294/2009 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.04.2010

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

294
NARIADENIE VLÁDY
Slovenskej republiky
z 1. júla 2009
o podmienkach prideľovania kvót mlieka
Vláda Slovenskej republiky podľa § 2 ods. 1 písm. k) zákona č. 19/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú podmienky vydávania aproximačných nariadení vlády Slovenskej republiky v znení zákona č. 207/2002 Z. z. nariaďuje:
§ 1
Toto nariadenie vlády upravuje v súlade s osobitnými predpismi1)
a)
pridelenie individuálnej kvóty2) mlieka (ďalej len „individuálna kvóta“) z národnej rezervy,3)
b)
spôsob schvaľovania nákupcov,4)
c)
práva a povinnosti nákupcov,
d)
prevod a prechod individuálnych kvót a zadržanie ich častí,
e)
rozdelenie mlieka na dodávky5) a priamy predaj,6)
f)
postup pri predkladaní výkazu dodávok a vyhlásenia o dodávkach mlieka a o priamom predaji a prepočet mlieka na mliečne výrobky,
g)
postup nákupcov pri výbere príspevkov k platbe poplatku za prekročenie individuálnych kvót na dodávky,
h)
výber príspevkov k platbe poplatku za prekročenie individuálnych kvót na priamy predaj,
i)
nezaplatené sumy alebo preplatky,
j)
pravidlá zníženia individuálnych kvót.
§ 2
Pôdohospodárska platobná agentúra7) (ďalej len „platobná agentúra“) vyberá poplatok za nadbytočné množstvo8) prostredníctvom nákupcov alebo priamo od výrobcov.9)
§ 3
(1)
Individuálne kvóty prideľuje výrobcom10) rozhodnutím platobná agentúra z národnej rezervy k 1. aprílu príslušného dvanásťmesačného obdobia11) (ďalej len „kvótový rok“) v tomto poradí:
a)
výrobca obnovil12) produkciu mlieka a požiadal platobnú agentúru o vrátenie individuálnej kvóty,
b)
výrobca požiadal do 31. marca pred začiatkom príslušného kvótového roku o pridelenie novej individuálnej kvóty pomerne k požadovanému a rozdeľovanému množstvu mlieka; najviac 50 000 kg,
c)
výrobca požiadal v lehote od 1. júna do 15. júna príslušného kvótového roka o zvýšenie individuálnej kvóty pomerne k požadovanému a rozdeľovanému množstvu mlieka, najviac však do 15 % individuálnej kvóty, ktorú má pridelenú k 1. aprílu aktuálneho kvótového roka,
d)
výrobca požiadal v priebehu príslušného kvótového roka o pridelenie novej individuálnej kvóty pomerne k požadovanému a rozdeľovanému množstvu mlieka; najviac 50 000 kg.
(2)
Individuálnu kvótu pridelí rozhodnutím platobná agentúra výrobcom podľa odseku 1 písm. b) až c) tak, aby v národnej rezerve zostalo množstvo mlieka potrebné na pridelenie výrobcom podľa odseku 1 písm. a) v nasledujúcom kvótovom roku zvýšených najmenej o 1 000 000 kg mlieka.
(3)
Individuálnu kvótu pridelí rozhodnutím platobná agentúra výrobcom podľa odseku 1 písm. b), ak v posledných dvoch kvótových rokoch pred pridelením nemali už individuálnu kvótu pridelenú.
(4)
Individuálnu kvótu pridelí rozhodnutím platobná agentúra výrobcom podľa odseku 1 písm. c), ak v národnej rezerve zostane dostatočné množstvo mlieka po pridelení množstva mlieka výrobcom podľa odsekov 2 a 3 pomerne k požadovanému a rozdeľovanému množstvu mlieka, najviac však do 15 % individuálnej kvóty, ktorú majú pridelenú k 1. aprílu aktuálneho kvótového roka.
(5)
Individuálnu kvótu pridelí rozhodnutím platobná agentúra výrobcom podľa odseku 1 písm. d), ak v národnej rezerve zostane dostatočné množstvo mlieka po pridelení množstva mlieka výrobcom podľa odsekov 2 až 4 pomerne k požadovanému a rozdeľovanému množstvu mlieka.
(6)
Individuálnu kvótu pridelí rozhodnutím platobná agentúra výrobcom podľa odseku 1 písm. c), ak
a)
v skončenom kvótovom roku využili individuálnu kvótu najmenej na 100 %,
b)
v aktuálnom kvótovom roku do podania žiadosti nemali odobratú individuálnu kvótu alebo jej časť a táto nebola pridelená inému výrobcovi.
(7)
V žiadosti o pridelenie novej individuálnej kvóty sa výrobca preukáže oprávnením podnikať a že spĺňa osobitné požiadavky podľa osobitného predpisu.13)
§ 4
(1)
Príspevok k platbe poplatku za nadbytočné množstvo pri dodávkach14) vyberá platobná agentúra prostredníctvom nákupcu od každého výrobcu, ktorý prekročil individuálnu kvótu, len ak bola prekročená národná kvóta.15) Nevyužitú časť dodávkovej kvóty rozdelí platobná agentúra v pomere k dodávkovej kvóte každého výrobcu na národnej úrovni.16)
(2)
Príspevok k platbe poplatku za nadbytočné množstvo pri priamom predaji17) vyberá platobná agentúra od každého výrobcu, ktorý prekročil individuálnu kvótu pre priamy predaj, len ak bola prekročená národná kvóta. Nevyužitú časť priameho predaja rozdelí platobná agentúra v pomere k priamemu predaju každého výrobcu na národnej úrovni.
(3)
Individuálnu kvótu na dodávky alebo jej časť možno zmeniť na základe odôvodnenej žiadosti výrobcu podanej najneskôr do 31. decembra pred skončením kvótového roka len raz za kvótový rok na individuálnu kvótu na priamy predaj a naopak.
§ 5
(1)
Platobná agentúra vydá rozhodnutie o schválení nákupcu a vedie nákupcu v zozname nákupcov, ktorý zverejňuje na svojej internetovej stránke, ak nákupca preukáže splnenie týchto podmienok:
a)
má sídlo na území Slovenskej republiky a podľa výpisu z obchodného registra má oprávnenie obchodovať s mliekom,18)
b)
nakúpené mlieko spracuje v prevádzke, ktorá spĺňa požiadavky podľa osobitného predpisu,19) alebo predá na ďalšie spracovanie,
c)
meradlo na určovanie množstva dodaného mlieka pri preberaní u výrobcu a vykládke u nákupcu spĺňa požiadavky podľa osobitného predpisu,20)
d)
má zmluvný vzťah s akreditovaným skúšobným laboratóriom na území Slovenskej republiky podľa osobitného predpisu21) na zisťovanie obsahu tuku mlieka zo vzoriek najmenej dvoch dodávok mesačne,
e)
osoby určené na odber vzoriek mlieka sú držiteľmi osvedčenia o odbornej spôsobilosti vydaným vzdelávacou inštitúciou akreditovanou podľa osobitného predpisu,22)
f)
nie je súčasne výrobcom;10) preukazuje sa vyhlásením nákupcu,
g)
nakupuje mlieko na základe písomnej zmluvy od výrobcu, ktorý má dojnice registrované v centrálnom registri hovädzieho dobytka,23) má registrovaný chov na produkciu mlieka,13) má pridelenú individuálnu kvótu mlieka alebo požiadal o pridelenie, prevod alebo prechod individuálnej kvóty.
(2)
Nákupca je povinný
a)
informovať o množstve nakúpeného mlieka a obsahu tuku v dodanom mlieku za každý kalendárny mesiac písomne všetkých zmluvných výrobcov mlieka najneskôr do piatich pracovných dní nasledujúceho mesiaca,
b)
zasielať mesačne platobnej agentúre údaje o množstve nakúpeného mlieka a obsahu tuku od jednotlivých výrobcov v rozsahu podľa osobitných predpisov,24)
c)
informovať platobnú agentúru o zmene zmluvného výrobcu alebo o skončení dodávok alebo pozastavení nákupu mlieka na určitú dobu a o jeho množstve a obsahu tuku v dodanom mlieku počas kvótového roka,
d)
vyberať príspevok k platbe poplatku za nadbytočné množstvo pri dodávkach od výrobcov,25)
(3)
Obsah tuku v dodávkach mlieka v aktuálnom mesiaci sa určuje ako aritmetický priemer zisteného obsahu tuku mlieka podľa odseku 1 písm. d). Ak je zistený obsah tuku vo vzorkách dodaného mlieka v aktuálnom mesiaci rozdielny oproti priemernému obsahu tuku mlieka za predchádzajúce tri mesiace o viac ako 30 %, takýto obsah tuku mlieka sa nepoužije na výpočet priemerného obsahu tuku mlieka v aktuálnom mesiaci a vykoná sa ďalšie zistenie obsahu tuku vo vzorke dodaného mlieka v aktuálnom mesiaci. Ak pri tomto ďalšom zistení je obsah tuku mlieka rozdielny oproti obsahu tuku mlieka za predchádzajúce tri mesiace o viac ako 30 %, na určenie obsahu tuku mlieka sa použije priemerný obsah tuku v dodanom mlieku za predchádzajúci mesiac.
(4)
Pri výrobcoch podľa § 3 ods. 1 písm. b) a d) sa za obsah tuku mlieka považuje referenčný obsah tuku.26)
(5)
Platobná agentúra zruší rozhodnutie o schválení nákupcu podľa odseku 1, ak nákupca prestane spĺňať podmienky uvedené podľa odsekov 1 a 2 a vyčiarkne27) ho zo zoznamu nákupcov.
§ 6
(1)
Výkaz dodávok28) predkladá nákupca platobnej agentúre, ktorá jeho vzor zverejňuje na svojej internetovej stránke.
(2)
Platobná agentúra zruší rozhodnutie o schválení nákupcu podľa § 5 ods. 1, ak nákupca výkaz podľa odseku 1 nepredloží, a vyčiarkne29) ho zo zoznamu nákupcov.
(3)
Vyhlásenie o priamom predaji30) vypracúva každý výrobca a predkladá ho platobnej agentúre, a to aj vtedy, ak v aktuálnom kvótovom roku priamy predaj neuskutočnil. Vzor tohto vyhlásenia zverejňuje platobná agentúra na svojej internetovej stránke.
(4)
Množstvo predaných mliečnych výrobkov na množstvo predaného mlieka sa vykoná prepočtom pomocou koeficientu31) tak, že 1 kg mlieka sa rovná 0,97 l mlieka a 1 l mlieka sa rovná 1,03 kg mlieka.
(5)
Pri priamom predaji sa pri prepočte množstva priamo predaných mliečnych výrobkov na mlieko skutočne použité na spracovanie mliečnych výrobkov postupuje takto:
a)
1 kg tvrdých syrov = 10 kg mlieka,
b)
1 kg čerstvých a bielych syrov = 7 kg mlieka,
c)
1 kg jogurtu = 1,2 kg mlieka,
d)
1 kg tvarohu = 7 kg mlieka.
(6)
Ak výrobca platobnej agentúre hodnoverne preukáže množstvo mlieka skutočne použitého na spracovanie ostatných mliečnych výrobkov, platobná agentúra použije pri prepočte údaje poskytnuté výrobcom; ustanovenie odseku 5 sa nepoužije.
§ 7
Ak sú vybrané príspevky k platbe poplatku podľa § 4 ods. 1 a 2 vyššie ako poplatok za nadbytočné množstvo, celý preplatok sa prerozdelí výrobcom.32)
§ 8
(1)
Ak výrobca uvedie na trh33) v príslušnom kvótovom roku najmenej 70 % svojich disponibilných kvót34) spolu, nezníži35) sa mu individuálna kvóta od nasledujúceho kvótového roka po kvótovom roku, v ktorom k nevyužitiu došlo.
(2)
Ak výrobca uvedie na trh v príslušnom kvótovom roku menej ako 70 %, ale viac ako 50 % svojich disponibilných kvót spolu, zníži sa mu individuálna kvóta o 50 % nevyužitého množstva od nasledujúceho kvótového roka po kvótovom roku, v ktorom k nevyužitiu došlo, a začlení sa do národnej rezervy.
(3)
Ak výrobca uvedie na trh v príslušnom kvótovom roku menej ako 50 % svojich disponibilných kvót spolu, zníži sa mu individuálna kvóta o celé nevyužité množstvo od nasledujúceho kvótového roka po kvótovom roku, v ktorom k nevyužitiu došlo, a začlení sa do národnej rezervy.
(4)
Individuálna kvóta podľa odsekov 1 až 3 sa nezníži, ak
a)
výrobca požiada najneskôr do konca príslušného kvótového roka o nezníženie individuálnej kvóty z dôvodov, ktoré dočasne ovplyvňujú produkciu mlieka,
b)
výrobcovi bola v prvom kvótovom roku pridelená nová individuálna kvóta,
c)
výrobcovi bola znovu pridelená individuálna kvóta z národnej rezervy.
(5)
Individuálnu kvótu platobná agentúra vráti do národnej rezervy, ak výrobca oznámi, že skončil obchodovanie s mliekom a nebude v ňom pokračovať.
(6)
Dočasné prevody časti individuálnych kvót36) nie sú prípustné.
(7)
Výrobca ako žiadateľ o prechod alebo prevod individuálnej kvóty sa preukáže
a)
oprávnením podnikať,
b)
dokladom o zmene vlastníctva farmy alebo dojníc,
c)
potvrdením nákupcu pôvodného držiteľa individuálnej kvóty o dodávke a skutočnom obsahu tuku mlieka do prechodu alebo prevodu dodávky,
d)
čestným vyhlásením výrobcu o priamom predaji do prevodu alebo prechodu priameho predaja.
(8)
Žiadosti o prevod individuálnej kvóty v priebehu kvótového roka sa podávajú do 28. februára príslušného kvótového roka.
(9)
Individuálnu kvótu ani jej časť nemôže platobná agentúra od výrobcu odobrať a prideliť inému výrobcovi v priebehu kvótového roka, v ktorom mu bola individuálna kvóta pridelená z národnej rezervy. Táto časť individuálnej kvóty pridelená z národnej rezervy sa vráti do národnej rezervy okrem dedenia alebo zmeny vlastníctva podniku.37)
(10)
Individuálnu kvótu pridelí rozhodnutím platobná agentúra žiadateľovi38) na dojnicu najviac 6 000 kg mlieka. Ak výrobca, ktorému sa individuálna kvóta odoberá, preukáže, že v predchádzajúcom kvótovom roku na dojnicu priemerného stavu obchodoval s vyšším množstvom mlieka, nadobúdateľovi sa pridelí najviac množstvo takto preukázané.
(11)
Výrobcovi, ktorý v priebehu príslušného kvótového roku neplní podmienky ustanovené v osobitných predpisoch,1) platobná agentúra individuálnu kvótu rozhodnutím odoberie.
§ 9
Konania začaté podľa doterajších predpisov, ktoré neboli právoplatne skončené do 31. augusta 2009, sa dokončia podľa doterajších predpisov.
§ 10
Zrušuje sa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 250/2005 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o opatreniach na organizovanie trhu s mliekom a mliečnymi výrobkami.
§ 11
Týmto nariadením vlády sa vykonávajú právne akty Európskych spoločenstiev uvedené v prílohe.
§ 12
Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 1. septembra 2009 okrem § 3 ods. 1 písm. c), ktorý nadobúda účinnosť 1. apríla 2010.
Robert Fico v. r.
Príloha k nariadeniu vlády č. 294/2009 Z. z.
ZOZNAM VYKONÁVANÝCH PRÁVNYCH AKTOV EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV
1. Nariadenie Komisie (ES) č. 595/2004 z 30. marca 2004, ktorým sa stanovujú podrobné pravidlá uplatňovania nariadenia Rady (ES) č. 1788/2003, ktorým sa stanovujú poplatky v sektore mlieka a mliečnych výrobkov (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 3/zv. 43) v znení
– nariadenia Komisie (ES) č. 1468/2006 zo 4. októbra 2006 (Ú. v. EÚ L 274, 5. 10. 2006),
– nariadenia Komisie (ES) č. 1913/2006 z 20. decembra 2006 (Ú. v. EÚ L 365, 21. 12. 2006),
– nariadenia Komisie (ES) č. 228/2008 z 13. marca 2008 (Ú. v. EÚ L 70, 14. 3. 2008),
– nariadenia Komisie (ES) č. 258/2009 z 26. marca 2009 (Ú. v. EÚ L 18, 27. 3. 2009).
2. Nariadenie Rady (ES) č. 1234/2007 z 22. októbra 2007 o vytvorení spoločnej organizácie poľnohospodárskych trhov a osobitných ustanoveniach pre určité poľnohospodárske výrobky (nariadenie o jednotnej spoločnej organizácii trhov) (Ú. v. EÚ L 299, 16. 11. 2007) v znení
– nariadenia Rady (ES) č. 247/2008 zo 17. marca 2008 (Ú. v. EÚ L 76, 19. 3. 2008),
– nariadenia Rady (ES) č. 248/2008 zo 17. marca 2008 (Ú. v. EÚ L 76, 19. 3. 2008),
– nariadenia Rady (ES) č. 361/2008 zo 14. apríla 2008 (Ú. v. EÚ L 121, 7. 5. 2008),
– nariadenia Rady (ES) č. 470/2008 z 26. mája 2008 (Ú. v. EÚ L 140, 30. 5. 2008),
– nariadenia Komisie (ES) č. 510/2008 zo 6. júna 2008 (Ú. v. EÚ L 149, 7. 6. 2008),
– nariadenia Rady (ES) č. 13/2009 z 18. decembra 2008 (Ú. v. EÚ L 5, 9. 1. 2009),
– nariadenia Rady (ES) č. 72/2009 z 19. januára 2009 (Ú. v. EÚ L 30, 31. 1. 2009),
– nariadenia Komisie (ES) č. 183/2009 zo 6. marca 2009 (Ú. v. EÚ L 63, 7. 3. 2009),
– nariadenia Komisie (ES) č. 435/2009 z 26. mája 2009 (Ú. v. EÚ L 128, 27. 5. 2009).
1)
Nariadenie Rady (ES) č. 1234/2007 z 22. októbra 2007 o vytvorení spoločnej organizácie poľnohospodárskych trhov a o osobitných ustanoveniach pre určité poľnohospodárske výrobky (nariadenie o jednotnej spoločnej organizácii trhov) (Ú. v. EÚ L 299/1, 16. 11. 2007) v platnom znení.
Nariadenie Rady (ES) č. 72/2009 z 19. januára 2009 o úpravách spoločnej poľnohospodárskej politiky zmenením a doplnením nariadení (ES) č. 247/2006, (ES) č. 320/2006, (ES) č. 1405/2006, (ES) č. 1234/2007, (ES) č. 3/2008 a (ES) č. 479/2008 a zrušením nariadení (EHS) č. 1883/78, (EHS) č. 1254/89, (EHS) č. 2247/89, (EHS) č. 2055/93, (ES) č. 1868/94, (ES) č. 2596/97, (ES) č. 1182/2005 a (ES) č. 315/2007 (Ú. v. EÚ, L 30, 31. 1. 2009).
Nariadenie Komisie (ES) č. 595/2004 z 30. marca 2004, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá uplatňovania nariadenie Rady (ES) č. 1788/2003, ktorým sa stanovujú poplatky v sektore mlieka a mliečnych výrobkov (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 3/zv. 43) v platnom znení.
§ 7 ods. 1 písm. e) a m) zákona č. 543/2007 Z. z. o pôsobnosti orgánov štátnej správy pri poskytovaní podpory v pôdohospodárstve a rozvoji vidieka.
2)
Čl. 65 písm. i) nariadenia (ES) č. 1234/2007 (Ú. v. EÚ L 299/1, 16. 11. 2007) v platnom znení.
3)
Čl. 71 nariadenia (ES) č. 1234/2007 (Ú. v. EÚ L 299/1, 16. 11. 2007) v platnom znení.
4)
Čl. 65 písm. e) nariadenia (ES) č. 1234/2007 (Ú. v. EÚ L 299/1, 16. 11. 2007) v platnom znení.
Čl. 23 a 24 nariadenia (ES) č. 595/2004 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 3/zv. 43) v platnom znení.
5)
Čl. 65 písm. f) nariadenia (ES) č. 1234/2007 (Ú. v. EÚ L 299/1, 16. 11. 2007) v platnom znení.
6)
Čl. 65 písm. g) nariadenia (ES) č. 1234/2007 (Ú. v. EÚ L 299/1, 16. 11. 2007) v platnom znení.
7)
§ 6 zákona č. 543/2007 Z. z.
Čl. 81 bod 1 nariadenia (ES) č. 1234/2007 (Ú. v. EÚ L 299/1, 16. 11. 2007) v platnom znení.
8)
Čl. 78 nariadenia (ES) č. 1234/2007 (Ú. v. EÚ L 299/1, 16. 11. 2007) v platnom znení.
9)
Čl. 83 nariadenia (ES) č. 1234/2007 (Ú. v. EÚ L 299/1, 16. 11. 2007) v platnom znení.
10)
Čl. 65 písm. c) nariadenia (ES) č. 1234/2007 (Ú. v. EÚ L 299/1, 16. 11. 2007) v platnom znení.
11)
Čl. 66 nariadenia (ES) č. 1234/2007 (Ú. v. EÚ L 299/1, 16. 11. 2007) v platnom znení.
12)
Čl. 72 ods. 1 nariadenia (ES) č. 1234/2007 (Ú. v. EÚ L 299/1, 16. 11. 2007) v platnom znení.
13)
§ 40 zákona č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti.
14)
Čl. 80 nariadenia (ES) č. 1234/2007 (Ú. v. EÚ L 299/1, 16. 11. 2007) v platnom znení.
15)
Čl. 65 písm. j) nariadenia (ES) č. 1234/2007 (Ú. v. EÚ L 299/1, 16. 11. 2007) v platnom znení.
16)
Čl. 80 ods. 3 písm. a) nariadenia (ES) č. 1234/2007 (Ú. v. EÚ L 299/1, 16. 11. 2007) v platnom znení.
17)
Čl. 83 nariadenia (ES) č. 1234/2007 (Ú. v. EÚ L 299/1, 16. 11. 2007) v platnom znení.
18)
Čl. 23 nariadenia (ES) č. 595/2004 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 3/zv. 43) v platnom znení.
20)
Zákon č. 142/2000 Z. z. o metrológii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
21)
§ 22 zákona č. 264/1999 Z. z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 436/2001 Z. z.
22)
§ 5 zákona č. 386/1997 Z. z. o ďalšom vzdelávaní a o zmene zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 387/1996 Z. z. o zamestnanosti v znení zákona č. 70/1997 Z. z. v znení zákona č. 567/2001 Z. z.
23)
Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky č. 372/2007 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o identifikácii a registrácii hovädzieho dobytka a o zmene vyhlášky Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky č. 206/2007 Z. z. o klasifikácii jatočne opracovaných tiel hovädzieho dobytka, jatočne opracovaných tiel oviec, o odbornej príprave a o osvedčení o odbornej spôsobilosti.
24)
§ 12 ods.1 zákona č. 540/2001 Z. z. o štátnej štatistike.
25)
Čl. 81 nariadenia (ES) č. 1234/2007 (Ú. v. EÚ L 299/1, 16. 11. 2007) v platnom znení.
26)
Čl. 70 nariadenia (ES) č. 1234/2007 (Ú. v. EÚ L 299/1, 16. 11. 2007) v platnom znení.
27)
Čl. 23 bod 3 nariadenia (ES) č. 595/2004 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 3/zv. 43) v platnom znení.
28)
Čl. 8 nariadenia (ES) č. 595/2004 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 3/zv. 43) v platnom znení.
29)
Čl. 8 bod 4 nariadenia (ES) č. 595/2004 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 3/zv. 43) v platnom znení.
30)
Čl. 11 nariadenia (ES) č. 595/2004 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 3/zv. 43) v platnom znení.
31)
Čl. 12 nariadenia (ES) č. 595/2004 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 3/zv. 43) v platnom znení.
32)
Čl. 84 ods. 1 písm. b) nariadenia (ES) č. 1234/2007 (Ú. v. EÚ L 299/1, 16. 11. 2007) v platnom znení.
Čl. 16 nariadenia (ES) č. 595/2004 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 3/zv. 43) v platnom znení.
33)
Čl. 65 písm. h) nariadenia (ES) č. 1234/2007 (Ú. v. EÚ L 299/1, 16. 11. 2007) v platnom znení.
34)
Čl. 65 písm. k) nariadenia (ES) č. 1234/2007 (Ú. v. EÚ L 299/1, 16. 11. 2007) v platnom znení.
35)
Čl. 72 ods. 2 nariadenia (ES) č. 1234/2007 (Ú. v. EÚ L 299/1, 16. 11. 2007) v platnom znení.
36)
Čl. 73 ods. 2 písm. b) nariadenia (ES) č. 1234/2007 (Ú. v. EÚ L 299/1, 16. 11. 2007) v platnom znení.
37)
Čl. 65 písm. d) nariadenia (ES) č. 1234/2007 (Ú. v. EÚ L 299/1, 16. 11. 2007) v platnom znení.
38)
Čl. 74 nariadenia (ES) č. 1234/2007 (Ú. v. EÚ L 299/1, 16. 11. 2007) v platnom znení.