3/2009 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 08.01.2009

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

3
ROZHODNUTIE
predsedu Národnej rady Slovenskej republiky
z 8. januára 2009
o vyhlásení nových volieb do orgánov samosprávy obcí
Na vykonanie nových volieb do orgánov samosprávy obcí
1.
vyhlasujem
podľa § 48 ods. 1 písm. b) a d) zákona Slovenskej národnej rady č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení neskorších predpisov nové voľby do orgánov samosprávy v obciach Slovenskej republiky uvedených v prílohe č. 1 k tomuto rozhodnutiu;
2.
určujem
a)
podľa § 26 ods. 1 zákona Slovenskej národnej rady č. 346/1990 Zb. deň konania nových volieb uvedených pod bodom 1 tohto rozhodnutia na sobotu 25. apríla 2009;
b)
podľa § 48 ods. 5 uvedeného zákona lehoty na nové voľby uvedené v prílohe č. 2 k tomuto rozhodnutiu.
Pavol Paška v. r.
Príloha č. 1 k rozhodnutiu predsedu Národnej rady Slovenskej republiky č. 3/2009 Z. z.
ZOZNAM OBCÍ, v ktorých sa majú konať nové voľby do orgánov samosprávy obcí 25. apríla 2009
Obec Volí sa Okres Kraj
Záhorská Ves poslanec Malacky Bratislavský kraj
Blahová poslanci Dunajská Streda Trnavský kraj
Dunajská Streda primátor
Výčapy-Opatovce starosta Nitra Nitriansky kraj
Mudroňovo starosta Komárno
Šahy primátor Levice
Dlhá nad Oravou starosta Dolný Kubín Žilinský kraj
Demänovská Dolina starosta poslanci Liptovský Mikuláš
Gôtovany poslanec
Prosiek starosta
Rakša starosta Turčianske Teplice
Mládzovo poslanec Poltár Banskobystrický kraj
Hodejovec starosta Rimavská Sobota
Klenov poslanec Prešov Prešovský kraj
Kochanovce starosta Humenné
Vojtovce starosta Stropkov
Tovarnianska Polianka starosta Vranov nad Topľou
Brzotín starosta Rožňava Košický kraj
Rožňavské Bystré starosta
Žehra starosta poslanci Spišská Nová Ves
Borša starosta Trebišov
Stankovce poslanec
Veľká Tŕňa starosta
Príloha č. 2 k rozhodnutiu predsedu Národnej rady Slovenskej republiky č. 3/2009 Z. z.
LEHOTY na nové voľby do orgánov samosprávy obcí 25. apríla 2009
Lehota  § – ods.  Úloha  Zabezpečí  Termín 
85 dní 16 – 9 Zverejnenie počtu obyvateľov obce ku dňu vyhlásenia volieb obec 30. 1. 2009
65 dní 9 – 3 Zverejnenie volebných obvodov a počtu poslancov, ktorý sa má v nich zvoliť pri voľbách do obecného zastupiteľstva obecné
zastupiteľstvo
19. 2. 2009
55 dní 16 – 2 2
1 – 1, 2
Podanie kandidátnych listín politické strany
a nezávislí kandidáti
1. 3. 2009
55 dní 14 – 1 Delegovanie jedného člena a jedného náhradníka do miestnej volebnej komisie pri voľbách do obecného zastupiteľstva politické strany 1. 3. 2009
50 dní 14 – 3 Uskutočnenie prvého zasadania
miestnej volebnej komisie
miestna
volebná komisia
6. 3. 2009
45 dní 17 – 2
22 – 2
Zaregistrovanie kandidátov na poslancov obecného zastupiteľstva a na starostu obce miestna
volebná komisia
11. 3. 2009
40 dní 10 – 2 Utvorenie volebných okrskov a určenie volebných miestností starosta obce 16. 3. 2009
35 dní 18 a 23 Uverejnenie zoznamu zaregistrovaných kandidátov miestna
 volebná komisia
21. 3. 2009
30 dní 13 – 3 Uskutočnenie prvého zasadania obvodnej volebnej komisie obvodná
volebná komisia
26. 3. 2009
25 dní 27 Informovanie voličov o zápise do zoznamu voličov a o čase a mieste konania volieb obec     31. 3. 2009
20 dní 15 – 1 Delegovanie jedného člena a jedného náhradníka do okrskovej volebnej komisie pri voľbách do obecného zastupiteľstva politické strany 5. 4. 2009
17 dní 30 – 1 Začiatok volebnej kampane politické strany
a nezávislí kandidáti
8. 4. 2009
15 dní 15 – 3 Uskutočnenie prvého zasadania okrskovej volebnej komisie okrsková
volebná komisia
10. 4. 2009
48 hodín 30 – 3 Ukončenie volebnej kampane politické strany
a nezávislí kandidáti
23. 4. 2009
  26 – 1 Volebný deň okrsková
volebná komisia
25. 4. 2009