277/2009 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.09.2009

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

277
ZÁKON
z 19. júna 2009,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 11/2004 Z. z. o obrannej štandardizácii, kodifikácii a štátnom overovaní kvality výrobkov a služieb na účely obrany
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 11/2004 Z. z. o obrannej štandardizácii, kodifikácii a štátnom overovaní kvality výrobkov a služieb na účely obrany sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 6 ods. 1 písmeno d) znie:
„d)
uzatvára v rámci svojej pôsobnosti dohody o vzájomnej spolupráci a dohody o vzájomnom uznávaní štátneho overovania kvality s príslušnými orgánmi podľa § 3 ods. 3 písm. b) alebo pripravuje návrhy týchto dohôd,“.
2.
V § 6 ods. 1 písm. f) sa vypúšťa slovo „dvojstranných“.
3.
V § 6 odsek 2 znie:
„(2)
Úrad na základe žiadosti odberateľa produktu (ďalej len „odberateľ“) o vykonanie štátneho overovania kvality môže požiadať o štátne overovanie kvality príslušný orgán členského štátu aliancie alebo na základe dohody o vzájomnom uznávaní štátneho overovania kvality príslušný orgán iného štátu, ak sa produkt vyrába alebo poskytuje na jeho území.“.
4.
V § 15 odsek 5 znie:
„(5)
Úrad na základe žiadosti podľa odseku 3 spracuje analýzu rizík produktu, analýzu rizík výrobcu produktu alebo dodávateľa produktu a
a)
rozhodne o vykonaní štátneho overovania kvality, alebo
b)
žiadosť zamietne, najmä ak žiadosť neobsahuje náležitosti uvedené v odseku 3, ak štátne overovanie kvality nie je potrebné podľa analýzy rizík vykonať alebo ak je výsledok analýzy rizík nevyhovujúci; dôvody zamietnutia žiadosti úrad uvedie v rozhodnutí.“.
5.
V § 15 sa za odsek 5 vkladajú nové odseky 6 a 7, ktoré znejú:
„(6)
Ak sa produkt vyrába alebo poskytuje na území iného štátu, úrad na základe žiadosti podľa odseku 3 spracuje analýzu rizík podľa odseku 5 a požiada príslušný orgán tohto štátu o vykonanie štátneho overovania kvality alebo rozhodne podľa odseku 5 písm. b); o požiadaní príslušného orgánu iného štátu úrad upovedomí odberateľa.
(7)
Úrad po oznámení výsledkov konania príslušného dožiadaného orgánu iného štátu
a)
vydá osvedčenie o kvalite a úplnosti produktu podľa § 16 ods. 2 a rozhodnutie nevydá, alebo
b)
zamietne žiadosť podľa odseku 5 písm. b) a dôvody zamietnutia uvedie v rozhodnutí.“.
Doterajšie odseky 6 až 10 sa označujú ako odseky 8 až 12.
6.
V § 15 ods. 8 v tretej vete sa slová „podľa odseku 5“ nahrádzajú slovami „podľa odseku 5 a odseku 7 písm. b)“.
7.
V § 17 ods. 1 sa slovo „Úrad“ nahrádza slovami „Zástupca pre štátne overovanie kvality“.
8.
V § 17 ods. 4 písm. b) sa slová „podľa § 15 ods. 3 písm. c)“ nahrádzajú slovami „podľa § 15 ods. 3 písm. d)“.
9.
V § 20 ods. 1 sa za slová „dozoru nad kvalitou“ vkladajú slová „a o autorizácii právnickej osoby na vykonávanie auditu kvality“.
Čl. II
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. septembra 2009.
Ivan Gašparovič v. r.

Pavol Paška v. r.

Robert Fico v. r.