301/2009 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 25.07.2009

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

301
OZNÁMENIE
Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky
Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 20. júla 2009 bola v Bratislave podpísaná Dohoda medzi vládou Slovenskej republiky, Úradom Vysokého komisára Organizácie Spojených národov pre utečencov a Medzinárodnou organizáciou pre migráciu o humanitárnom transfere utečencov, ktorí potrebujú medzinárodnú ochranu, cez Slovenskú republiku.
Dohoda nadobudla platnosť dňom jej podpisu, t. j. 20. júla 2009, v súlade s článkom 7 ods. 1.