299/2009 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.10.2009

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

299
ZÁKON
z 19. júna 2009,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti v znení zákona č. 99/2008 Z. z.
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti v znení zákona č. 99/2008 Z. z. a zákona č. 274/2009 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 1 ods. 1 písmeno b) znie:
„b)
veterinárne požiadavky na produkty živočíšneho pôvodu1) vrátane živočíšnych vedľajších produktov2) a vybraných produktov rastlinného pôvodu2a) v záujme ochrany zdravia zvierat,“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 2a znie:
„2a)
Nariadenie Komisie (ES) č. 136/2004 z 22. januára 2004, ktorým sa ustanovujú postupy pre veterinárne kontroly produktov dovážaných z tretích krajín na hraničných inšpekčných staniciach (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 3/zv. 42; Ú. v. ES L 21, 28. 1. 2004).“.
2.
V § 3 písm. a) piatom bode sa vypúšťa slovo „živých“ a za slovo „zvierat“ sa vkladá čiarka a slová „násadových vajec“.
3.
V § 3 písm. b) úvodná veta znie:
„b)
pri produktoch živočíšneho pôvodu vrátane živočíšnych vedľajších produktov a vybraných produktov rastlinného pôvodu“.
4.
V § 3 písmená e) a f) znejú:
„e)
veterinárne kontroly pri dovoze, prevoze a vývoze zvierat, násadových vajec, zárodočných produktov, produktov živočíšneho pôvodu vrátane živočíšnych vedľajších produktov a vybraných produktov rastlinného pôvodu,
f)
certifikácia zvierat, násadových vajec, zárodočných produktov, produktov živočíšneho pôvodu vrátane živočíšnych vedľajších produktov a vybraných produktov rastlinného pôvodu,“.
5.
§ 4 sa dopĺňa odsekom 5, ktorý znie:
„(5)
Orgány veterinárnej správy vykonávajú pôsobnosť podľa tohto zákona a podľa osobitných predpisov.15a)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 15a znie:
„15a)
Napríklad čl. 4, 6, 8 a 9 nariadenia (ES) č. 882/2004 v platnom znení, čl. 11, 12 a 13 nariadenia (ES) č. 1774/2002.“.
6.
V § 5 písmeno f) znie:
„f)
schvaľuje na návrh hlavného veterinárneho lekára národný program eradikácie chorôb zvierat,“.
7.
V § 5 písm. r) sa na konci vypúšťa čiarka a pripájajú sa tieto slová: „a vykonáva vnútorné audity štátnej veterinárnej a potravinovej správy,“.
8.
V § 5 písmeno t) znie:
„t)
informuje Európsku komisiu o veciach vyplývajúcich z osobitných predpisov,25a) a ak je to potrebné, osobitne aj členské štáty a verejnosť ich uverejnením na internetovej stránke ministerstva,“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 25a znie:
„25a)
Napríklad nariadenie Rady (ES) č. 104/2000 zo 17. decembra 1999 o spoločnej organizácii trhov s výrobkami rybolovu a akvakultúry (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 4/zv. 4; Ú. v. EÚ L 17, 21. 1. 2000).“.
9.
§ 5 sa dopĺňa písmenami v) až y), ktoré znejú:
„v)
poveruje na návrh štátnej veterinárnej a potravinovej správy národné referenčné laboratórium, pre každé referenčné laboratórium Európskeho spoločenstva podľa osobitného predpisu,26a) pričom národné referenčné laboratóriá pri svojej činnosti postupujú podľa osobitného predpisu,26b)
x)
odníme na základe návrhu štátnej veterinárnej a potravinovej správy poverenie podľa písmena v), ak laboratórium nespĺňa požiadavky podľa osobitného predpisu,26c)
y)
oznamuje Európskej komisii, príslušným referenčným laboratóriám Európskeho spoločenstva a ostatným členským štátom národné referenčné laboratóriá podľa písmena v).“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 26a až 26c znejú:
„26a)
Čl. 32 a 33 nariadenia (ES) č. 882/2004 v platnom znení.
26b)
Čl. 12 ods. 2 a 3 a čl. 33 ods. 2 a 3 nariadenia (ES) č. 882/2004 v platnom znení.
26c)
Čl. 12 a čl. 33 ods. 2 a 3 nariadenia (ES) č. 882/2004 v platnom znení.“.
10.
V § 6 ods. 2 písm. e) sa na konci vypúšťa čiarka a pripájajú sa tieto slová: „a vypracúva program dohľadu a program eradikácie živočíchov hospodárskeho chovu rýb,“.
11.
V § 6 ods. 2 písm. h) prvom bode sa za písmenom y) slovo „a“ nahrádza čiarkou a na konci sa pripájajú tieto slová: „a an)“.
12.
V § 6 ods. 2 písm. i) piatom bode sa slová „kafilerické zariadenie“ nahrádzajú slovami „spracovateľský závod“.
13.
V § 6 ods. 2 písm. l) sa na konci vypúšťa čiarka a pripájajú sa tieto slová: „a zoznamov podľa osobitných predpisov,15a)“.
14.
Poznámka pod čiarou k odkazu 36 znie:
„36)
Napríklad zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 152/1995 Z. z. o potravinách v znení neskorších predpisov, zákon č. 140/1998 Z. z., zákon č. 271/2005 Z. z., nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 999/2001 z 22. mája 2001, ktorou sa stanovujú pravidlá prevencie, kontroly a eradikácie niektorých prenosných spongiformných encefalopatií (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 3/zv. 32; Ú. v. ES L 147, 31. 5. 2001).“.
15.
V § 6 ods. 2 písm. z) sa odkaz 38 nad slovom „predpisov“ nahrádza odkazom 15a.
Poznámka pod čiarou k odkazu 38 sa vypúšťa.
16.
V § 6 ods. 2 písm. ab) sa slovo „používanie“ nahrádza slovom „likvidáciu“.
17.
V § 6 ods. 2 písmeno ai) znie:
„ai) informuje Európsku komisiu o veciach vyplývajúcich z osobitných predpisov,43) a ak je to potrebné, osobitne aj členské štáty a verejnosť prostredníctvom ich uverejnenia vo vestníku ministerstva alebo na internetovej stránke štátnej veterinárnej a potravinovej správy,“.
18.
V § 6 ods. 2 písm. al) sa za slovo „schvaľuje“ vkladá čiarka a slová „pozastavuje a zrušuje rozhodnutia o schválení pre“.
19.
V § 6 sa odsek 2 dopĺňa písmenami ar) a as), ktoré znejú:
„ar) vydáva a zrušuje povolenia na prepravu nespracovaných a spracovaných živočíšnych vedľajších produktov,50a)
as) vydáva a zrušuje rozhodnutia o schválení pre rozrábkarne na odstraňovanie špecifikovaného rizikového materiálu, ktorý sa týka kostí chrbtice u hovädzieho dobytka staršieho ako 30 mesiacov, a pre odoberanie mäsa z hláv hovädzieho dobytka.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 50a znie:
„50a)
Čl. 7 až 9 nariadenia (ES) č. 1774/2002.“.
20.
V § 6 ods. 5 písm. b) piaty bod znie:
„5.
Výbor pre sanitárne a fytosanitárne opatrenia,“.
21.
V § 6 sa odsek 5 dopĺňa písmenami l) a m), ktoré znejú:
„l)
vydáva povolenie na zabíjanie zvierat rituálnym spôsobom,
m)
podáva hlásenia členským štátom, Európskej komisii, členským štátom Európskeho združenia voľného obchodu, členským štátom Stáleho výboru pre potravinový reťazec a iným medzinárodným organizáciám.“.
22.
Poznámka pod čiarou k odkazu 66 znie:
„66)
Napríklad nariadenie (ES) č. 1774/2002, nariadenie (ES) č. 852/2004, nariadenie (ES) č. 853/2004, čl. 4 až 8 nariadenia (ES) č. 854/2004, nariadenie (ES) č. 882/2004.“.
23.
V § 8 ods. 3 písmeno c) znie:
„c)
vypracúva a pravidelne aktualizuje regionálne pohotovostné plány, ktorými sa určujú opatrenia pri podozrení na chorobu alebo pri výskyte chorôb zvierat, regionálne pohotovostné plány24) vo veterinárnej oblasti a regionálny plán veterinárnych kontrol podľa tohto zákona.“.
24.
V § 8 ods. 3 písm. e) sa za slová „živočíšneho pôvodu“ vkladajú slová „chorobami uvedenými v prílohách č. 1, 3 až 5 a chorobami podľa osobitného predpisu,67a)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 67a znie:
„67a)
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 626/2004 Z. z. o monitorovaní zoonóz a pôvodcov zoonóz.“.
25.
V § 8 ods. 3 písm. h) treťom bode sa na konci vypúšťajú slová „a cestných dopravných prostriedkov na prepravu psov a mačiek výhradne na území Slovenskej republiky, ak prepravu vykonáva osoba podľa § 37 ods. 8,“.
26.
V § 8 ods. 3 písmeno j) znie:
„j)
schvaľuje a zrušuje rozhodnutia o schválení pre sklady živočíšnych vedľajších produktov, prepravu živočíšnych vedľajších produktov, výrobu krmív pre spoločenské zvieratá, výrobu bioplynu alebo kompostu zo živočíšnych vedľajších produktov, spracovanie hnoja, farmaceutických a ostatných technických závodov na spracovanie živočíšnych vedľajších produktov podľa osobitného predpisu69) a prevádzkarne na spracovanie živočíšnych vedľajších produktov podľa osobitného predpisu,70)“.
27.
V § 8 ods. 3 písmeno r) znie:
„r)
povoľuje a zrušuje výnimky z používania živočíšnych vedľajších produktov podľa osobitného predpisu,72)“.
28.
V § 8 ods. 3 sa vypúšťa písmeno w) vrátane poznámky pod čiarou k odkazu 76.
Doterajšie písmená x) až ab) sa označujú ako písmená w) až aa).
29.
V § 8 ods. 3 písmeno z) znie:
„z)
vydáva a zrušuje povolenia na použitie krmív so zapracovanou živočíšnou bielkovinou na farme, kde sa spolu s prežúvavcami chovajú aj neprežúvavé zvieratá podľa osobitného predpisu,78a)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 78a znie:
„78a)
Príloha č. VII nariadenia (ES) č. 1774/2002.“.
30.
V § 10 ods. 1 písmeno b) znie:
„b)
súkromné veterinárne činnosti a služby (ďalej len „súkromná veterinárna činnosť“) poskytované podľa osobitného predpisu79) alebo Univerzitou veterinárskeho lekárstva v Košiciach podľa osobitného predpisu79a) prostredníctvom jej zamestnancov, ktorí spĺňajú podmienky podľa osobitného predpisu,79b)“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 79a a 79b znejú:
„79a)
§ 18 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene o doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 528/2003 Z. z.
79b)
§ 23a zákona č. 442/2004 Z. z. v znení zákona č. 99/2008 Z. z.“.
31.
§ 10 sa dopĺňa odsekom 13, ktorý znie:
„(13)
Ak ide o zvieratá, ktoré slúžia na vedecké účely alebo vzdelávacie účely, môže odborné veterinárne činnosti a služby, ktoré nie sú štátnymi veterinárnymi činnosťami, vo vlastných zariadeniach vykonávať Univerzita veterinárskeho lekárstva v Košiciach.“.
32.
V § 13 sa odsek 1 dopĺňa písmenom f), ktoré znie:
„f)
plniť opatrenia nariadené príslušným orgánom veterinárnej správy na likvidáciu chorôb zvierat.“.
33.
V § 13 ods. 4 písmeno d) znie:
„d)
zaznamenávať odborné veterinárne činnosti v častiach IV a VIII pasu spoločenského zvieraťa podľa osobitného predpisu89a) a výsledok sérologického testu v časti V pasu spoločenského zvieraťa vykonaného laboratóriom schváleným podľa osobitného predpisu,89b)“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 89a a 89b znejú:
„89a)
Čl. 3 písm. b) nariadenia (ES) č. 998/2003.
89b)
Rozhodnutie Komisie č. 2004/233/ES zo 4. marca 2004, ktorým sa schvaľujú laboratóriá na kontrolu účinnosti očkovania určitých domácich mäsožravcov proti besnote v znení neskorších predpisov (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 3/zv. 43; Ú. v. EÚ L 71, 10. 3. 2004).“.
34.
V § 13 sa odsek 4 dopĺňa písmenom g), ktoré znie:
„g)
odmietnuť vydanie pasu pre spoločenské zviera, pre ktoré už je vydaný a o jeho vydaní je záznam v centrálnom registri spoločenských zvierat.“.
35.
V § 14 ods. 1 písmeno d) znie:
„d)
veterinárne kontroly a inšpekcie živočíšnych vedľajších produktov pri ich spracúvaní, skladovaní, zbere, preprave, obchode, dovoze, vývoze a uvádzaní na trh vrátane odberu vzoriek alebo opatrení na ich uchovávanie na účely ďalšieho vyšetrenia, analýzy alebo testu,“.
36.
V § 14 sa odsek 2 dopĺňa písmenom f), ktoré znie:
„f)
nariadenie opatrenia podľa osobitného predpisu,92a) ak vlastník alebo držiteľ zvierat preukáže, že je vlastníkom, správcom alebo nájomcom danej nehnuteľnosti a budú splnené podmienky podľa osobitných predpisov.92ab)“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 92a a 92ab znejú:
„92a)
Čl. 24 ods. 1 písm. a) nariadenia (ES) č. 1774/2002.
92ab)
Napríklad zákon č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny, zákon č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon).“.
37.
V § 17 ods. 4 sa slovo „okresné“ nahrádza slovom „regionálne“.
38.
V § 17 ods. 5 sa za slovo „povinný“ vkladajú slová „na vlastné náklady“.
39.
V § 19 ods. 5 sa na konci pripájajú tieto slová: „a ich identifikačné údaje sa musia viesť v centrálnom registri spoločenských zvierat podľa odseku 3“.
40.
V § 19 odsek 6 znie:
„(6)
Ku všetkým údajom z centrálneho registra zvierat a centrálneho registra spoločenských zvierat musí byť umožnený trvalý prístup všetkým orgánom veterinárnej správy.“.
41.
V § 21 sa vypúšťa odsek 2.
Doterajší odsek 3 sa označuje ako odsek 2.
42.
V § 22 ods. 2 písmeno b) znie:
„b)
spôsobí zvieraťu trvalé alebo dlhodobé porušenie neobnoviteľných častí organizmu okrem sterilizácie samíc a kastrácie samcov, kupírovania časti chvosta psov v súlade s uznanými plemennými znakmi do veku 14 dní od narodenia a kupírovania časti chvosta malých prežúvavcov narodených na území Slovenskej republiky do veku osem dní, odrohovania mláďat domácich prežúvavcov do veku osem týždňov pri dodržaní podmienok zabraňujúcich rozširovaniu chorôb a okrem odstraňovania vlčieho pazúrika u psov, ktoré môže vykonávať len osoba podľa § 10 ods. 2,“.
43.
V § 22 ods. 3 písm. d) sa na konci pripájajú tieto slová: „a použitie psa na pastierske účely.“.
44.
V § 22 sa odsek 3 dopĺňa písmenom j), ktoré znie:
„j)
vykonávať odborné veterinárne činnosti v rozpore s § 10 ods. 2.“.
45.
V § 22 odsek 6 znie:
„(6)
Vlastník zvieraťa alebo držiteľ zvieraťa je povinný zabezpečiť opatrenia na zabránenie úteku zvieraťa, jeho neplánovaného rozmnožovania alebo nežiaduceho rozmnožovania.“.
46.
§ 25 vrátane nadpisu znie:
㤠25
Dovoz produktov živočíšneho pôvodu, živočíšnych vedľajších produktov a vybraných produktov rastlinného pôvodu z tretích krajín
Na územie Slovenskej republiky možno po veterinárnej kontrole podľa § 35 povoliť vstup dovážaných produktov živočíšneho pôvodu vrátane živočíšnych vedľajších produktov a vybraných produktov rastlinného pôvodu z tretích krajín, ktoré spĺňajú požiadavky podľa tohto zákona a osobitných predpisov.109)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 109 znie:
„109)
Napríklad nariadenie (ES) č. 1774/2002, nariadenie (ES) č. 136/2004, nariadenie (ES) č. 852/2004, nariadenie (ES) č. 853/2004, nariadenie (ES) č. 854/2004, nariadenie (ES) č. 882/2004, nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 534/2004 Z. z., ktorým sa ustanovujú princípy organizácie veterinárnych kontrol produktov vstupujúcich na územie Európskych spoločenstiev z tretích krajín v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 564/2005 Z. z.“.
47.
V § 27 ods. 4 sa na konci pripája táto veta: „Laboratórne analýzy musia byť vykonávané v akreditovaných laboratóriách.“.
48.
Nadpis pod § 29 znie: „Nakladanie so živočíšnymi vedľajšími produktmi“.
49.
V § 29 odsek 3 znie:
„(3)
Živočíšne vedľajšie produkty určené na neškodné odstránenie alebo na ďalšie spracovanie možno spracúvať len v prevádzkarniach, ktoré sú schválené príslušným orgánom veterinárnej správy a ktoré sú pod veterinárnou kontrolou.“.
50.
V § 29 ods. 4 sa na konci pripája táto veta: „Laboratórne analýzy musia byť vykonávané v akreditovaných laboratóriách.“.
51.
V § 29 ods. 6 sa na konci pripájajú tieto slová: „tak, aby sa zabránilo šíreniu chorôb zvierat a zoonóz“.
52.
V § 29 ods. 7 písm. a) sa slovo „zvoz“ nahrádza slovom „prepravu“.
53.
V § 29 ods. 9 úvodná veta znie:
„Fyzická osoba, fyzická osoba-podnikateľ alebo právnická osoba, ktorá prevádzkuje spracovateľský závod alebo vykonáva zber a prepravu živočíšnych vedľajších produktov, je povinná“.
54.
V § 29 ods. 10 sa slová „oddelené sústreďovanie a skladovanie podľa kategórií113)“ nahrádzajú slovami „sústreďovanie a skladovanie podľa osobitného predpisu113)“ a slová „kafilerickému zariadeniu“ sa nahrádzajú slovami „spracovateľskému závodu“.
55.
V § 29 odseky 11 a 12 znejú:
„(11)
Fyzická osoba, fyzická osoba-podnikateľ alebo právnická osoba, ktorá prevádzkuje spracovateľský závod alebo vykonáva zber a prepravu živočíšnych vedľajších produktov, je povinná zabezpečiť zber, prepravu a neškodné odstránenie alebo ďalšie spracovanie živočíšnych vedľajších produktov v rozsahu svojho schválenia alebo povolenia do 24 hodín od nahlásenia pôvodcom alebo majiteľom živočíšnych vedľajších produktov a do 48 hodín, ak sú živočíšne vedľajšie produkty chladené, ako aj uhynutých tiel zvierat podľa odseku 8, ak neurčil iné nakladanie s nájdeným uhynutým živočíchom štátny orgán podľa osobitného predpisu114) tak, aby sa zabránilo šíreniu chorôb zvierat a zoonóz.
(12)
Dopravné prostriedky, obaly, nádoby, kontajnery a cisterny určené na zber a prepravu živočíšnych vedľajších produktov musia spĺňať požiadavky podľa osobitného predpisu.115)“.
56.
Poznámka pod čiarou k odkazu 117 znie:
„117)
Napríklad nariadenie (ES) č. 999/2001, čl. 15 nariadenia (ES) č. 178/2002, nariadenie (ES) č. 1774/2002, nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1831/2003 z 22. septembra 2003 o doplnkových látkach určených na používanie vo výžive zvierat (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 3/zv. 40; Ú. v. EÚ L 268, 18. 10. 2003) v znení nariadenia Komisie (ES) č. 378/2005 zo 4. marca 2005 (Ú. v. EÚ L 59, 5. 3. 2005), nariadenie (ES) č. 882/2004 v platnom znení, nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 183/2005 z 12. januára 2005, ktorým sa stanovujú požiadavky na hygienu krmív (Ú. v. EÚ L 35, 8. 2. 2005), nariadenie (ES) č. 2074/2005, nariadenie (ES) č. 2076/2005, nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 438/2006 Z. z. o nežiaducich látkach v krmivách a o iných ukazovateľoch bezpečnosti a použiteľnosti krmív v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 430/2007 Z. z., nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 439/2006 Z. z. o kŕmnych surovinách, nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 440/2006 Z. z. o kŕmnych zmesiach v znení neskorších predpisov.“.
57.
V § 32 ods. 5 sa slová „odpadov živočíšneho pôvodu“ nahrádzajú slovami „živočíšnych vedľajších produktov“.
58.
V § 33 ods. 8 sa slová „ods. 5“ nahrádzajú slovami „ods. 4“.
59.
V § 34 ods. 1 písm. a) sa vypúšťa druhý bod. Súčasne sa zrušuje označenie prvého bodu.
60.
V § 35 ods. 2 sa vypúšťa druhá veta.
61.
Nadpis pod § 37 znie:
„Povinnosti vlastníkov, držiteľov, sprostredkovateľov, dovozcov, príjemcov, prepravcov, predávajúcich alebo iných fyzických osôb, fyzických osôb-podnikateľov alebo právnických osôb, ktoré sú oprávnené disponovať so zvieratami, násadovými vajciami, produktmi živočíšneho pôvodu alebo živočíšnymi vedľajšími produktmi“.
62.
V § 37 ods. 3 písm. j) sa na konci čiarka nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: „laboratórne analýzy na účely potvrdenia zdravotnej neškodnosti musia byť vykonávané v akreditovaných laboratóriách,“.
63.
Poznámka pod čiarou k odkazu 126 znie:
„126)
Napríklad nariadenie (ES) č. 999/2001, nariadenie (ES) č. 1774/2002, nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 41/2004 Z. z., zákon č. 271/2005 Z. z.“.
64.
V § 37 sa vypúšťa odsek 8.
65.
V § 39 ods. 12 druhá veta znie „V ohlásení uvedú údaje podľa odseku 3 písm. a) až d); register ohlásení vedie štátna veterinárna a potravinová správa.“.
66.
V § 40 ods. 3 písm. d) sa za slovo „množstvá“ vkladá slovo „ulovenej“.
67.
V § 41 ods. 5 písm. i) prvý bod znie:
„1.
spracúva surové mlieko na tepelne ošetrené mlieko a vyrábajú sa mliečne výrobky zo surového mlieka, balí surové mlieko na priamu ľudskú spotrebu v surovom stave do obalov určených pre konečného spotrebiteľa a skladuje sa okrem prevádzkarní prvovýroby [§ 40 ods. 4 písm. c)], v ktorých sa balí a skladuje surové mlieko určené do mliečnych predajných automatov,“.
68.
V § 41 ods. 5 písm. j) sa na konci pripájajú tieto slová: „a získavanie tekutých vajec“.
69.
V § 41 ods. 5 písm. q) znie:
„q)
maloobchodné prevádzkarne okrem zariadení, ktoré poskytujú stravovacie služby,
1.
ktoré vykonávajú činnosti uvedené v písmene i),
2.
v ktorých sa spracúvajú vajcia, rôzne zložky vajec, zmesí vajec alebo tekuté vajcia okrem maloobchodných prevádzkarní, ktoré ich spracúvajú na potraviny, ktoré obsahujú tiež produkty rastlinného pôvodu a ktoré sú pred spotrebou tepelne ošetrené alebo inak spracované spôsobom, ktorý zaručuje účinné odstránenie patogénnych mikroorganizmov alebo ich zníženie na prijateľnú úroveň,“.
70.
V § 41 ods. 5 písm. u) sa slová „b) až t)“ nahrádzajú slovami „b) až r)“.
71.
V § 41 ods. 6 písm. e) sa slovo „prípravu“ nahrádza slovom „prepravu“.
72.
V § 44 sa odsek 1 dopĺňa písmenom e), ktoré znie:
„e)
výrobu, spracovanie, ošetrenie a skladovanie produktov živočíšneho pôvodu.“.
73.
Nadpis piatej časti znie „Úhrada nákladov a strát pri výskyte chorôb zvierat a poplatky za vykonávanie veterinárnych inšpekcií a veterinárnych kontrol“.
74.
§ 45 znie:
㤠45
(1)
Ak sa na území Slovenskej republiky vyskytne niektorá z chorôb zo zoznamu uvedeného v prílohe č. 1 alebo choroba včiel uvedená v prílohe č. 4, chovateľovi zvierat možno poskytnúť podporu podľa osobitného predpisu145a) na úhradu nákladov a strát spôsobených nariadenými opatreniami.
(2)
Chovateľovi zvierat možno poskytnúť podporu podľa odseku 1, ak
a)
splnil povinnosť hlásiť orgánu veterinárnej správy podozrenie na chorobu zvierat,
b)
dodržiava povinnosti, ktoré nariadil orgán veterinárnej správy pred výskytom alebo podozrením na výskyt chorôb zvierat,
c)
dodržiava povinnosti na kontrolu chorôb zvierat uložené týmto zákonom alebo osobitnými predpismi,146)
d)
splnil tieto nariadené opatrenia:
1.
izoláciu chovu od okamihu vzniku podozrenia na chorobu,
2.
usmrtenie vnímavých druhov zvierat, ktoré sú choré alebo kontaminované chorobou alebo ktoré sú podozrivé z choroby alebo podozrivé z kontaminácie chorobou, a zničenie ich tiel; ak ide o mor hydiny, tieto opatrenia sa vzťahujú aj na zničenie vajec,
3.
zničenie kontaminovaných krmív a kontaminovaných zariadení, ak tieto zariadenia nemožno dezinfikovať,
4.
čistenie, dezinfekciu a dezinsekciu chovu a zariadenia chovu,
5.
vymedzenie ochranných pásiem ohniska choroby,
6.
dodržiavanie opatrení na zabránenie šíreniu infekcie,
7.
dodržanie lehoty od usmrtenia a odstránenia zvierat z chovu po opätovné obnovenie chovu.
(3)
Ak ide o nariadené opatrenia, chovateľovi zvierat možno poskytnúť podporu podľa odseku 1, ak splnil opatrenia podľa odseku 2 písm. a) až c) a písmena d) prvého, piateho a šiesteho bodu.
(4)
Ak ministerstvo na návrh hlavného veterinárneho lekára rozhodne o očkovaní zvierat proti niektorej z chorôb zo zoznamu uvedeného v prílohe č. 1, očkovacia látka a výkon očkovania sa uhrádzajú podľa osobitného predpisu.145a)
(5)
Ak sa na území Slovenskej republiky vyskytne pseudomor hydiny, podporu na úhradu nákladov a strát spôsobených nariadenými opatreniami možno poskytnúť podľa odsekov 1 a 2; očkovacia látka a očkovanie sa uhrádzajú podľa osobitného predpisu,145a) len ak o úhrade nákladov na očkovanie rozhodne ministerstvo na základe návrhu hlavného veterinárneho lekára.
(6)
Ak sa na území Slovenskej republiky vyskytne zoonóza, ministerstvo na návrh hlavného veterinárneho lekára v záujme ochrany zdravia ľudí rozhodne o uplatnení ustanovení odsekov 1 a 2.
(7)
V prípadoch podľa § 34 ods. 1 a § 35 ods. 9 sa veterinárnym lekárom, ktorí sú priamo riadení podľa § 6 ods. 5 písm. a) prvého bodu, poskytne náhrada za vykonanie odborných veterinárnych činností potrebných na eradikáciu choroby.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 145a znie:
„145a)
Napríklad nariadenie Komisie (ES) č. 1857/2006 z 15. decembra 2006 o uplatňovaní článkov 87 a 88 zmluvy o štátnej pomoci pre malé a stredné podniky (MSP) pôsobiace v poľnohospodárskej výrobe, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 70/2001 (Ú. v. EÚ L 358, 16. 12. 2006), nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 369/2007 Z. z. o niektorých podporných opatreniach v pôdohospodárstve v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 159/2008 Z. z.“.
75.
V § 46 sa za slová „č. 4 a 5“ vkladajú slová „a podľa osobitného predpisu67a)“.
76.
V § 47 ods. 1 úvodná veta znie:
„Poplatky za vykonávanie veterinárnych inšpekcií a veterinárnych kontrol podľa osobitného predpisu148) sú povinní platiť“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 148 znie:
„148)
Nariadenie (ES) č. 882/2004 v platnom znení.“.
77.
V § 47 sa odsek 1 dopĺňa písmenom e), ktoré znie:
„e)
vlastníci zvierat a držitelia zvierat, násadových vajec, zárodočných produktov, živočíšnych vedľajších produktov a produktov živočíšneho pôvodu za veterinárnu kontrolu pri ich vývoze do tretích krajín.“.
78.
V § 47 sa vypúšťa odsek 2.
Doterajšie odseky 3 až 6 sa označujú ako odseky 2 až 5.
79.
V § 48 ods. 1 písm. o) sa za slovom „zvieratami“ slovo „a“ nahrádza čiarkou a za slová „násadovými vajciami“ sa vkladajú slová „a živočíšnymi vedľajšími produktmi“.
80.
V § 48 ods. 1 písmeno s) znie:
„s)
nestrpí pri dovoze zvierat, produktov živočíšneho pôvodu a živočíšnych vedľajších produktov z tretích krajín umiestnenie zvierat, produktov živočíšneho pôvodu alebo živočíšnych vedľajších produktov pod kontrolu orgánu veterinárnej správy, ak sa zistí držanie zvierat, produktov živočíšneho pôvodu alebo živočíšnych vedľajších produktov, ktoré nezodpovedajú požiadavkám podľa tohto zákona.“.
81.
V § 48 ods. 1 písm. v) sa za slovom „zvieraťa“ slovo „a“ nahrádza čiarkou a za slovo „neplánovaného“ sa vkladá slovo „rozmnožovania“.
82.
V § 48 ods. 1 písmeno ac) znie:
„ac) uvedie na trh produkty živočíšneho pôvodu určené na súkromnú domácu spotrebu, získané podľa § 23,“.
83.
V § 48 ods. 1 písm. ag) sa za slovo „dobytka“ vkladajú slová „a ošípaných“.
84.
V § 48 sa odsek 1 dopĺňa písmenom am), ktoré znie:
„am) poruší zákaz podľa § 22 ods. 2 alebo § 22 ods. 3.“.
85.
V § 48 ods. 2 sa slová „20 000 Sk“ nahrádzajú slovami „663,88 eura“.
86.
V § 48 ods. 3 sa slová „40 000 Sk“ nahrádzajú slovami „1 327,76 eura“.
87.
§ 48 sa dopĺňa odsekom 8, ktorý znie:
„(8)
V blokovom konaní možno uložiť za priestupok podľa odseku 1 pokutu do 300 eur.“.
88.
V § 49 úvodnej vete sa slovo „10 000 Sk“ nahrádza slovom „331,94 eura“.
89.
V § 50 písmeno as) znie:
„as) nestrpí umiestnenie zvierat, produktov živočíšneho pôvodu alebo živočíšnych vedľajších produktov pod kontrolu orgánu veterinárnej správy, kým sa neprijmú príslušné opatrenia, ak sa zistí držanie zvierat, produktov živočíšneho pôvodu alebo živočíšnych vedľajších produktov, ktoré nespĺňajú požiadavky podľa tohto zákona,“.
90.
V § 50 písmeno ax) znie:
„ax) nestrpí pri dovoze zvierat, produktov živočíšneho pôvodu a živočíšnych vedľajších produktov z tretích krajín umiestnenie zvierat, produktov živočíšneho pôvodu alebo živočíšnych vedľajších produktov pod kontrolu orgánu veterinárnej správy, ak sa zistí držanie zvierat, produktov živočíšneho pôvodu alebo živočíšnych vedľajších produktov, ktoré nezodpovedajú požiadavkám podľa tohto zákona,“.
91.
V § 50 písm. bf) sa za slovom „zvieraťa“ slovo „a“ nahrádza čiarkou a za slovo „neplánovaného“ sa vkladá slovo „rozmnožovania“.
92.
V § 50 písmeno ce) znie:
„ce) poruší zákaz podľa § 22 ods. 2 alebo § 22 ods. 3,“.
93.
V § 50 písm. ch) sa na konci pripájajú tieto slová: „alebo krmivami,“.
94.
V § 51 ods. 1 písm. a ) sa vypúšťajú slová „od 10 000 Sk“, slová „do 100 000 Sk“ sa nahrádzajú slovami „do 3 319 eur“, za slovo „ba)“, sa vkladá slovo „bi)“, a za slovo „cd)“ sa vkladá čiarka a slovo „cg)“.
95.
V § 51 ods. 1 písm. b) sa slová „od 100 000 Sk do 500 000 Sk“ nahrádzajú slovami „od 330 eur do 16 597 eur“, za slovo „bd)“, sa vkladá slovo „cb)“ a vypúšťajú sa slová „bi)“ a „cg)“.
96.
V § 51 ods. 1 písm. c) sa slová „od 500 000 Sk do 1 000 000 Sk“ nahrádzajú slovami „od 1 657 eur do 33 194 eur“ a vypúšťajú sa slová „cb).“.
97.
V § 51 ods. 1 písm. d) sa slová „od 1 000 000 Sk do 5 000 000 Sk“ nahrádzajú slovami „od 3 310 eur do 165 970 eur“.
98.
V § 51 ods. 2 sa slová „od 50 000 Sk do 5 000 000 Sk“ nahrádzajú slovami „od 1 660 eur do 165 970 eur“.
99.
§ 52 sa dopĺňa písmenom r), ktoré znie:
„r)
schvaľovanie národného programu eradikácie chorôb zvierat podľa § 5 písm. f).“.
100.
V § 54 ods. 7 sa slová „31. októbra 2009“ nahrádzajú slovami „31. marca 2010“.
101.
V § 54 sa za odsek 12 vkladajú nové odseky 13 a 14, ktoré znejú:
„(13)
Na účely vedenia centrálneho registra spoločenských zvierat podľa § 19 ods. 3 dotknutá fyzická osoba158) poskytuje orgánom veterinárnej správy tieto osobné údaje:
a)
meno a priezvisko,
b)
miesto trvalého pobytu.
(14)
Na účely vedenia centrálneho registra zvierat podľa § 19 ods. 1 dotknutá fyzická osoba158) poskytuje právnickej osobe alebo fyzickej osobe poverenej ministerstvom podľa § 19 ods. 1 tieto osobné údaje:
a)
meno a priezvisko,
b)
dátum narodenia.“.
Doterajší odsek 13 sa označuje ako odsek 15.
102.
Za § 54 sa vkladá § 54a, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠54a
Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. októbra 2009
(1)
Konania začaté podľa § 45 do 1. októbra 2009 sa dokončia po 1. októbri 2009 podľa doterajšieho predpisu.
(2)
Prevádzkovatelia potravinárskych podnikov, na ktorých prevádzkarne sa vzťahuje § 41 ods. 15 písm. a), sú povinní požiadať o schválenie prevádzkarne do 31. decembra 2009.
(3)
Majetok v správe Štátneho veterinárneho a potravinového ústavu v Košiciach uvedený v prílohe č. 9 prechádza dňom 1. januára 2010 do majetku Univerzity veterinárskeho lekárstva v Košiciach.“.
103.
§ 56 sa dopĺňa bodmi 6 a 7, ktoré znejú:
„6.
vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky č. 230/1998 Z. z. o chove hospodárskych zvierat a o usmrcovaní jatočných zvierat,
7.
nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 603/2008 Z. z., ktorým sa ustanovujú poplatky a sadzby za vykonávanie veterinárnych kontrol.“.
104.
V prílohe č. 1 sa na konci pripájajú tieto slová:
„Epizootická hematopoetická nekróza
Epizootický ulcerózny syndróm
Bonamióza (Bonamia exitiosa)
Perkinsóza (Perkinsus marinus)
Mikrocytóza (Microcytos mackini)
Syndróm Taura
Choroba žltých hláv“.
105.
V prílohe č. 3 sa na konci pripájajú tieto slová:
„Epizootická hematopoetická nekróza
Epizootický ulcerózny syndróm
Vírusová hemoragická septikémia (VHS)
Herpesviróza kaprov koi (KHV)
Infekčná anémia lososov (ISA)
Marteilióza (Marteilia refringens)
Bonamióza (Bonamia ostreae)
Ichtyoftirióza (choroba bielych škvŕn kôrovcov)
Bonamióza (Bonamia exitiosa)
Perkinsóza (Perkinsus marinus)
Mikrocytóza (Microcytos mackini)
Syndróm Taura
Choroba žltých hláv“.
106.
V prílohe č. 4 písmená f) a g) znejú:
„f)
Choroby rýb
– Infekčná anémia lososa (ISA)
– Vírová hemoragická septikémia (VHS)
– Infekčná hematopoetická nekróza (IHN)
– Herpesviróza kaprov koi (KHV)
g)
Choroby mäkkýšov
– Bonamióza (Bonamia ostreae)
– Marteilióza (Marteilla refringens).“.
107.
V prílohe č. 5 písm. d) sa vypúšťajú slová
„– Infekčná nekróza pankreasu (IPN)
– Jarná virémia kaprov (SVC)
– Gyrodaktylóza“.
108.
Zákon sa dopĺňa prílohou č. 9, ktorá vrátane nadpisu znie:
„Príloha č. 9 k zákonu č. 39/2007 Z. z.
Zoznam majetku štátu v správe Štátneho veterinárneho a potravinového ústavu v Košiciach, ktorý prechádza dňom 1. januára 2010 do majetku Univerzity veterinárskeho lekárstva v Košiciach
1. Budova súpisné č. 27004 vo vlastníctve Slovenskej republiky, v správe Štátneho veterinárneho a potravinového ústavu v Košiciach – administratívna budova, laboratórium zapísaná na liste vlastníctva č. 12146 pre katastrálne územie Severné mesto, obec Košice SEVER,
2. pozemky vo vlastníctve Slovenskej republiky, v správe Štátneho veterinárneho a potravinového ústavu v Košiciach zapísané na liste vlastníctva č. 12146 pre katastrálne územie Severné mesto, obec Košice SEVER ako
2.1. parcela registra „C“ č. 5580/20 s výmerou 857 m2, zastavané plochy a nádvoria,
2.2. parcela registra „C“ č. 5580/45 s výmerou 2 037 m2, ostatné plochy.“.
Čl. II
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. októbra 2009.
Ivan Gašparovič v. r.

Pavol Paška v. r.

Robert Fico v. r.