280/2009 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 10.07.2009

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

280
OZNÁMENIE
Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky
Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky podľa § 5 ods. 3 zákona č. 280/2006 Z. z. o povinnej základnej kvalifikácii a pravidelnom výcviku niektorých vodičov v znení zákona č. 188/2009 Z. z. vydalo
výnos z 2. júla 2009 č. 8935/2009/SCDPK/z.26933-M o obsahu dokumentácie o priebehu kurzov základnej kvalifikácie a skúšky.
Výnosom sa ustanovujú podrobnosti o dokumentácii o jednotlivých kurzoch týkajúcej sa inštruktorov a lektorov školiaceho strediska, preukazujúcej technickú základňu školiaceho strediska a zaznamenávajúcej priebeh jednotlivých kurzov.
Výnos nadobúda účinnosť 15. júla 2009.
Výnos sa uverejní vo Vestníku Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky v čiastke 6/2009.
Do výnosu možno nazrieť na Ministerstve dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky.