281/2009 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 10.07.2009

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

281
Oznámenie
Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky
Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že výmenou nót z 3. novembra 2008 a zo 16. decembra 2008 boli potvrdené výsledky rokovaní medzi Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky a Spolkovým ministerstvom vnútra Rakúskej republiky o ďalšom uplatňovaní bilaterálnych medzinárodných zmlúv so zreteľom na štátnu hranicu medzi Slovenskou republikou a Rakúskou republikou po úplnom uplatňovaní schengenského acquis aj Slovenskou republikou.
Závery rokovaní sa uplatňujú od 22. decembra 2007.
K oznámeniu č. 281/2009 Z. z.
Veľvyslanectvo Slovenskej republiky
VERBÁLNA NÓTA
Veľvyslanectvo Slovenskej republiky vo Viedni prejavuje úctu Spolkovému ministerstvu pre európske a medzinárodné záležitosti Rakúskej republiky a dovoľuje si potvrdiť výsledky rokovaní medzi Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky a Spolkovým ministerstvom vnútra Rakúskej republiky o ďalšom uplatňovaní bilaterálnych medzinárodných zmlúv medzi Slovenskou republikou a Rakúskou republikou so zreteľom na štátnu hranicu po úplnom uplatňovaní schengenského acquis Slovenskou republikou.
V súlade s výsledkami rokovaní potvrdzuje slovenská strana tieto skutočnosti:
1.
Po úplnom uplatňovaní schengenského acquis Slovenskou republikou podľa článku 3 ods. 2 Aktu o podmienkach pristúpenia Českej republiky, Estónskej republiky, Cyperskej republiky, Lotyšskej republiky, Litovskej republiky, Maďarskej republiky, Maltskej republiky, Poľskej republiky, Slovinskej republiky a Slovenskej republiky a o úpravách zmlúv, na ktorých je založená Európska únia, sa bilaterálne medzinárodné zmluvy medzi Slovenskou republikou a Rakúskou republikou so zreteľom na štátnu hranicu uplatňujú iba v rozsahu, ktorý je v súlade so schengenským acquis.
Úplným uplatňovaním schengenského acquis Slovenskou republikou sú dotknuté najmä tieto medzinárodné zmluvy s Rakúskou republikou, resp. ich ustanovenia:
a)
Zmluva medzi Československou socialistickou republikou a Rakúskou republikou o spoločných štátnych hraniciach (Viedeň 21. december 1973) v znení výmeny nót z 22. decembra 1993 a zo 14. januára 1994 a v znení Dohody medzi Slovenskou republikou a Rakúskou republikou o zmene Zmluvy medzi Československou socialistickou republikou a Rakúskou republikou o spoločných štátnych hraniciach uzatvorenej výmenou nót Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky z 31. augusta 2005 a Veľvyslanectva Rakúskej republiky v Bratislave z 18. decembra 2001
– články 43 až 45
– príloha 18
b)
Dohoda medzi Československou socialistickou republikou a Rakúskou republikou o úprave pohraničného prechodu železníc (Praha 22. september 1962) v znení Dohody medzi Československou socialistickou republikou a Rakúskou republikou o zmene Dohody o úprave pohraničného prechodu železníc z 22. septembra 1962 (Praha 3. január 1967) a Dohody medzi Slovenskou republikou a Rakúskou republikou o zmene Dohody o úprave pohraničného prechodu železníc z 22. septembra 1962 v znení dohody z 3. januára 1967 a výmeny nót z 22. decembra 1993 a zo 14. januára 1994 (Bratislava 25. február 1999)
– článok 2 písm. g)
– článok 8
– článok 18
– prílohy 1a a 1b
c)
Dohoda medzi Slovenskou republikou a Rakúskou republikou o uľahčení pohraničného vybavovania v železničnej, cestnej a vodnej doprave (Viedeň 17. jún 1991) v znení výmeny nót z 22. decembra 1993 a zo 14. januára 1994
– celá dohoda s výnimkou článku 17
d)
Dohoda medzi vládou Slovenskej republiky a rakúskou spolkovou vládou o zriadení hraničných vybavovacích miest a vykonávaní hraničného vybavovania v železničnej doprave počas jazdy (Viedeň 28. apríl 2004)
– celá dohoda
e)
Zmluva medzi Slovenskou republikou a Rakúskou republikou o spolupráci a vzájomnej pomoci pri katastrofách (Viedeň 11. jún 1997)
– článok 6 ods. 1 a 4 v časti týkajúcej sa zdržiavania sa na území druhej zmluvnej strany bez víza a povolenia na pobyt
– článok 6 ods. 2
f)
Zmluva medzi Československou socialistickou republikou a Rakúskou republikou o úprave vodohospodárskych otázok na hraničných vodách (Viedeň 7. december 1967) v znení výmeny nót z 22. decembra 1993 a zo 14. januára 1994
– článok 16
2.
Platnosť uvedených bilaterálnych medzinárodných zmlúv medzi Slovenskou republikou a Rakúskou republikou so zreteľom na štátnu hranicu nie je úplným uplatňovaním schengenského acquis Slovenskou republikou dotknutá.
3.
V prípade dočasného obnovenia kontroly vnútorných hraníc podľa článku 23 a nasl. nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 562/2006 z 15. marca 2006, ktorým sa ustanovuje kódex Spoločenstva o pravidlách upravujúcich pohyb osôb cez hranice (Kódex schengenských hraníc), sa budú bilaterálne medzinárodné zmluvy a ich ustanovenia, ktoré upravujú pohyb cez štátnu hranicu a vykonávanie kontrol pri prekračovaní hraníc, znova uplatňovať v plnej miere.
4.
Dočasné obnovenie kontroly vnútorných hraníc podľa článku 23 a nasl. Kódexu schengenských hraníc vedie k zákazu prekračovania štátnej hranice mimo miest na to určených.
5.
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky sa bude v prípade rokovaní o prispôsobovaní ustanovení bilaterálnych medzinárodných zmlúv so zreteľom na štátnu hranicu, ktoré nie sú v súlade so schengenským acquis, usilovať o ich úplné zosúladenie so schengenským acquis.
Veľvyslanectvo Slovenskej republiky vo Viedni si dovoľuje požiadať rakúsku stranu o potvrdenie výsledkov rokovaní medzi Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky a Spolkovým ministerstvom vnútra Rakúskej republiky a využíva túto príležitosť, aby opätovne ubezpečilo Spolkové ministerstvo pre európske a medzinárodné záležitosti Rakúskej republiky o svojej hlbokej úcte.
Viedeň 3. novembra 2008
Peter Lizák v. r.
Rakúske veľvyslanectvo Bratislava
VERBÁLNA NÓTA
Veľvyslanectvo Rakúskej republiky v Bratislave prejavuje úctu Ministerstvu zahraničných vecí Slovenskej republiky a dovoľuje si odvolať sa na verbálnu nótu Veľvyslanectva Slovenskej republiky vo Viedni z 3. novembra 2008 ohľadne výsledkov rokovaní medzi Spolkovým ministerstvom vnútra Rakúskej republiky a Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky o ďalšom uplatnení bilaterálnych medzinárodnoprávnych zmlúv týkajúcich sa hraníc medzi Rakúskou republikou a Slovenskou republikou po plnom zavedení schengenského acquis Slovenskou republikou, ktorá má nasledujúce znenie:
„V súlade s výsledkami rokovaní potvrdzuje slovenská strana tieto skutočnosti:
1.
Po úplnom uplatňovaní schengenského acquis Slovenskou republikou podľa článku 3 ods. 2 Aktu o podmienkach pristúpenia Českej republiky, Estónskej republiky, Cyperskej republiky, Lotyšskej republiky, Litovskej republiky, Maďarskej republiky, Maltskej republiky, Poľskej republiky, Slovinskej republiky a Slovenskej republiky a o úpravách zmlúv, na ktorých je založená Európska únia, sa bilaterálne medzinárodné zmluvy medzi Slovenskou republikou a Rakúskou republikou so zreteľom na štátnu hranicu uplatňujú iba v rozsahu, ktorý je v súlade so schengenským acquis.
Úplným uplatňovaním schengenského acquis Slovenskou republikou sú dotknuté najmä tieto medzinárodné zmluvy s Rakúskou republikou, resp. ich ustanovenia:
a)
Zmluva medzi Československou socialistickou republikou a Rakúskou republikou o spoločných štátnych hraniciach (Viedeň 21. december 1973) v znení výmeny nót z 22. decembra 1993 a zo 14. januára 1994 a v znení Dohody medzi Slovenskou republikou a Rakúskou republikou o zmene Zmluvy medzi Československou socialistickou republikou a Rakúskou republikou o spoločných štátnych hraniciach uzatvorenej výmenou nót Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky z 31. augusta 2005 a Veľvyslanectva Rakúskej republiky v Bratislave z 18. decembra 2001
– články 43 až 45
– príloha 18
b)
Dohoda medzi Československou socialistickou republikou a Rakúskou republikou o úprave pohraničného prechodu železníc (Praha 22. september 1962) v znení Dohody medzi Československou socialistickou republikou a Rakúskou republikou o zmene Dohody o úprave pohraničného prechodu železníc z 22. septembra 1962 (Praha 3. január 1967) a Dohody medzi Slovenskou republikou a Rakúskou republikou o zmene Dohody o úprave pohraničného prechodu železníc z 22. septembra 1962 v znení dohody z 3. januára 1967 a výmeny nót z 22. decembra 1993 a zo 14. januára 1994 (Bratislava 25. február 1999)
– článok 2 písm. g)
– článok 8
– článok 18
– prílohy 1a a 1b
c)
Dohoda medzi Slovenskou republikou a Rakúskou republikou o uľahčení pohraničného vybavovania v železničnej, cestnej a vodnej doprave (Viedeň 17. jún 1991) v znení výmeny nót z 22. decembra 1993 a zo 14. januára 1994
– celá dohoda s výnimkou článku 17
d)
Dohoda medzi vládou Slovenskej republiky a rakúskou spolkovou vládou o zriadení hraničných vybavovacích miest a vykonávaní hraničného vybavovania v železničnej doprave počas jazdy (Viedeň 28. apríl 2004)
– celá dohoda
e)
Zmluva medzi Slovenskou republikou a Rakúskou republikou o spolupráci a vzájomnej pomoci pri katastrofách (Viedeň 11. jún 1997)
– článok 6 ods. 1 a 4 v časti týkajúcej sa zdržiavania sa na území druhej zmluvnej strany bez víza a povolenia na pobyt
– článok 6 ods. 2
f)
Zmluva medzi Československou socialistickou republikou a Rakúskou republikou o úprave vodohospodárskych otázok na hraničných vodách (Viedeň 7. december 1967) v znení výmeny nót z 22. decembra 1993 a zo 14. januára 1994
– článok 16
2.
Platnosť uvedených bilaterálnych medzinárodných zmlúv medzi Slovenskou republikou a Rakúskou republikou so zreteľom na štátnu hranicu nie je úplným uplatňovaním schengenského acquis Slovenskou republikou dotknutá.
3.
V prípade dočasného obnovenia kontroly vnútorných hraníc podľa článku 23 a nasl. nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 562/2006 z 15. marca 2006, ktorým sa ustanovuje kódex Spoločenstva o pravidlách upravujúcich pohyb osôb cez hranice (Kódex schengenských hraníc), sa budú bilaterálne medzinárodné zmluvy a ich ustanovenia, ktoré upravujú pohyb cez štátnu hranicu a vykonávanie kontrol pri prekračovaní hraníc, znova uplatňovať v plnej miere.
4.
Dočasné obnovenie kontroly vnútorných hraníc podľa článku 23 a nasl. Kódexu schengenských hraníc vedie k zákazu prekračovania štátnej hranice mimo miest na to určených.
5.
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky sa bude v prípade rokovaní o prispôsobovaní ustanovení bilaterálnych medzinárodných zmlúv so zreteľom na štátnu hranicu, ktoré nie sú v súlade so schengenským acquis, usilovať o ich úplné zosúladenie so schengenským acquis.“.
Rakúske veľvyslanectvo potvrdzuje, že rakúska strana plne súhlasí s názorom uvedeným vo verbálnej nóte.
Veľvyslanectvo Rakúskej republiky v Bratislave si dovoľuje pri tejto príležitosti opätovne ubezpečiť Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky o svojej hlbokej úcte.
Bratislava 16. decembra 2008