293/2009 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.09.2009 do 31.08.2012

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

293
ZÁKON
z 24. júna 2009,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 656/2004 Z. z. o energetike a o zmene niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 656/2004 Z. z. o energetike a o zmene niektorých zákonov v znení zákona č. 555/2005 Z. z., zákona č. 238/2006 Z. z., zákona č. 107/2007 Z. z., zákona č. 68/2008 Z. z., zákona č. 112/2008 Z. z., zákona č. 283/2008 Z. z., zákona č. 476/2008 Z. z. a zákona č. 73/2009 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 10 ods. 1 sa slová „fyzická osoba alebo právnická osoba je oprávnený“ nahrádzajú slovami „fyzická osoba alebo právnická osoba môže vo verejnom záujme“.
2.
V § 10 ods. 1 písm. a) sa vypúšťajú slová „po predchádzajúcom súhlase vlastníka nehnuteľnosti“.
3.
V § 10 ods. 1 písm. b) sa na konci čiarka nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: „rozsah a spôsob vykonania týchto činností musí byť vopred odsúhlasený držiteľom povolenia,“.
4.
V § 10 ods. 1 písm. c) sa za slovo „vstupovať“ vkladajú slová „po predchádzajúcom súhlase“ a na konci sa slová „po predchádzajúcom súhlase“ vypúšťajú.
5.
V § 10 ods. 1 písm. d) sa vypúšťajú slová „po predchádzajúcom súhlase vlastníka nehnuteľnosti“.
6.
V § 10 ods. 1 sa za písmeno d) vkladá nové písmeno e), ktoré znie:
„e)
zriaďovať na cudzích pozemkoch mimo zastavaného územia obce6a) elektrické vedenie a elektroenergetické zariadenie prenosovej sústavy a distribučnej sústavy a plynovody6b) a plynárenské zariadenia prepravnej siete, distribučnej siete, zásobníka a zariadení určených na ich ochranu alebo zabránenie ich porúch alebo havárií alebo na zmiernenie dôsledkov porúch alebo havárií na ochranu života, zdravia a majetku osôb; pri povoľovaní takejto stavby stavebný úrad rozhodne o podmienkach, za akých možno stavbu uskutočniť a prevádzkovať na cudzom pozemku; oprávnenia stavebníka na uskutočnenie stavby vznikajú nadobudnutím právoplatnosti takého rozhodnutia.“.
Doterajšie písmeno e) sa označuje ako písmeno f).
Poznámky pod čiarou k odkazom 6a a 6b znejú:
„6a)
§ 139a ods. 8 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov.
6b)
§ 139 ods. 3 zákona č. 50/1976 Zb.“.
7.
V § 10 ods. 2 sa slová „Predchádzajúci súhlas vlastníka nehnuteľnosti podľa odseku 1 písm. a), b) a d) sa nevyžaduje, ak ide o“ nahrádzajú slovami „Činnosti podľa odseku 1 písm. a), b) a d) je držiteľ povolenia alebo ním poverená fyzická osoba alebo právnická osoba povinná vopred oznámiť vlastníkovi, to neplatí, ak ide o“.
8.
V § 10 ods. 4 sa vypúšťa druhá veta.
9.
V § 10 odsek 5 znie:
„(5)
Povinnosti zodpovedajúce oprávneniam podľa odseku 1 sú vecnými bremenami7) spojenými s vlastníctvom nehnuteľnosti. Návrh na vykonanie záznamu do katastra nehnuteľností je oprávnený podať držiteľ povolenia.7ab) Vlastník nehnuteľnosti má za zriadenie vecného bremena nárok na primeranú jednorazovú náhradu. Náhrada sa poskytne za výmeru, v ktorej je vlastník obmedzený pri užívaní nehnuteľnosti v dôsledku uplatnenia zákonného vecného bremena držiteľom povolenia. Ak sa držiteľ povolenia a vlastník nehnuteľnosti nedohodnú inak, náhrada sa určí znaleckým posudkom. Náklady na vyhotovenie znaleckého posudku hradí držiteľ povolenia. Lehoty na uplatnenie nároku na poskytnutie primeranej jednorazovej náhrady sú rovnaké ako lehoty podľa odseku 3. Práva zodpovedajúce vecným bremenám patria držiteľovi povolenia. Ak dôjde k zmene osoby držiteľa povolenia, práva zodpovedajúce vecným bremenám prechádzajú na nového držiteľa povolenia.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 7ab znie:
„7ab)
§ 34 a 35 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon) v znení neskorších predpisov.“.
Čl. II
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. septembra 2009.
Ivan Gašparovič v. r.
Pavol Paška v. r.
Robert Fico v. r.