295/2009 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 18.07.2009

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

295
OZNÁMENIE
Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky
Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 16. novembra 2007 bola v Bratislave podpísaná Dohoda medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Srbskej republiky o spolupráci v boji proti trestnej činnosti a Vykonávací protokol k Dohode medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Srbskej republiky o spolupráci v boji proti trestnej činnosti.
Dohoda nadobudne platnosť 15. augusta 2009 v súlade s článkom 9 ods. 1. Vykonávací protokol nadobudne platnosť 15. augusta 2009 v súlade s článkom 5 ods. 1.
Do textu dohody a vykonávacieho protokolu možno nahliadnuť na Ministerstve zahraničných vecí Slovenskej republiky a Ministerstve vnútra Slovenskej republiky.