284/2009 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 15.07.2009 do 31.10.2012

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

284
VYHLÁŠKA
Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky
z 23. júna 2009,
ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 370/2008 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o označovaní materiálového zloženia textilných výrobkov
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky podľa § 12 ods. 6 zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov ustanovuje:
Čl. I
Vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 370/2008 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o označovaní materiálového zloženia textilných výrobkov sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 3 ods. 1 posledná veta znie: „Ak výrobky nie sú určené na predaj spotrebiteľovi alebo sú dodávané na základe objednávky štátu alebo právnickej osoby zastupujúcej štát, označenie sa môže uviesť v obchodnej dokumentácii.“.
2.
V § 6 ods. 2 posledná veta znie: „Toto označenie nie je potrebné pre časti, ktoré tvoria menej ako 30 % z celkovej hmotnosti výrobku, okrem hlavných podšívok.“.
3.
V § 9 ods. 2 sa slová „v § 2 ods. 1“ nahrádzajú slovami „v § 2 písm. a)“.
4.
V prílohe č. 1 v položke číslo 30 v stĺpci opis vlákna sa slovo „z“ nahrádza slovami „zo syntetických“.
5.
V prílohe č. 1 v položke číslo 31 opis vlákna znie:
„vlákno zo syntetických lineárnych makromolekúl zložených z aromatických skupín spojených amidovými alebo imidovými väzbami, z ktorých najmenej 85 % je pripojených priamo na dve aromatické jadrá, a ak sa vyskytujú imidové väzby, ich počet nepresahuje počet amidových väzieb“.
6.
V prílohe č. 5 v bode 8 sa vypúšťa slovo „(kožušín)“.
7.
V prílohe č. 5 v bode 20 sa na konci pripájajú tieto slová: „predávané samostatne od plachtovín a špeciálne prezentované na použitie s takýmito tapisériami“.
8.
V prílohe č. 5 v bode 22 sa na konci pripájajú tieto slová: „pokryté textilnými materiálmi“.
9.
Príloha č. 6 znie:
„Príloha č. 6 k vyhláške č. 370/2008 Z. z.
ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNYCH AKTOV EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV A EURÓPSKEJ ÚNIE
Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2008/121/ES zo 14. januára 2009 o názvoch textílií (Ú. v. EÚ L 19, 23. 1. 2009).“.
Čl. II
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 15. júla 2009.
Ľubomír Jahnátek v. r.