279/2009 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.09.2009 do 31.12.2012

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

279
ZÁKON
z 19. júna 2009,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 82/1994 Z. z. o štátnych hmotných rezervách v znení neskorších predpisov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 82/1994 Z. z. o štátnych hmotných rezervách v znení zákona č. 169/2001 Z. z., zákona č. 291/2002 Z. z., zákona č. 428/2003 Z. z., zákona č. 240/2006 Z. z., zákona č. 463/2007 Z. z., zákona č. 659/2007 Z. z., zákona č. 667/2007 Z. z. a zákona č. 601/2008 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 6f ods. 3 sa slová „50 000 Sk“ nahrádzajú slovami „1 659 eur“.
2.
V § 7 ods. 1 sa za slovami „krízovou situáciou3)“ vypúšťa čiarka a vkladajú sa slová „a mimoriadnou situáciou5gb)“.
3.
V § 7d sa vypúšťa odsek 10.
4.
V § 8 odsek 2 znie:
„(2)
Správa rezerv zriaďuje v Štátnej pokladnici na financovanie obmien, zámen, tvorby, dopĺňania a pôžičiek štátnych hmotných rezerv bežné účty. Príjmom bežných účtov sú tržby za predaj štátnych hmotných rezerv pri realizácii ich obmien, zámen, pôžičiek a prepadnutých zábezpek z pôžičiek, ak osobitný predpis neustanovuje inak.“.
5.
V § 8 ods. 3 prvej vete sa za slovo „zámen“ vkladá čiarka a slová „tvorby, dopĺňaní“.
6.
V § 8 ods. 8 sa za slovo „predajom“ vkladá slovo „štátnych“.
7.
V § 9 ods. 1 sa v úvodnej vete vypúšťajú slová „č. 5 tohto zákona“.
8.
V § 10 ods. 1 písm. a) sa slová „500 000 Sk“ nahrádzajú slovami „16 596 eur“.
9.
V § 10 ods. 1 písm. b) sa slová „od 10 000 Sk do 1 000 000 Sk“ nahrádzajú slovami „od 331 eur do 33 193 eur“.
Čl. II
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. septembra 2009.
Ivan Gašparovič v. r.
Pavol Paška v. r.
Robert Fico v. r.