306/2009 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.09.2009

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

306
VYHLÁŠKA
Ministerstva školstva Slovenskej republiky
z 15. júla 2009
o školskom klube detí, školskom stredisku záujmovej činnosti, centre voľného času, školskom hospodárstve a stredisku odbornej praxe
Ministerstvo školstva Slovenskej republiky podľa § 119 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“) ustanovuje:
§ 1
Predmet úpravy
Táto vyhláška ustanovuje spôsob organizácie a prevádzky školských klubov detí (ďalej len „klub“), školských stredísk záujmovej činnosti (ďalej len „stredisko“), centier voľného času (ďalej len „centrum“), školských hospodárstiev a stredísk odbornej praxe, ich materiálno-technického vybavenia.
Klub
§ 2
(1)
Výchovno-vzdelávacia činnosť v klube sa uskutočňuje v ranných hodinách a popoludňajších hodinách počas pracovných dní. Ak sa vyučovanie organizuje v dvoch zmenách, výchovno-vzdelávacia činnosť v klube sa uskutočňuje aj v dopoludňajších hodinách.
(2)
Pri uskutočňovaní výchovno-vzdelávacej činnosti v klube sa dodržiava pravidelné striedanie oddychovej a záujmovej aktivity dieťaťa s aktivitou súvisiacou s prípravou na vyučovanie.
(3)
Výchovno-vzdelávacia činnosť klubu sa uskutočňuje ako
a)
pravidelná aktivita podľa výchovného programu klubu,
b)
záujmová aktivita formou záujmových útvarov,
c)
príležitostná a sezónna aktivita formou podujatí, súťaží a exkurzií,
d)
spontánna aktivita podľa záujmu detí,
e)
aktivita zameraná na vypracovanie, predkladanie a uskutočňovanie projektov, na ktorých sa zúčastňujú aj deti, ktoré nenavštevujú klub.
(4)
Prechod detí do oddelení klubu v rámci školy a do oddelení klubu mimo školy zabezpečuje pedagogický zamestnanec klubu podľa rozvrhu týždennej činnosti.
(5)
Ak je dieťa v klube a pokračuje v popoludňajšej výchovno-vzdelávacej činnosti alebo v inej záujmovej činnosti v škole, zodpovedá za dieťa príslušný vyučujúci alebo lektor záujmového útvaru, ktorý si dieťa vyzdvihne v klube.
(6)
Pedagogický zamestnanec uvoľní dieťa z klubu len na základe predchádzajúceho písomného oznámenia rodiča alebo inej fyzickej osoby, ktorá má dieťa zverené do osobnej starostlivosti alebo do pestúnskej starostlivosti na základe rozhodnutia súdu (ďalej len „zákonný zástupca“), alebo zástupcu zariadenia, v ktorom sa vykonáva ústavná starostlivosť, výchovné opatrenie, predbežné opatrenie alebo ochranná výchova, výkon väzby alebo výkon trestu odňatia slobody (ďalej len „zástupca zariadenia“).
(7)
Ak sa výchovno-vzdelávacia činnosť organizuje mimo priestorov klubu, najvyšší počet detí, za ktoré zodpovedá jeden pedagogický zamestnanec, je rovnaký ako počet detí v jednom oddelení podľa § 114 ods. 2 zákona. V oddelení klubu v špeciálnych školách je počet detí, za ktoré zodpovedá jeden pedagogický zamestnanec, určený podľa osobitného predpisu.1)
(8)
Ak si to vyžaduje náročnosť prostredia alebo činnosť, ktorá sa organizuje mimo priestorov klubu, zvýši sa počet zodpovedných pedagogických zamestnancov alebo sa zníži počet zúčastnených detí.
(9)
Na organizovanie oddychových aktivít možno zaraďovať do výchovno-vzdelávacej činnosti klubu sezónne činnosti so súhlasom zákonného zástupcu alebo zástupcu zariadenia.
(10)
Za výchovno-vzdelávaciu činnosť v klube zodpovedá poverený vedúci pedagogický zamestnanec.
(11)
Pedagogickú dokumentáciu klubu tvoria:
a)
výchovné plány, výchovné osnovy a výchovné štandardy, ktoré sú súčasťou výchovného programu klubu,
b)
triedna kniha,
c)
osobný spis dieťaťa,
d)
školský poriadok,
e)
plán práce.
(12)
V klube zriadenom ako súčasť školy je pedagogická dokumentácia podľa odseku 11 písm. d) a e) súčasťou pedagogickej dokumentácie školy.
(13)
Ďalšiu dokumentáciu klubu tvoria:
a)
rozvrh týždennej činnosti,
b)
prehľad o rozsahu výchovnej činnosti pedagogických zamestnancov,
c)
zápisnice z rokovania metodického združenia,
d)
ročný plán kontrolnej činnosti vedúceho pedagogického zamestnanca,
e)
správy z kontrolnej činnosti Štátnej školskej inšpekcie,
f)
evidencia školských úrazov detí,
g)
registratúrny plán a registratúrny poriadok,
h)
vyjadrenie zariadenia výchovnej prevencie a poradenstva pre žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami,
i)
rozhodnutia riaditeľa.2)
(14)
V klube zriadenom ako súčasť školy je ďalšia dokumentácia podľa odseku 13 písm. b), e) až i) súčasťou ďalšej dokumentácie školy.
§ 3
(1)
Klub je v prevádzke počas celého školského roka počas pracovných dní v týždni, spravidla od 6.00 hodiny do 18.00 hodiny. Podľa potrieb zákonných zástupcov je klub v prevádzke aj počas školských prázdnin.
(2)
Ak je viac klubov zriadených jedným zriaďovateľom, zriaďovateľ vydá organizačný pokyn,3) ktorý z klubov bude v prevádzke aj počas školských prázdnin.
(3)
Dieťa sa do klubu prijíma na základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu alebo zástupcu zariadenia. Žiadosť o prijatie do klubu sa podáva spravidla pri zápise do školy.
(4)
Do klubu sa prednostne prijímajú žiaci nižších ročníkov základnej školy, ktorí sú prihlásení na pravidelnú dochádzku. Do klubu možno prijať dieťa aj na prechodné obdobie, ktorého dĺžka sa vyznačí v rozhodnutí o prijatí.
(5)
Do oddelenia klubu sa spolu s ostatnými deťmi, okrem oddelenia klubu špeciálnej školy a oddelenia klubu vytvoreného zo žiakov špeciálnej triedy v základnej škole, zaraďujú najviac traja žiaci so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami. Za každého žiaka so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami sa počet detí v oddelení znižuje o dvoch.
(6)
Rozsah dennej dochádzky dieťaťa prijatého do klubu a spôsob jeho odchodu sa uvedie v osobnom spise dieťaťa. V osobnom spise dieťaťa sa uvedú aj prípadné odchýlky v dochádzke a spôsobe odchodu, pričom všetky ďalšie zmeny oznamuje zákonný zástupca alebo zástupca zariadenia pedagogickému zamestnancovi oddelenia písomne.
Stredisko
§ 4
(1)
Výchovno-vzdelávaciu činnosť v stredisku vykonávajú pedagogickí zamestnanci, externí zamestnanci a plnoletí dobrovoľníci.4)
(2)
Výchovno-vzdelávacia činnosť strediska sa uskutočňuje ako
a)
pravidelná aktivita v záujmových útvaroch alebo športových útvaroch podľa výchovného programu strediska,
b)
príležitostná aktivita formou podujatí, súťaží, odborných sústredení alebo exkurzií,
c)
spontánna aktivita podľa záujmu detí,
d)
prázdninová aktivita formou stálych, putovných, víkendových táborov alebo krátkodobých podujatí pre deti s neustálenými záujmami,
e)
aktivita zameraná na vypracovanie, predkladanie a uskutočňovanie projektov, na ktorých sa zúčastňujú aj deti, ktoré nenavštevujú stredisko,
f)
vzájomná spolupráca so školami, inými školskými zariadeniami a mimovládnymi organizáciami,
g)
medzinárodná výmena a mobilita detí.
(3)
Prechod detí do útvarov strediska v rámci školy zabezpečuje pedagogický zamestnanec strediska podľa rozvrhu týždennej činnosti.
(4)
Pedagogický zamestnanec uvoľní dieťa zo strediska len na základe predchádzajúceho písomného oznámenia zákonného zástupcu alebo zástupcu zariadenia.
(5)
Ak sa výchovno-vzdelávacia činnosť organizuje mimo priestorov strediska, najvyšší počet detí, za ktoré zodpovedá jeden pedagogický zamestnanec, externý zamestnanec alebo plnoletý dobrovoľník, je rovnaký ako počet detí v jednom útvare podľa § 115 ods. 2 zákona.
(6)
Ak si to vyžaduje náročnosť prostredia alebo činnosť, ktorá sa organizuje mimo priestorov strediska, zvýši sa počet zodpovedných pedagogických zamestnancov alebo sa zníži počet zúčastnených detí.
(7)
Za výchovno-vzdelávaciu činnosť v stredisku zodpovedá poverený vedúci pedagogický zamestnanec.
(8)
Pedagogickú dokumentáciu strediska tvoria:
a)
výchovné plány, výchovné osnovy a výchovné štandardy, ktoré sú súčasťou výchovného programu strediska,
b)
triedna kniha,
c)
školský poriadok,
d)
plán práce.
(9)
V stredisku zriadenom ako súčasť školy je pedagogická dokumentácia podľa odseku 8 písm. c) a d) súčasťou ďalšej dokumentácie školy.
(10)
Ďalšiu dokumentáciu strediska tvoria:
a)
rozvrh týždennej činnosti,
b)
prehľad o rozsahu výchovnej činnosti pedagogických zamestnancov,
c)
prehľad prázdninovej činnosti,
d)
zápisnice z rokovania metodického združenia,
e)
ročný plán kontrolnej činnosti vedúceho pedagogického zamestnanca,
f)
správy z kontrolnej činnosti Štátnej školskej inšpekcie,
g)
evidencia školských úrazov detí,
h)
registratúrny plán a registratúrny poriadok,
i)
rozhodnutia riaditeľa.2)
(11)
V stredisku zriadenom ako súčasť školy je ďalšia dokumentácia podľa odseku 10 písm. b), f) až i) súčasťou ďalšej dokumentácie školy.
§ 5
(1)
Stredisko je v prevádzke počas pracovných dní spravidla v popoludňajších hodinách a večerných hodinách. Stredisko môže byť v prevádzke aj počas dní pracovného voľna podľa formy uskutočňovanej výchovno-vzdelávacej činnosti.
(2)
Dieťa sa do strediska prijíma na činnosť uvedenú v § 4 ods. 2 písm. a), b) a d) na základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu alebo zástupcu zariadenia.
(3)
Do útvaru strediska sa spolu s ostatnými deťmi zaraďujú najviac dvaja žiaci so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, pričom sa za každého žiaka so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami počet detí v útvare znižuje o dvoch.
Centrum
§ 6
(1)
Výchovno-vzdelávaciu činnosť v centre vykonávajú pedagogickí zamestnanci, externí zamestnanci a plnoletí dobrovoľníci.4)
(2)
Výchovno-vzdelávacia činnosť centra sa uskutočňuje ako
a)
pravidelná záujmová činnosť v záujmových útvaroch a oddeleniach centra,
b)
príležitostná záujmová činnosť formou podujatí, súťaží, olympiád, výletov a exkurzií zameraných na rozvoj vedomostí a zručností získaných v škole,
c)
prázdninová činnosť formou miestnych a pobytových táborov, odborných sústredení, činností v záujmových útvaroch a krátkodobých podujatí,
d)
organizovanie voľnočasových aktivít, na ktorých sa zúčastňujú aj deti a iné osoby, ktoré nenavštevujú centrum,
e)
spontánna činnosť a vlastné projekty členov záujmových útvarov, na ktorých sa zúčastňujú aj deti a iné osoby, ktoré nenavštevujú centrum.
(3)
Ďalšou činnosťou centra je
a)
spolupráca s orgánom miestnej štátnej správy v školstve pri uskutočňovaní predmetových olympiád a postupových súťaží,
b)
medzinárodná výmena a mobilita detí a iných osôb,
c)
aktivita podporujúca prevenciu sociálno-patologických javov,
d)
monitorovanie oblasti záujmovej činnosti detí a iných osôb formou ankiet, prieskumov a analýz,
e)
informačná a poradenská aktivita pre deti a iné osoby v oblasti využívania voľného času,
f)
riadenie a pripravovanie projektov na získanie finančných prostriedkov,
g)
spolupráca so školami a školskými zariadeniami a ďalšími organizáciami pracujúcimi s deťmi a inými osobami.
(4)
Ak sa výchovno-vzdelávacia činnosť organizuje mimo priestorov centra, najvyšší počet detí a iných osôb, za ktoré zodpovedá jeden pedagogický zamestnanec, externý zamestnanec alebo plnoletý dobrovoľník, je rovnaký ako počet detí v jednom záujmovom útvare alebo oddelení centra.
(5)
Za výchovno-vzdelávaciu činnosť v centre zodpovedá poverený vedúci pedagogický zamestnanec.
(6)
Pedagogickú dokumentáciu centra tvoria:
a)
výchovné plány, výchovné osnovy a výchovné štandardy, ktoré sú súčasťou výchovného programu centra,
b)
triedna kniha,
c)
školský poriadok,
d)
plán práce.
(7)
V centre zriadenom ako súčasť školy je pedagogická dokumentácia podľa odseku 6 písm. c) a d) súčasťou pedagogickej dokumentácie školy.
(8)
Ďalšiu dokumentáciu centra tvoria:
a)
rozvrh týždennej činnosti,
b)
prehľad o rozsahu výchovnej činnosti pedagogických zamestnancov,
c)
prehľad prázdninovej činnosti,
d)
zápisnice z rokovania pedagogickej rady,
e)
ročný plán kontrolnej činnosti vedúceho pedagogického zamestnanca,
f)
správy z kontrolnej činnosti Štátnej školskej inšpekcie,
g)
evidencia školských úrazov detí a žiakov,
h)
registratúrny plán a registratúrny poriadok,
i)
rozhodnutia riaditeľa centra.2)
(9)
V centre zriadenom ako súčasť školy je ďalšia dokumentácia podľa odseku 8 písm. b), f) až i) súčasťou ďalšej dokumentácie školy.
§ 7
(1)
Centrum je v prevádzke denne, spravidla v popoludňajších hodinách a večerných hodinách počas kalendárneho týždňa.
(2)
Deti a iné osoby sa do centra prijímajú na činnosť uvedenú v § 6 ods. 2 písm. a) a c) na základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu alebo zástupcu zariadenia. Iné osoby sa do centra prijímajú na základe ich písomnej žiadosti.
(3)
Do oddelení a záujmových útvarov centra sa spolu s ostatnými deťmi zaraďujú najviac dvaja žiaci so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, pričom sa za každého žiaka so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami počet detí a iných osôb v oddelení a záujmovom útvare znižuje o dvoch.
§ 8
Školské hospodárstvo a stredisko odbornej praxe
(1)
Školské hospodárstvo
a)
zabezpečuje odbornú prax, odborný výcvik, praktické cvičenie a záujmovú odbornú činnosť žiakom, ktorým stredné odborné školy poskytujú výchovu a vzdelávanie v študijných odboroch a učebných odboroch skupín 42 Poľnohospodárstvo, lesné hospodárstvo a rozvoj vidieka I, 45 Poľnohospodárstvo, lesné hospodárstvo a rozvoj vidieka II5) a iným fyzickým osobám,
b)
zabezpečuje materiálno-technické vybavenie učebných priestorov, cvičných pracovísk, pozemkov, objektov a zariadení na plnenie úloh podľa písmena a),
c)
spolupracuje s vysokými školami, vedeckými, výskumnými a odbornými inštitúciami pri uplatňovaní nových poznatkov vedy a výskumu do praxe,
d)
zabezpečuje podmienky na odbornú činnosť pedagogických zamestnancov,
e)
zabezpečuje poradenskú činnosť a experimentálnu činnosť pre školy a školské zariadenia,
f)
zabezpečuje výrobné a hospodárske úlohy v poľnohospodárskej, lesníckej, záhradníckej, vinohradníckej, ovocinárskej a rybárskej činnosti, služby a podnikateľskú činnosť6) v súlade s plnením ich poslania.
(2)
V stredisku odbornej praxe sa odborná prax, umelecká prax a praktické cvičenie uskutočňuje pod vedením učiteľa. Odborný výcvik sa uskutočňuje pod vedením majstra odbornej výchovy.
(3)
Pedagogickú dokumentáciu školského hospodárstva a strediska odbornej praxe tvoria:
a)
učebné osnovy praktického vyučovania,
b)
rozvrh hodín,
c)
školský poriadok,
d)
plán práce.
(4)
Ďalšiu dokumentáciu školského hospodárstva a strediska odbornej praxe tvoria:
a)
organizačný poriadok,
b)
zoznam stredných odborných škôl, ktorých žiakom sa praktické vyučovanie poskytuje,
c)
prehľad o žiakoch pridelených učiteľom a majstrom odbornej výchovy,
d)
evidencia školských úrazov,
e)
zápisník bezpečnosti práce pre žiakov stredných odborných škôl,
f)
registratúrny plán a registratúrny poriadok.
§ 9
Spoločné ustanovenia
(1)
Klub, stredisko, centrum, školské hospodárstvo a stredisko odbornej praxe sa zriaďuje ako súčasť školy alebo ako právnická osoba.
(2)
Dieťa môže počas školského roka skončiť dochádzku do klubu, strediska alebo centra, ak o skončenie dochádzky písomne požiada jeho zákonný zástupca alebo zástupca zariadenia.
(3)
Súčasťou materiálno-technického vybavenia klubu, strediska a centra je materiálne zabezpečenie priestorov na relaxačné účely, účelné vybavenie oddelení a útvarov na individuálnu a skupinovú činnosť s deťmi. Súčasťou materiálno-technického vybavenia môže byť aj vybavenie počítačovou technikou s pripojením na internet a technické prostriedky potrebné na metodickú prípravu, na tvorbu a rozmnožovanie písomných materiálov a obrazových materiálov na prácu s deťmi a ich zástupcami.
(4)
Na oddychovú a záujmovú činnosť klubu, strediska a centra zriadeného ako súčasť školy sa využívajú aj špeciálne učebne, dielne, telocvične, ihriská, pozemky a ďalšie objekty školy.
(5)
Súčasťou materiálno-technického vybavenia klubu, strediska, centra, školského hospodárstva a strediska odbornej praxe, ktoré navštevujú deti alebo žiaci so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, sú špeciálne učebne a špeciálne didaktické a kompenzačné pomôcky podľa § 144 ods. 3 zákona.
(6)
Na priestorové usporiadanie a funkčné členenie priestorov klubu, strediska, centra, školského hospodárstva a strediska odbornej praxe sa vzťahuje osobitný predpis.7)
§ 10
Účinnosť
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. septembra 2009.
Ján Mikolaj v. r.
2)
§ 5 ods. 6 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
4)
§ 11 zákona č. 282/2008 Z. z. o podpore práce s mládežou a o zmene a doplnení zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
5)
Vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 282/2009 Z. z. o stredných školách.
6)
§ 19 ods. 7 zákona č. 596/2003 Z. z. v znení zákona č. 245/2008 Z. z.
7)
Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 527/2007 Z. z. o podrobnostiach o požiadavkách na zariadenia pre deti a mládež.