271/2009 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 02.07.2009

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

271
OZNÁMENIE
Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky
Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 26. februára 2007 bola v Kyjeve podpísaná Zmluva medzi Slovenskou republikou a Ukrajinou o podpore a vzájomnej ochrane investícií.
Národná rada Slovenskej republiky so zmluvou vyslovila súhlas uznesením č. 709 z 31. januára 2008 a rozhodla o tom, že ide o medzinárodnú zmluvu podľa čl. 7 ods. 5 Ústavy Slovenskej republiky, ktorá má prednosť pred zákonmi.
Prezident Slovenskej republiky zmluvu ratifikoval 19. marca 2008.
Zmluva nadobudne platnosť 20. augusta 2009 v súlade s článkom 13 ods. 1.
K oznámeniu č. 271/2009 Z. z.
ZMLUVA
medzi Slovenskou republikou a Ukrajinou o podpore a vzájomnej ochrane investícií
Slovenská republika a Ukrajina (ďalej len „zmluvné strany“),
želajúc si posilniť hospodársku spoluprácu pre vzájomný prospech oboch štátov,
majúc v úmysle vytvoriť a udržiavať priaznivé podmienky pre investície investorov jednej zmluvnej strany na území druhej zmluvnej strany,
uvedomujúc si, že podpora a vzájomná ochrana investícií podľa tejto zmluvy posilní obchodné aktivity v danej oblasti,
riadiac sa Zmluvou o partnerstve a spolupráci medzi Európskymi spoločenstvami a ich členskými štátmi a Ukrajinou zo 14. júna 1994,
dohodli sa takto:
Článok 1
Definície
Na účely tejto zmluvy:
1.
Pojem „investícia” označuje každý druh majetku, ktorý investor jednej zmluvnej strany v súvislosti so svojou hospodárskou činnosťou investuje na území druhej zmluvnej strany v súlade s právnymi predpismi druhej zmluvnej strany a zahŕňa najmä, ale nie výlučne,
a)
hnuteľný a nehnuteľný majetok, ako aj všetky iné majetkové práva, ako sú hypotéky, záložné práva alebo záruky,
b)
podiely, akcie a dlhopisy spoločností alebo iné formy účasti v spoločnosti,
c)
peňažné pohľadávky alebo nároky za akúkoľvek činnosť spojenú s investíciou, ktorá má ekonomickú hodnotu,
d)
práva duševného vlastníctva, ktoré okrem iného zahŕňajú autorské práva, patenty a práva vzťahujúce sa na literárne a umelecké diela vrátane zvukových nahrávok, vynálezy vo všetkých oblastiach ľudských činností, priemyselné vzory, obchodné tajomstvá, know-how, ochranné známky, registračné obchodné známky a obchodné mená,
e)
všetky práva udelené podľa zákona alebo podľa zmluvy a všetky licencie a povolenia v súlade so zákonom vrátane licencií na prieskum, kultiváciu, ťažbu alebo využívanie prírodných zdrojov.
Žiadna zmena formy, v ktorej je majetok investovaný alebo reinvestovaný, nemá vplyv na jeho charakter investície.
2.
Pojem „investor“ označuje každú fyzickú osobu alebo právnickú osobu, ktorá investuje na území druhej zmluvnej strany.
a)
Pojem „fyzická osoba“ označuje každú fyzickú osobu, ktorá je občanom jednej zo zmluvných strán v súlade s jej právnymi predpismi,
b)
pojem „právnická osoba“ označuje každý subjekt zaregistrovaný alebo založený v súlade s právnymi predpismi jednej zo zmluvných strán, ktorý má sídlo na území jednej zo zmluvných strán a je uznaný podľa jej právnych predpisov.
3.
Pojem „výnosy“ označuje sumu získanú z investície a zahŕňa najmä, ale nie výlučne, zisk, úrok, kapitálové výnosy, výnos z podielu, dividendy, licenčné poplatky a iné poplatky.
4.
Pojem „územie“ označuje
a)
vo vzťahu k Slovenskej republike teritoriálne územie, vnútorné vody a vzdušný priestor nad nimi, nad ktorými Slovenská republika vykonáva svoju zvrchovanosť, suverénne práva a jurisdikciu v súlade s medzinárodným právom,
b)
vo vzťahu k Ukrajine teritoriálne územie patriace pod jej zvrchovanosť, morské a podmorské územia, osobitné hospodárske zóny a vzdušný priestor nad nimi, nad ktorými Ukrajina vykonáva svoju zvrchovanosť, suverénne práva a jurisdikciu v súlade s medzinárodným právom.
Článok 2
Podpora a ochrana investícií
1.
Každá zmluvná strana bude na svojom území podporovať a vytvárať priaznivé hospodárske a právne podmienky pre investície investorov druhej zmluvnej strany a takéto investície umožní v súlade so svojimi právnymi predpismi.
2.
Každá zmluvná strana poskytne v súlade so svojimi právnymi predpismi potrebné povolenia spojené s takými investíciami a s vykonávaním licenčných dohôd a zmlúv o technickej, obchodnej alebo administratívnej pomoci.
3.
Investíciám investorov jednej zmluvnej strany bude na území druhej zmluvnej strany vždy poskytnuté riadne a spravodlivé zaobchádzanie a plná ochrana a bezpečnosť.
Článok 3
Národné zaobchádzanie a doložka najvyšších výhod
1.
Každá zmluvná strana poskytne na svojom území investíciám a výnosom investorov druhej zmluvnej strany riadne a spravodlivé zaobchádzanie nie menej priaznivé, než aké poskytuje investíciám a výnosom jej vlastných investorov alebo investíciám a výnosom investorov ktoréhokoľvek tretieho štátu podľa toho, ktoré je výhodnejšie.
2.
Každá zmluvná strana poskytne na svojom území investorom druhej zmluvnej strany, ak ide o riadenie, udržiavanie, užívanie, využívanie alebo nakladanie s ich investíciami, riadne a spravodlivé zaobchádzanie nie menej priaznivé, než aké poskytuje svojim vlastným investorom alebo investorom ktoréhokoľvek tretieho štátu podľa toho, ktoré je výhodnejšie.
3.
Ustanovenia tejto zmluvy vzťahujúce sa na poskytnutie zaobchádzania nie menej priaznivého než zaobchádzanie poskytnuté svojim vlastným investorom alebo investorom akéhokoľvek tretieho štátu nemožno vykladať tak, že zaväzujú jednu zmluvnú stranu poskytovať investorom druhej zmluvnej strany také výhody zaobchádzania, preferencie alebo výsady, ktoré vyplývajú z
a)
jej členstva v akejkoľvek súčasnej alebo budúcej colnej únii, zóne voľného obchodu, v spoločnom trhu, menovej únii alebo v podobnej medzinárodnej zmluve, alebo v iných formách regionálnej spolupráce, v rámci ktorej niektorá zo zmluvných strán je alebo sa môže stať stranou; alebo z prijatia dohody, ktorá má v primeranom časovom období viesť k vytvoreniu alebo rozšíreniu takejto únie alebo oblasti; alebo
b)
akejkoľvek medzinárodnej zmluvy, dohody alebo domácej legislatívy, ktorá sa úplne alebo čiastočne týka zdaňovania.
Článok 4
Náhrada škody
1.
Ak investície investorov niektorej zmluvnej strany utrpia škody v dôsledku vojny, ozbrojeného konfliktu, výnimočného stavu, povstania, vzbury, nepokojov alebo iných podobných udalostí na území druhej zmluvnej strany, poskytne im táto druhá strana, ak ide o reštitúciu, odškodnenie, náhradu alebo inú formu vyrovnania, zaobchádzanie nie menej priaznivé než aké poskytuje svojim vlastným investorom alebo investorom akéhokoľvek tretieho štátu. Výsledná platba bude bez meškania voľne prevoditeľná vo voľne zameniteľnej mene.
2.
Bez ohľadu na odsek 1 tohto článku investorom jednej zmluvnej strany, ktorí utrpia na území druhej zmluvnej strany škodu v niektorom z prípadov uvedených v tomto odseku v dôsledku
a)
zabavenia ich majetku ozbrojenými silami alebo úradmi,
b)
zničenia ich majetku ozbrojenými silami alebo úradmi, ktoré nebolo spôsobené v rámci boja, ani si to nevyžadovala situácia,
bude poskytnuté odškodnenie alebo spravodlivá a primeraná náhrada škody, ktorá vznikla v období zabavenia alebo ako výsledok zničenia majetku. Výsledné platby budú bez meškania voľne prevoditeľné vo voľne zameniteľnej mene.
Článok 5
Vyvlastnenie
1.
Investície investorov jednej zmluvnej strany nebudú na území druhej zmluvnej strany znárodnené, vyvlastnené ani sa nestanú predmetom iných opatrení, ktoré majú rovnaký účinok ako znárodnenie alebo vyvlastnenie (ďalej len „vyvlastnenie“) s výnimkou vyvlastnenia na verejný účel. Vyvlastnenie sa vykoná podľa platných právnych postupov na nediskriminačnom základe a budú ho sprevádzať ustanovenia o vyplatení bezodkladnej, primeranej a efektívnej náhrady. Takáto kompenzácia sa bude rovnať hodnote vyvlastnených investícií bezprostredne pred uskutočnením vyvlastnenia alebo predtým, ako sa stalo hroziace vyvlastnenie verejne známym, podľa toho, čo nastalo skôr, bude zahŕňať úroky na úrovni platnej komerčnej úrokovej sadzby odo dňa vyvlastnenia až po deň platby, vykoná sa bez meškania, bude účinne realizovateľná a voľne prevoditeľná vo voľne zameniteľnej mene.
2.
Dotknutý investor bude mať právo na preskúmanie svojho prípadu a ohodnotenia svojej investície súdom alebo iným nezávislým orgánom druhej zmluvnej strany v súlade s právnymi predpismi druhej zmluvnej strany a so zásadami uvedenými v tomto článku.
Článok 6
Prevody
1.
Zmluvné strany zaručia prevod platieb súvisiacich s investíciami a výnosmi po splnení daňových povinností. Prevody sa uskutočnia v ktorejkoľvek voľne zameniteľnej mene, bez akýchkoľvek obmedzení a odkladu. Takéto prevody budú zahŕňať najmä, ale nie výlučne,
a)
kapitál a dodatočné sumy na udržanie alebo zvýšenie investície,
b)
zisky, úroky, dividendy a iné bežné príjmy,
c)
sumy na splatenie úverov,
d)
honoráre a licenčné poplatky,
e)
výnosy získané z celkového alebo čiastkového predaja alebo likvidácie investícií,
f)
príjmy fyzických osôb pracujúcich na území danej zmluvnej strany v súvislosti s investíciou.
2.
Bez dopadu na opatrenia prijaté Európskym spoločenstvom prevody sa budú vykonávať bez zbytočného meškania v akejkoľvek voľne zameniteľnej mene podľa trhového kurzu platného v deň prevodu.
Článok 7
Postúpenie práv
1.
Ak niektorá zo zmluvných strán alebo ňou určená agentúra uskutoční platbu svojim vlastným investorom na základe záruky, ktorú udelila na investície na území druhej zmluvnej strany, druhá zmluvná strana uzná
a)
postúpenie všetkých práv a nárokov investora na prvú zmluvnú stranu alebo ňou určenú agentúru bez ohľadu na to, či sa postúpenie uskutočnilo na základe zákona alebo na základe právneho úkonu, a
b)
skutočnosť, že prvá zmluvná strana alebo ňou určená agentúra je oprávnená z titulu postúpenia práv vykonávať práva a uplatňovať si nároky investora ako aj prevziať záväzky týkajúce sa investície.
2.
Postúpené práva a nároky nesmú presiahnuť pôvodné práva a nároky investora.
Článok 8
Riešenie investičných sporov medzi zmluvnou stranou a investorom druhej zmluvnej strany
1.
Akýkoľvek spor, ktorý môže vzniknúť medzi investorom jednej zmluvnej strany a druhou zmluvnou stranou v súvislosti s investíciou na území druhej zmluvnej strany, bude predmetom rokovaní a konzultácií medzi stranami sporu.
2.
Ak sa v období šiestich (6) mesiacov odo dňa, keď Ministerstvo financií Slovenskej republiky alebo Ministerstvo spravodlivosti Ukrajiny dostalo oznámenie o vzniku sporu, ktoré musí obsahovať odôvodnenie nárokov a podrobné informácie o sporných bodoch, nepodarí tento spor medzi investorom jednej zmluvnej strany a druhou zmluvnou stranou uvedeným spôsobom urovnať, investor je oprávnený podať tento prípad
a)
na príslušný súd štátu zmluvnej strany, na ktorej území bola investícia realizovaná,
b)
Medzinárodnému stredisku pre riešenie sporov z investícií (ICSID), ktoré bolo založené Dohovorom o riešení sporov z investícií medzi štátmi a občanmi druhých štátov otvorenom na podpis vo Washingtone 18. marca 1965, alebo
c)
rozhodcovi alebo Medzinárodnému rozhodcovskému súdu zriadenému ad hoc podľa rozhodcovských pravidiel Komisie OSN pre medzinárodné obchodné právo (UNCITRAL).
3.
Investor, ktorý spor predložil na posúdenie národnému súdu, sa však môže obrátiť aj na jeden z rozhodcovských súdov uvedených v odseku 2 písm. b) a c) tohto článku, ak investor pred vynesením rozhodnutia národného súdu týkajúceho sa predmetu posudzovania vyhlási, že nemieni pokračovať v riešení prípadu prostredníctvom vnútroštátneho právneho konania a svoje podanie vezme späť.
4.
Rozhodcovský nález je konečný a záväzný pre obe strany sporu a bude sa uplatňovať v súlade s vnútroštátnymi právnymi predpismi.
Článok 9
Riešenie sporov medzi zmluvnými stranami
1.
Spory medzi zmluvnými stranami ohľadom výkladu alebo uplatňovania tejto zmluvy sa budú riešiť podľa možnosti prostredníctvom konzultácií a rokovaní.
2.
Ak nemožno spor týmto spôsobom do šiestich (6) mesiacov urovnať, predloží sa v súlade s ustanoveniami tohto článku na požiadanie ktorejkoľvek zo zmluvných strán rozhodcovskému súdu.
3.
Rozhodcovský súd bude zriadený pre každý individuálny prípad takto. Do dvoch (2) mesiacov od prijatia žiadosti na riešenie sporu rozhodcovským konaním vymenuje každá zo zmluvných strán jedného člena rozhodcovského súdu. Títo dvaja členovia potom vyberú občana tretieho štátu, ktorý bude na základe súhlasu oboch zmluvných strán vymenovaný za predsedu rozhodcovského súdu (ďalej len „predseda“). Predseda musí byť vymenovaný do troch (3) mesiacov odo dňa vymenovania ostatných dvoch členov.
4.
V prípade, že sa potrebné vymenovania neuskutočnia v lehotách stanovených v odseku 3 tohto článku, o vykonanie vymenovania bude požiadaný predseda Medzinárodného súdneho dvora. Ak je predseda občanom niektorej zmluvnej strany alebo ak mu je z akéhokoľvek iného dôvodu znemožnené vykonať danú funkciu, vykoná potrebné vymenovanie podpredseda. Ak je aj podpredseda občanom ktorejkoľvek zmluvnej strany alebo ak mu je z akéhokoľvek iného dôvodu znemožnené vykonať danú funkciu, o vykonanie vymenovania bude požiadaný ďalší najvyššie postavený člen Medzinárodného súdneho dvora, ktorý nie je občanom žiadnej zo zmluvných strán.
5.
Rozhodcovský súd prijíma rozhodnutie väčšinou hlasov. Toto rozhodnutie je záväzné. Každá zo zmluvných strán uhradí náklady na svojho rozhodcu a na svoje zastupovanie v rozhodcovskom konaní; náklady na predsedu a ostatné náklady sa rozdelia rovným dielom medzi obe zmluvné strany. Rozhodcovský súd však môže svojím rozhodnutím nariadiť, aby jedna z dvoch zmluvných strán znášala vyššiu časť nákladov a takéto rozhodnutie bude záväzné pre obe zmluvné strany. Rozhodcovský súd si určí svoj vlastný postup.
Článok 10
Uplatnenie iných pravidiel a osobitných záväzkov
1.
Ak sa určitá záležitosť riadi touto zmluvou a súčasne aj inou medzinárodnou dohodou, ktorej stranami sú obe zmluvné strany, nič v tejto zmluve nebráni žiadnej zmluvnej strane ani žiadnemu z jej investorov, ktorí vlastnia investície na území druhej zmluvnej strany, uplatňovať tie ustanovenia a pravidlá, ktoré sú pre ich daný prípad priaznivejšie.
2.
Ak jedna zmluvná strana v súlade so svojimi právnymi predpismi alebo inými osobitnými zmluvnými ustanoveniami poskytuje investíciám a investorom druhej zmluvnej strany priaznivejšie zaobchádzanie, ako poskytuje táto zmluva, bude sa uplatňovať priaznivejšie z týchto zaobchádzaní.
Článok 11
Uplatňovanie tejto zmluvy
Ustanovenia tejto zmluvy sa budú vzťahovať na investície realizované na území jednej zmluvnej strany v súlade s jej právnymi predpismi investormi druhej zmluvnej strany, a to predtým ako aj potom, ako táto zmluva nadobudne platnosť, ale nebudú sa vzťahovať na žiaden investičný spor, ktorý vznikol predtým, ako táto zmluva nadobudla platnosť, ani na žiaden nárok, ktorý bol vysporiadaný pred nadobudnutím platnosti tejto zmluvy.
Článok 12
Zmeny a dodatky
Táto zmluva môže byť menená a doplnená na základe vzájomného písomného súhlasu oboch zmluvných strán, a to formou protokolov, ktoré budú neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy.
Článok 13
Nadobudnutie platnosti, trvanie a vypovedanie
1.
Táto zmluva nadobudne platnosť deväťdesiatym dňom odo dňa prijatia neskoršieho písomného oznámenia, ktorým si zmluvné strany oznámia splnenie všetkých ústavných podmienok nevyhnutných pre nadobudnutie platnosti tejto zmluvy.
2.
Táto zmluva ostane v platnosti desať rokov a zostane v platnosti aj naďalej, ak najmenej jeden rok pred uplynutím prvého alebo niektorého z nasledujúcich období niektorá zo zmluvných strán písomne neoznámi druhej zmluvnej strane svoj zámer ukončiť platnosť zmluvy.
3.
Ak ide o investície uskutočnené pred dňom ukončenia platnosti tejto zmluvy, ustanovenia tejto zmluvy zostanú účinné po dobu desiatich rokov odo dňa ukončenia platnosti zmluvy.
Dňom nadobudnutia platnosti tejto zmluvy sa končí platnosť Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Ukrajiny o podpore a vzájomnej ochrane investícií z 22. júna 1994.
Na dôkaz toho podpísaní a náležite na to splnomocnení podpísali túto zmluvu.
Dané v Kyjeve 26. februára 2007 v dvoch pôvodných vyhotoveniach, každé v slovenskom, ukrajinskom a anglickom jazyku, pričom všetky texty majú rovnakú platnosť. V prípade rozdielnosti výkladu je rozhodujúce znenie v anglickom jazyku.
Za Slovenskú republiku:

Ľubomír Jahnátek v. r.

Za Ukrajinu:

Volodimir Oleksijovič Makuch v. r.