278/2009 Z. z.

Vyhlásené znenie

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

278
ZÁKON
z 19. júna 2009,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 143/1998 Z. z. o civilnom letectve (letecký zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene zákona č. 435/2000 Z. z. o námornej plavbe v znení neskorších predpisov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 143/1998 Z. z. o civilnom letectve (letecký zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 37/2002 Z. z., zákona č. 136/2004 Z. z., zákona č. 544/2004 Z. z., zákona č. 479/2005 Z. z. a zákona č. 11/2006 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
§ 18 vrátane nadpisu znie:
㤠18
Odborné vyšetrovanie príčin leteckých nehôd a incidentov
(1)
Leteckou nehodou sa rozumie udalosť,
a)
pri ktorej došlo v súvislosti s vykonaním letu k závažnému poškodeniu zdravia alebo usmrteniu osôb, okrem prípadov, ak k zraneniu alebo úmrtiu došlo z prirodzených príčin, ak si ich osoba spôsobila sama alebo ich spôsobila iná osoba,
b)
pri ktorej došlo k poruche alebo poškodeniu lietadla, ktoré má vplyv na jeho letovú spôsobilosť,
c)
pri ktorej došlo k zničeniu alebo zmiznutiu lietadla.
(2)
Incidentom sa rozumie iná udalosť, ako je letecká nehoda súvisiaca s prevádzkou lietadla, ktorá mala alebo mohla mať vplyv na bezpečnosť leteckej prevádzky.
(3)
Každá letecká nehoda alebo incident sa podrobí odbornému vyšetrovaniu. Za vytvorenie systému odborného vyšetrovania leteckých nehôd a incidentov zodpovedá ministerstvo. Ministerstvo zabezpečuje materiálne podmienky a finančné podmienky prostredníctvom viazaných finančných prostriedkov na vyšetrovanie leteckých nehôd a incidentov a poskytuje potrebnú pomoc pri odbornom vyšetrovaní.
(4)
Na vyšetrovanie leteckých nehôd a incidentov okrem prípadov podľa odseku 11 minister dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky (ďalej len „minister“) vymenúva a odvoláva predsedu a členov stálej komisie na vyšetrovanie leteckých nehôd a incidentov (ďalej len „stála vyšetrovacia komisia“). Predseda stálej vyšetrovacej komisie vykonáva funkciu vedúceho útvaru odborného vyšetrovania leteckých nehôd a incidentov (ďalej len „útvar vyšetrovania“). Útvar vyšetrovania je samostatná organizačná zložka ministerstva, ktorá je pri výkone vyšetrovania funkčne nezávislá od ministerstva.
(5)
Predseda stálej vyšetrovacej komisie zriaďuje odbornú komisiu na vyšetrenie leteckej nehody alebo incidentu (ďalej len „odborná vyšetrovacia komisia“) z členov stálej vyšetrovacej komisie. Na vyšetrenie leteckej nehody mimoriadnej závažnosti alebo s mimoriadnymi následkami zriaďuje odbornú vyšetrovaciu komisiu minister. Členmi odbornej vyšetrovacej komisie nemôžu byť osoby, ktorých záujmy sú v rozpore s cieľom objektívneho vyšetrenia leteckej nehody alebo incidentu. Odborná vyšetrovacia komisia je pri výkone vyšetrovania funkčne nezávislá od ministerstva.
(6)
Ak dôjde k leteckej nehode alebo incidentu štátneho lietadla, ktorý má vplyv na bezpečnosť prevádzky civilných lietadiel, odbornú vyšetrovaciu komisiu zriaďuje minister alebo predseda stálej vyšetrovacej komisie po dohode s ministrom obrany alebo ministrom vnútra.
(7)
Vyšetrovanie leteckých nehôd a incidentov štátnych lietadiel zabezpečuje ministerstvo obrany alebo ministerstvo vnútra. Do odbornej vyšetrovacej komisie ministerstva obrany alebo ministerstva vnútra možno vymenovať aj členov stálej vyšetrovacej komisie.
(8)
Odborná vyšetrovacia komisia zisťuje príčiny leteckej nehody alebo incidentu a navrhuje ministerstvu opatrenia na zamedzenie ďalších leteckých nehôd alebo incidentov obdobného charakteru.
(9)
Členovia odbornej vyšetrovacej komisie sú oprávnení vstúpiť na miesto leteckej nehody alebo incidentu na účel zdokumentovania miesta nehody, stavu lietadla a osôb na palube vrátane odobratia vzoriek na vykonanie expertíz. Odborná vyšetrovacia komisia je oprávnená požadovať doklady, dokumentáciu, výpovede, odborné posudky a iné podklady od osôb, ktoré môžu objasniť skutočnosti súvisiace s leteckou nehodou a incidentom. Požadované údaje sú povinní poskytnúť aj vlastník, prevádzkovateľ alebo výrobca lietadla, zamestnanci orgánov štátnej správy v civilnom letectve, prevádzkovatelia letísk, právnické osoby a fyzické osoby oprávnené na podnikanie poverené poskytovaním leteckých navigačných služieb.
(10)
Vlastník alebo prevádzkovateľ lietadla, pri ktorom došlo k leteckej nehode alebo incidentu, je povinný na žiadosť odbornej vyšetrovacej komisie bezodplatne poskytnúť lietadlo alebo jeho časť na vykonanie expertíz potrebných na zistenie príčin leteckej nehody alebo incidentu.
(11)
Ministerstvo môže poveriť inú osobu odborným vyšetrovaním nehôd a incidentov lietajúcich športových zariadení a iných lietadiel určených výhradne na športové účely.“.
2.
§ 47 sa dopĺňa písmenom s), ktoré znie:
„s)
zabezpečuje činnosť odbornej vyšetrovacej komisie (§ 18 ods. 5).“.
3.
V § 48 ods. 1 sa vypúšťa písmeno j).
Doterajšie písmená k) až z) sa označujú ako písmená j) až v).
4.
V § 48 ods. 3 sa vypúšťajú slová „a odborným vyšetrovaním nehôd a incidentov týchto lietadiel“.
5.
V § 48 sa vypúšťa odsek 4.
Poznámka pod čiarou k odkazu 11a sa vypúšťa.
6.
V § 49 ods. 8 sa za slovo „o“ vkladajú slová „odbornej spôsobilosti a“.
7.
Za § 49 sa vkladá § 49a, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠49a
Financovanie
(1)
Úkony súvisiace so zabezpečením štátneho odborného dozoru nad bezpečnosťou a bezpečnostnou ochranou civilného letectva vykonáva letecký úrad za úhradu.
(2)
Finančné prostriedky za poskytovanie štátneho odborného dozoru získané zo spoločného systému spoplatňovania leteckých navigačných služieb11e) na základe zmluvy s poskytovateľom navigačných služieb, použije letecký úrad prostredníctvom samostatného mimorozpočtového účtu spôsobom podľa osobitného predpisu11f) na účely podľa osobitného predpisu.11e)“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 11e a 11f znejú:
„11e)
Čl. 5 ods. 2 nariadenia Komisie (ES) č. 1794/2006 zo 6. decembra 2006, ktorým sa stanovuje spoločný systém spoplatňovania leteckých navigačných služieb (Ú. v. EÚ L 341, 7. 12. 2006).
11f)
§ 23 ods. 1 a 2 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.“.
8.
Za § 57c sa vkladá § 57d, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠57d
Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. augusta 2009
Platnosť poverenia na odborné vyšetrovanie nehôd a incidentov lietajúcich športových zariadení a iných lietadiel určených výhradne na športové účely vydaného leteckým úradom podľa doterajších predpisov zaniká 28. februára 2010.“.
Čl. II
Zákon č. 435/2000 Z. z. o námornej plavbe v znení zákona č. 581/2003 Z. z., zákona č. 97/2007 Z. z. a zákona č. 395/2008 Z. z. sa mení takto:
V § 4 ods. 1 písmeno c) znie:
„c)
môže predložiť Európskej komisii žiadosť o uznanie klasifikačnej spoločnosti, ktorá doteraz nebola uznaná, spolu so všetkými informáciami a dôkazmi, ktoré preukazujú, že táto klasifikačná spoločnosť spĺňa kritériá vzťahujúce sa na uznané klasifikačné spoločnosti ustanovené v osobitnom predpise,1ba)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 1ba znie:
1ba) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 391/2009 z 23. apríla 2009 o spoločných pravidlách a normách pre organizácie vykonávajúce inšpekcie a prehliadky lodí (Ú. v. EÚ L 131, 28. 5. 2009).“.
Čl. III
Účinnosť
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. augusta 2009.
Ivan Gašparovič v. r.

Pavol Paška v. r.

Robert Fico v. r.