298/2009 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.09.2009 do 31.07.2011

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

298
ZÁKON
z 18. júna 2009,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 414/2002 Z. z. o hospodárskej mobilizácii a o zmene zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 274/1993 Z. z. o vymedzení pôsobnosti orgánov vo veciach ochrany spotrebiteľa v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 414/2002 Z. z. o hospodárskej mobilizácii a o zmene zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 274/1993 Z. z. o vymedzení pôsobnosti orgánov vo veciach ochrany spotrebiteľa v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 511/2003 Z. z., zákona č. 622/2004 Z. z. a zákona č. 345/2007 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
§ 1 a 2 vrátane nadpisov znejú:
㤠1
Účel zákona
Účelom tohto zákona je ustanoviť v období krízovej situácie1)
a)
úlohy subjektov hospodárskej mobilizácie,
b)
pôsobnosť ministerstiev a ostatných ústredných orgánov štátnej správy2) (ďalej len „ústredný orgán“), orgánov miestnej štátnej správy, obcí a vyšších územných celkov,
c)
práva a povinnosti právnických osôb, fyzických osôb-podnikateľov a fyzických osôb,
d)
podmienky na obstaranie životne dôležitých výrobkov alebo životne dôležitých tovarov na prežitie obyvateľstva a na zabezpečenie činnosti ozbrojených síl, ozbrojených bezpečnostných zborov, informačných a spravodajských služieb a záchranných zložiek integrovaného záchranného systému (ďalej len „záchranné zložky“).3)
§ 2
Hospodárska mobilizácia
(1)
Hospodárskou mobilizáciou sa rozumie súbor hospodárskych a organizačných činností a opatrení, pripravovaných v stave bezpečnosti4) ako súčasť prípravy štátu na obranu a riešenie krízových situácií vykonávaných v oblasti výroby, služieb a financovania, na zabezpečenie zdrojov, ktorá ako súčasť prvku zabezpečenia slúži na zmiernenie následkov krízovej situácie.
(2)
Hospodárskou mobilizáciou sa vytvárajú predpoklady na zabezpečenie potrieb nevyhnutných na prežitie obyvateľstva a na zabezpečenie činnosti ozbrojených síl, ozbrojených bezpečnostných zborov a záchranných zložiek v období krízovej situácie.
(3)
Na vykonávaní opatrení hospodárskej mobilizácie sa podľa tohto zákona podieľajú aj ústredné orgány, podnikatelia a iné právnické osoby a fyzické osoby, ktoré nie sú určené ako subjekty hospodárskej mobilizácie.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 3 znie:
„3)
§ 7 až 9 zákona č. 129/2002 Z. z. o integrovanom záchrannom systéme v znení neskorších predpisov.
Zákon Slovenskej národnej rady č. 564/1991 Zb. o obecnej polícii v znení neskorších predpisov.“.
2.
V poznámke pod čiarou k odkazu 4 sa citácia „Zákonník práce. Zákon č. 312/2001 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Zákon č. 313/2001 Z. z. o verejnej službe v znení neskorších predpisov.“ nahrádza citáciou „Čl. 1 ods. 3 ústavného zákona č. 227/2002 Z. z.“.
3.
§ 3 vrátane nadpisu znie:
㤠3
Vymedzenie základných pojmov
Na účely tohto zákona sa rozumie
a)
krízovým plánovaním činnosť subjektov hospodárskej mobilizácie, ktorou sa ustanovuje spôsob vykonávania opatrení hospodárskej mobilizácie,
b)
krízovým plánom hospodárskej mobilizácie súbor usporiadaných informácií v elektronickej alebo listinnej podobe o spôsobe vykonávania opatrení hospodárskej mobilizácie subjektom hospodárskej mobilizácie,
c)
údajovým dokumentom informácia v písomnej alebo v elektronickej podobe dôležitá na rozhodovanie o spôsobe vykonávania opatrení hospodárskej mobilizácie, poskytovaná medzi subjektmi hospodárskej mobilizácie,
d)
životne dôležitým výrobkom alebo životne dôležitým tovarom výrobok alebo tovar, ktorého nedostatok v období krízovej situácie môže ohroziť zdravie alebo život alebo ohroziť plnenie úloh ozbrojených síl, ozbrojených bezpečnostných zborov a záchranných zložiek,
e)
životne dôležitým zdrojom zdroj, ktorého nedostatok v dôsledku pôsobenia rizikového faktora môže spôsobiť ohrozenie alebo narušenie politického a hospodárskeho chodu štátu alebo ohrozenie života a zdravia obyvateľstva, najmä zdroj pitnej vody, výrobný energetický zdroj, prvok distribučnej sústavy energetiky a plynárenstva a zdroj zásob pohonných hmôt a ropy,
f)
ochranou životne dôležitého zdroja súbor opatrení na predchádzanie, zamedzenie alebo zmiernenie pôsobenia rizikového faktora na životne dôležitý zdroj,
g)
organizáciou dodávok životne dôležitých výrobkov alebo životne dôležitých tovarov cieľavedomé zabezpečenie distribúcie životne dôležitých výrobkov alebo životne dôležitých tovarov na určené miesto,
h)
mimoriadnym regulačným opatrením predaj životne dôležitých výrobkov a životne dôležitých tovarov na prídel, predaj obmedzeného množstva životne dôležitých výrobkov a životne dôležitého tovaru a zabezpečenie cenovej stability životne dôležitých výrobkov a životne dôležitých tovarov,
i)
jednotným informačným systémom hospodárskej mobilizácie sústava technických prostriedkov, programových prostriedkov a metodických pokynov používaných subjektmi hospodárskej mobilizácie na spracovanie, vyhodnocovanie a prenos údajov o hospodárskej mobilizácii a na zhromažďovanie a triedenie informácií na rozhodovanie štátnych orgánov, obcí a vyšších územných celkov a iných subjektov hospodárskej mobilizácie,
j)
vecným plnením povinnosť právnickej osoby, fyzickej osoby-podnikateľa a fyzickej osoby poskytnúť vecný prostriedok na vykonanie opatrení hospodárskej mobilizácie, pričom vecným prostriedkom sa rozumie nehnuteľný majetok a hnuteľný majetok vrátane technológií, energií, vody a dokumentácie,
k)
pracovnou povinnosťou4a)
1.
povinnosť zamestnanca zotrvať v zamestnaní a vykonávať prácu aj na inom ako dohodnutom mieste výkonu práce a dohodnutom druhu práce, ak zamestnávateľom je subjekt hospodárskej mobilizácie a ak dotknuté pracovné miesto je pracovným miestom v organizačnej štruktúre subjektu hospodárskej mobilizácie v období krízovej situácie,
2.
povinnosť fyzickej osoby plniť úlohy nevyhnutné na zvládnutie opatrení hospodárskej mobilizácie v období krízovej situácie,
l)
uchovaním výrobných schopností sústavné udržiavanie prevádzkyschopnosti výrobných a iných zariadení nevyhnutných na zabezpečenie výroby na náhradu spotreby a strát ozbrojených síl, ozbrojených bezpečnostných zborov a záchranných zložiek v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu alebo núdzového stavu,
m)
organizáciou výroby súhrn organizačných, materiálno-technických a personálnych opatrení na zabezpečenie výroby a výroba životne dôležitých výrobkov alebo životne dôležitých tovarov pre obyvateľstvo a na zabezpečenie činnosti ozbrojených síl, ozbrojených bezpečnostných zborov a záchranných zložiek v období krízovej situácie,
n)
organizáciou služieb usporiadanie komunálnych služieb a opravárenských služieb pre obyvateľstvo a na zabezpečenie činnosti ozbrojených síl, ozbrojených bezpečnostných zborov a záchranných zložiek v období krízovej situácie,
o)
výdajňou odberných oprávnení priestor vymedzený obcou, s pôsobnosťou pre obec alebo pre viacero obcí, uspôsobený na výdaj a zúčtovanie odberných oprávnení podľa evidencie obyvateľstva,
p)
odberným oprávnením písomný dokument, ktorý oprávňuje fyzickú osobu na nákup životne dôležitých výrobkov alebo životne dôležitých tovarov počas vyhlásených mimoriadnych regulačných opatrení,
q)
majetkom štátu určeným na účely hospodárskej mobilizácie hnuteľný majetok a nehnuteľný majetok určený na vykonávanie opatrení hospodárskej mobilizácie a obstaraný sčasti alebo úplne z prostriedkov štátneho rozpočtu,
r)
organizáciou zdravotníckeho zabezpečenia
1.
vytvorenie rozšíreného lôžkového fondu Slovenskej republiky prostredníctvom siete subjektov hospodárskej mobilizácie vytvorenej z poskytovateľov zdravotnej starostlivosti na zabezpečenie poskytovania zdravotnej starostlivosti obyvateľstvu, príslušníkom ozbrojených síl a ozbrojených bezpečnostných zborov a záchranným zložkám v období krízovej situácie,
2.
vykonanie hygienických a protiepidemických opatrení na zabezpečenie zdravotnej starostlivosti pre obyvateľstvo, príslušníkov ozbrojených síl a ozbrojených bezpečnostných zborov a záchranných zložiek v období krízovej situácie,
s)
organizáciou dopravného zabezpečenia súhrn opatrení na optimálne využitie dopravných kapacít na prepravu osôb a nákladov a súhrn organizačných a materiálno-technických opatrení na zabezpečenie údržby a obnovy prevádzky objektov a zariadení dopravnej infraštruktúry do pôvodného alebo požadovaného stavu,
t)
organizáciou poštových služieb súhrn organizačných, materiálno-technických a personálnych opatrení na zabezpečenie využitia verejnej poštovej siete5) pre potreby ozbrojených síl, ozbrojených bezpečnostných zborov, záchranných zložiek, orgánov štátnej správy, obcí a vyšších územných celkov, subjektov hospodárskej mobilizácie, ako aj pre potreby obyvateľstva v období krízovej situácie,
u)
organizáciou poskytovania elektronických komunikačných sietí a elektronických komunikačných služieb súhrn organizačných, materiálno-technických a personálnych opatrení na zabezpečenie prevádzkovania a poskytovania verejných elektronických komunikačných sietí, verejných elektronických komunikačných služieb alebo verejných elektronických komunikačných sietí a verejných elektronických komunikačných služieb6) pre potreby ozbrojených síl, ozbrojených bezpečnostných zborov, záchranných zložiek, orgánov štátnej správy, obcí a vyšších územných celkov, subjektov hospodárskej mobilizácie a obyvateľstva v období krízovej situácie,
v)
organizáciou stavebných a sanačných činností súhrn organizačných, materiálno-technických a personálnych opatrení na zabezpečenie obnovy energetických, výrobných alebo rozvodných zariadení, alebo iných objektov; organizáciou stavebných a sanačných činností v oblasti stavebnej výroby súhrn organizačných, materiálno-technických a personálnych opatrení na zabezpečenie výroby stavebných prvkov a obnovy určených výrobných objektov subjektmi hospodárskej mobilizácie v pôsobnosti Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky,
x)
organizáciou veterinárnej starostlivosti preventívne a protiepidemické opatrenia uskutočňované na ochranu zvierat,
y)
finančným zabezpečením získanie finančných prostriedkov a hospodárenie s nimi pri vykonávaní opatrení hospodárskej mobilizácie,
z)
bankovými službami spojenými s finančným zabezpečením služby spojené so zabezpečovaním financovania štátneho rozpočtu v období krízovej situácie a s tým súvisiacim platobným stykom a vedením účtov štátneho rozpočtu,
aa) organizáciou sociálneho zabezpečenia7)
1.
realizácia opatrení pre poistencov a príjemcov dávok,
2.
realizácia opatrení poskytovateľmi štátnej sociálnej podpory pre príjemcov dávok štátnej sociálnej podpory,
3.
realizácia opatrení poskytovateľmi sociálnej pomoci pre obyvateľstvo odkázané na sociálnu pomoc,
ab) evidenciou ľudských zdrojov pre potreby plnenia pracovnej povinnosti vedenie záznamov ľudských zdrojov na účel uloženia pracovnej povinnosti v období krízovej situácie:
1.
v subjekte hospodárskej mobilizácie podľa § 4 ods. 1 evidencia zamestnancov, ktorí sú povinní zotrvať v zamestnaní a vykonávať prácu aj na inom ako dohodnutom mieste výkonu práce a dohodnutom druhu práce, ak pracovné miesto je pracovným miestom v organizačnej štruktúre subjektu hospodárskej mobilizácie v období krízovej situácie; evidenciu spracováva subjekt hospodárskej mobilizácie v jednotnom informačnom systéme hospodárskej mobilizácie,
2.
v obvodnom úrade aj evidencia práceschopného obyvateľstva na účel uloženia pracovnej povinnosti v územnom obvode obvodného úradu v spolupráci s úradmi práce, sociálnych vecí a rodiny alebo Sociálnou poisťovňou vo svojom územnom obvode,
ac) evidenciou vecných prostriedkov pre potreby vecného plnenia vedenie záznamov o vecných prostriedkoch na účel uloženia vecného plnenia:
1.
v subjekte hospodárskej mobilizácie podľa § 4 ods. 1 evidencia vlastných vecných prostriedkov, ktoré bude potrebovať na plnenie opatrení hospodárskej mobilizácie, ktoré sú mu uložené rozhodnutím alebo príkazom ústredného orgánu vo svojej pôsobnosti alebo vyššieho územného celku vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti, a evidencia ostatných vecných prostriedkov, ktoré môžu byť použité na vecné plnenie, ale nie sú určené na plnenie opatrení hospodárskej mobilizácie; evidenciu spracováva subjekt hospodárskej mobilizácie v jednotnom informačnom systéme hospodárskej mobilizácie,
2.
v obvodnom úrade aj evidencia vecných prostriedkov pri subjektoch hospodárskej mobilizácie pre potreby vecného plnenia v územnom obvode obvodného úradu a evidencia ostatných vecných prostriedkov, ktoré sú vlastníctvom podnikateľov, ktorí nie sú určení ako subjekt hospodárskej mobilizácie, v spolupráci s obcami vo svojom územnom obvode,
ad) redukovaným výchovno-vzdelávacím procesom súbor organizačných a materiálno-technických a personálnych opatrení na zníženie rozsahu alebo na zmenu režimu výučby na základných, stredných a vysokých školách,
ae) ochranou kultúrneho dedičstva súbor organizačných, materiálno-technických a personálnych opatrení na ochranu národných kultúrnych pamiatok,8) zbierkových predmetov,9) historických archívnych dokumentov,10) historických knižničných dokumentov a historického knižničného fondu,10a)
af) organizácia dodávok pohonných hmôt súhrn opatrení na zabezpečenie dodávok pohonných hmôt na vybrané čerpacie stanice pre potreby ozbrojených síl, ozbrojených bezpečnostných zborov a záchranných zložiek, ústredných orgánov, obcí a vyšších územných celkov, subjektov hospodárskej mobilizácie a obyvateľstva v období krízovej situácie, ako aj zabezpečenie náhradných zdrojov elektriny na vybraných pohotovostných čerpacích staniciach.“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 4a a 10a znejú:
„4a)
Čl. 2 ods. 3 písm. b), čl. 3 ods. 3 písm. b), čl. 4 ods. 4 písm. b) a čl. 5 ods. 3 písm. b) ústavného zákona č. 227/2002 Z. z.
10a)
§ 18 ods. 1 zákona č. 183/2000 Z. z. o knižniciach, o doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 27/1987 Zb. o štátnej pamiatkovej starostlivosti a o zmene a doplnení zákona č. 68/1997 Z. z. o Matici slovenskej.“.
4.
V poznámkach pod čiarou k odkazom 6 až 10 sa citácia
6) § 39 až 42 zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách.
7)
Zákon č. 195/1998 Z. z. o sociálnej pomoci v znení neskorších predpisov.
8)
Zákon Slovenskej národnej rady č. 564/1991 Zb. o obecnej polícii v znení neskorších predpisov.
9)
Zákon č. 315/2001 Z. z. o Hasičskom a záchrannom zbore.
10)
Napríklad zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov, zákon č. 129/2002 Z. z. o integrovanom záchrannom systéme.“ nahrádza citáciou
6) § 42 zákona č. 610/2003 Z. z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov.
7)
Napríklad zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov, zákon č. 328/2002 Z. z. o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 447/2008 Z. z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákon č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov, zákon č. 599/2003 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 601/2003 Z. z. o životnom minime a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
8)
§ 2 zákona č. 49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového fondu v znení neskorších predpisov.
9)
§ 2 ods. 2 zákona č. 206/2009 Z. z. o múzeách a o galériách a o ochrane predmetov kultúrnej hodnoty a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov.
10)
Zákon č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.“.
5.
V § 4 písmeno b) znie:
„b)
obvodný úrad,“.
6.
V § 4 písm. d) prvý a druhý bod znejú:
„1.
rozhodnutím12) ústredného orgánu vo svojej pôsobnosti alebo vyššieho územného celku vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti, vydaným v stave bezpečnosti alebo
2.
písomným príkazom vedúceho ústredného orgánu vo svojej pôsobnosti, prednostu obvodného úradu vo svojom územnom obvode, prednostu obvodného úradu v sídle kraja v územnom obvode kraja alebo predsedu vyššieho územného celku vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti, vydaným v období krízovej situácie (ďalej len „príkaz“); proti príkazu nie je prípustné odvolanie, príkaz je však preskúmateľný súdom,“.
7.
§ 4 sa dopĺňa písmenami g) až i), ktoré znejú:
„g)
Sociálna poisťovňa,
h)
Štátna pokladnica,
i)
vyšší územný celok.“.
8.
Doterajší text § 4 sa označuje ako odsek 1 a dopĺňa sa odsekom 2, ktorý znie:
„(2)
Podrobnosti o spôsobe vydania a náležitostiach písomného príkazu ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo hospodárstva“).“.
9.
V § 5 písmená i), m) a x) znejú:
„i)
ochrana životne dôležitých zdrojov,
m)
organizácia sociálneho zabezpečenia,
x)
ochrana kultúrneho dedičstva,“.
10.
§ 5 sa dopĺňa písmenami aa) až ac), ktoré znejú:
„aa) organizácia poštových služieb,
ab) organizácia poskytovania elektronických komunikačných sietí a elektronických komunikačných služieb,
ac) organizácia dodávok pohonných hmôt.“.
11.
§ 6 vrátane nadpisu znie:
㤠6
Financovanie hospodárskej mobilizácie
(1)
Prostriedky štátneho rozpočtu na financovanie výdavkov na hospodársku mobilizáciu sa rozpočtujú účelovo vo vzťahu k jednotlivým kapitolám štátneho rozpočtu (ďalej len „kapitola“) podľa osobitných predpisov.17)
(2)
Z prostriedkov štátneho rozpočtu Slovenskej republiky18) sa financujú výdavky na hospodársku mobilizáciu prostredníctvom kapitol subjektov hospodárskej mobilizácie, ktoré sú ústrednými orgánmi štátnej správy.
(3)
Prostriedky štátneho rozpočtu na financovanie výdavkov na hospodársku mobilizáciu pre obvodné úrady sa rozpočtujú v rozpočtovej kapitole Ministerstva vnútra Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo vnútra“).
(4)
Prostriedky štátneho rozpočtu na financovanie výdavkov na hospodársku mobilizáciu pre vyššie územné celky, obce, Národnú banku Slovenska, Slovenský rozhlas a Slovenskú televíziu sa rozpočtujú v kapitole ministerstva hospodárstva.
(5)
Prostriedky štátneho rozpočtu na financovanie výdavkov na hospodársku mobilizáciu určené na vykonávanie opatrenia hospodárskej mobilizácie podľa
a)
§ 5 písm. d) sa rozpočtujú v kapitole Ministerstva obrany Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo obrany“) podľa § 11 písm. b), pokiaľ ide o zabezpečenie požiadaviek ozbrojených síl v období krízovej situácie,
b)
§ 5 písm. d) sa rozpočtujú v kapitole ministerstva vnútra podľa § 11a písm. b), pokiaľ ide o zabezpečenie požiadaviek ozbrojených bezpečnostných zborov a záchranných zložiek v pôsobnosti ministerstva vnútra v období krízovej situácie,
c)
§ 5 písm. d) sa rozpočtujú v kapitole Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo zdravotníctva“) podľa § 11b písm. c), pokiaľ ide o zabezpečenie požiadaviek ozbrojených síl v období krízovej situácie,
d)
§ 5 písm. g) sa rozpočtujú v kapitole ministerstva zdravotníctva podľa § 11b písm. b),
e)
§ 5 písm. h), aa) a ab) sa rozpočtujú v kapitole Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií“),
f)
§ 5 písm. y) sa rozpočtujú v kapitole subjektov hospodárskej mobilizácie, ktoré sú ústrednými orgánmi,
g)
§ 5 písm. ac) sa rozpočtujú v kapitole ministerstva hospodárstva,
h)
§ 5 písm. i) sa rozpočtujú v kapitole ministerstva hospodárstva, ak ide o zabezpečenie ochrany výrobných energetických zdrojov, prvkov distribučnej sústavy energetiky a plynárenstva a zdrojov zásob pohonných hmôt a ropy.
(6)
Prostriedky štátneho rozpočtu na financovanie výdavkov na hospodársku mobilizáciu pre Sociálnu poisťovňu sa rozpočtujú v kapitole Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky („ďalej len „ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny“).
(7)
Prostriedky štátneho rozpočtu na financovanie výdavkov na hospodársku mobilizáciu pre Štátnu pokladnicu sa rozpočtujú v kapitole Ministerstva financií Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo financií“).
(8)
Prostriedky štátneho rozpočtu na financovanie výdavkov na hospodársku mobilizáciu určené na vykonávanie opatrení hospodárskej mobilizácie podľa § 5 písm. n), o) a p) sa rozpočtujú v kapitole Správy štátnych hmotných rezerv Slovenskej republiky (ďalej len „správa štátnych hmotných rezerv“).
(9)
Prostriedky štátneho rozpočtu na financovanie výdavkov na hospodársku mobilizáciu určené na vykonávanie opatrenia hospodárskej mobilizácie podľa § 5 písm. a) súvisiace s jednotným informačným systémom hospodárskej mobilizácie sa rozpočtujú v kapitole ministerstva hospodárstva, ak ide o udržiavanie programových prostriedkov a metodických pokynov, ktoré sa má vykonať jednotne v rámci programových prostriedkov a metodických pokynov pri všetkých subjektoch hospodárskej mobilizácie podľa § 4 ods. 1, inak sa rozpočtujú v kapitole jednotlivých subjektov hospodárskej mobilizácie, ktoré sú ústrednými orgánmi. Udržiavanie technických prostriedkov sa rozpočtuje v kapitole subjektov hospodárskej mobilizácie podľa § 4 ods. 1 písm. a).
(10)
Prostriedky štátneho rozpočtu na financovanie výdavkov na hospodársku mobilizáciu určené na udržiavanie programových prostriedkov a metodických pokynov súvisiace s prípravou na vykonávanie opatrenia hospodárskej mobilizácie sa rozpočtujú v kapitole
a)
ministerstva hospodárstva, ak súvisia s prípravou a zabezpečením uplatňovania mimoriadnych regulačných opatrení pri predaji životne dôležitých výrobkov alebo životne dôležitých tovarov podľa § 3 písm. h),
b)
Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo pôdohospodárstva“), ak súvisia s produkciou poľnohospodárskych a potravinárskych komodít alebo s dodávkami životne dôležitých výrobkov alebo životne dôležitých tovarov a služieb podľa § 3 písm. g),
c)
ministerstva vnútra, ak súvisia s činnosťou obvodných úradov, Policajného zboru, Železničnej polície, Hasičského a záchranného zboru a ministerstva vnútra.“.
12.
V poznámkach pod čiarou k odkazom 17 a 18 sa citácia
17) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 303/1995 Z. z. o rozpočtových pravidlách v znení neskorších predpisov.
18)
§ 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 303/1995 Z. z. v znení neskorších predpisov.“ nahrádza citáciou
17) § 9 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
§ 3 ods. 2 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
18)
§ 6 zákona č. 523/2004 Z. z.“.
13.
§ 7 vrátane nadpisu znie:
㤠7
Vykonávanie opatrení hospodárskej mobilizácie
(1)
Subjekt hospodárskej mobilizácie podľa § 4 ods. 1 písm. a) vykonáva v stave bezpečnosti niektoré z opatrení hospodárskej mobilizácie podľa § 5 písm. a), d), e), f), g), h), i), j), l), n), q), s), aa), ab) alebo ac), ktoré mu uznesením uloží vláda Slovenskej republiky (ďalej len „vláda“) podľa § 8.
(2)
V stave bezpečnosti vykonáva subjekt hospodárskej mobilizácie podľa
a)
§ 4 ods. 1 písm. b) opatrenia hospodárskej mobilizácie podľa § 5 písm. a), e), q) a s),
b)
§ 4 ods. 1 písm. c) opatrenia hospodárskej mobilizácie podľa § 5 písm. a), e), f), q) a s),
c)
§ 4 ods. 1 písm. d) prvého bodu v rozsahu určenom v rozhodnutí opatrenia hospodárskej mobilizácie podľa § 5 písm. a), d), e), g), h), i), j), l), n), q), s), aa), ab) alebo ac),
d)
§ 4 ods. 1 písm. e) opatrenia hospodárskej mobilizácie podľa § 5 písm. a), l), q) a s),
e)
§ 4 ods. 1 písm. f) opatrenia hospodárskej mobilizácie podľa § 5 písm. a), q) a s),
f)
§ 4 ods. 1 písm. g) opatrenia hospodárskej mobilizácie podľa § 5 písm. a), q) a s),
g)
§ 4 ods. 1 písm. h) opatrenia hospodárskej mobilizácie podľa § 5 písm. a), l), q) a s),
h)
§ 4 ods. 1 písm. i) opatrenia hospodárskej mobilizácie podľa § 5 písm. a), j), q) a s).
(3)
Subjekty hospodárskej mobilizácie v rozsahu svojej pôsobnosti a podľa uznesenia vlády, prijatého v súlade s osobitným predpisom,16) vykonávajú v stave bezpečnosti aj opatrenie hospodárskej mobilizácie podľa § 5 písm. y).
(4)
V čase núdzového stavu alebo výnimočného stavu môže vláda na návrh ministerstva hospodárstva nariadiť na celom území alebo na časti územia Slovenskej republiky, okrem opatrení hospodárskej mobilizácie podľa § 5, ktoré sa vykonávajú už v stave bezpečnosti, aj vykonávanie opatrení hospodárskej mobilizácie podľa § 5 písm. b), c), h), k), o), p), r), t), v), aa) a ab) a § 5 písm. e) na účely vyhlásenia konkrétnych mimoriadnych regulačných opatrení.
(5)
V čase núdzového stavu alebo výnimočného stavu môže obvodný úrad z vlastného podnetu nariadiť vykonávanie opatrení hospodárskej mobilizácie podľa § 5 písm. e) na účely vyhlásenia konkrétnych mimoriadnych regulačných opatrení a § 5 písm. r) a t) vo svojom územnom obvode a odporučiť správe štátnych hmotných rezerv plnenie opatrenia hospodárskej mobilizácie podľa § 5 písm. o).
(6)
Opatrenia hospodárskej mobilizácie podľa § 5 písm. a), d), f), l), n), q) a s) vykonávajú subjekty hospodárskej mobilizácie v stave bezpečnosti a v období krízovej situácie po vyhlásení núdzového stavu alebo výnimočného stavu bez toho, aby vláda tieto opatrenia nariadila. V čase núdzového stavu alebo výnimočného stavu môže vláda na návrh ministerstva hospodárstva nariadiť aj vykonávanie opatrení hospodárskej mobilizácie podľa § 5 písm. g), i), j), y) alebo ac). Ak ich vláda nenariadi, subjekty hospodárskej mobilizácie ich vykonávajú v núdzovom stave a výnimočnom stave tak ako v stave bezpečnosti.
(7)
V čase vojny alebo vojnového stavu môže vláda nariadiť na celom území alebo na časti územia Slovenskej republiky, okrem opatrení podľa odsekov 4 až 6, aj vykonávanie opatrení hospodárskej mobilizácie uvedených v § 5 písm. m), u), x) alebo z); obvodný úrad môže nariadiť vykonávanie opatrení hospodárskej mobilizácie v rozsahu a za podmienok podľa odsekov 4 až 6.
(8)
Určený subjekt podľa § 4 ods. 1 písm. d), ktorému bolo vydané rozhodnutie v stave bezpečnosti, vykonáva opatrenia hospodárskej mobilizácie podľa odsekov 4 až 7 v rozsahu určenom v rozhodnutí až po vydaní príkazu ústredným orgánom alebo vyšším územným celkom, ktorý mu v stave bezpečnosti vydal rozhodnutie. V príkaze sa spresní vykonávanie opatrení hospodárskej mobilizácie, ktoré sa vykonávajú v období krízovej situácie.
(9)
Subjekt hospodárskej mobilizácie v rámci plnenia opatrenia hospodárskej mobilizácie podľa § 5 písm. a) musí vypracovať krízový plán hospodárskej mobilizácie. Obec ako subjekt hospodárskej mobilizácie v rámci plnenia opatrenia hospodárskej mobilizácie podľa § 5 písm. a) vedie len súbor informácií vedených v jednotnom informačnom systéme hospodárskej mobilizácie. Vybrané určené subjekty podľa § 4 ods. 1 písm. d) spracovávajú za svoju oblasť plán ochrany životne dôležitých zdrojov, ktorý je súčasťou ich krízového plánu hospodárskej mobilizácie.
(10)
Subjekt hospodárskej mobilizácie získava, spracováva a uchováva osobné údaje18a) zamestnancov subjektu hospodárskej mobilizácie alebo fyzických osôb na účely uloženia pracovnej povinnosti, vecného plnenia alebo evidencie zamestnancov pre územnú vojenskú správu na účely ich oslobodenia od mimoriadnej služby18b) určené na zaistenie bezpečnosti Slovenskej republiky alebo obrany Slovenskej republiky a vedené v jednotnom informačnom systéme hospodárskej mobilizácie v rozsahu
a)
meno, priezvisko a akademický titul,
b)
miesto a dátum narodenia,
c)
rodné číslo,
d)
adresa trvalého pobytu,
e)
pohlavie,
f)
štátna príslušnosť,
g)
rodinný stav,
h)
dosiahnuté vzdelanie,
i)
profesijné zamestnanie fyzickej osoby.
(11)
Subjekt hospodárskej mobilizácie podľa § 4 ods. 1 písm. a) na účel plnenia opatrení hospodárskej mobilizácie uzatvára zmluvy na dodávky nevyhnutné na prežitie obyvateľstva a na zabezpečenie činnosti ozbrojených síl, ozbrojených bezpečnostných zborov, spravodajských a informačných služieb a záchranných zložiek v období krízovej situácie, alebo majú priamy vzťah k plneniu opatrení hospodárskej mobilizácie, vykonávajú sa v stave bezpečnosti a sú určené na zabezpečenie ochrany základných záujmov Slovenskej republiky.19)“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 18a a 18b znejú:
„18a)
§ 2 zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.
18b)
§ 17 ods. 3 zákona č. 570/2005 Z. z. o brannej povinnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.“.
14.
V poznámke pod čiarou k odkazu 19 sa citácia „Zákon č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov (zákon o samosprávnych krajoch) v znení zákona č. 445/2001 Z. z.“ nahrádza citáciou „§ 1 ods. 2 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.“.
15.
§ 8 vrátane nadpisu znie:
㤠8
Vláda
Vláda na návrh ministerstva hospodárstva
a)
určuje alebo zrušuje ústredné orgány ako subjekty hospodárskej mobilizácie a určuje im aj rozsah vykonávania opatrení hospodárskej mobilizácie,
b)
vydáva nariadenia vlády na vykonanie opatrení hospodárskej mobilizácie podľa § 7 ods. 4 až 7 a o financovaní opatrení hospodárskej mobilizácie v období krízovej situácie; nariadenie vlády o vykonaní opatrení hospodárskej mobilizácie sa bezodkladne vyhlasuje v tlači a vo vysielaní Slovenského rozhlasu a Slovenskej televízie a uverejňuje sa v Zbierke zákonov Slovenskej republiky,20)
c)
vydáva súhlas na predaj alebo likvidáciu majetku podľa § 30d ods. 3 a 4.“.
16.
V § 9 odsek 1 znie:
„(1)
Ústredné orgány určené vládou ako subjekty hospodárskej mobilizácie
a)
kontrolujú vykonávanie opatrení hospodárskej mobilizácie v rozsahu svojej pôsobnosti,2)
b)
rozhodnutím12) alebo v období krízovej situácie príkazom vedúceho ústredného orgánu
1.
určujú subjekty hospodárskej mobilizácie vo svojej pôsobnosti2) podľa § 4 ods. 1 písm. d) vrátane rozsahu vykonávania opatrení hospodárskej mobilizácie podľa § 7,
2.
menia určeným subjektom rozsah vykonávania opatrení hospodárskej mobilizácie podľa § 7,
3.
zrušujú určené subjekty vo svojej pôsobnosti2) vrátane vykonávania opatrení hospodárskej mobilizácie podľa § 7,
c)
poskytujú informácie o stave vykonávania opatrení hospodárskej mobilizácie ministerstvu hospodárstva na základe žiadosti v určenej lehote,
d)
metodicky usmerňujú a koordinujú vykonávanie opatrení hospodárskej mobilizácie so subjektmi hospodárskej mobilizácie vo svojej pôsobnosti,
e)
spracovávajú a aktualizujú informácie v jednotnom informačnom systéme hospodárskej mobilizácie podľa § 10 písm. d),
f)
navrhujú ministerstvu hospodárstva vykonanie opatrení hospodárskej mobilizácie podľa § 7 ods. 4 až 7 v období krízovej situácie a ich rozsah,
g)
vykonávajú správu majetku štátu určeného na účely hospodárskej mobilizácie,
h)
predkladajú ministerstvu hospodárstva návrh na predaj alebo likvidáciu majetku štátu určeného na účely hospodárskej mobilizácie podľa § 30d ods. 3 a 4,
i)
koordinujú s ministerstvom hospodárstva prípravu štruktúry a rozsahu výdavkov na hospodársku mobilizáciu z prostriedkov štátneho rozpočtu,
j)
navrhujú ministerstvu hospodárstva nariadenie mimoriadneho regulačného opatrenia,
k)
koordinujú subjekty hospodárskej mobilizácie vo svojej pôsobnosti, ktorým bolo podľa osobitného zákona16) vládou stanovené plnenie opatrenia hospodárskej mobilizácie podľa § 5 písm. y),
l)
určujú subjektom hospodárskej mobilizácie vo svojej pôsobnosti obsah a rozsah informácií, ktoré sú povinné poskytovať obci v období krízovej situácie podľa § 18 ods. 6 písm. f) alebo g),
m)
informujú obvodné úrady v sídle kraja o určených právnických osobách a fyzických osobách-podnikateľoch vo svojej pôsobnosti za subjekt hospodárskej mobilizácie písomným príkazom vedúceho ústredného orgánu v období krízovej situácie podľa § 4 ods. 1 písm. d) druhého bodu,
n)
upresňujú písomným pokynom subjektom hospodárskej mobilizácie vo svojej pôsobnosti spôsob spracovania a aktualizácie údajov sledovaných v jednotnom informačnom systéme hospodárskej mobilizácie.“.
17.
§ 10 vrátane nadpisu znie:
㤠10
Ministerstvo hospodárstva
Ministerstvo hospodárstva
a)
predkladá vláde návrhy na určenie alebo zrušenie subjektov hospodárskej mobilizácie spomedzi ústredných orgánov a návrhy na určenie rozsahu vykonávania opatrení hospodárskej mobilizácie podľa § 7,
b)
predkladá vláde návrhy na vykonanie opatrení hospodárskej mobilizácie podľa § 7 ods. 4 až 7 v období krízovej situácie,
c)
predkladá vláde návrh na predaj alebo likvidáciu majetku štátu určeného na účely hospodárskej mobilizácie podľa § 30d ods. 3 a 4,
d)
koordinuje a zabezpečuje vývoj, udržiavanie a využívanie jednotného informačného systému hospodárskej mobilizácie a upresňuje subjektom hospodárskej mobilizácie spôsob používania, spracovania a aktualizácie údajov sledovaných v jednotnom informačnom systéme hospodárskej mobilizácie,
e)
požaduje od Slovenskej televízie a od Slovenského rozhlasu poskytnutie vysielacieho času na informovanie verejnosti o krízovej situácii a o opatreniach potrebných na riešenie krízovej situácie,
f)
vydáva odberné oprávnenia a vedie ich centrálnu evidenciu,
g)
koordinuje so subjektmi hospodárskej mobilizácie podľa § 4 ods. 1 písm. a) prípravu štruktúry a rozsahu výdavkov na hospodársku mobilizáciu z prostriedkov štátneho rozpočtu podľa § 9 písm. i),
h)
rozhoduje o odvolaní
1.
obce proti rozhodnutiu obvodného úradu o zriadení výdajne odberných oprávnení podľa § 14 ods. 1 písm. b),
2.
proti rozhodnutiu obvodného úradu podľa § 14 ods. 3 písm. e),
3.
proti rozhodnutiu subjektu hospodárskej mobilizácie podľa § 21 ods. 3,
4.
proti rozhodnutiu vyššieho územného celku podľa § 28 ods. 3 a proti rozhodnutiu obvodného úradu podľa § 28 ods. 4,
5.
proti rozhodnutiu obvodného úradu podľa § 29 ods. 2.“.
18.
§ 11 vrátane nadpisu znie:
㤠11
Ministerstvo obrany
Ministerstvo obrany
a)
uplatňuje požiadavky ozbrojených síl na dopĺňanie strát a spotreby v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu alebo núdzového stavu na subjektoch hospodárskej mobilizácie,
b)
uplatňuje požiadavky na uchovanie výrobných schopností v subjektoch hospodárskej mobilizácie,
c)
pri uplatňovaní požiadaviek podľa písmen a) a b) postupuje podľa osobitného predpisu,20b)
d)
v spolupráci s ministerstvom zdravotníctva koordinuje organizáciu zdravotníckeho zabezpečenia v zdravotníckych zariadeniach, ktoré sú určené za subjekty hospodárskej mobilizácie ministerstvom obrany.“.
Poznámka po čiarou k odkazu 20b znie:
„20b)
Zákon č. 25/2006 Z. z.“.
19.
Za § 11 sa vkladajú § 11a a 11b, ktoré vrátane nadpisov znejú:
㤠11a
Ministerstvo vnútra
Ministerstvo vnútra
a)
uplatňuje požiadavky Policajného zboru, Železničnej polície, Hasičského a záchranného zboru a Horskej záchrannej služby na dopĺňanie strát a spotreby v období krízovej situácie v subjektoch hospodárskej mobilizácie,
b)
uplatňuje požiadavky na uchovanie výrobných schopností v subjektoch hospodárskej mobilizácie,
c)
koordinuje činnosť miestnych orgánov štátnej správy a jej prostredníctvom aj obcí na úseku hospodárskej mobilizácie,
d)
pri uplatňovaní požiadaviek podľa písmen a) a b) postupuje v súlade s osobitným predpisom,20b)
e)
v spolupráci s ministerstvom zdravotníctva koordinuje organizáciu zdravotníckeho zabezpečenia v zdravotníckych zariadeniach, ktoré sú určené za subjekty hospodárskej mobilizácie ministerstvom vnútra podľa § 4 ods. 1 písm. d),
f)
koordinuje s obvodnými úradmi v sídle kraja prípravu štruktúry a rozsahu výdavkov na hospodársku mobilizáciu z prostriedkov štátneho rozpočtu podľa § 14 ods. 4 písm. f),
g)
koordinuje a kontroluje obvodné úrady pri hospodárení s prostriedkami štátneho rozpočtu na financovanie výdavkov na hospodársku mobilizáciu.
§ 11b
Ministerstvo zdravotníctva
Ministerstvo zdravotníctva
a)
vytvára z poskytovateľov zdravotnej starostlivosti20c) sieť subjektov hospodárskej mobilizácie vo svojej pôsobnosti na zabezpečenie poskytovania zdravotnej starostlivosti obyvateľom, ozbrojeným silám, ozbrojeným bezpečnostným zborom a záchranným zložkám a vyčleňuje nemocničné lôžka na základe ich požiadaviek v období krízovej situácie,
b)
koordinuje s ministerstvom obrany, ministerstvom vnútra, vyššími územnými celkami a ministerstvom hospodárstva prípravu siete subjektov hospodárskej mobilizácie z poskytovateľov zdravotnej starostlivosti,
c)
uplatňuje požiadavky na uchovanie výrobných schopností v subjektoch hospodárskej mobilizácie, ktoré svojimi výrobkami a službami zabezpečujú činnosť poskytovateľov zdravotnej starostlivosti zaradených medzi subjekty hospodárskej mobilizácie na zabezpečenie požiadaviek ozbrojených síl,
d)
koordinuje organizáciu zdravotníckeho zabezpečenia s určenými subjektmi podľa § 4 ods. 1 písm. d), ktoré boli určené za subjekty hospodárskej mobilizácie ministerstvom zdravotníctva, ministerstvom obrany alebo ministerstvom vnútra,
e)
riadi a koordinuje činnosť samostatných odborov krízového riadenia zdravotníctva krajov pri vykonávaní opatrení hospodárskej mobilizácie podľa § 5 písm. d), g), o), r) a s) a koordinuje činnosť vyšších územných celkov v oblasti organizácie zdravotníckeho zabezpečenia,
f)
riadi a koordinuje činnosť zdravotných poisťovní20d) pri vykonávaní verejného zdravotného poistenia v období krízovej situácie,
g)
postupuje pri uplatňovaní požiadaviek podľa písmena c) v súlade s osobitným predpisom,20b)
h)
zabezpečuje prostredníctvom subjektov hospodárskej mobilizácie, ktoré zodpovedajú za organizáciu zdravotníckeho zabezpečenia, informovanie obvodných úradov o počtoch chorých alebo mŕtvych obyvateľov v príčinnej súvislosti s pandémiou v období krízovej situácie.“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 20c a 20d znejú:
„20c)
§ 4 zákona č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
20d)
§ 19 písm. c) zákona č. 575/2001 Z. z.“.
20.
§ 13 a 14 vrátane nadpisov znejú:
㤠13
Ministerstvo financií
Ministerstvo financií
a)
uplatňuje písomne voči Národnej banke Slovenska požiadavky na poskytovanie vybraných hotovostných bankových služieb pre potreby činnosti ozbrojených síl, ozbrojených bezpečnostných zborov, informačných a spravodajských služieb a Hasičského a záchranného zboru v období krízovej situácie,
b)
uplatňuje písomne voči Štátnej pokladnici požiadavky na vykonávanie platobného styku a vedenia účtov pre potreby klientov Štátnej pokladnice v období krízovej situácie.
§ 14
Obvodný úrad
(1)
Obvodný úrad vo svojom územnom obvode
a)
vedie evidenciu prostredníctvom jednotného informačného systému hospodárskej mobilizácie
1.
právnických osôb a fyzických osôb-podnikateľov na území obvodu, ktoré sú určené ako subjekty hospodárskej mobilizácie podľa § 4 ods. 1 písm. d) prvého bodu,
2.
právnických osôb a fyzických osôb-podnikateľov na území obvodu, ktoré môžu byť určené ako subjekty hospodárskej mobilizácie podľa § 4 ods. 1 písm. d) druhého bodu,
3.
fyzických osôb, ktorým môže byť uložená pracovná povinnosť,
4.
ním určených vecných prostriedkov, ktoré možno použiť na vecné plnenie podľa § 5 písm. t),
5.
odberných oprávnení,
b)
rozhoduje o povinnosti obce zriadiť výdajňu odberných oprávnení a vykonáva ich kontrolu,
c)
riadi, koordinuje a kontroluje činnosť obcí pri vykonávaní opatrení hospodárskej mobilizácie podľa § 5 písm. e), f), r) alebo t),
d)
koná vo veciach správnych deliktov podľa § 28 ods. 4 až 6 a vo veciach priestupkov podľa § 29 ods. 2,
e)
uplatňuje na obvodnom úrade v sídle kraja požiadavky obcí nachádzajúcich sa v územnom obvode obvodného úradu na nariadenie vykonávania opatrení hospodárskej mobilizácie podľa § 5 písm. e), r) alebo t),
f)
informuje obvodný úrad v sídle kraja na jeho žiadosť, pokiaľ informácie nie sú dostupné prostredníctvom jednotného informačného systému hospodárskej mobilizácie
1.
o právnických osobách alebo fyzických osobách-podnikateľoch, ktoré môžu byť príkazom určené za subjekt hospodárskej mobilizácie; príkazom obvodného úradu im môže byť nariadené vykonávať opatrenia hospodárskej mobilizácie podľa § 5 písm. e), r) alebo t),
2.
o vecných prostriedkoch nachádzajúcich sa na území obvodu, ktoré možno použiť na vecné plnenie,
g)
spracováva a aktualizuje informácie potrebné na vykonávanie opatrení hospodárskej mobilizácie v jednotnom informačnom systéme hospodárskej mobilizácie podľa § 10 písm. d) a spolupracuje pri tom s obcami vo svojom územnom obvode.
(2)
Evidencia právnických osôb, fyzických osôb-podnikateľov a fyzických osôb podľa odseku 1 písm. a) prvého až tretieho bodu obsahuje
a)
obchodné meno alebo názov právnickej osoby, jej sídlo, identifikačné číslo a predmet činnosti,
b)
meno a priezvisko fyzickej osoby-podnikateľa, jej identifikačné číslo, ak bolo pridelené, predmet a miesto jej podnikania,
c)
údaje podľa § 7 ods. 10, ak ide o fyzickú osobu.
(3)
Obvodný úrad v období krízovej situácie
a)
dáva podnet obvodnému úradu v sídle kraja na nariadenie vykonávania opatrení hospodárskej mobilizácie podľa § 5 písm. e), r) alebo t),
b)
po nariadení vykonávania opatrení hospodárskej mobilizácie na území obvodu podľa § 7 ods. 4 až 7 vyžaduje od Sociálnej poisťovne poskytnutie údajov podľa odseku 2 písm. c) o poistencoch z evidencie poistencov alebo od úradov práce, sociálnych vecí a rodiny poskytnutie údajov o uchádzačoch o zamestnanie z evidencie uchádzačov o zamestnanie podľa profesie na účel možnosti uloženia pracovnej povinnosti,
c)
príkazom prednostu obvodného úradu v rámci svojej pôsobnosti21)
1.
určuje subjekty hospodárskej mobilizácie podľa § 4 ods. 1 písm. d) vrátane rozsahu vykonávania opatrení hospodárskej mobilizácie podľa § 7,
2.
mení určeným subjektom rozsah vykonávania opatrení hospodárskej mobilizácie podľa § 7,
3.
zrušuje určené subjekty vrátane vykonávania opatrení hospodárskej mobilizácie podľa § 7,
d)
po nariadení vykonávania opatrení hospodárskej mobilizácie podľa § 7 ods. 4 až 7 vydáva alebo zrušuje písomný príkaz fyzickej osobe-podnikateľovi a fyzickej osobe na vykonanie pracovnej povinnosti alebo písomný príkaz právnickej osobe, fyzickej osobe-podnikateľovi a fyzickej osobe na vecné plnenie; v písomnom príkaze určí aj rozsah vykonávania opatrení hospodárskej mobilizácie,
e)
rozhoduje o oslobodení fyzickej osoby od pracovnej povinnosti na základe jej písomnej žiadosti,
f)
organizuje distribúciu odberných oprávnení obciam po nariadení mimoriadnych regulačných opatrení,
g)
informuje obvodný úrad v sídle kraja o
1.
právnických osobách alebo fyzických osobách-podnikateľoch, ktoré príkazom určil za subjekt hospodárskej mobilizácie alebo im nariadil vykonávať opatrenia hospodárskej mobilizácie podľa § 5 písm. e), r) alebo t),
2.
vecných prostriedkoch, na ktoré bol vydaný príkaz na vecné plnenie a o vecných prostriedkoch, ktoré možno použiť na vecné plnenie podľa § 5 písm. t), nachádzajúcich sa na území obvodu podľa odseku 1 písm. a) štvrtého bodu,
3.
fyzických osobách evidovaných na území obvodu, ktorým bola uložená pracovná povinnosť alebo ktorým možno uložiť pracovnú povinnosť,
4.
počte vydaných odberných oprávnení,
5.
stave hospodárskych zvierat a rastlinných komodít na území obvodu z údajov vyžiadaných od obcí v územnom obvode,
6.
počte chorých alebo mŕtvych obyvateľov v dôsledku pandémie na území obvodu z údajov vyžiadaných od obcí v územnom obvode.
(4)
Obvodný úrad v sídle kraja okrem činností podľa odsekov 1 až 3
a)
riadi, koordinuje a kontroluje činnosť obvodných úradov vo svojej pôsobnosti pri vykonávaní opatrení hospodárskej mobilizácie podľa § 5 písm. a), e), q), r), s) a t),
b)
uplatňuje požiadavky obvodných úradov v územnom obvode kraja, obcí a vyššieho územného celku na vykonávanie opatrení hospodárskej mobilizácie na vecne príslušných ústredných orgánoch,
c)
informuje ministerstvo hospodárstva v období krízovej situácie o vydaní nariadenia na vykonanie opatrení hospodárskej mobilizácie podľa § 5 písm. e), r) alebo t) v územnom obvode kraja,
d)
informuje v období krízovej situácie ústredné orgány, ktoré sú určené za subjekt hospodárskej mobilizácie, na ich žiadosť o vecných prostriedkoch, ktoré možno použiť na vecné plnenie podľa § 5 písm. t), nachádzajúcich sa v územnom obvode kraja podľa odseku 3 písm. g) druhého bodu a o právnických osobách a fyzických osobách-podnikateľoch evidovaných v územnom obvode kraja, ktoré môžu byť určené ako subjekty hospodárskej mobilizácie,
e)
vedie evidenciu odberných oprávnení a poskytuje o nich ministerstvu hospodárstva na jeho žiadosť informáciu,
f)
koordinuje s ministerstvom vnútra prípravu štruktúry a rozsahu výdavkov na hospodársku mobilizáciu z prostriedkov štátneho rozpočtu,
g)
určuje alebo zrušuje príkazom prednostu obvodného úradu v rámci svojej pôsobnosti21) subjekty hospodárskej mobilizácie vo svojom územnom obvode; v príkaze určuje, mení alebo ruší aj rozsah vykonávania opatrení hospodárskej mobilizácie podľa § 7,
h)
koordinuje v obvodných úradoch v územnom obvode kraja evidenciu
1.
právnických osôb a fyzických osôb-podnikateľov na území obvodu, ktoré sú určené ako subjekty hospodárskej mobilizácie podľa § 4 ods. 1 písm. d) prvého bodu a navrhnuté na zaradenie do evidencie ústrednému orgánu,
2.
právnických osôb a fyzických osôb-podnikateľov na území obvodu, ktoré môžu byť určené ako subjekty hospodárskej mobilizácie podľa § 4 ods. 1 písm. d) druhého bodu,
3.
fyzických osôb, ktorým môže byť uložená pracovná povinnosť,
4.
vecných prostriedkov na území obvodu, ktoré možno použiť na vecné plnenie,
5.
odberných oprávnení a ich distribúciu po nariadení mimoriadnych regulačných opatrení,
6.
stavu hospodárskych zvierat a rastlinných komodít v období krízovej situácie; túto informáciu predkladá na žiadosť ministerstva pôdohospodárstva,
7.
počtu chorých alebo mŕtvych obyvateľov v dôsledku pandémie v období krízovej situácie; tieto informácie predkladá na žiadosť ministerstva zdravotníctva,
i)
spracováva a aktualizuje informácie potrebné na vykonávanie opatrení hospodárskej mobilizácie v jednotnom informačnom systéme hospodárskej mobilizácie podľa § 10 písm. d) a pri ich spracovávaní a aktualizácii spolupracuje s obvodnými úradmi v územnom obvode kraja a s ministerstvom vnútra.
(5)
Obvodný úrad v sídle kraja pri vykonávaní opatrení hospodárskej mobilizácie spolupracuje s vyšším územným celkom.“.
21.
V poznámke pod čiarou k odkazu 21 sa citácia „Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 566/1992 Zb. o Národnej banke Slovenska v znení neskorších predpisov.“ nahrádza citáciou „§ 4 zákona č. 515/2003 Z. z. o krajských úradoch a obvodných úradoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.“.
22.
§ 15 sa vypúšťa.
23.
§ 16 vrátane nadpisu znie:
㤠16
Vyšší územný celok
(1)
Opatrenia hospodárskej mobilizácie uvedené v § 5 písm. h), m), u) a x) vykonáva vyšší územný celok podľa § 7 ods. 4 až 7 ako prenesený výkon štátnej správy.
(2)
Vyšší územný celok vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti
a)
vykonáva v období krízovej situácie podľa § 7 ods. 4 až 7 opatrenia hospodárskej mobilizácie uvedené v § 5 písm. h), m), u) a x) a spolupracuje s orgánmi štátnej správy a s obcami na území vyššieho územného celku,
b)
spolupracuje v období krízovej situácie pri vykonávaní opatrení hospodárskej mobilizácie podľa § 5 písm. h), m), u) a x) s obvodným úradom v sídle kraja pri uplatňovaní požiadaviek na ústredných orgánoch,
c)
rozhodnutím12) alebo v období krízovej situácie príkazom predsedu vyššieho územného celku
1.
určuje subjekty hospodárskej mobilizácie podľa § 4 ods. 1 písm. d) vrátane rozsahu vykonávania opatrení hospodárskej mobilizácie podľa § 7,
2.
mení určeným subjektom rozsah vykonávania opatrení hospodárskej mobilizácie podľa § 7,
3.
zrušuje určené subjekty vrátane vykonávania opatrení hospodárskej mobilizácie podľa § 7,
d)
vedie evidenciu údajov podľa § 7 ods. 10 o právnických osobách a fyzických osobách-podnikateľoch určených ako subjekt hospodárskej mobilizácie podľa § 4 ods. 1 písm. d) vyšším územným celkom a na vyžiadanie obvodného úradu v sídle kraja ho informuje o týchto osobách,
e)
spracováva a aktualizuje informácie potrebné na vykonávanie opatrení hospodárskej mobilizácie vo vyššom územnom celku v jednotnom informačnom systéme hospodárskej mobilizácie podľa § 10 písm. d),
f)
metodicky usmerňuje a koordinuje vykonávanie opatrení hospodárskej mobilizácie so subjektmi hospodárskej mobilizácie, ktoré určil,
g)
kontroluje vykonávanie opatrení hospodárskej mobilizácie a o vykonaných opatreniach poskytuje ministerstvu hospodárstva informácie na jeho žiadosť.
(3)
Vyšší územný celok spolupracuje s ministerstvom zdravotníctva pri tvorbe siete zdravotníckych zariadení, ktoré ministerstvo zdravotníctva určilo za subjekty hospodárskej mobilizácie podľa § 4 ods. 1 písm. d) a ktorým povolenie na prevádzkovanie21a) vydal vyšší územný celok.“.
24.
V poznámke pod čiarou k odkazu 21a sa citácia „Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 168/1996 Z. z. o cestnej doprave v znení neskorších predpisov.“ nahrádza citáciou „§ 11 ods. 2 zákona č. 578/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.
25.
§ 17 vrátane nadpisu znie:
㤠17
Obec
(1)
Obec
a)
uplatňuje požiadavky na nariadenie vykonávania opatrení hospodárskej mobilizácie na obvodnom úrade,
b)
zriaďuje výdajne odberných oprávnení podľa rozhodnutia obvodného úradu a vytvára materiálne a organizačné podmienky na ich činnosť po vyhlásení mimoriadnych regulačných opatrení; túto činnosť vykonáva ako prenesený výkon štátnej správy,
c)
uplatňuje požiadavky na odberné oprávnenia na obvodnom úrade.
(2)
V období krízovej situácie obec
a)
vykonáva opatrenia hospodárskej mobilizácie uvedené v § 5 písm. h) a u) podľa § 7 ods. 4 až 7 ako prenesený výkon štátnej správy,
b)
poskytuje obvodnému úradu na základe žiadosti
1.
informácie potrebné na vykonávanie opatrení hospodárskej mobilizácie podľa § 5 písm. e), r) alebo t),
2.
informácie o stave vydaných odberných oprávnení, ktoré boli distribuované do konkrétnych výdajní odberných oprávnení po nariadení mimoriadnych regulačných opatrení,
3.
sumár o inventarizácii a stave hospodárskych zvierat a rastlinných komodít v územnom obvode obce z údajov vyžiadaných od subjektov hospodárskej mobilizácie v pôsobnosti ministerstva pôdohospodárstva a fyzických osôb vlastniacich hospodárske zvieratá a pestovateľov rastlinných komodít,
4.
informácie o počte chorých alebo mŕtvych obyvateľov v dôsledku pandémie v územnom obvode obce z údajov vyžiadaných od subjektov hospodárskej mobilizácie v pôsobnosti ministerstva zdravotníctva.
(3)
Obec spracováva a aktualizuje informácie potrebné na vykonávanie opatrení hospodárskej mobilizácie v jednotnom informačnom systéme hospodárskej mobilizácie podľa § 10 písm. d).
(4)
Obec pri vykonávaní opatrení hospodárskej mobilizácie spolupracuje s vyšším územným celkom, v ktorého územnom obvode sa nachádza.“.
26.
Štvrtá hlava vrátane nadpisu znie:
„ŠTVRTÁ HLAVA
PRÁVA A POVINNOSTI URČENÉHO SUBJEKTU, PODNIKATEĽOV A INÝCH PRÁVNICKÝCH OSÔB A FYZICKÝCH OSÔB
§ 18
Práva a povinnosti určeného subjektu
(1)
Určený subjekt je pri plnení opatrení hospodárskej mobilizácie v období krízovej situácie oprávnený
a)
písomne žiadať príslušný obvodný úrad o oslobodenie svojich zamestnancov od uloženej pracovnej povinnosti,
b)
uplatňovať náhradu za obmedzenie vlastníckeho práva alebo užívacieho práva pri vecnom plnení a za plnenie pracovnej povinnosti.
(2)
Vecné plnenie sa nevzťahuje na určený subjekt, ktorý plní v období krízovej situácie konkrétne opatrenia hospodárskej mobilizácie na základe rozhodnutia alebo príkazu.
(3)
Určený subjekt je na základe rozhodnutia povinný spracovávať a aktualizovať informácie potrebné na vykonávanie opatrení hospodárskej mobilizácie v jednotnom informačnom systéme hospodárskej mobilizácie.
(4)
Určený subjekt je povinný na žiadosť ústredného orgánu, obvodného úradu alebo obce poskytnúť doplňujúce údaje a informácie nevyhnutné na plnenie opatrení hospodárskej mobilizácie, ktoré nie sú spracované v jednotnom informačnom systéme hospodárskej mobilizácie.
(5)
Určený subjekt je povinný v stave bezpečnosti
a)
viesť evidenciu o všetkých vecných prostriedkoch, ktoré môžu byť v období krízovej situácie použité na účely vecného plnenia,
b)
spracovať krízový plán subjektu hospodárskej mobilizácie a aktualizovať ho podľa pokynov ústredného orgánu alebo vyššieho územného celku.
(6)
Určený subjekt je povinný v období krízovej situácie
a)
podriadiť sa vecnému plneniu na základe príkazu obvodného úradu,
b)
dodržiavať regulačné opatrenia22) spotreby elektriny a tepla, spotreby plynu, vody a ropných výrobkov,22a)
c)
dodržiavať mimoriadne regulačné opatrenia,
d)
podriadiť sa pracovnej povinnosti na základe príkazu obvodného úradu,
e)
plniť opatrenia hospodárskej mobilizácie, ktoré mu boli uložené rozhodnutím a spresnené príkazom podľa § 4 ods. 1 písm. d),
f)
predložiť na požiadanie obce alebo ministerstva zdravotníctva informáciu o počtoch chorých alebo mŕtvych obyvateľov v príčinnej súvislosti s pandémiou, ak plní opatrenia hospodárskej mobilizácie podľa § 5 písm. g),
g)
poskytnúť na požiadanie obce alebo ministerstva pôdohospodárstva informácie o stave a inventarizácii hospodárskych zvierat a inventarizácii rastlinných komodít nachádzajúcich sa v území obce, ak plní opatrenia hospodárskej mobilizácie podľa § 5 písm. k).
(7)
Určenému subjektu, ktorému boli nariadené pracovná povinnosť alebo vecné plnenie podľa osobitného predpisu,22b) nemožno uložiť tieto povinnosti podľa tohto zákona.
§ 19
Povinnosti podnikateľov a iných právnických osôb, ktoré nie sú určeným subjektom
(1)
Podnikateľ a iná právnická osoba, ktorá nie je určeným subjektom, je v období krízovej situácie povinná
a)
podriadiť sa vecnému plneniu na základe príkazu obvodného úradu,
b)
dodržiavať regulačné opatrenia22) spotreby elektriny a tepla, spotreby plynu, vody a ropných výrobkov,22a)
c)
dodržiavať mimoriadne regulačné opatrenia,
d)
poskytnúť na základe vyžiadania obce informácie o stave a inventarizácii hospodárskych zvierat a rastlinných komodít.
(2)
Podnikateľ a iná právnická osoba, ktorá nie je určeným subjektom, je povinná plniť a dodržiavať povinnosti podľa odseku 1, ak súvisia s plnením opatrenia hospodárskej mobilizácie podľa § 5 písm. c), e), k) a t) a tieto boli nariadené podľa § 7 ods. 4 až 7.
(3)
Podnikateľ a iná právnická osoba, ktorá nie je určeným subjektom, ktorej bolo nariadené vecné plnenie podľa osobitného predpisu,22b) nemožno uložiť túto povinnosť podľa tohto zákona.
(4)
Podnikateľ a iná právnická osoba, ktorá nie je určeným subjektom, je v stave bezpečnosti povinná poskytnúť na základe žiadosti obvodného úradu alebo obce informácie, ktoré súvisia s vecným plnením.
Práva a povinnosti fyzickej osoby
§ 20
V období krízovej situácie má fyzická osoba právo na dodávku životne dôležitých výrobkov alebo životne dôležitých tovarov v sortimente a množstve potrebnom na prežitie. Toto právo si uplatňuje voči obci, kde má adresu trvalého pobytu.
§ 21
(1)
V období krízovej situácie je fyzická osoba povinná
a)
dodržiavať regulačné opatrenia22) spotreby elektriny a tepla, spotreby plynu, vody a ropných výrobkov,22a)
b)
podriadiť sa organizácii zdravotníckeho zabezpečenia a sociálneho zabezpečenia,
c)
podriadiť sa pracovnej povinnosti na základe príkazu obvodného úradu,
d)
podriadiť sa vecnému plneniu na základe príkazu obvodného úradu,
e)
podriadiť sa redukovanému výchovno-vzdelávaciemu procesu,
f)
dodržiavať mimoriadne regulačné opatrenia,
g)
poskytnúť na základe vyžiadania obce súpis hospodárskych zvierat a inventarizáciu rastlinných komodít, ktorých vlastníkom je fyzická osoba; lehotu na predloženie vyžiadaných informácií určí obec v žiadosti.
(2)
Fyzická osoba je povinná plniť povinnosti podľa odseku 1, ak súvisia s opatreniami hospodárskej mobilizácie podľa § 5 písm. c), e), g), k), r), t) a u).
(3)
Ustanovením odseku 1 písm. d) nie je dotknuté právo fyzickej osoby na náhradu škody. Náhradu škody uplatní u subjektu hospodárskej mobilizácie, v prospech ktorého bolo vecné plnenie.12)
(4)
Fyzická osoba, ktorej bola uložená pracovná povinnosť, je povinná
a)
zotrvať v pracovnom pomere alebo obdobnom pracovnoprávnom vzťahu, ak jej zamestnávateľ plní opatrenia hospodárskej mobilizácie a fyzická osoba je vopred určená na plnenie úloh hospodárskej mobilizácie,
b)
vykonávať iný ako dohodnutý druh práce alebo na inom mieste, ak jej zamestnávateľ plní opatrenia hospodárskej mobilizácie a fyzická osoba nie je vopred určená na plnenie úloh hospodárskej mobilizácie,
c)
plniť pracovnú povinnosť na mieste a v rozsahu uloženom v príkaze, ak jej zamestnávateľ neplní opatrenia hospodárskej mobilizácie a fyzická osoba nie je vopred určená na plnenie úloh hospodárskej mobilizácie.
(5)
Pracovnú povinnosť v období krízovej situácie nemožno uložiť
a)
zamestnancovi so zmenenou pracovnou schopnosťou a občanovi s ťažkým zdravotným postihnutím,
b)
fyzickej osobe mladšej ako 18 rokov veku a staršej, ako je stanovený dôchodkový vek,23)
c)
tehotnej žene, matke do konca deviateho mesiaca po pôrode, dojčiacej žene a žene do konca tretieho mesiaca po pôrode, ak sa dieťa narodilo mŕtve, zomrelo alebo žena sa oň nestará,
d)
fyzickej osobe, ktorá sa trvalo stará o dieťa mladšie ako 15 rokov veku,
e)
fyzickej osobe, ktorá sa trvalo stará o dieťa staršie ako 15 rokov veku, ktoré má dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav alebo je dlhodobo ťažko zdravotne postihnuté a vyžaduje mimoriadnu starostlivosť,
f)
fyzickej osobe, ktorá sa celodenne a riadne stará o fyzickú osobu, ktorá je prevažne alebo úplne bezvládna alebo je staršia ako 70 rokov veku a nemôže zabezpečiť starostlivosť o túto osobu jej umiestnením do zariadenia sociálnych služieb, alebo fyzickej osobe, ktorá opatruje fyzickú osobu s ťažkým zdravotným postihnutím odkázanú na opatrovanie,24)
g)
fyzickej osobe vykonávajúcej profesionálnu službu alebo mimoriadnu službu a fyzickej osobe, ktorá dobrovoľne prevzala brannú povinnosť,25)
h)
fyzickej osobe oslobodenej od výkonu mimoriadnej služby podľa osobitného predpisu,26)
i)
fyzickej osobe požívajúcej exteritorialitu podľa medzinárodného práva a osobe patriacej k cudzím diplomatickým misiám, k cudzím konzulárnym úradom, k orgánom cudzích štátov alebo k medzinárodným orgánom, ak tieto úrady alebo orgány pôsobia na území Slovenskej republiky so súhlasom príslušných orgánov a nejde o občanov Slovenskej republiky,
j)
ostatným cudzincom v rozsahu, ktorý vyplýva z medzinárodných zmlúv alebo medzinárodného práva.
(6)
Pracovnú povinnosť v čase vojny a vojnového stavu nemožno uložiť fyzickej osobe vykonávajúcej alternatívnu službu.26a)
(7)
Obvodný úrad písomným príkazom pracovnú povinnosť zruší, ak fyzická osoba vykonáva pracovnú povinnosť a územná vojenská správa ju povolala na výkon mimoriadnej služby alebo alternatívnej služby.
(8)
Fyzická osoba môže prevziať pracovnú povinnosť dobrovoľne s výnimkou fyzickej osoby podľa odseku 5 písm. a) a c) a fyzickej osoby mladšej ako 18 rokov veku.
(9)
Dôvod oslobodenia od pracovnej povinnosti z dôvodu telesnej alebo duševnej nespôsobilosti26b) je potrebné preukázať úradným potvrdením lekára alebo rozhodnutím príslušného štátneho orgánu.
(10)
Povinnosť podriadiť sa vecnému plneniu podľa odseku 1 písm. d) sa nevzťahuje na fyzickú osobu, u ktorej by sa poskytnutím vecného prostriedku ohrozila jej výživa alebo výživa jej rodiny; pri ukladaní vecného plnenia sa prihliada aj na neohrozenie chodu jej hospodárskeho zariadenia.
(11)
Fyzickej osobe, ktorej boli nariadené pracovná povinnosť alebo vecné plnenie podľa osobitného predpisu,22b) nemožno uložiť tieto povinnosti podľa tohto zákona.
Poznámky pod čiarou k odkazom 22a, 22b, 26a a 26b znejú:
„22a)
§ 6 zákona č. 170/2001 Z. z. o núdzových zásobách ropy a ropných výrobkov a o riešení stavu ropnej núdze v znení zákona č. 240/2006 Z. z.
22b)
§ 10 ods. 1 písm. f), i) a j), § 18 ods. 2 zákona č. 319/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.
26a)
Zákon č. 569/2005 Z. z. o alternatívnej službe v čase vojny a vojnového stavu v znení neskorších predpisov.
26b)
§ 186 Občianskeho súdneho poriadku.“.
27.
V poznámkach pod čiarou k odkazom 22 až 26 sa citácia
22) Zákon č. 70/1998 Z. z. o energetike a o zmene zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 276/2001 Z. z.
23)
§ 29 ods. 1 písm. a) a b) zákona č. 100/1988 Zb. o sociálnom zabezpečení.
24)
§ 50 a 51 zákona č. 195/1998 Z. z. o sociálnej pomoci v znení zákona č. 450/2000 Z. z.
25)
§ 186 zákona č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok v znení neskorších predpisov.
26)
§ 4 zákona č. 320/2002 Z. z. o brannej povinnosti.“ nahrádza citáciou
22) § 14 zákona č. 656/2004 Z. z. o energetike a o zmene niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
23)
§ 65 zákona č. 461/2003 Z. z. v znení zákona č. 555/2007 Z. z.
24)
§ 40 ods. 3 a 4 zákona č. 447/2008 Z. z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
25)
§ 6 zákona č. 570/2005 Z. z. v znení zákona č. 518/2007 Z. z.
26)
§ 17 zákona č. 570/2005 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.
28.
§ 22 a 23 vrátane nadpisov znejú:
㤠22
Národná banka Slovenska
Národná banka Slovenska
a)
pripravuje a vykonáva opatrenia v období krízovej situácie
1.
v devízovej oblasti27) vrátane ochrany devízových rezerv,
2.
na poskytovanie vybraných hotovostných bankových služieb pre potreby zabezpečenia činnosti ozbrojených síl, ozbrojených bezpečnostných zborov, informačných a spravodajských služieb a Hasičského a záchranného zboru na základe písomnej zmluvy uzavretej s ministerstvom financií a Štátnou pokladnicou,
b)
kontroluje vykonávanie opatrení hospodárskej mobilizácie v rozsahu svojej pôsobnosti,
c)
spracováva a aktualizuje informácie potrebné na vykonávanie opatrení hospodárskej mobilizácie v jednotnom informačnom systéme hospodárskej mobilizácie podľa § 10 písm. d).
§ 23
Slovenská televízia a Slovenský rozhlas
Slovenská televízia a Slovenský rozhlas
a)
vykonáva opatrenie hospodárskej mobilizácie uvedené v § 5 písm. v) bezodplatne,
b)
koordinuje a kontroluje vykonávanie opatrení hospodárskej mobilizácie v rozsahu svojej pôsobnosti,
c)
poskytuje informácie o stave vykonávania opatrení hospodárskej mobilizácie na základe žiadosti ministerstva hospodárstva,
d)
vykonáva opatrenie hospodárskej mobilizácie uvedené v § 5 písm. v) v období krízovej situácie podľa § 7 ods. 4 až 7,
e)
spracováva a aktualizuje informácie potrebné na vykonávanie opatrení hospodárskej mobilizácie v jednotnom informačnom systéme hospodárskej mobilizácie podľa § 10 písm. d) a pri ich spracovávaní a aktualizácii spolupracuje so subjektmi hospodárskej mobilizácie vo svojej pôsobnosti.“.
29.
Za § 23 sa vkladajú § 23a a 23b, ktoré vrátane nadpisov znejú:
㤠23a
Sociálna poisťovňa
Sociálna poisťovňa
a)
koordinuje s ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny prípravu štruktúry a rozsahu výdavkov na hospodársku mobilizáciu z prostriedkov štátneho rozpočtu,
b)
poskytuje informácie ministerstvu práce, sociálnych vecí a rodiny o stave vykonávania opatrení hospodárskej mobilizácie,
c)
vykonáva v rozsahu svojej pôsobnosti opatrenia hospodárskej mobilizácie podľa § 5 písm. m) a § 7 ods. 7 v období krízovej situácie,
d)
spolupracuje s obvodnými úradmi na vykonávaní opatrení hospodárskej mobilizácie podľa § 5 písm. r) a § 7 ods. 4 až 7 v období krízovej situácie,
e)
poskytuje informácie o poistencoch Sociálnej poisťovne pri vykonávaní opatrenia hospodárskej mobilizácie podľa § 5 písm. m) ministerstvu vnútra, ministerstvu práce, sociálnych vecí a rodiny alebo iným subjektom hospodárskej mobilizácie podľa § 4 ods. 1 písm. a), b) alebo c),
f)
poskytuje informácie o poistencoch Sociálnej poisťovne na účely nariadenia pracovnej povinnosti pri vykonávaní opatrení hospodárskej mobilizácie podľa § 5 písm. r) alebo m) na žiadosť obvodného úradu,
g)
spracováva a aktualizuje informácie potrebné na vykonávanie opatrení hospodárskej mobilizácie v jednotnom informačnom systéme hospodárskej mobilizácie podľa § 10 písm. d).
§ 23b
Štátna pokladnica
Štátna pokladnica
a)
spolupracuje s ministerstvom financií a Národnou bankou Slovenska pri vykonávaní opatrení hospodárskej mobilizácie podľa § 5 písm. l),
b)
zabezpečuje podľa písomných pokynov ministerstva financií vykonávanie platobného styku a vedenie účtov pre potreby klientov Štátnej pokladnice v období krízovej situácie,
c)
spracováva a aktualizuje informácie potrebné na vykonávanie opatrení hospodárskej mobilizácie v jednotnom informačnom systéme hospodárskej mobilizácie podľa § 10 písm. d).“.
30.
V § 24 odsek 1 znie:
„(1)
Na výkon práce počas pracovnej povinnosti a na poskytovanie mzdy alebo platu za pracovnú povinnosť sa vzťahujú osobitné predpisy27a) s výnimkou ustanovení o maximálnej dĺžke pracovného času a ustanovení o dovolenke.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 27a znie:
„27a)
Zákonník práce.
Zákon č. 312/2001 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Zákon č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.“.
31.
V § 24 odsek 3 znie:
„(3)
Mzda alebo plat sa poskytuje v peniazoch a v termínoch určených pri uložení pracovnej povinnosti; poskytnúť mzdu alebo plat naturálnym plnením možno s výnimkou minimálnej mzdy so súhlasom toho, komu bola pracovná povinnosť uložená a kto ju plnil.“.
32.
V § 25 ods. 4 a v § 27 ods. 2 sa slová „obvodný úrad v sídle kraja“ nahrádzajú slovami „subjekt hospodárskej mobilizácie, v prospech ktorého bolo vecné plnenie“.
33.
V § 26 ods. 2 sa za slovo „ministerstvo“ pripája slovo „hospodárstva“.
34.
V § 28 odsek 1 znie:
„(1)
Ústredný orgán alebo vyšší územný celok, ktorý určil subjekt hospodárskej mobilizácie, môže subjektu hospodárskej mobilizácie uložiť pokutu do 16 500 eur, ak
a)
nevykoná opatrenie hospodárskej mobilizácie určené v rozhodnutí12) alebo v príkaze podľa § 4 ods. 1 písm. d),
b)
nedodrží § 30a až 30c o nakladaní s majetkom štátu určeným na hospodársku mobilizáciu.“.
35.
V § 28 odseky 3 a 4 znejú:
„(3)
V období krízovej situácie môže ústredný orgán alebo vyšší územný celok podľa odseku 1 uložiť určenému subjektu za nevykonanie opatrení hospodárskej mobilizácie určených v rozhodnutí12) alebo v príkaze pokutu do 33 000 eur.
(4)
Obvodný úrad môže uložiť určenému subjektu, podnikateľovi a inej právnickej osobe, ktorá nie je určeným subjektom a fyzickej osobe za neplnenie povinností podľa § 18 ods. 6, § 19 a 21 pokutu do 33 000 eur.“.
36.
V § 28 ods. 5 a 6 sa za slovom „pôsobnosti,“ vkladajú slová „alebo vyšší územný celok, ktorý určil subjekt hospodárskej mobilizácie vo svojej pôsobnosti,“.
37.
V § 29 sa odsek 1 dopĺňa písmenom d), ktoré znie:
„d)
nedodrží regulačné opatrenia22) spotreby elektriny a tepla, spotreby plynu, vody a ropných výrobkov.22a)“.
38.
V § 29 ods. 2 sa za slová „písm. a)“ vkladajú slová „a d)“, suma „50 000 Sk“ sa nahrádza sumou „1 650 eur“ a suma „10 000 Sk“ sa nahrádza sumou „330 eur“.
39.
Nadpis nad § 30 znie:
„Obstarávanie a nakladanie s majetkom štátu určeným na účely hospodárskej mobilizácie“.
40.
V § 30 sa vkladá nový odsek 1, ktorý znie:
„(1)
Na obstarávanie majetku štátu určeného na účely hospodárskej mobilizácie sa vzťahuje osobitný predpis.20b)“.
Doterajšie odseky 1 až 5 sa označujú ako odseky 2 až 6.
41.
V § 30 odsek 2 znie:
„(2)
Správu majetku štátu určeného na účely hospodárskej mobilizácie vykonáva subjekt hospodárskej mobilizácie uvedený v § 4 ods. 1 písm. a), b) a určený subjekt podľa § 4 ods. 1 písm. d), ktorý je rozpočtovou organizáciou alebo príspevkovou organizáciou v pôsobnosti ministerstva vnútra (ďalej len „správca majetku štátu“).“.
42.
V § 30 ods. 3 sa slová „v § 4 písm. c), e) a f) (ďalej len vlastník)“ nahrádzajú slovami „v § 4 ods. 1 písm. c), e), f), g), h) a i) (ďalej len „vlastník“)“.
43.
V § 30 ods. 4 sa slová „podľa odseku 2“ nahrádzajú slovami „podľa odseku 3“.
44.
V § 30 ods. 4 písm. e) sa číslovka „4“ nahrádza číslovkou „5“.
45.
V § 30 ods. 5 sa slová „podľa ods. 2“ nahrádzajú slovami „podľa odseku 3“.
46.
V § 30 ods. 6 sa číslovka „4“ nahrádza číslovkou „5“.
47.
V § 30d ods. 1 sa číslovka „2“ nahrádza číslovkou „3“.
48.
V § 30d ods. 3 sa číslovka „2“ nahrádza číslovkou „3“ a číslovka „4“ číslovkou „5“.
49.
V § 30e ods. 4 a 5 sa číslovka „2“ nahrádza číslovkou „3“.
50.
V § 31 ods. 2 sa za slovo „ministerstvo“ pripája slovo „hospodárstva“.
51.
V § 31 ods. 2 písm. e) sa na konci sa pripájajú slová „hospodárskej mobilizácie“.
52.
V § 31 odsek 3 znie:
„(3)
Podrobnosti o výrobe a nákupe poľnohospodárskych výrobkov a samozásobení obyvateľstva zaoberajúceho sa poľnohospodárskou činnosťou v období krízovej situácie ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo pôdohospodárstva.“.
53.
V § 31 ods. 4 sa slová „telekomunikačných služieb“ nahrádzajú slovami „poskytovania elektronických komunikačných sietí a elektronických telekomunikačných služieb“ a vypúšťajú sa slová „a organizácií poštových služieb“.
54.
Za § 31 sa vkladá § 31a, ktorý vrátane nadpisu znie:
„31a
Prechodné ustanovenie účinné od 1. septembra 2009
Nakladanie s majetkom štátu určeným na účely hospodárskej mobilizácie, ktorý bol nadobudnutý z prostriedkov štátneho rozpočtu alebo jeho nadobudnutie bolo dotované zo štátneho rozpočtu podľa doterajších predpisov a nebol uvedený do súladu s doterajším zákonom podľa § 31 ods. 1 ani do dňa nadobudnutia účinnosti tohto zákona, uvedú subjekty hospodárskej mobilizácie do súladu s týmto zákonom do 31. decembra 2010.“.
Čl. II
Predseda Národnej rady Slovenskej republiky sa splnomocňuje, aby v Zbierke zákonov Slovenskej republiky vyhlásil úplné znenie zákona č. 414/2002 Z. z. o hospodárskej mobilizácii a o zmene zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 274/1993 Z. z. o vymedzení pôsobnosti orgánov vo veciach ochrany spotrebiteľa v znení neskorších predpisov, ako vyplýva zo zmien a doplnení vykonaných zákonom č. 511/2003 Z. z., zákonom č. 622/2004 Z. z., zákonom č. 345/2007 Z. z. a týmto zákonom.
Čl. III
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. septembra 2009.
Ivan Gašparovič v. r.
Pavol Paška v. r.
Robert Fico v. r.