302/2009 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 25.07.2009

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

302
OZNÁMENIE
Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky
Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 13. októbra 2008 bola v Belehrade podpísaná Dohoda medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Srbskej republiky o vojnových hroboch.
Dohoda nadobudne platnosť 9. septembra 2009 v súlade s článkom 10 ods. 2.
K oznámeniu č. 302/2009 Z. z.
DOHODA
medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Srbskej republiky o vojnových hroboch
Vláda Slovenskej republiky a vláda Srbskej republiky (ďalej len „zmluvné strany“),
berúc do úvahy existenciu vojnových hrobov na území štátov zmluvných strán, kde sú uložené telesné pozostatky slovenských a srbských vojnových obetí,
želajúc uctiť si ich pamiatku a zabezpečiť im dôstojné miesto posledného odpočinku,
riadiac sa princípmi humanity a ustanoveniami Ženevských dohovorov z 12. augusta 1949 na ochranu obetí vojny a dodatkových protokolov k nim z 8. júna 1977, ako aj ďalšími normami medzinárodného humanitárneho práva,
dohodli sa takto:
Článok 1
Vymedzenie pojmov
Na účely tejto dohody uvedené pojmy znamenajú:
a)
„vojnový hrob“ miesto, kde sú uložené pozostatky vojnovej obete, ako aj náhrobok, pamätník, iný pietny symbol alebo pamätné miesto, ktoré pripomínajú vojnovú udalosť vrátane hrobov jednotlivcov a hromadných hrobov,
b)
„slovenská vojnová obeť“
1.
príslušník ozbrojených síl Rakúsko-Uhorska, ktorý bol občanom Rakúsko-Uhorska s trvalým pobytom na území terajšej Slovenskej republiky, ktorý zomrel počas prvej svetovej vojny alebo v jej dôsledku a bol pochovaný na území súčasnej Srbskej republiky,
2.
príslušník ozbrojených síl Československej republiky, ktorý bol občanom Československej republiky s trvalým pobytom na území súčasnej Slovenskej republiky, a príslušník ozbrojených síl Slovenského štátu alebo Slovenskej republiky, ktorý bol občanom Slovenského štátu alebo Slovenskej republiky s trvalým pobytom na území súčasnej Slovenskej republiky, ktorý zomrel počas druhej svetovej vojny alebo v jej dôsledku a bol pochovaný na území súčasnej Srbskej republiky,
3.
vojnový zajatec alebo civilná osoba, ktorí boli občanmi štátov uvedených v prvom a druhom bode s trvalým pobytom na území terajšej Slovenskej republiky, ktorí zomreli počas prvej alebo druhej svetovej vojny alebo následkom týchto udalostí a boli pochovaní na území súčasnej Srbskej republiky,
c)
„srbská vojnová obeť“
1.
príslušník ozbrojených síl Rakúska a Rakúsko-Uhorska s trvalým pobytom na území súčasnej Srbskej republiky, ktorý zomrel počas vojny alebo v jej dôsledku a bol pochovaný na území súčasnej Slovenskej republiky,
2.
príslušník ozbrojených síl Srbského kráľovstva, ktorý zomrel počas vojny alebo v jej dôsledku a bol pochovaný na území súčasnej Slovenskej republiky,
3.
príslušník ozbrojených síl Juhoslovanského kráľovstva, a to jednotiek Národnej oslobodzovacej armády a partizánskych jednotiek Juhoslávie, občania Juhoslovanského kráľovstva, ktorí mali trvalý pobyt na území súčasnej Srbskej republiky a ktorí zomreli počas vojny alebo v jej dôsledku a boli pochovaní na území súčasnej Slovenskej republiky,
4.
príslušník ozbrojených síl spoločenstva štátov zahŕňajúcich Srbské kráľovstvo a Juhoslovanské kráľovstvo v tomto poradí v prvej a druhej svetovej vojne, ktorý mal pôvod na území súčasnej Srbskej republiky a ktorý zomrel počas vojny alebo v jej dôsledku a bol pochovaný na území súčasnej Slovenskej republiky,
5.
vojnový zajatec alebo civilná vojnová obeť, ktorí boli občanmi štátov uvedených v bodoch 1., 2., 3. a 4. písmena c), ktorí mali trvalý pobyt na území súčasnej Srbskej republiky a ktorí zomreli počas prvej svetovej vojny a druhej svetovej vojny alebo následkom týchto udalostí na území súčasnej Slovenskej republiky a ktorí boli v čase ich smrti pod ochranou medzinárodného práva,
d)
„úprava vojnových hrobov“: vyznačenie hraníc pohrebiska a umiestnenie náhrobku, pamätníka, pomníka a iného pamätného objektu alebo ich rekonštrukcia,
e)
„udržiavanie vojnových hrobov“ zachovávanie vojnových hrobov v dôstojnom a poznateľnom stave.
Článok 2
Formy spolupráce
(1)
Zmluvné strany vykonávajú identifikáciu, evidenciu a zabezpečujú úpravu a udržiavanie vojnových hrobov na území svojich štátov a pietne nakladanie s nimi. Pri úprave a udržiavaní vojnových hrobov postupujú zmluvné strany v súlade s vnútroštátnymi právnymi predpismi svojho štátu a dodržiavajú národné, náboženské a iné tradície svojich štátov.
(2)
Zmluvné strany si vymieňajú
a)
informácie o umiestnení a stave slovenských a srbských vojnových hrobov a o novoobjavených slovenských a srbských vojnových hroboch,
b)
zoznamy slovenských a srbských vojnových obetí,
c)
informácie o závažných škodách spôsobených na slovenských a srbských vojnových hroboch a o opatreniach prijatých na ich odstránenie.
(3)
Každá zmluvná strana umožňuje druhej zmluvnej strane v súlade s vnútroštátnymi právnymi predpismi svojho štátu prístup k vojnovým hrobom na účely ich úpravy a udržiavania.
(4)
Každá zmluvná strana umožňuje v súlade s vnútroštátnymi právnymi predpismi svojho štátu štátnym príslušníkom druhej zmluvnej strany, členom diplomatického zboru a registrovaným občianskym združeniam prístup k vojnovým hrobom na účely prejavenia úcty vojnovým obetiam, ktoré sú tam pochované.
(5)
Každá zmluvná strana môže dočasne doviezť na územie štátu druhej zmluvnej strany dopravné prostriedky, zariadenia, materiál a vybavenie na účely vykonania prác podľa tejto dohody.
Článok 3
Užívanie pozemkov
(1)
Zmluvné strany si na princípe vzájomnosti zabezpečujú bezodplatné užívanie pozemkov, na ktorých sa nachádzajú vojnové hroby. Toto právo zanikne, ak sa pozemok prestane užívať na uvedený účel.
(2)
Ak zmluvná strana potrebuje pozemok podľa odseku 1 z dôvodu verejného záujmu na iný účel, v dôsledku čoho by mal byť vojnový hrob upravený alebo premiestnený, poskytne druhej zmluvnej strane iný vhodný pozemok a uhradí všetky náklady s tým súvisiace. Výber nového pozemku sa vykoná len so súhlasom druhej zmluvnej strany. Vlastnícke práva k pozemkom podľa odseku 1 nie sú touto dohodou dotknuté.
(3)
Zmluvné strany sa dohodli, že v bezprostrednej blízkosti vojnových hrobov neumiestnia stavby alebo zariadenia nezlučiteľné s úctou k týmto miestam.
Článok 4
Exhumácia, prevoz a opätovné pochovanie
(1)
Exhumácia telesných pozostatkov vojnových obetí a ich prevoz na účely ich opätovného pochovania v štáte druhej zmluvnej strany sa uskutočňuje výlučne na žiadosť príslušnej zmluvnej strany a so súhlasom zmluvnej strany, na území štátu ktorej sa telesné pozostatky vojnovej obete nachádzajú. Žiadosť a príslušná odpoveď sa zasielajú diplomatickou cestou.
(2)
Ak sa vyhovelo žiadosti podľa odseku 1, príslušné orgány na vykonávanie tejto dohody sa dohodnú na postupe exhumácie, prevozu a opätovného pochovania alebo odovzdania telesných pozostatkov.
(3)
Exhumáciu, prevoz a opätovné pochovanie podľa odseku 1 vykonávajú príslušné orgány zmluvných strán. Pri exhumácii a opätovnom pochovaní môžu byť prítomní zástupcovia štátu druhej zmluvnej strany.
(4)
O každom opätovnom pochovaní sa vyhotoví zápisnica obsahujúca údaje o predchádzajúcom a novom mieste vojnového hrobu a osobné údaje vojnových obetí pochovaných v týchto vojnových hroboch.
Článok 5
Náklady
(1)
Každá zmluvná strana hradí náklady na úpravu a udržiavanie vojnových hrobov nachádzajúcich sa na území jej štátu.
(2)
Každá zmluvná strana môže na vlastné náklady vykonávať úpravu a udržiavanie svojich vojnových hrobov nachádzajúcich sa na území štátu druhej zmluvnej strany.
(3)
Náklady na zabezpečenie prác podľa článku 4 tejto dohody hradí zmluvná strana, ktorá o to požiadala.
(4)
Príslušné orgány zmluvných strán si môžu v jednotlivých prípadoch písomne dohodnúť odlišný spôsob hradenia nákladov.
Článok 6
Colné otázky
(1)
Tovar akéhokoľvek druhu dovezený na účely vykonania prác podľa tejto dohody na území štátu druhej zmluvnej strany prepustia colné orgány do režimu dočasného použitia s podmienkou, že sa po skončení prác vyvezie späť.
(2)
Za dovezený tovar určený na zriadenie, údržbu a úpravu vojnového hrobu sa nevyberajú clá a dane, ak sa colným orgánom predloží riadne colné vyhlásenie s presným zoznamom dovážaného tovaru. K colnému vyhláseniu je potrebné priložiť záväzné vyhlásenie zástupcov orgánov príslušných na vykonávanie tejto dohody, že tento tovar sa použije len na účely podľa tejto dohody.
Článok 7
Vykonávanie dohody
(1)
Orgány príslušné na vykonávanie tejto dohody sú v Slovenskej republike Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky a v Srbskej republike Ministerstvo práce a sociálnej politiky Srbskej republiky. O prípadných zmenách príslušných orgánov sa zmluvné strany vzájomne informujú diplomatickou cestou.
(2)
Orgány príslušné na vykonávanie tejto dohody môžu uzatvárať vykonávacie protokoly.
(3)
Orgány príslušné na vykonávanie tejto dohody môžu poveriť tretie osoby vykonávaním jednotlivých prác vyplývajúcich z tejto dohody.
Článok 8
Komisia
Na riešenie otázok, ktoré si vyžadujú spoločný postup, môžu zmluvné strany zriadiť spoločnú medzivládnu komisiu pre starostlivosť o vojnové hroby, ktorej zloženie si zmluvné strany oznámia diplomatickou cestou.
Článok 9
Riešenie sporov
Akékoľvek spory vzniknuté pri vykonávaní tejto dohody zmluvné strany riešia vzájomným rokovaním alebo diplomatickou cestou.
Článok 10
Záverečné ustanovenia
(1)
Táto dohoda sa uzatvára na dobu neurčitú.
(2)
Táto dohoda nadobudne platnosť deväťdesiaty (90) deň odo dňa doručenia neskoršieho oznámenia, ktorým sa zmluvné strany vzájomne informujú o splnení vnútroštátnych podmienok potrebných na nadobudnutie platnosti tejto dohody.
(3)
Každá zo zmluvných strán môže vykonávanie tejto dohody čiastočne alebo úplne dočasne pozastaviť, ak je porušená alebo ohrozená jej suverenita, bezpečnosť alebo verejný poriadok. O prijatí alebo zrušení tohto opatrenia sa zmluvné strany bezodkladne vzájomne informujú diplomatickou cestou. Pozastavenie vykonávania tejto dohody nadobúda platnosť odo dňa uvedeného v oznámení, nie však skôr ako v deň doručenia tohto oznámenia.
(4)
Každá zmluvná strana môže navrhovať zmeny alebo dodatky k tejto dohode v písomnej forme; tie nadobúdajú platnosť spôsobom uvedeným v odseku 2.
(5)
Každá zmluvná strana môže túto dohodu vypovedať písomne diplomatickou cestou. Platnosť dohody sa skončí deväťdesiaty (90) deň odo dňa doručenia oznámenia o výpovedi druhej zmluvnej strane.
Dané v Belehrade 13. októbra 2008 v dvoch pôvodných vyhotoveniach, každé v slovenskom jazyku, srbskom jazyku a v anglickom jazyku, pričom všetky znenia majú rovnakú platnosť. V prípade rozdielnosti výkladu je rozhodujúce znenie v anglickom jazyku.
Za vládu
Slovenskej republiky: Srbskej republiky:
Robert Fico v. r.
Za vládu
Srbskej republiky:
Mirko Cvetkovia v. r.