272/2009 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 03.07.2009

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

272
ROZHODNUTIE
predsedu Národnej rady Slovenskej republiky
z 2. júla 2009
o vyhlásení volieb do orgánov samosprávnych krajov
Podľa § 23 zákona č. 303/2001 Z. z. o voľbách do orgánov samosprávnych krajov a o doplnení Občianskeho súdneho poriadku v znení zákona č. 335/2007 Z. z.
vyhlasujem
voľby do zastupiteľstiev samosprávnych krajov a voľby predsedov samosprávnych krajov a
určujem
deň konania volieb na sobotu 14. novembra 2009.
Pavol Paška v. r.