaná.
6. Menou D sa rozumie denominovaná mena, v ktorej sú investičné nástroje vydané, alebo mena, v ktorej sú vklady vedené. Ak je denominovaná mena iná ako mena euro, považuje sa za cudziu menu.
7. Na prepočet hodnôt z cudzej meny na menu euro sa použije referenčný výmenný kurz určený a vyhlásený Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska pre deň, ku ktorému sa hodnota určuje. Referenčné výmenné kurzy k cudzím menám sa určujú a vyhlasujú podľa článku 12 ods. 12.1 Protokolu o Štatúte Európskeho systému centrálnych bánk a Európskej centrálnej banky pripojeného k Zmluve o založení Európskeho spoločenstva (Ú. v. EÚ C 321E, 29. 12. 2006) alebo podľa § 28 ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 566/1992 Zb. o Národnej banke Slovenska v znení neskorších predpisov.
8. Bežné účty, termínované vklady, pohľadávky a záväzky sa vykazujú jednotlivo, vzájomne sa nespočítavajú ani nezapočítavajú.
9. Všetky záväzky sa vykazujú v kladných hodnotách.
10. Údaje v jednotlivých častiach sa vypĺňajú podľa charakteru naformátovaných buniek. Ak nie možné vyplniť numerický údaj, uvádza sa „0“, ak nie je možné vyplniť textový údaj, kolónka zostáva prázdna.
11. Kolónky vyznačené šedou farbou sa nevypĺňajú.
12. V časti s názvom „Bežné účty, termínované vklady a úvery“
a) v stĺpci „Typ“ sa uvádza kód, ktorý sa vyberá zo zoznamu prípustných kódov číselníka s názvom FINANČNÝ NÁSTROJ, ktorý sa nachádza v IS STATUS DFT/C. Číselníky/C.7 Číselníky kódov,
b) v stĺpci „Názov vkladu/úveru“ sa uvádza „bežný účet“, „termínovaný vklad“ alebo „úver“; položka úver sa vykazuje, len ak je úver skutočne čerpaný,
c) v stĺpci „Názov banky“ sa uvádza názov banky alebo pobočky zahraničnej banky, v ktorej sú deponované finančné prostriedky; názov sa uvádza vo forme SWIFT kódu, ak banka nemá SWIFT kód, uvádza sa obchodné meno a sídlo,
d) v stĺpci „Mena D“ sa uvádza kód denominovanej meny, v ktorej je bežný účet, termínovaný vklad alebo úver vedený, kód meny sa uvádza podľa medzinárodných štandardov ISO 4217 a vyberá sa zo zoznamu prípustných kódov číselníka MENA, ktorý sa nachádza v IS STATUS DFT/C. Číselníky/C.7 Číselníky kódov,
e) v stĺpci „Kurz D“ sa uvádza kurz denominovanej meny voči euru podľa bodu 7,
f) v stĺpci „Objem v eurách“ sa uvádza súčin hodnoty stĺpca 5 a stĺpca 6,
g) v stĺpci „Úroková sadzba v % p. a.“ sa uvádza ročná úroková sadzba úročenia bežného účtu, termínovaného vkladu alebo úveru v percentuálnom vyjadrení,
h) v stĺpci „AÚV v mene D“ sa uvádza alikvotná časť úrokových výnosov, ktorá zatiaľ nebola pripísaná na bežný alebo termínovaný účet v denominovanej mene; pri úvere sa uvádza alikvotná časť úrokového nákladu príslušného záväzku v denominovanej mene,
i) v stĺpci „AÚV v eurách“ sa uvádza alikvotná časť úrokových výnosov, ktorá zatiaľ nebola pripísaná na bežný účet alebo termínovaný účet v eurách; pri úvere sa uvádza alikvotná časť úrokového nákladu príslušného záväzku v eurách,
j) v stĺpci „Ocenenie v eurách“ sa uvádza súčet hodnoty stĺpca 7 a stĺpca 10,
k) v stĺpci „Podiel na hodnote majetku v %“ sa uvádza percentuálny podiel jednotlivého bežného účtu, termínovaného účtu alebo úveru na celkovej hodnote majetku doplnkového dôchodkového fondu,
l) v stĺpci „Dátum – začiatok trvania TV“ sa uvádza začiatok doby platnosti vkladu v tvare d.m.rrrr,
m) v stĺpci „Dátum – koniec trvania TV“ sa uvádza koniec doby platnosti vkladu v tvare d.m.rrrr,
n) v stĺpci „Druh TV“ sa uvádza „FIX“ pri termínovanom vklade s fixnou sadzbou alebo „VAR“ pri termínovanom vklade s variabilnou sadzbou,
o) v stĺpci „Báza úročenia“ sa uvádza jedna z možností „Act/360“, „Act/365“, „30/360“, „30E/360“ alebo „Act/Act“,
p) v stĺpci „Splátka istiny“ sa uvádza frekvencia splácania – týždenná „W“, dvojtýždňová „2W“, mesačná „M“, dvojmesačná „2M“, štvrťročná „Q“, polročná „S“, ročná „Y“, jednorazové splatenie istiny na konci „F“, nepravidelné splatenie istiny „I“,
q) v stĺpci „Splátka úroku“ sa uvádza frekvencia splácania – týždenná „W“, dvojtýždňová „2W“, mesačná „M“, dvojmesačná „2M“, štvrťročná „Q“, polročná „S“, ročná „Y“, jednorazové splatenie úroku na konci „F“, nepravidelné splatenie úroku „I“,
r) v stĺpci „Variabilná sadzba“ sa uvádza typ sadzby, ktorý sa odvodzuje od príslušnej referenčnej úrokovej sadzby s príslušnou lehotou splatnosti, napríklad „2W EURIBOR“, „3M EURIBOR“,
s) v stĺpci „Bázické body (pips) k variabilnej sadzbe“ sa uvádza údaj ako reálne číslo; napríklad ak pri termínovanom vklade je určená úroková sadzba „3M EURIBOR -35“, uvádza sa údaj „-35“,
t) v stĺpci „Dátum splácania nominálu“ sa uvádza dátum splácania nominálu pri termínovaných vkladoch, len ak sa líši od dátumu uvedeného v stĺpci „Dátum – začiatok trvania TV“; dátum sa uvádza v tvare d.m.rrrr,
u) v stĺpci „Dátum splácania úroku“ sa uvádza dátum splácania úroku pri termínovaných vkladoch, len ak sa líši od dátumu uvedeného v stĺpci „Dátum – začiatok trvania TV“; dátum sa uvádza v tvare d.m.rrrr,
v) v stĺpci „Krajina“ sa uvádza štát, v ktorom je vedený bežný účet, termínovaný účet alebo úver; kód príslušného štátu sa vyberá zo zoznamu prípustných kódov číselníka KRAJINA“, ktorý sa nachádza v IS STATUS DFT/C. Číselníky/C.7 Číselníky kódov.
13. V časti s názvom „Dlhové cenné papiere“
a) v stĺpci „Typ“ sa uvádza kód príslušného typu dlhového cenného papiera, ktorý sa vyberá zo zoznamu prípustných kódov číselníka s názvom DRUH CENNÉHO PAPIERA, ktorý sa nachádza v IS STATUS DFT/C. Číselníky/C.7 Číselníky kódov,
b) v stĺpci „ISIN“ sa uvádza označenie cenného papiera podľa medzinárodného systému číslovania na identifikáciu cenných papierov,
c) v stĺpci „Mena D“ sa uvádza kód denominovanej meny, v ktorej sú dlhové cenné papiere vedené, kód meny sa uvádza podľa medzinárodných štandardov ISO 4217 a vyberá sa zo zoznamu prípustných kódov číselníka MENA, ktorý sa nachádza v IS STATUS DFT/C. Číselníky/C.7 Číselníky kódov,
d) v stĺpci „Trhová cena/ks v mene D“ sa uvádza trhová cena za jeden kus dlhového cenného papiera v denominovanej mene bez AÚV v absolútnom vyjadrení,
e) v stĺpci „Kurz D“ sa uvádza kurz denominovanej meny voči euru podľa bodu 7,
f) v stĺpci „Objem v eurách“ sa uvádza súčin hodnoty stĺpca 8 a stĺpca 9,
g) v stĺpci „AÚV v mene D“ sa uvádza alikvotná časť úrokového výnosu z kupónu príslušnej emisie dlhových cenných papierov v denominovanej mene,
h) v stĺpci „AÚV v eurách“ sa uvádza alikvotná časť úrokového výnosu z kupónu príslušnej emisie dlhových cenných papierov v eurách alebo protihodnota v eurách,
i) v stĺpci „Ocenenie v eurách“ sa uvádza súčet hodnoty stĺpca 10 a stĺpca 12,
j) v stĺpci „Zdroj ocenenia“ sa uvádza zdroj, ktorý doplnková dôchodková spoločnosť použila na ocenenie dlhových cenných papierov v majetku v doplnkovom dôchodkovom fonde; pre cenu určenú organizátorom rozhodujúceho regulovaného trhu sa uvádza „CRT“, pre cenu určenú všeobecne uznávaným informačným systémom, ktorý uverejňuje oficiálne trhové ceny, sa uvádza „CIS“, pre teoretickú cenu vypočítanú podľa vzorca sa uvádza „TCV“, pre teoretickú cenu vypočítanú podľa oceňovacieho modelu sa uvádza „TCM“,
k) v stĺpci „Podiel na hodnote majetku v %“ sa uvádza percentuálny podiel jednotlivých dlhových cenných papierov na celkovej hodnote majetku doplnkového dôchodkového fondu,
l) v stĺpci „Podiel na emitentovi v %“ sa uvádza percentuálny podiel jednotlivých dlhových cenných papierov na emitentovi pre príslušný doplnkový dôchodkový fond,
m) v stĺpci „Vnorený derivát“ sa uvádza „ÁNO“, ak je výplata úroku alebo istiny z dlhového cenného papiera naviazaná na vývoj podkladového aktíva, v opačnom prípade sa uvádza „NIE“,
n) v stĺpci „Bloomberg ticker/Reuters RIC“ sa uvádza kód dlhového cenného papiera zo systému Bloomberg, prípadne Reuters; ak nie je možné uviesť kód zo systému Bloomberg, prípadne Reuters, uvádza sa kód (skratka), pod ktorým je dlhový cenný papier evidovaný v systéme regulovaného trhu; ak nie je možné predmetný kód uviesť, stĺpec sa nevypĺňa,
o) v stĺpci „Obchodné meno“ sa uvádza obchodné meno emitenta príslušného dlhového cenného papiera,
p) v stĺpci „IČO“ sa uvádza identifikačné číslo emitenta príslušného dlhového cenného papiera, ktoré sa vypĺňa iba pri dlhových cenných papieroch emitovaných spoločnosťami so sídlom na území Slovenskej republiky,
q) v stĺpci „Krajina“ sa uvádza názov štátu, v ktorom má emitent príslušného dlhového cenného papiera sídlo; kód príslušného štátu sa vyberá zo zoznamu prípustných kódov číselníka KRAJINA“, ktorý sa nachádza v IS STATUS DFT/C. Číselníky/C.7 Číselníky kódov,
r) v stĺpci „Sektor“ sa uvádza inštitucionálny sektor emitenta príslušného dlhového cenného papiera podľa metodiky ESA 95,
s) v stĺpci „Dátum emisie“ sa uvádza deň, keď bol dlhový cenný papier vydaný emitentom, a to v tvare d.m.rrrr,
t) v stĺpci „Dátum splatnosti“ sa uvádza deň splatnosti dlhového cenného papiera v tvare d.m.rrrr,
u) v stĺpci „Spôsob splácania menovitej hodnoty“ sa uvádza frekvencia splácania – týždenná „W“, dvojtýždňová „2W“, mesačná „M“, dvojmesačná „2M“, štvrťročná „Q“, polročná „S“, ročná „Y“, jednorazové splatenie istiny na konci „F“, nepravidelné splatenie istiny „I“,
v) v stĺpci „Dátum splácania menovitej hodnoty“ sa uvádza dátum, od ktorého sa začína počítať splácanie menovitej hodnoty cenného papiera v tvare d.m.rrrr; vypĺňa sa, len ak sa dátum splácania líši od dátumu uvedeného v stĺpci „Dátum emisie“,
w) v stĺpci „Frekvencia kupónových platieb“ sa uvádza frekvencia splácania kupónu – týždenná „W“, dvojtýždňová „2W“, mesačná „M“, dvojmesačná „2M“, štvrťročná „Q“, polročná „S“, ročná „Y“, jednorazové splatenie kupónu na konci „F“, nepravidelné splatenie kupónu „I“,
x) v stĺpci „Dátum splácania úroku“ sa uvádza dátum, od ktorého sa začína počítať splácanie úroku v tvare d.m.rrrr; vypĺňa sa, len ak sa dátum splácania líši od dátumu uvedeného v stĺpci „Dátum emisie“,
y) v stĺpci „Sadzba v %“ sa uvádza úroková sadzba, na ktorú dlhopis znie; ak ide o dlhopis s variabilnou sadzbou, uvádza sa hodnota úrokovej sadzby, ktorá je súčtom hodnoty variabilnej sadzby platnej pre príslušné obdobie a bázických bodov (pipsov),
z) v stĺpci „Báza úročenia“ sa uvádza jedna z možností „Act/360“, „Act/365“, „30/360“, „30E/360“ alebo „Act/Act“,
aa) v stĺpci „Variabilná sadzba“ sa uvádza typ sadzby, ktorý sa odvodzuje od príslušnej referenčnej úrokovej sadzby s príslušnou lehotou splatnosti, napríklad ak sa kupón inkasuje štvrťročne, uvádza sa 3M EURIBOR“,
ab) v stĺpci „Prémia za riziko“ sa uvádza použitá prirážka k bezrizikovej úrokovej miere pre danú menu použitú pri výpočte teoretickej ceny dlhového cenného papiera,
ac) v stĺpci „Bázické body (pips) k variabilnej sadzbe“ sa uvádza údaj ako reálne číslo; napríklad ak je stanovená úroková sadzba „3M EURIBOR +18“, uvádza sa údaj „18“,
ad) v stĺpci „Dátum nákupu“ sa uvádza dátum, keď bol dlhový cenný papier nadobudnutý do majetku v doplnkovom dôchodkovom fonde, a to v tvare d.m.rrrr,
ae) v stĺpci „Protistrana“ sa uvádza obchodné meno subjektu, od ktorého bol dlhový cenný papier nadobudnutý.
14. V časti s názvom „Akcie“
a) v stĺpci „Názov akcie“ sa uvádza názov príslušnej akcie,
b) v stĺpci „ISIN“ sa uvádza označenie cenného papiera podľa medzinárodného systému číslovania na identifikáciu cenných papierov,
c) v stĺpci „Mena D“ sa uvádza kód denominovanej meny, v ktorej sú akcie vydané; kód meny sa uvádza podľa medzinárodných štandardov ISO 4217 a vyberá sa zo zoznamu prípustných kódov číselníka MENA, ktorý sa nachádza v IS STATUS DFT/C. Číselníky/C.7 Číselníky kódov,
d) v stĺpci „Kurz D“ sa uvádza kurz denominovanej meny voči euru podľa bodu 7,
e) v stĺpci „Ocenenie v eurách“ sa uvádza súčin hodnoty stĺpca 7 a stĺpca 8,
f) v stĺpci „Zdroj ocenenia“ sa uvádza zdroj, ktorý doplnková dôchodková spoločnosť použila na ocenenie cenných papierov v majetku v doplnkovom dôchodkovom fonde; pre cenu určenú organizátorom rozhodujúceho regulovaného trhu sa uvádza „CRT“, pre cenu určenú všeobecne uznávaným informačným systémom, ktorý uverejňuje oficiálne trhové ceny sa, uvádza „CIS“, pre teoretickú cenu vypočítanú podľa vzorca sa uvádza „TCV“, pre teoretickú cenu vypočítanú podľa oceňovacieho modelu sa uvádza „TCM“,
g) v stĺpci „Podiel na hodnote majetku v %“ sa uvádza percentuálny podiel jednotlivých akcií na hodnote majetku príslušného doplnkového dôchodkového fondu,
h) v stĺpci „Podiel na emitentovi v %“ sa uvádza percentuálny podiel jednotlivých akcií na emitentovi pre príslušný doplnkový dôchodkový fond,
i) v stĺpci „Emitent“ sa v časti „Obchodné meno“ uvádza názov subjektu, ktorý vydal cenný papier, v časti „IČO“ sa uvádza identifikačné číslo emitenta príslušného cenného papiera, ktoré sa vypĺňa iba pri cenných papieroch emitovaných spoločnosťami so sídlom na území Slovenskej republiky, v časti „Krajina“ sa uvádza štát, v ktorom má sídlo emitent príslušného cenného papiera; kód príslušnej krajiny sa vyberá zo zoznamu prípustných kódov číselníka KRAJINA, ktorý sa nachádza v IS STATUS DFT/C. Číselníky/C.7 Číselníky kódov; v časti „Sektor“ sa uvádza inštitucionálny sektor emitenta príslušného cenného papiera podľa metodiky ESA 95,
j) v stĺpci „Bloomberg ticker/Reuters RIC“ sa uvádza kód akcie zo systému Bloomberg, prípadne Reuters; ak nie je možné uviesť kód zo systému Bloomberg, prípadne Reuters, uvádza sa kód (skratka), pod ktorým je cenný papier evidovaný v systéme regulovaného trhu; ak nie je možné kód uviesť, stĺpec sa nevypĺňa,
k) v stĺpci „Dátum nákupu“ sa uvádza dátum, keď bol cenný papier nadobudnutý do majetku v doplnkovom dôchodkovom fonde, a to v tvare d.m.rrrr,
l) v stĺpci „Protistrana“ sa uvádza obchodné meno subjektu, od ktorého bol cenný papier nadobudnutý.
15. V časti s názvom „Podielové listy“
a) v stĺpci „Názov podielového listu“ sa uvádza názov príslušného podielového listu,
b) v stĺpci „Obchodné meno správcovskej spoločnosti/ZSKI“ sa uvádza obchodné meno príslušnej správcovskej spoločnosti, prípadne zahraničného subjektu kolektívneho investovania, ktoré príslušný podielový list vydali,
c) v stĺpci „ISIN“ sa uvádza označenie cenného papiera podľa medzinárodného systému číslovania na identifikáciu cenných papierov,
d) v stĺpci „Mena D“ sa uvádza kód denominovanej meny, v ktorej sú podielové listy vydané; kód meny sa uvádza podľa medzinárodných štandardov ISO 4217 a vyberá sa zo zoznamu prípustných kódov číselníka MENA, ktorý sa nachádza v IS STATUS DFT/C. Číselníky/C.7 Číselníky kódov,
e) v stĺpci „Kurz D“ sa uvádza kurz denominovanej meny voči euru podľa bodu 7,
f) v stĺpci „Ocenenie v eurách“ sa uvádza súčin hodnoty stĺpca 8 a stĺpca 9,
g) v stĺpci „Zdroj ocenenia“ sa uvádza zdroj, ktorý doplnková dôchodková spoločnosť použila na ocenenie podielových listov v majetku v doplnkovom dôchodkovom fonde; pre cenu určenú organizátorom rozhodujúceho regulovaného trhu sa uvádza „CRT“, pre cenu určenú všeobecne uznávaným informačným systémom, ktorý uverejňuje oficiálne trhové ceny, sa uvádza „CIS“, pre teoretickú cenu vypočítanú podľa vzorca sa uvádza „TCV“, pre teoretickú cenu vypočítanú podľa oceňovacieho modelu sa uvádza „TCM“,
h) v stĺpci „Podiel na hodnote majetku v %“ sa uvádza percentuálny podiel jednotlivých podielových listov na hodnote majetku príslušného doplnkového dôchodkového fondu,
i) v stĺpci „Podiel na fonde v %“ sa uvádza percentuálny podiel jednotlivých podielových listov na podielovom fonde pre príslušný doplnkový dôchodkový fond,
j) v stĺpci „Emitent“ sa v časti „Krajina“ uvádza štát, v ktorom má sídlo emitent príslušného podielového listu; kód príslušnej krajiny sa vyberá zo zoznamu prípustných kódov číselníka KRAJINA, ktorý sa nachádza v IS STATUS DFT/C. Číselníky/C.7 Číselníky kódov, v časti „Sektor“ sa uvádza inštitucionálny sektor emitenta príslušného podielového listu podľa metodiky ESA 95,
k) v stĺpci „Bloomberg ticker/Reuters RIC“ sa uvádza kód podielového listu zo systému Bloomberg, prípadne Reuters; ak nie je možné uviesť kód zo systému Bloomberg, prípadne Reuters, uvádza sa kód (skratka), pod ktorým je podielový list evidovaný v systéme regulovaného trhu; ak nie je možné kód uviesť, stĺpec sa nevypĺňa,
l) v stĺpci „Dátum nákupu“ sa uvádza dátum, keď bol podielový list nadobudnutý do majetku v doplnkovom dôchodkovom fonde, a to v tvare d.m.rrrr,
m) v stĺpci „Protistrana“ sa uvádza obchodné meno subjektu, od ktorého bol podielový list nadobudnutý.
16. V časti s názvom „Iné cenné papiere a ostatné finančné nástroje“
a) v stĺpci „Typ“ sa uvádza kód príslušného typu cenného papiera a ostatného finančného nástroja, ktorý sa vyberá zo zoznamu prípustných kódov číselníka DRUH CENNÉHO PAPIERA, ktorý sa nachádza v IS STATUS DFT/C. Číselníky/C.7 Číselníky kódov,
b) v stĺpci „ISIN“ sa uvádza označenie cenného papiera podľa medzinárodného systému číslovania na identifikáciu cenných papierov,
c) v stĺpci „Mena D“ sa uvádza kód denominovanej meny, v ktorej sú iné cenné papiere a ostatné finančné nástroje vydané; kód meny sa uvádza podľa medzinárodných štandardov ISO 4217 a vyberá sa zo zoznamu prípustných kódov číselníka MENA, ktorý sa nachádza v IS STATUS DFT/C. Číselníky/C.7 Číselníky kódov,
d) v stĺpci „Kurz D“ sa uvádza kurz denominovanej meny voči euru podľa bodu 7,
e) v stĺpci „Objem v eurách“ sa uvádza súčin hodnoty stĺpca 8 a stĺpca 9,
f) v stĺpci „AÚV v mene D“ sa uvádza alikvotná časť úrokového výnosu z kupónu príslušnej emisie iných cenných papierov a ostatných finančných nástrojov v denominovanej mene,
g) v stĺpci „AÚV v eurách“ sa uvádza alikvotná časť úrokového výnosu z kupónu príslušnej emisie iných cenných papierov a ostatných finančných nástrojov v eurách alebo protihodnota v eurách,
h) v stĺpci „Ocenenie v eurách“ sa uvádza súčet hodnoty stĺpca 10 a stĺpca 12,
i) v stĺpci „Zdroj ocenenia“ sa uvádza zdroj, ktorý doplnková dôchodková spoločnosť použila na ocenenie iných cenných papierov a ostatných finančných nástrojov v majetku v doplnkovom dôchodkovom fonde; pre cenu určenú organizátorom rozhodujúceho regulovaného trhu sa uvádza „CRT“, pre cenu určenú všeobecne uznávaným informačným systémom, ktorý uverejňuje oficiálne trhové ceny, sa uvádza „CIS“, pre teoretickú cenu vypočítanú podľa vzorca sa uvádza „TCV“, pre teoretickú cenu vypočítanú podľa oceňovacieho modelu sa uvádza „TCM“,
j) v stĺpci „Podiel na hodnote majetku v %“ sa uvádza percentuálny podiel iných cenných papierov a ostatných finančných nástrojov na hodnote majetku príslušného doplnkového dôchodkového fondu,
k) v stĺpci „Podiel na emitentovi v %“ sa uvádza percentuálny podiel iných cenných papierov a ostatných finančných nástrojov na emitentovi pre príslušný doplnkový dôchodkový fond,
l) v stĺpci „Emitent“ sa v časti „Obchodné meno“ uvádza názov subjektu, ktorý vydal iný cenný papier alebo ostatný finančný nástroj, v časti „IČO“ sa uvádza identifikačné číslo emitenta príslušného iného cenného papiera alebo ostatného finančného nástroja, ktoré sa vypĺňa iba pri iných cenných papieroch alebo ostatných finančných nástrojoch emitovaných spoločnosťami so sídlom na území Slovenskej republiky; v časti „Krajina“ sa uvádza štát, v ktorom má sídlo emitent príslušného iného cenného papiera alebo ostatného finančného nástroja; kód príslušnej krajiny sa vyberá zo zoznamu prípustných kódov číselníka KRAJINA, ktorý sa nachádza v IS STATUS DFT/C. Číselníky/C.7 Číselníky kódov; v časti „Sektor“ sa uvádza inštitucionálny sektor emitenta príslušného iného cenného papiera alebo ostatného finančného nástroja podľa metodiky ESA 95,
m) v stĺpci „Bloomberg ticker/Reuters RIC“ sa uvádza kód iného cenného papiera alebo ostatného finančného nástroja zo systému Bloomberg alebo Reuters,
n) v stĺpci „Dátum emisie“ sa uvádza deň, keď bol iný cenný papier alebo ostatný finančný nástroj vydaný emitentom, a to v tvare d.m.rrrr,
o) v stĺpci „Dátum splatnosti“ sa uvádza deň splatnosti iného cenného papiera alebo ostatného finančného nástroja, a to v tvare d.m.rrrr,
p) v stĺpci „Riziková prirážka“ sa uvádza použitá prirážka k bezrizikovej úrokovej miere pre danú menu použitú pri výpočte teoretickej ceny iného cenného papiera alebo ostatného finančného nástroja,
q) v stĺpci „Dátum nákupu“ sa uvádza dátum, keď bol iný cenný papier alebo ostatný finančný nástroj nadobudnutý do majetku v doplnkovom dôchodkovom fonde, a to v tvare d.m.rrrr,
r) v stĺpci „Protistrana“ sa uvádza obchodné meno subjektu, od ktorého bol iný cenný papier alebo ostatný finančný nástroj nadobudnutý.
17. V časti s názvom „Nástroje peňažného trhu“
a) v stĺpci „Typ“ sa uvádza kód príslušného nástroja peňažného trhu, ktorý sa vyberá zo zoznamu prípustných kódov číselníka DRUH CENNÉHO PAPIERA, ktorý sa nachádza v IS STATUS DFT/C. Číselníky/C.7 Číselníky kódov,
b) v stĺpci „ISIN“ sa uvádza označenie cenného papiera podľa medzinárodného systému číslovania na identifikáciu cenných papierov,
c) v stĺpci „Mena D“ sa uvádza kód denominovanej meny, v ktorej sú nástroje peňažného trhu vydané, kód meny sa uvádza podľa medzinárodných štandardov ISO 4217 a vyberá sa zo zoznamu prípustných kódov číselníka MENA, ktorý sa nachádza v IS STATUS DFT/C. Číselníky/C.7 Číselníky kódov,
d) v stĺpci „Trhová cena/ks v mene D“ sa uvádza trhová cena za jeden kus nástroja peňažného trhu v denominovanej mene, uvádza sa čistá cena bez AÚV v absolútnom vyjadrení,
e) v stĺpci „Kurz D“ sa uvádza kurz denominovanej meny voči euru podľa bodu 7,
f) v stĺpci „Objem v eurách“ sa uvádza súčin hodnoty stĺpca 8 a stĺpca 9,
g) v stĺpci „AÚV v mene D“ sa uvádza alikvotná časť úrokového výnosu z kupónu príslušnej emisie nástroja peňažného trhu v denominovanej mene,
h) v stĺpci „AÚV v eurách“ sa uvádza alikvotná časť úrokového výnosu z kupónu príslušnej emisie nástroja peňažného trhu v eurách alebo protihodnota v eurách,
i) v stĺpci „Ocenenie v eurách“ sa uvádza súčet hodnoty stĺpca 10 a stĺpca 12,
j) v stĺpci „Zdroj ocenenia“ sa uvádza zdroj, ktorý doplnková dôchodková spoločnosť použila na ocenenie nástrojov peňažného trhu v majetku v doplnkovom dôchodkovom fonde; pre cenu určenú organizátorom rozhodujúceho regulovaného trhu sa uvádza „CRT“, pre cenu určenú všeobecne uznávaným informačným systémom, ktorý uverejňuje oficiálne trhové ceny, sa uvádza „CIS“, pre teoretickú cenu vypočítanú podľa vzorca sa uvádza „TCV“, pre teoretickú cenu vypočítanú podľa oceňovacieho modelu sa uvádza „TCM“,
k) v stĺpci „Podiel na hodnote majetku v %“ sa uvádza percentuálny podiel nástrojov peňažného trhu na hodnote majetku príslušného doplnkového dôchodkového fondu,
l) v stĺpci „Podiel na emitentovi v %“ sa uvádza percentuálny podiel nástrojov peňažného trhu na emitentovi pre príslušný doplnkový dôchodkový fond,
m) v stĺpci „Emitent“ sa v časti „Obchodné meno“ uvádza názov subjektu, ktorý vydal nástroj peňažného trhu, v časti „IČO“ sa uvádza identifikačné číslo emitenta príslušného nástroja peňažného trhu, ktoré sa vypĺňa iba pri nástrojoch peňažného trhu emitovaných spoločnosťami so sídlom na území Slovenskej republiky; v časti „Krajina“ sa uvádza štát, v ktorom má sídlo emitent príslušného nástroja peňažného trhu; kód príslušnej krajiny sa vyberá zo zoznamu prípustných kódov číselníka KRAJINA, ktorý sa nachádza v IS STATUS DFT/C. Číselníky/C.7 Číselníky kódov; v časti „Sektor“ sa uvádza inštitucionálny sektor emitenta príslušného nástroja peňažného trhu podľa metodiky ESA 95,
n) v stĺpci „Bloomberg ticker/Reuters RIC“ sa uvádza kód nástroja peňažného trhu zo systému Bloomberg alebo Reuters; ak nie je možné uviesť kód zo systému, uvádza sa kód, pod ktorým je nástroj peňažného trhu evidovaný v systéme regulovaného trhu,
o) v stĺpci „Dátum emisie“ sa uvádza deň, keď bol nástroj peňažného trhu vydaný emitentom, a to v tvare d.m.rrrr,
p) v stĺpci „Dátum splatnosti“ sa uvádza deň splatnosti nástroja peňažného trhu v tvare d.m.rrrr,
q) v stĺpci „Riziková prirážka“ sa uvádza použitá prirážka k bezrizikovej úrokovej miere pre danú menu použitú pri výpočte teoretickej ceny nástroja peňažného trhu,
r) v stĺpci „Dátum nákupu“ sa uvádza dátum, keď bol nástroj peňažného trhu nadobudnutý do majetku v doplnkovom dôchodkovom fonde, a to v tvare d.m.rrrr,
s) v stĺpci „Protistrana“ sa uvádza obchodné meno subjektu, od ktorého bol nástroj peňažného trhu nadobudnutý.
18. V časti s názvom „Finančné deriváty – FX transakcie“
a) v stĺpci „ID obchodu“ sa uvádza interný alfanumerický kód pre identifikáciu obchodu,
b) v stĺpci „Typ“ sa uvádza „SP“ pre FX spot alebo „F“ pre FX forward,
c) v stĺpci „Mena 1“ sa uvádza hlavná mena v menovom páre podľa medzinárodných štandardov ISO 4217, kód príslušnej meny sa vyberá zo zoznamu prípustných kódov číselníka MENA, ktorý sa nachádza v IS STATUS DFT/C. Číselníky/C.7 Číselníky kódov,
d) v stĺpci „Objem – mena 1“ sa uvádza objem obchodu v hlavnej mene; ak ide o predaj meny, uvádza sa hodnota so záporným znamienkom,
e) v stĺpci „Objem – mena 1 v eurách“ sa uvádza objem obchodu v eurách alebo protihodnota v eurách; ak ide o predaj meny, uvádza sa hodnota so záporným znamienkom,
f) v stĺpci „Mena 2“ sa uvádza vedľajšia mena v menovom páre podľa medzinárodných štandardov ISO 4217, kód príslušnej meny sa vyberá zo zoznamu prípustných kódov číselníka MENA, ktorý sa nachádza v IS STATUS DFT/C. Číselníky/C.7 Číselníky kódov; vedľajšou menou sa rozumie mena, ktorej objem je pri kotácii kurzu vyjadrením hodnoty jednej jednotky hlavnej meny,
g) v stĺpci „Objem – mena 2“ sa uvádza objem obchodu vo vedľajšej mene; ak ide o predaj meny, uvádza sa hodnota so záporným znamienkom,
h) v stĺpci „Objem – mena 2 v eurách“ sa uvádza objem obchodu v eurách alebo protihodnota v eurách; ak ide o predaj meny, uvádza sa hodnota so záporným znamienkom,
i) v stĺpci „Kurz“ sa uvádza dohodnutý spotový alebo forwardový kurz,
j) v stĺpci „Dátum uzatvorenia obchodu“ sa uvádza dátum uzatvorenia obchodu (Issue date) v tvare d.m.rrrr,
k) v stĺpci „Dátum – začiatok“ sa uvádza dátum začiatku účinnosti obchodu (FX start) v tvare d.m.rrrr,
l) v stĺpci „Dátum – koniec“ sa uvádza dátum konca účinnosti obchodu (FX end) v tvare d.m.rrrr,
m) v stĺpci „Protistrana“ sa uvádza názov protistrany, s ktorou bola vykonaná FX spotová alebo forwardová transakcia; názov protistrany sa uvádza vo forme SWIFT kódu; ak protistrana nemá SWIFT kód, uvádza sa obchodné meno a sídlo,
n) v stĺpci „Ocenenie v eurách“ sa uvádza čistá súčasná hodnota derivátového obchodu,
o) v stĺpci „Zdroj ocenenia“ sa uvádza zdroj, ktorý doplnková dôchodková spoločnosť použila na ocenenie FX transakcií v majetku v doplnkovom dôchodkovom fonde; pre cenu určenú organizátorom rozhodujúceho regulovaného trhu sa uvádza „CRT“, pre cenu určenú všeobecne uznávaným informačným systémom, ktorý uverejňuje oficiálne trhové ceny, sa uvádza „CIS“, pre teoretickú cenu vypočítanú podľa vzorca sa uvádza „TCV“, pre teoretickú cenu vypočítanú podľa oceňovacieho modelu sa uvádza „TCM“.
19. V časti s názvom „Finančné deriváty – FX swap“
a) v stĺpci „ID obchodu“ sa uvádza interný alfanumerický kód pre identifikáciu obchodu,
b) v stĺpci „Typ“ sa uvádza „SP“ pre FX spot alebo „F“ pre FX forward,
c) v stĺpci „Mena 1“ sa uvádza kód meny, ktorá sa na konci swapu prijíma od protistrany, uvádza sa podľa medzinárodných štandardov ISO 4217; kód príslušnej meny sa vyberá zo zoznamu prípustných kódov číselníka MENA, ktorý sa nachádza v IS STATUS DFT/C. Číselníky/C.7 Číselníky kódov,
d) v stĺpci „Mena 2“ sa uvádza kód meny, ktorá sa na konci swapu platí protistrane, uvádza sa podľa medzinárodných štandardov ISO 4217; kód príslušnej meny sa vyberá zo zoznamu prípustných kódov číselníka MENA, ktorý sa nachádza v IS STATUS DFT/C. Číselníky/C.7 Číselníky kódov,
e) v stĺpci „Objem mena 1 – začiatok“ sa uvádza objem meny 1 zaplatený protistrane na začiatku kontraktu; uvádza sa hodnota so záporným znamienkom;
f) v stĺpci „Objem mena 2 – začiatok“ sa uvádza objem meny 2 prijatý od protistrany na začiatku kontraktu; uvádza sa hodnota s kladným znamienkom,
g) v stĺpci „Objem mena 1 – koniec“ sa uvádza objem meny 1 prijatý od protistrany na konci kontraktu; uvádza sa hodnota s kladným znamienkom,
h) v stĺpci „Objem mena 2 – koniec“ sa uvádza objem meny 2 zaplatený protistrane na konci kontraktu; uvádza sa hodnota so záporným znamienkom,
i) v stĺpci „Kurz“ sa uvádza dohodnutý spotový alebo forwardový kurz,
j) v stĺpci „Dátum uzatvorenia obchodu“ sa uvádza dátum uzatvorenia obchodu (Issue date) v tvare d.m.rrrr,
k) v stĺpci „Dátum – začiatok“ sa uvádza dátum začiatku účinnosti obchodu (FX swap start) v tvare d.m.rrrr,
l) v stĺpci „Dátum – koniec“ sa uvádza dátum konca účinnosti obchodu (FX swap end) v tvare d.m.rrrr,
m) v stĺpci „Protistrana“ sa uvádza názov protistrany, s ktorou bola vykonaná FX swapová transakcia; názov protistrany sa uvádza vo forme SWIFT kódu; ak protistrana nemá SWIFT kód, uvádza sa obchodné meno a sídlo,
n) v stĺpci „Ocenenie v eurách“ sa uvádza čistá súčasná hodnota derivátového obchodu,
o) v stĺpci „Zdroj ocenenia“ sa uvádza zdroj, ktorý doplnková dôchodková spoločnosť použila na ocenenie FX swapu v majetku v doplnkovom dôchodkovom fonde; pre cenu určenú organizátorom rozhodujúceho regulovaného trhu sa uvádza „CRT“, pre cenu určenú všeobecne uznávaným informačným systémom, ktorý uverejňuje oficiálne trhové ceny, sa uvádza „CIS“, pre teoretickú cenu vypočítanú podľa vzorca sa uvádza „TCV“, pre teoretickú cenu vypočítanú podľa oceňovacieho modelu sa uvádza „TCM“.
20. V časti s názvom „Finančné deriváty – FRA“
a) v stĺpci „ID obchodu“ sa uvádza interný alfanumerický kód pre identifikáciu obchodu,
b) v stĺpci „Typ obchodu“ sa uvádza „B“ pri kúpe alebo „S“ pri predaji,
c) v stĺpci „Mena“ sa uvádza kód meny podľa medzinárodných štandardov ISO 4217; kód príslušnej meny sa vyberá zo zoznamu prípustných kódov číselníka MENA, ktorý sa nachádza v IS STATUS DFT/C. Číselníky/C.7 Číselníky kódov,
d) v stĺpci „Nominálna hodnota“ sa uvádza objem dohodnutého obchodu,
e) v stĺpci „Dátum uzatvorenia obchodu“ sa uvádza dátum uzatvorenia obchodu (Issue date) v tvare d.m.rrrr,
f) v stĺpci „Dátum fixácie obchodu“ sa uvádza dátum fixovania úrokovej sadzby (FRA fixing), na základe ktorej prebieha vysporiadanie obchodu, uvádza sa v tvare d.m.rrrr,
g) v stĺpci „Dátum – začiatok“ sa uvádza dátum začiatku účinnosti obchodu (FRA start) v tvare d.m.rrrr,
h) v stĺpci „Dátum – koniec“ sa uvádza dátum konca účinnosti obchodu (FRA end) v tvare d.m.rrrr,
i) v stĺpci „FRA sadzba“ sa uvádza dohodnutá úroková sadzba s protistranou (FRA rate),
j) v stĺpci „Variabilná sadzba“ sa uvádza typ sadzby, ktorý sa odvodzuje od príslušnej referenčnej úrokovej sadzby s príslušnou lehotou splatnosti, napríklad „3M EURIBOR“, „6M EURIBOR“,
k) v stĺpci „Báza úročenia“ sa uvádza jedna z možností „Act/360“, „Act/365“, „30/360“, „30E/360“ alebo „Act/Act“,
l) v stĺpci „Protistrana“ sa uvádza názov protistrany, s ktorou bol vykonaný FRA kontrakt; názov protistrany sa uvádza vo forme SWIFT kódu; ak protistrana nemá SWIFT kód, uvádza sa obchodné meno a sídlo,
m) v stĺpci „Ocenenie v eurách“ sa uvádza čistá súčasná hodnota derivátového obchodu,
n) v stĺpci „Zdroj ocenenia“ sa uvádza zdroj, ktorý doplnková dôchodková spoločnosť použila na ocenenie FRA v majetku v doplnkovom dôchodkovom fonde; pre cenu určenú organizátorom rozhodujúceho regulovaného trhu sa uvádza „CRT“, pre cenu určenú všeobecne uznávaným informačným systémom, ktorý uverejňuje oficiálne trhové ceny, sa uvádza „CIS“, pre teoretickú cenu vypočítanú podľa vzorca sa uvádza „TCV“, pre teoretickú cenu vypočítanú podľa oceňovacieho modelu sa uvádza „TCM“.
21. V časti s názvom „Finančné deriváty – úrokový swap“
a) v stĺpci „ID obchodu“ sa uvádza interný alfanumerický kód pre identifikáciu obchodu,
b) v stĺpci „Typ swapu“ sa uvádza „IRS“ pri úrokovom swape alebo „CIRS“ pri menovom úrokovom swape,
c) v stĺpci „Dátum uzatvorenia obchodu“ sa uvádza dátum uzatvorenia obchodu (Issue date) v tvare d.m.rrrr,
d) v stĺpci „Dátum – začiatok“ sa uvádza dátum začiatku účinnosti obchodu (IRS start, CIRS start) v tvare d.m.rrrr,
e) v stĺpci „Dátum – koniec“ sa uvádza dátum konca účinnosti obchodu (IRS end, CIRS end) v tvare d.m.rrrr,
f) v stĺpci „Mena 1“ sa uvádza mena, v ktorej je vyjadrená pohľadávka a v ktorej sa inkasujú úrokové platby od protistrany swapu; kód meny sa uvádza podľa medzinárodných štandardov ISO 4217 a vyberá sa zo zoznamu prípustných kódov číselníka MENA, ktorý sa nachádza v IS STATUS DFT/C. Číselníky/C.7 Číselníky kódov,
g) v stĺpci „Nominál 1“ sa uvádza pomyselná hodnota, ktorá slúži na výpočet úrokových platieb, ktoré sa inkasujú od protistrany swapu,
h) v stĺpci „Spôsob splácania nominálu 1“ sa uvádza frekvencia splácania – týždenná „W“, dvojtýždňová „2W“, mesačná „M“, dvojmesačná „2M“, štvrťročná „Q“, polročná „S“, ročná „Y“, jednorazové splatenie na konci „F“, nepravidelná „I“,
i) v stĺpci „Dátum nominál 1“ sa uvádza dátum, od ktorého sa začína počítať splácanie nominálnej hodnoty nominálu 1; ak dátum nie je uvedený, berie sa do úvahy dátum uvedený v stĺpci „Dátum – začiatok“,
j) v stĺpci „Mena 2“ sa uvádza mena, v ktorej je vyjadrený záväzok a v ktorej sa platia úrokové platby protistrane swapu; kód meny sa uvádza podľa medzinárodných štandardov ISO 4217 a vyberá sa zo zoznamu prípustných kódov číselníka MENA, ktorý sa nachádza v IS STATUS DFT/C. Číselníky/C.7 Číselníky kódov,
k) v stĺpci „Nominál 2“ sa uvádza pomyselná hodnota, ktorá slúži na výpočet úrokových platieb, ktoré sa platia protistrane swapu,
l) v stĺpci „Spôsob splácania nominálu 2“ sa uvádza frekvencia splácania – týždenná „W“, dvojtýždňová „2W“, mesačná „M“, dvojmesačná „2M“, štvrťročná „Q“, polročná „S“, ročná „Y“, jednorazové splatenie na konci „F“, nepravidelná „I“,
m) v stĺpci „Dátum nominál 2“ sa uvádza dátum, od ktorého sa začína počítať splácanie nominálnej hodnoty nominálu 2; ak dátum nie je uvedený, berie sa do úvahy dátum uvedený v stĺpci „Dátum – začiatok“,
n) v stĺpci „Výmena nominálov“ sa uvádza „ÁNO“ pri výmene nominálov alebo „NIE“, ak bol swap dohodnutý bez výmeny,
o) v stĺpci „Frekvencia úrokovej platby, ktorá sa prijíma“ sa uvádza frekvencia – týždenná „W“, dvojtýždňová „2W“, mesačná „M“, dvojmesačná „2M“, štvrťročná „Q“, polročná „S“, ročná „Y“, jednorazové splatenie na konci „F“, nepravidelná „I“,
p) v stĺpci „Dátum úroková platba 1“ sa uvádza dátum, od ktorého sa začína počítať splácanie úrokov pre „Nominál 1“, a to v tvare d.m.rrrr,
q) v stĺpci „Variabilná sadzba, ktorá sa prijíma“ sa uvádzajú úrokové sadzby, ktoré sa prijímajú napríklad v tvare „3M EURIBOR“, „6M EURIBOR“; stĺpec sa nevypĺňa, ak sa prijíma fixná sadzba,
r) v stĺpci „Úroková sadzba, ktorá sa prijíma“ sa uvádzajú pipsy – bázické body, ak sa prijíma variabilná úroková sadzba; ak sa prijíma fixná sadzba, uvádza sa táto sadzba,
s) v stĺpci „Báza úročenia 1“ sa uvádza jedna z možností „Act/360“, „Act/365“, „30/360“, „30E/360“ alebo „Act/Act“,
t) v stĺpci „Aktuálne zafixovaná úroková sadzba, ktorá sa prijíma“ sa uvádza aktuálna zafixovaná úroková sadzba pre príslušné obdobie; vypĺňa sa, len ak sa prijíma variabilná úroková platba,
u) v stĺpci „Frekvencia úrokovej platby, ktorá sa platí“ sa uvádza frekvencia – týždenná „W“, dvojtýždňová „2W“, mesačná „M“, dvojmesačná „2M“, štvrťročná „Q“, polročná „S“, ročná „Y“, jednorazové splatenie na konci „F“, nepravidelná „I“,
v) v stĺpci „Dátum úroková platba 2“ sa uvádza dátum, od ktorého sa začína počítať splácanie úrokov pre „Nominál 2“, a to v tvare d.m.rrrr,
w) v stĺpci „Variabilná sadzba, ktorá sa platí“ sa uvádzajú úrokové sadzby, ktoré sa platia napríklad v tvare „3M EURIBOR“, „6M EURIBOR“; stĺpec sa nevypĺňa, ak sa platí fixná sadzba,
x) v stĺpci „Úroková sadzba, ktorá sa platí“ sa uvádzajú pipsy – bázické body, ak sa platí variabilná úroková sadzba; ak sa platí fixná sadzba, uvádza sa táto sadzba,
y) v stĺpci „Báza úročenia 2“ sa uvádza jedna z možností „Act/360“, „Act/365“, „30/360“, „30E/360“ alebo „Act/Act“,
z) v stĺpci „Aktuálne zafixovaná úroková sadzba, ktorá sa platí“ sa uvádza aktuálna zafixovaná úroková sadzba pre príslušné obdobie; vypĺňa sa, len ak sa platí variabilná úroková platba,
aa) v stĺpci „Protistrana“ sa uvádza názov protistrany, s ktorou bol vykonaný obchod; názov protistrany sa uvádza vo forme SWIFT kódu; ak protistrana nemá SWIFT kód, uvádza sa obchodné meno a sídlo,
ab) v stĺpci „Ocenenie v eurách“ sa uvádza čistá súčasná hodnota derivátového obchodu,
ac) v stĺpci „Zdroj ocenenia“ sa uvádza zdroj, ktorý doplnková dôchodková spoločnosť použila na ocenenie úrokového swapu v majetku v doplnkovom dôchodkovom fonde; pre cenu určenú organizátorom rozhodujúceho regulovaného trhu sa uvádza „CRT“, pre cenu určenú všeobecne uznávaným informačným systémom, ktorý uverejňuje oficiálne trhové ceny, sa uvádza „CIS“, pre teoretickú cenu vypočítanú podľa vzorca sa uvádza „TCV“, pre teoretickú cenu vypočítanú podľa oceňovacieho modelu sa uvádza „TCM“.
22. V časti s názvom „Finančné deriváty – menová opcia“
a) v stĺpci „ID obchodu“ sa uvádza interný alfanumerický kód pre identifikáciu obchodu,
b) v stĺpci „Typ opcie“ sa uvádza napríklad „Plain vanilla“, „Double lock in“, „Up and In“, „Down and Out“, „Digital“,
c) v stĺpci „Druh opcie“ sa uvádza „EU“ pri európskej opcii alebo „US“ pri americkej opcii,
d) v stĺpci „Dátum uzatvorenia menovej opcie“ sa uvádza dátum uzatvorenia obchodu (Issue date) v tvare d.m.rrrr,
e) v stĺpci „Dátum – začiatok“ sa uvádza dátum začiatku účinnosti obchodu v tvare d.m.rrrr,
f) v stĺpci „Mena call“ sa uvádza mena, ktorá sa nakupuje; kód meny sa uvádza podľa medzinárodných štandardov ISO 4217 a vyberá sa zo zoznamu prípustných kódov číselníka MENA, ktorý sa nachádza v IS STATUS DFT/C. Číselníky/C.7 Číselníky kódov,
g) v stĺpci „Mena put“ sa uvádza mena, ktorá sa predáva; kód meny sa uvádza podľa medzinárodných štandardov ISO 4217 a vyberá sa zo zoznamu prípustných kódov číselníka MENA, ktorý sa nachádza v IS STATUS DFT/C. Číselníky/C.7 Číselníky kódov,
h) v stĺpci „Druh operácie“ sa uvádza „B“ pri nákupe opcie alebo „S“ pri predaji opcie,
i) v stĺpci „Menový pár“ sa uvádza vyjadrenie vzťahu dvoch mien, napríklad EUR/USD,
j) v stĺpci „Strike price“ sa uvádza dohodnutý realizačný menový kurz,
k) v stĺpci „Objem obchodu v mene call“ sa uvádza suma len ako kladné číslo v príslušnej mene,
l) v stĺpci „Objem obchodu v mene put“ sa uvádza suma len ako kladné číslo v príslušnej mene,
m) v stĺpci „Dátum – koniec“ sa uvádza dátum splatnosti opcie v tvare d.m.rrrr,
n) v stĺpci „Prémia celkom v eurách“ sa uvádza hodnota opcie v eurách, za ktorú bola opcia kúpená alebo predaná, v prípade, ak bola opcia kúpená, uvádza sa so záporným znamienkom,
o) v stĺpci „Expirácia“ sa uvádza dátum expirácie opcie v tvare d.m.rrrr,
p) v stĺpci „Volatilita v %“ sa uvádza ročná volatilita podkladového aktíva v percentách, napríklad „8,85“,
q) v stĺpci „Barrier Up“ sa uvádza hodnota hornej bariéry menového páru pri bariérových opciách; horná bariéra je taká hodnota menového páru, pri ktorej špecifická udalosť dohodnutá v opčnom kontrakte nastane len v tom prípade, ak kurz menového páru je vyšší ako hodnota hornej bariéry,
r) v stĺpci „Barrier Down“ sa uvádza hodnota dolnej bariéry menového páru; dolná bariéra je taká hodnota menového páru, pri ktorej špecifická udalosť dohodnutá v opčnom kontrakte nastane len v tom prípade, ak kurz menového páru je nižší ako hodnota dolnej bariéry,
s) v stĺpci „Delta opčného kontraktu“ sa uvádza hodnota parametra delta opcie, ktorý vyjadruje zmenu hodnoty opcie vzhľadom na zmenu podkladového menového páru opcie; hodnota sa uvádza zaokrúhlená na šesť desatinných miest,
t) v stĺpci „Ocenenie v eurách“ sa uvádza ocenenie príslušnej opcie ku dňu, ku ktorému sa zostavuje tento výkaz,
u) v stĺpci „Zdroj ocenenia“ sa uvádza zdroj, ktorý doplnková dôchodková spoločnosť použila na ocenenie menovej opcie trhu v majetku v doplnkovom dôchodkovom fonde; pre cenu určenú organizátorom rozhodujúceho regulovaného trhu sa uvádza „CRT“, pre cenu určenú všeobecne uznávaným informačným systémom, ktorý uverejňuje oficiálne trhové ceny, sa uvádza „CIS“, pre teoretickú cenu vypočítanú podľa vzorca sa uvádza „TCV“, pre teoretickú cenu vypočítanú podľa oceňovacieho modelu sa uvádza „TCM“.
23. V časti s názvom „Finančné deriváty – úroková opcia“
a) v stĺpci „ID obchodu“ sa uvádza interný alfanumerický kód pre identifikáciu obchodu,
b) v stĺpci „Typ opcie“ sa uvádza napríklad „Plain vanilla“, „Double lock in“, „Up and In“, „Down and Out“, „Digital“,
c) v stĺpci „Druh opcie“ sa uvádza „EU“ pri európskej opcii alebo „US“ pri americkej opcii,
d) v stĺpci „Put/Call“ sa uvádza „Put“ alebo „Call“, pričom „Put“ znamená právo požičať protistrane dohodnutý objem meny za dohodnutú úrokovú sadzbu a „Call“ znamená právo požičať si od protistrany dohodnutý objem meny za dohodnutú úrokovú sadzbu,
e) v stĺpci „Dátum uzatvorenia úrokovej opcie“ sa uvádza dátum, keď bol obchod dohodnutý, a to v tvare d.m.rrrr,
f) v stĺpci „Dátum – začiatok“ sa uvádza dátum, od ktorého začína plynúť obdobie, ktoré je predmetom opcie, a to v tvare d.m.rrrr,
g) v stĺpci „Dátum – koniec“ sa uvádza dátum, ku ktorému sa končí obdobie, ktoré je predmetom opcie, a to v tvare d.m.rrrr,
h) v stĺpci „Druh operácie“ sa uvádza „B“ pri nákupe opcie alebo „S“ pri predaji opcie,
i) v stĺpci „Objem obchodu“ sa uvádza objem, na ktorom sa zmluvné strany dohodli pri uzavretí obchodu,
j) v stĺpci „Mena“ sa uvádza kód meny podľa medzinárodných štandardov ISO 4217; kód príslušnej meny sa vyberá zo zoznamu prípustných kódov číselníka MENA, ktorý sa nachádza v IS STATUS DFT/C. Číselníky/C.7 Číselníky kódov,
k) v stĺpci „Amortizácia“ sa uvádza „ÁNO“, ak sa nominál postupne amortizuje, v opačnom prípade sa uvádza „NIE“,
l) v stĺpci „Dohodnutá úroková sadzba“ sa uvádza údaj v tvare napríklad „4,55“,
m) v stĺpci „Typ obchodu“ sa uvádza „Cap“ alebo „Floor“,
n) v stĺpci „Časové obdobie“ sa uvádza obdobie, ktoré je predmetom opcie, napríklad „6M EURIBOR“,
o) v stĺpci „Prémia celkom v eurách“ sa uvádza hodnota opcie, za ktorú bola opcia kúpená alebo predaná,
p) v stĺpci „Expirácia“ sa uvádza dátum expirácie opcie v tvare d.m.rrrr,
q) v stĺpci „Volatilita v %“ sa uvádza volatilita v percentách, napríklad „7,75“,
r) v stĺpci „Barrier Up“ sa uvádza hodnota hornej bariéry menového páru pri bariérových opciách; horná bariéra je taká hodnota menového páru, pri ktorej špecifická udalosť dohodnutá v opčnom kontrakte nastane len v tom prípade, ak kurz menového páru je vyšší ako hodnota hornej bariéry,
s) v stĺpci „Barrier Down“ sa uvádza hodnota dolnej bariéry menového páru; dolná bariéra je taká hodnota menového páru, pri ktorej špecifická udalosť dohodnutá v opčnom kontrakte nastane len v tom prípade, ak kurz menového páru je nižší ako hodnota dolnej bariéry,
t) v stĺpci „Delta opčného kontraktu“ sa uvádza hodnota zaokrúhlená na šesť desatinných miest,
u) v stĺpci „Ocenenie v eurách“ sa uvádza ocenenie príslušnej opcie ku dňu, ku ktorému sa výkaz zostavuje,
v) v stĺpci „Zdroj ocenenia“ sa uvádza zdroj, ktorý doplnková dôchodková spoločnosť použila na ocenenie úrokovej opcie v majetku v doplnkovom dôchodkovom fonde; pre cenu určenú organizátorom rozhodujúceho regulovaného trhu sa uvádza „CRT“, pre cenu určenú všeobecne uznávaným informačným systémom, ktorý uverejňuje oficiálne trhové ceny, sa uvádza „CIS“, pre teoretickú cenu vypočítanú podľa vzorca sa uvádza „TCV“, pre teoretickú cenu vypočítanú podľa oceňovacieho modelu sa uvádza „TCM“.
24. V časti s názvom „Iné finančné aktíva“
a) v stĺpci „ID obchodu“ sa uvádza interný alfanumerický kód pre identifikáciu obchodu,
b) v stĺpci „Typ“ sa uvádza typ aktíva, ktoré nie je možné uviesť v predchádzajúcich častiach výkazu a vstupuje do výpočtu čistej hodnoty majetku doplnkového dôchodkového fondu; uvádza sa napríklad „opcia na akciu“, „futures“ a podobne,
c) v stĺpci „Podtyp“ sa uvádza napríklad „Up-and-in“, „Up-and-out“, „Down-and-in“, „Down-and-out“,
d) v stĺpci „Dátum uzatvorenia obchodu“ sa uvádza dátum, keď bol obchod dohodnutý, a to v tvare d.m.rrrr,
e) v stĺpci „Dátum – začiatok“ sa uvádza dátum, od ktorého začína plynúť obdobie, ktoré je predmetom obchodu v tvare d.m.rrrr; vypĺňa sa len v prípade, ak je to možné, vzhľadom na typ aktíva,
f) v stĺpci „Dátum – koniec“ sa uvádza dátum, ku ktorému sa končí obdobie, ktoré je predmetom obchodu v tvare d.m.rrrr, vypĺňa sa len v prípade, ak je to možné, vzhľadom na typ aktíva,
g) v stĺpci „Mena“ sa uvádza kód meny podľa medzinárodných štandardov ISO 4217; kód príslušnej meny sa vyberá zo zoznamu prípustných kódov číselníka MENA, ktorý sa nachádza v IS STATUS DFT/C. Číselníky/C.7 Číselníky kódov,
h) v stĺpci „Kurz D“ sa uvádza kurz denominovanej meny voči euru podľa bodu 7,
i) v stĺpci „Poznámka“ sa uvádzajú údaje, ktoré sú podkladom na ocenenie iných finančných aktív v majetku doplnkového dôchodkového fondu, ktoré nemožno zaradiť medzi štandardne definované a nevykazujú sa v predchádzajúcich častiach,
j) v stĺpci „Ocenenie v eurách“ sa uvádza ocenenie príslušného obchodu,
k) v stĺpci „Zdroj ocenenia“ sa uvádza zdroj, ktorý doplnková dôchodková spoločnosť použila na ocenenie iných finančných aktív v majetku v doplnkovom dôchodkovom fonde; pre cenu určenú organizátorom rozhodujúceho regulovaného trhu sa uvádza „CRT“, pre cenu určenú všeobecne uznávaným informačným systémom, ktorý uverejňuje oficiálne trhové ceny, sa uvádza „CIS“, pre teoretickú cenu vypočítanú podľa vzorca sa uvádza „TCV“, pre teoretickú cenu vypočítanú podľa oceňovacieho modelu sa uvádza „TCM“.
25. V časti s názvom „Pohľadávky súvisiace s výplatou dividend“
a) v stĺpci „Mena“ sa uvádza kód meny podľa medzinárodných štandardov ISO 4217; kód príslušnej meny sa vyberá zo zoznamu prípustných kódov číselníka MENA, ktorý sa nachádza v IS STATUS DFT/C. Číselníky/C.7 Číselníky kódov,
b) v stĺpci „Objem pohľadávky v mene D“ sa uvádza objem dividendy v denominovanej mene,
c) v stĺpci „Kurz D“ sa uvádza kurz denominovanej meny voči euru podľa bodu 7,
d) v stĺpci „Objem pohľadávky v eurách“ sa uvádza objem dividendy v eurách alebo protihodnota v eurách,
e) v stĺpci „ISIN“ sa uvádza označenie cenného papiera podľa medzinárodného systému číslovania na identifikáciu cenných papierov, ku ktorému sa viaže nárok na výplatu dividend.
26. V časti s názvom „Pohľadávky súvisiace s finančnými derivátmi, ktoré sú pevnými termínovanými operáciami“
a) v stĺpci „Typ obchodu“ sa uvádza „SP“ pre spot a „F“ pre forward, „FX swap“ pre menový swap, „FRA“ pre FRA kontrakty, „IRS“ pre úrokový swap, „CIRS“ pre menovo úrokový swap,
b) v stĺpci „ID obchodu“ sa uvádza interný alfanumerický kód pre identifikáciu obchodu identický s ID obchodu finančného derivátu, ktorý bol vykázaný v predchádzajúcich častiach a ku ktorému sa pohľadávka viaže,
c) v stĺpci „Mena“ sa uvádza mena, v ktorej je vyjadrená pohľadávka; kód meny sa uvádza podľa medzinárodných štandardov ISO 4217 a vyberá sa zo zoznamu prípustných kódov číselníka MENA, ktorý sa nachádza v IS STATUS DFT/C. Číselníky/C.7 Číselníky kódov,
d) v stĺpci „Objem pohľadávky v mene D“ sa uvádza objem pohľadávky za dodanie podkladového aktíva v denominovanej mene,
e) v stĺpci „Kurz D“ sa uvádza kurz denominovanej meny voči euru podľa bodu 7,
f) v stĺpci „Objem pohľadávky v eurách“ sa uvádza objem pohľadávky za dodanie podkladového aktíva v eurách alebo protihodnota v eurách.
27. V časti s názvom „Pohľadávky súvisiace so zmenou portfólia“
a) v stĺpci „Typ obchodu“ sa uvádza „N“ pre nákup alebo „P“ pre predaj,
b) v stĺpci „ID obchodu“ sa uvádza interný alfanumerický kód pre identifikáciu obchodu,
c) v stĺpci „Typ CP“ sa uvádza druh cenného papiera; kód príslušného cenného papiera sa vyberá zo zoznamu prípustných kódov číselníka DRUH CENNÉHO PAPIERA, ktorý sa nachádza v IS STATUS DFT/C. Číselníky/C.7 Číselníky kódov,
d) v stĺpci „Mena“ sa uvádza kód meny podľa medzinárodných štandardov ISO 4217; kód príslušnej meny sa vyberá zo zoznamu prípustných kódov číselníka MENA, ktorý sa nachádza v IS STATUS DFT/C. Číselníky/C.7 Číselníky kódov,
e) v stĺpci „Objem pohľadávky v mene D“ sa uvádza objem pohľadávky v denominovanej mene,
f) v stĺpci „Kurz D“ sa uvádza kurz denominovanej meny voči euru podľa bodu 7,
g) v stĺpci „Objem pohľadávky v eurách“ sa uvádza objem pohľadávky v eurách alebo protihodnota v eurách,
h) v stĺpci „ISIN“ sa uvádza označenie cenného papiera podľa medzinárodného systému číslovania na identifikáciu cenných papierov, ku ktorému sa viaže príslušná pohľadávka.
28. V časti s názvom „Ostatné pohľadávky“
a) v stĺpci „Typ pohľadávky“ sa uvádza „PNC“ pre peniaze na ceste, „VK“ pre výplatu kupónu, „I“ pre iné pohľadávky, „PRESTUP DDS“ pre pohľadávky, ktoré súvisia s prestupom klientov medzi doplnkovými dôchodkovými spoločnosťami,
b) v stĺpci „Emitent“ sa uvádza názov subjektu, ktorý vydal cenný papier,
c) v stĺpci „Mena“ sa uvádza kód meny podľa medzinárodných štandardov ISO 4217; kód príslušnej meny sa vyberie zo zoznamu prípustných kódov číselníka MENA, ktorý sa nachádza v IS STATUS DFT/C. Číselníky/C.7, Číselníky kódov,
d) v stĺpci „Objem pohľadávky v mene D“ sa uvádza objem pohľadávky v denominovanej mene,
e) v stĺpci „Kurz D“ sa uvádza kurz denominovanej meny voči euru podľa bodu 7,
f) v stĺpci „Objem pohľadávky v eurách“ sa uvádza objem pohľadávky v eurách alebo protihodnota v eurách,
g) v stĺpci „ISIN“ sa uvádza označenie cenného papiera podľa medzinárodného systému číslovania na identifikáciu cenných papierov, ku ktorému sa viaže príslušná pohľadávka.
Ostatné pohľadávky predstavujú všetky ostatné pohľadávky doplnkového dôchodkového fondu, ktoré sa nevykazujú v častiach 25, 26 a 27.
29. V časti s názvom „Záväzky súvisiace s finančnými derivátmi, ktoré sú pevnými termínovanými operáciami“
a) v stĺpci „Typ obchodu“ sa uvádza „SP“ pre spot a „F“ pre forward, „FX swap“ pre menový swap, „FRA“ pre FRA kontrakty, „IRS“ pre úrokový swap, „CIRS“ pre menovo úrokový swap,
b) v stĺpci „ID obchodu“ sa uvádza interný alfanumerický kód pre identifikáciu obchodu identický s ID obchodu finančného derivátu, ktorý bol vykázaný v predchádzajúcich častiach a ku ktorému sa záväzok viaže,
c) v stĺpci „Mena“ sa uvádza mena, v ktorej je vyjadrený záväzok; kód meny sa uvádza podľa medzinárodných štandardov ISO 4217 a vyberá sa zo zoznamu prípustných kódov číselníka MENA, ktorý sa nachádza v IS STATUS DFT/C. Číselníky/C.7 Číselníky kódov,
d) v stĺpci „Objem záväzku v mene D“ sa uvádza objem záväzku za dodanie podkladového aktíva v denominovanej mene,
e) v stĺpci „Kurz D“ sa uvádza kurz denominovanej meny voči euru podľa bodu 7,
f) v stĺpci „Objem záväzku v eurách“ sa uvádza objem záväzku za dodanie podkladového aktíva v eurách alebo protihodnota v eurách.
30. V časti s názvom „Záväzky súvisiace so zmenou portfólia“
a) v stĺpci „Typ obchodu“ sa uvádza „N“ pre nákup alebo „P“ pre predaj,
b) v stĺpci „ID obchodu“ sa uvádza interný alfanumerický kód pre identifikáciu obchodu,
c) v stĺpci „Typ CP“ sa uvádza druh cenného papiera; kód príslušného cenného papiera sa vyberá zo zoznamu prípustných kódov číselníka DRUH CENNÉHO PAPIERA, ktorý sa nachádza v IS STATUS DFT/C. Číselníky/C.7 Číselníky kódov,
d) v stĺpci „Mena“ sa uvádza kód meny podľa medzinárodných štandardov ISO 4217; kód príslušnej meny sa vyberá zo zoznamu prípustných kódov číselníka MENA, ktorý sa nachádza v IS STATUS DFT/C. Číselníky/C.7 Číselníky kódov,
e) v stĺpci „Objem záväzku v mene D“ sa uvádza objem záväzku v denominovanej mene,
f) v stĺpci „Kurz D“ sa uvádza kurz denominovanej meny voči euru podľa bodu 7,
g) v stĺpci „Objem záväzku v eurách“ sa uvádza objem záväzku v eurách alebo protihodnota v eurách,
h) v stĺpci „ISIN“ sa uvádza označenie cenného papiera podľa medzinárodného systému číslovania na identifikáciu cenných papierov, ku ktorému sa viaže príslušný záväzok.
31. V časti s názvom „Ostatné záväzky“
a) v stĺpci „Typ záväzku“ sa uvádza „SPR“ pre záväzky za správu, „I“ pre iné záväzky, „ODS“ pre záväzky doplnkového dôchodkového fondu, ktoré súvisia s odstupným, alebo „PRESTUP DDS“ pre záväzky, ktoré súvisia s prestupom klientov medzi doplnkovými dôchodkovými spoločnosťami,
b) v stĺpci „Objem záväzku v eurách“ sa uvádza objem záväzku v eurách.
Ostatné záväzky predstavujú všetky ostatné záväzky doplnkového dôchodkového fondu, ktoré sa nevykazujú v častiach 29 a 30.
32. V časti s názvom „Čistá hodnota majetku v doplnkovom dôchodkovom fonde“
a) v riadku „Doplnkový likvidný majetok“ v stĺpci „Hodnota celkom/Počet“ sa uvádza doplnkový likvidný majetok, ktorým sú peňažné prostriedky v hotovosti, na bežných účtoch a krátkodobé termínované vklady podľa § 53 ods. 2 zákona v znení neskorších predpisov, ktorý sa nevykazuje v časti 12,
b) v riadku „Čistá hodnota majetku v doplnkovom dôchodkovom fonde“ v stĺpci „Hodnota celkom/Počet“ sa uvádza čistá hodnota majetku v doplnkovom dôchodkovom fonde, ktorá predstavuje rozdiel medzi hodnotou majetku v doplnkovom dôchodkovom fonde a jeho záväzkami; vykazuje sa v eurách a určuje sa s presnosťou na dve desatinné miesta,
c) v riadku „Počet doplnkových dôchodkových jednotiek“ v stĺpci „Hodnota celkom/Počet“ sa uvádza počet doplnkových dôchodkových jednotiek, ktorý je súčtom všetkých doplnkových dôchodkových jednotiek evidovaných na osobných účtoch všetkých účastníkov v príspevkovom doplnkovom dôchodkovom fonde alebo poberateľov dávok vo výplatnom doplnkovom dôchodkovom fonde v deň výpočtu; počet sa určuje s presnosťou na štyri desatinné miesta,
d) v riadku „Aktuálna hodnota doplnkovej dôchodkovej jednotky“ v stĺpci „Hodnota celkom/Počet“ sa uvádza aktuálna hodnota doplnkovej dôchodkovej jednotky, ktorá je určená ako podiel čistej hodnoty majetku v doplnkovom dôchodkovom fonde a počtu všetkých doplnkových dôchodkových jednotiek evidovaných na osobných účtoch všetkých účastníkov v príspevkovom doplnkovom dôchodkovom fonde alebo poberateľov dávok vo výplatnom doplnkovom dôchodkovom fonde v deň výpočtu; aktuálna hodnota sa vykazuje v eurách a určuje sa s presnosťou na šesť desatinných miest.
Použité skratky
Skratka    Opis
Čís. r.   číslo riadka
BU       bežný účet
TV termínovaný vklad
UV úver
D denominovaná mena
AÚV alikvotný úrokový výnos
ISIN   číselný kód emisie cenného papiera
ks         kus
IČO identifikačné číslo organizácie  
CP   cenný papier
FN       finančný nástroj           
NPT nástroj peňažného trhu
ID identifikačný kód
ZSKI   zahraničný subjekt kolektívneho investovania
NBS    Národná banka Slovenska
DDF doplnkový dôchodkový fond
DDS doplnková dôchodková spoločnosť
SWIFT identifikačný kód banky pre zahraničný platobný styk
EURIBOR medzibanková referenčná sadzba v rámci hospodárskej a menovej únie
IS STATUS DFT informačný systém zabezpečujúci zber, spracovanie a uchovávanie údajov  subjektov finančného trhu
Act/365 skutočný počet dní úrokového obdobia/dĺžka roka 365 dní
Act/360 skutočný počet dní úrokového obdobia/dĺžka roka 360 dní
30E/360 každý začatý mesiac úrokového obdobia sa započíta po 30 dní/dĺžka roka 360 dní
30/360 každý mesiac úrokového obdobia sa počíta po 30dní/dĺžka roka 360 dní
Act/Act skutočný počet dní úrokového obdobia/skutočná dĺžka roka
CRT cena stanovená organizátorom rozhodujúceho regulovaného trhu
CIS cena stanovená všeobecne uznávaným informačným systémom
TCV teoretická cena vypočítaná podľa vzorca
TCM teoretická cena vypočítaná podľa oceňovacieho modelu
SP FX spot
F FX forward