307/2009 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.01.2014

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

307
ZÁKON
z 19. júna 2009,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 725/2004 Z. z. o podmienkach prevádzky vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 725/2004 Z. z. o podmienkach prevádzky vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 109/2005 Z. z., zákona č. 310/2005 Z. z., zákona č. 548/2007 Z. z., zákona č. 284/2008 Z. z., zákona č. 435/2008 Z. z. a zákona č. 8/2009 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 2 písmeno ac) znie:
„ac) zástupcom výrobcu podnikateľ so sídlom alebo s trvalým pobytom na území Slovenskej republiky, ktorý má so zahraničným výrobcom uzatvorený zmluvný vzťah o obchodnom zastúpení podľa práva Slovenskej republiky alebo práva iného štátu a ktorého zahraničný výrobca poveril svojím zastupovaním v konaní pred štátnym dopravným úradom [§ 99 písm. o)] vo veci typového schválenia, uznania typového schválenia ES alebo typového schválenia hromadnej prestavby typu vozidla a ktorému štátny dopravný úrad udelil osvedčenie zástupcu výrobcu; zástupcom výrobcu na účely typového schválenia ES alebo udelenia homologizácie typu je osoba podľa osobitného predpisu,4a)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 4a znie:
„4a)
Napríklad § 4 ods. 2 a 4 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 140/2009 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o typovom schvaľovaní motorových vozidiel a ich prípojných vozidiel, systémov, komponentov a samostatných technických jednotiek určených pre tieto vozidlá.“.
2.
V § 9 ods. 1, § 10 ods. 1 úvodnej vete a § 11 úvodnej vete sa slová „§ 18 ods. 6, 10 a 17“ nahrádzajú slovami „§ 18 ods. 6, 13 a 20“.
3.
V § 12 ods. 1 úvodnej vete, ods. 3 písm. b) a ods. 6 písm. a), § 13 ods. 1 písm. a) a § 107 ods. 11 písm. b) a ods. 12 sa slová „§ 18 ods. 10 a 17“ nahrádzajú slovami „§ 18 ods. 13 a 20“.
4.
V § 14 ods. 6 sa za slovom „vozidiel“ vypúšťa čiarka a slová „a uloží po výrobe vozidla vykonať technickú kontrolu pred schválením jednotlivo vyrobeného vozidla na premávku na pozemných komunikáciách podľa § 49 ods. 2 písm. b) v stanici technickej kontroly a emisnú kontrolu zvláštnu podľa § 67 ods. 2 písm. b) na pracovisku emisnej kontroly, ak vozidlo takej kontrole podlieha”.
5.
V § 14 odseky 10 až 16 znejú:
„(10)
Prílohou k žiadosti podľa odseku 9 sú pre každé schvaľované jednotlivo vyrobené vozidlo
a)
protokol o skúškach jednotlivo vyrobeného vozidla, z ktorého vyplýva, že sú splnené technické požiadavky ustanovené osobitnými predpismi8a) (ďalej len „ustanovené technické požiadavky“) alebo alternatívne požiadavky, návrh základného technického opisu vozidla a osvedčenia o schválení jednotlivého vozidla vydané poverenou technickou službou overovania vozidiel,
b)
doklad o pridelení identifikačného čísla vozidla VIN,
c)
protokol o umiestnení a upevnení identifikačného čísla vozidla VIN,
d)
potvrdenie o zaplatení príspevku do Recyklačného fondu za vyrobené vozidlo.8b)
(11)
Jednotlivo vyrobené vozidlo musí na účely schválenia spĺňať rovnaké technické požiadavky, ako sú ustanovené na typové schválenie alebo typové schválenie ES vozidla príslušnej kategórie. Štátny dopravný úrad môže pre konkrétne vozidlo na základe odôvodnenej žiadosti udeliť výnimku, len ak vozidlo spĺňa alternatívne požiadavky; oslobodenie od dodržania ustanovených technických požiadaviek možno pripustiť iba z opodstatnených dôvodov súvisiacich s bezpečnosťou premávky na pozemných komunikáciách, ochranou životného prostredia a bezpečnosťou cestujúcich.
(12)
Alternatívnymi požiadavkami sa rozumejú opatrenia a technické požiadavky s cieľom zabezpečiť úroveň bezpečnosti premávky na pozemných komunikáciách, ochrany životného prostredia a bezpečnosti cestujúcich, ktorá je v čo najväčšej možnej miere rovnocenná s úrovňou ustanovených technických požiadaviek platných pre príslušnú kategóriu vozidla.
(13)
Pri skúškach jednotlivo vyrobeného vozidla sa nevykonávajú deštrukčné skúšky. Používajú sa informácie poskytnuté výrobcom jednotlivého vozidla, ktorými sa preukazuje súlad s alternatívnymi požiadavkami.
(14)
Žiadateľ je povinný na vlastné náklady zabezpečiť vykonanie skúšok vozidla v poverenej technickej službe overovania vozidiel, ktoré sú potrebné na vystavenie dokladov uvedených v odseku 10 písm. a).
(15)
Obvodný úrad dopravy schváli jednotlivo vyrobené vozidlo, ak žiadateľ požiadal o jeho schválenie v čase platnosti rozhodnutia vydaného podľa odseku 6, splnil podmienky uvedené v odsekoch 9 až 14 a v rozhodnutí podľa odseku 6, a jednotlivo vyrobené vozidlo neohrozuje bezpečnosť premávky na pozemných komunikáciách, životné prostredie alebo bezpečnosť cestujúcich; inak žiadosť zamietne.
(16)
Ak obvodný úrad dopravy schváli jednotlivo vyrobené vozidlo podľa odseku 15,
a)
vydá rozhodnutie o schválení jednotlivo vyrobeného vozidla, v ktorom okrem základných identifikačných údajov o vozidle uvedie, či jednotlivo vyrobené vozidlo vzhľadom na svoju konštrukciu podlieha alebo nepodlieha prihláseniu do evidencie vozidiel,5)
b)
vydá osvedčenie o schválení jednotlivého vozidla,
c)
vystaví základný technický opis vozidla, pričom uvedie, či jednotlivo vyrobené vozidlo vzhľadom na svoju konštrukciu podlieha alebo nepodlieha prihláseniu do evidencie vozidiel.“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 5, 8a a 8b znejú:
„5)
§ 114 a 115 zákona č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
8a)
Napríklad § 4 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 71/2006 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o typovom schválení ES dvojkolesových motorových vozidiel, trojkolesových motorových vozidiel a štvorkoliek v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 139/2007 Z. z., § 4 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 335/2006 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o typovom schválení ES poľnohospodárskych traktorov a lesných traktorov, ich prípojných vozidiel a ťahaných vymeniteľných strojov, systémov, komponentov a samostatných technických jednotiek v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 180/2007 Z. z. a § 8 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 140/2009 Z. z.
8b)
§ 54 zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.“.
6.
§ 14 sa dopĺňa odsekmi 17 až 20, ktoré znejú:
„(17)
Formát osvedčenia o schválení jednotlivého vozidla je založený na vzore osvedčenia o typovom schválení ES vozidla. Na osvedčení o schválení jednotlivého vozidla nesmie byť uvedené záhlavie „Typové schválenie ES vozidla“. V osvedčení o schválení jednotlivého vozidla sa uvedie identifikačné číslo vozidla VIN.
(18)
Jednotlivo vyrobenému vozidlu, ktoré podlieha prihláseniu do evidencie vozidiel, obvodný úrad dopravy vydá osvedčenie o evidencii, v ktorom uvedie údaje zo základného technického opisu vozidla; jednotlivo vyrobenému vozidlu, ktoré nepodlieha prihláseniu do evidencie vozidiel, vydá technické osvedčenie vozidla, v ktorom uvedie údaje zo základného technického opisu vozidla.
(19)
Jednotlivý výrobca je povinný opatriť jednotlivo vyrobené vozidlo identifikačným číslom vozidla VIN a výrobným štítkom výrobcu umiestnenými na ľahko prístupnom mieste
a)
pred jeho prihlásením do evidencie vozidiel, ak vozidlo podlieha takému prihláseniu, alebo
b)
pred jeho uvedením do prevádzky v premávke na pozemných komunikáciách, ak vozidlo nepodlieha prihláseniu do evidencie vozidiel.
(20)
Obvodný úrad dopravy nesmie schváliť jednotlivo vyrobené vozidlo s riadením na pravej strane alebo v strede vozidla; to neplatí, ak ide o vozidlo jednoúčelového využitia, ktoré vyžaduje také umiestnenie riadenia.“.
7.
V § 16 ods. 1 písm. b) sa na konci pripája slovo „alebo“ a odsek 1 sa dopĺňa písmenom c), ktoré znie:
„c)
o schválenie jednotlivo dovezeného vozidla.“.
8.
V § 16 ods. 2 sa slová „tretia krajina“ nahrádzajú slovami „tretí štát“ a vypúšťajú sa slová „o schválenie jednotlivo dovezeného vozidla“ a odsek 2 sa dopĺňa písmenami a) a b), ktoré znejú:
„a)
o uznanie typového schválenia ES jednotlivo dovezeného vozidla alebo
b)
o schválenie jednotlivo dovezeného vozidla.“.
9.
V § 16a ods. 2 sa odkaz 8a označuje ako odkaz 8b.
10.
V § 16a ods. 2 písm. b) štvrtom bode sa na konci pripájajú tieto slová: „nie starší ako 15 dní odo dňa jeho vydania,“.
11.
V § 16a odseky 15 a 16 znejú:
„(15)
Žiadosť o schválenie jednotlivo dovezeného vozidla z členského štátu musí obsahovať údaje podľa odseku 1 písm. a) a b).
(16)
Jednotlivo dovezeným vozidlom podľa odseku 15 sa rozumie vozidlo, ktorému nebolo v členskom štáte podľa predpisov platných v tomto štáte udelené typové schválenie ES, typové schválenie alebo schválenie na prevádzku v premávke na pozemných komunikáciách.“.
12.
V § 16a sa za odsek 16 vkladajú nové odseky 17 až 26, ktoré znejú:
„(17)
Prílohou k žiadosti podľa odseku 15 sú
a)
doklady podľa odseku 2 písm. b) prvého, štvrtého a siedmeho bodu,
b)
vyhlásenie žiadateľa, že vozidlo nebolo schválené na prevádzku v premávke na pozemných komunikáciách v inom štáte a vozidlo nebolo prihlásené do evidencie vozidiel v inom štáte,
c)
platný protokol o technickej kontrole vozidla podľa § 49 ods. 2 písm. a), ak vozidlo takej kontrole podlieha, s výsledkom hodnotenia spôsobilé na premávku na pozemných komunikáciách,
d)
platný protokol o emisnej kontrole motorového vozidla podľa § 67 ods. 2 písm. a), ak vozidlo takej kontrole podlieha, s výsledkom hodnotenia spôsobilé na premávku na pozemných komunikáciách,
e)
doklad o splnení podmienok ustanovených týmto zákonom a ustanovených technických požiadaviek alebo alternatívnych požiadaviek, ktorým je
1.
protokol o skúškach jednotlivo dovezeného vozidla vydaný poverenou technickou službou overovania vozidiel, z ktorého vyplýva, že vozidlo spĺňa ustanovené podmienky a technické požiadavky, alebo
2.
doklad vydaný výrobcom alebo zástupcom výrobcu, z ktorého vyplýva, že tento typ vozidla má v Slovenskej republike v čase podania žiadosti platný základný technický opis vozidla,
f)
návrh na spracovanie základného technického opisu vozidla vydaný poverenou technickou službou overovania vozidiel; to neplatí, ak je pre nové vozidlo na schválenie predložený doklad podľa písmena e) druhého bodu,
g)
návrh osvedčenia o schválení jednotlivého vozidla vydaný poverenou technickou službou overovania vozidiel.
(18)
Na technické požiadavky a alternatívne požiadavky podľa odseku 17 písm. e) sa primerane vzťahujú ustanovenia § 14 ods. 11 a 12.
(19)
Pri skúškach jednotlivo dovezeného vozidla sa nevykonávajú deštrukčné skúšky. Používajú sa informácie poskytnuté výrobcom jednotlivo dovezeného vozidla alebo vlastníkom vozidla, ktorými sa preukazuje súlad s alternatívnymi požiadavkami.
(20)
Žiadateľ je povinný na vlastné náklady zabezpečiť vykonanie skúšok vozidla v poverenej technickej službe overovania vozidiel, ktoré sú potrebné na vystavenie dokladov uvedených v odseku 17 písm. e) prvom bode, písm. f) a písm. g).
(21)
Obvodný úrad dopravy schváli jednotlivo dovezené vozidlo z členského štátu, ak žiadateľ splnil podmienky uvedené v odsekoch 15 až 20; inak žiadosť zamietne.
(22)
Ak obvodný úrad dopravy schváli jednotlivo dovezené vozidlo podľa odseku 21,
a)
vydá rozhodnutie o schválení jednotlivo dovezeného vozidla z členského štátu, v ktorom okrem základných identifikačných údajov o vozidle uvedie, či jednotlivo dovezené vozidlo vzhľadom na svoju konštrukciu podlieha alebo nepodlieha prihláseniu do evidencie vozidiel,
b)
vydá osvedčenie o schválení jednotlivého vozidla,
c)
vystaví základný technický opis vozidla, pričom uvedie, či jednotlivo dovezené vozidlo vzhľadom na svoju konštrukciu podlieha alebo nepodlieha prihláseniu do evidencie vozidiel.
(23)
Na formát osvedčenia o schválení jednotlivého vozidla sa primerane vzťahuje ustanovenie § 14 ods. 17.
(24)
Na vydanie osvedčenia o evidencii a technického osvedčenia vozidla jednotlivo dovezenému vozidlu sa primerane vzťahuje ustanovenie § 14 ods. 18.
(25)
Pri jednotlivo dovezenom vozidle z iného zmluvného štátu sa na konanie o uznanie typového schválenia ES jednotlivo dovezeného vozidla primerane vzťahujú ustanovenia odsekov 1 až 6 a 14, na konanie o uznanie schválenia jednotlivo dovezeného vozidla sa primerane vzťahujú ustanovenia odsekov 7 až 14 a na konanie o schválenie jednotlivo dovezeného vozidla sa primerane vzťahujú ustanovenia odsekov 15 až 24. Prílohou k žiadosti podľa odsekov 1, 7 a 15 musí byť aj doklad o prepustení vozidla do voľného obehu.
(26)
Ak sa v konaní o žiadosti podľa odsekov 1, 7, 15 a 25 predkladá protokol o technickej kontrole vozidla alebo sa uzná doklad o vykonaní technickej kontroly vozidla vydaný v členskom štáte alebo inom zmluvnom štáte, alebo ak sa predkladá protokol o emisnej kontrole motorového vozidla alebo sa uzná doklad o vykonaní emisnej kontroly motorového vozidla vydaný v členskom štáte alebo inom zmluvnom štáte, obvodný úrad dopravy v rozhodnutí podľa odseku 5 písm. a), odseku 12 písm. a) a odseku 22 písm. a) uvedie lehotu platnosti technickej kontroly podľa platného protokolu o technickej kontrole alebo platného dokladu o vykonaní technickej kontroly a lehotu platnosti emisnej kontroly podľa platného protokolu o emisnej kontrole alebo platného dokladu o vykonaní emisnej kontroly a uloží povinnosť podrobiť vozidlo technickej kontrole administratívnej a motorové vozidlo emisnej kontrole administratívnej v lehote do siedmich dní od prihlásenia vozidla do evidencie vozidiel, ak vozidlo takej kontrole podlieha.“.
Doterajší odsek 17 sa označuje ako odsek 27.
13.
§ 16b vrátane nadpisu znie:
㤠16b
Jednotlivo dovezené vozidlo z tretieho štátu
(1)
Pri jednotlivo dovezenom vozidle z tretieho štátu, ktoré má udelené typové schválenie ES sa pri novom vozidle, ktoré ešte nebolo prihlásené do evidencie vozidiel v inom štáte, postupuje podľa odsekov 2 až 6 a 18; pri ostatných vozidlách sa postupuje podľa odsekov 7 až 18.
(2)
Žiadosť o uznanie typového schválenia ES jednotlivo dovezeného vozidla z tretieho štátu musí obsahovať údaje podľa § 16a ods. 1 písm. a) a b).
(3)
Prílohou k žiadosti podľa odseku 2 sú doklady podľa § 16a ods. 2 písm. a) a doklad o prepustení vozidla do voľného obehu.
(4)
Obvodný úrad dopravy uzná typové schválenie ES jednotlivo dovezeného vozidla z tretieho štátu, ak žiadateľ splnil podmienky uvedené v odsekoch 2 a 3; inak žiadosť zamietne.
(5)
Ak obvodný úrad dopravy uzná typové schválenie ES jednotlivo dovezeného vozidla podľa odseku 4,
a)
vydá rozhodnutie o uznaní typového schválenia ES jednotlivo dovezeného vozidla z tretieho štátu, v ktorom okrem základných identifikačných údajov o vozidle uvedie, či jednotlivo dovezené vozidlo vzhľadom na svoju konštrukciu podlieha alebo nepodlieha prihláseniu do evidencie vozidiel,
b)
vystaví základný technický opis vozidla, pričom uvedie, či jednotlivo dovezené vozidlo vzhľadom na svoju konštrukciu podlieha alebo nepodlieha prihláseniu do evidencie vozidiel.
(6)
Na vydanie osvedčenia o evidencii a technického osvedčenia vozidla jednotlivo dovezenému vozidlu podľa odseku 5 sa primerane vzťahuje ustanovenie § 14 ods. 18.
(7)
Žiadosť o schválenie jednotlivo dovezeného vozidla z tretieho štátu musí obsahovať údaje podľa § 16a ods. 1 písm. a) a b).
(8)
Ak jednotlivo dovezené vozidlo z tretieho štátu nemá udelené typové schválenie ES vozidla, prílohou k žiadosti podľa odseku 7 sú
a)
doklad o nadobudnutí vozidla, napríklad faktúra, kúpna zmluva alebo darovacia zmluva,
b)
doklad o prepustení vozidla do voľného obehu,
c)
odborný posudok o kontrole originality vozidla podľa § 85 s výsledkom hodnotenia spôsobilé na premávku na pozemných komunikáciách, nie starší ako 15 dní odo dňa jeho vydania,
d)
platný protokol o technickej kontrole vozidla podľa § 49 ods. 2 písm. a), ak vozidlo takej kontrole podlieha, s výsledkom hodnotenia spôsobilé na premávku na pozemných komunikáciách,
e)
platný protokol o emisnej kontrole motorového vozidla podľa § 67 ods. 2 písm. a), ak vozidlo takej kontrole podlieha, s výsledkom hodnotenia spôsobilé na premávku na pozemných komunikáciách,
f)
osvedčenie o evidencii, ak ide o vozidlo, ktoré bolo prihlásené do evidencie vozidiel v treťom štáte, ak taký doklad bol vydaný, alebo vyhlásenie žiadateľa, že vozidlo nebolo prihlásené do evidencie vozidiel v inom štáte,
g)
doklad o vyradení vozidla z evidencie vozidiel v treťom štáte, ak ide o vozidlo, ktoré bolo vyradené z evidencie; predkladá sa len v prípade, ak záznam o vyradení nie je uvedený v osvedčení o evidencii podľa písmena f),
h)
doklad o splnení podmienok ustanovených týmto zákonom a ustanovených technických požiadaviek alebo alternatívnych požiadaviek, ktorým je
1.
protokol o skúškach jednotlivo dovezeného vozidla vydaný poverenou technickou službou overovania vozidiel, z ktorého vyplýva, že vozidlo spĺňa ustanovené podmienky, technické požiadavky, alebo
2.
doklad vydaný výrobcom alebo zástupcom výrobcu, z ktorého vyplýva, že vozidlo spĺňa ustanovené podmienky a technické požiadavky, alebo
3.
doklad vydaný výrobcom alebo zástupcom výrobcu, z ktorého vyplýva, že tento typ vozidla má v Slovenskej republike v čase podania žiadosti platný základný technický opis vozidla, alebo
4.
kombinácia dokladov uvedených v prvom až treťom bode,
i)
návrh na spracovanie základného technického opisu vozidla vydaný poverenou technickou službou overovania vozidiel; to neplatí, ak je pre nové vozidlo na schválenie predložený doklad podľa písmena h) tretieho bodu,
j)
návrh osvedčenia o schválení jednotlivého vozidla vydaný poverenou technickou službou overovania vozidiel,
k)
potvrdenie o zaplatení príspevku do Recyklačného fondu za dovezené vozidlo.8b)
(9)
Nové jednotlivo dovezené vozidlo musí na účely schválenia spĺňať rovnaké technické požiadavky, ako sú ustanovené na typové schválenie alebo typové schválenie ES vozidla príslušnej kategórie. Ojazdené jednotlivo dovezené vozidlo musí na účely schválenia spĺňať rovnaké technické požiadavky, ako sú ustanovené na typové schválenie alebo typové schválenie ES vozidla príslušnej kategórie okrem požiadaviek pre brzdy, znečisťujúce látky vo výfukových plynoch, emisie zvuku a elektromagnetickú kompatibilitu, kde vozidlá kategórie L, M, N, O, T a C môžu spĺňať o stupeň nižšie technické požiadavky, ako sú ustanovené. Štátny dopravný úrad môže pre konkrétne vozidlo na základe odôvodnenej žiadosti udeliť výnimku, len ak vozidlo spĺňa alternatívne požiadavky; oslobodenie od dodržania ustanovených technických požiadaviek možno pripustiť iba z opodstatnených dôvodov súvisiacich s bezpečnosťou premávky na pozemných komunikáciách, ochranou životného prostredia a bezpečnosťou cestujúcich.
(10)
Na alternatívne požiadavky podľa odseku 9 sa primerane vzťahuje ustanovenie § 14 ods. 12.
(11)
Na skúšky jednotlivo dovezeného vozidla sa primerane vzťahuje ustanovenie § 16a ods. 19.
(12)
Žiadateľ je povinný na vlastné náklady zabezpečiť vykonanie skúšok vozidla v poverenej technickej službe overovania vozidiel, ktoré sú potrebné na vystavenie dokladov uvedených v odseku 8 písm. h) prvom bode, písm. i) a písm. j).
(13)
Ak jednotlivo dovezené vozidlo z tretieho štátu má udelené typové schválenie ES vozidla, prílohou k žiadosti podľa odseku 7 sú doklady podľa odseku 8 písm. a) až g) a k) a osvedčenie o zhode vozidla COC.
(14)
Obvodný úrad dopravy schváli jednotlivo dovezené vozidlo z tretieho štátu, ak žiadateľ splnil podmienky uvedené v odsekoch 7 až 12 alebo odsekoch 7 a 13; inak žiadosť zamietne.
(15)
Ak obvodný úrad dopravy schváli jednotlivo dovezené vozidlo podľa odseku 14,
a)
vydá rozhodnutie o schválení jednotlivo dovezeného vozidla z tretieho štátu, v ktorom okrem základných identifikačných údajov o vozidle uvedie aj dátum prvej evidencie vozidla (rok výroby), evidenčné číslo vozidla z iného štátu a evidenčné číslo osvedčenia o evidencii, ak vozidlo bolo prihlásené do evidencie vozidiel, pričom uvedie, či jednotlivo dovezené vozidlo vzhľadom na svoju konštrukciu podlieha alebo nepodlieha prihláseniu do evidencie vozidiel,
b)
osvedčenie o schválení jednotlivého vozidla; to neplatí, ak vozidlo malo udelené typové schválenie ES,
c)
vystaví základný technický opis vozidla, pričom uvedie, či jednotlivo dovezené vozidlo vzhľadom na svoju konštrukciu podlieha alebo nepodlieha prihláseniu do evidencie vozidiel.
(16)
Na formát osvedčenia o schválení jednotlivého vozidla sa primerane vzťahuje ustanovenie § 14 ods. 17.
(17)
Na vydanie osvedčenia o evidencii a technického osvedčenia vozidla jednotlivo dovezenému vozidlu podľa odseku 15 sa primerane vzťahuje ustanovenie § 14 ods. 18.
(18)
V rozhodnutí o schválení jednotlivo dovezeného vozidla z tretieho štátu obvodný úrad dopravy uloží povinnosť podrobiť vozidlo technickej kontrole administratívnej a motorové vozidlo emisnej kontrole administratívnej v lehote do siedmich dní od prihlásenia vozidla do evidencie vozidiel, ak vozidlo takej kontrole podlieha.“.
14.
V § 16c ods. 2, § 50 ods. 1 a § 68 ods. 1 sa slová „tretej krajiny“ nahrádzajú slovami „tretieho štátu“.
15.
V § 16c ods. 3 sa slová „tretích krajín“ nahrádzajú slovami „tretích štátov“.
16.
Za § 16c sa vkladá § 16d, ktorý vrátane označenia novej šiestej hlavy znie:
„ŠIESTA HLAVA
OPÄTOVNÉ SCHVÁLENIE VOZIDLA NA PREVÁDZKU V PREMÁVKE NA POZEMNÝCH KOMUNIKÁCIÁCH
§ 16d
(1)
Vozidlo vyradené z evidencie vozidiel podľa osobitného predpisu8c) z dôvodu jeho odcudzenia možno prevádzkovať v premávke na pozemných komunikáciách len po jeho opätovnom schválení (ďalej len „opätovné schválenie vozidla“). Opätovne schváliť možno iba vozidlo, ktorému bolo udelené typové schválenie ES, typové schválenie alebo iné schválenie na prevádzku v premávke na pozemných komunikáciách v Slovenskej republike.
(2)
Vlastník vozidla, ktorý chce vozidlo opätovne prevádzkovať v premávke na pozemných komunikáciách, je povinný písomne požiadať obvodný úrad dopravy8) o opätovné schválenie vozidla. Na vydanie rozhodnutia je príslušný obvodný úrad dopravy podľa miesta trvalého pobytu fyzickej osoby alebo sídla právnickej osoby.
(3)
Žiadosť o opätovné schválenie vozidla musí obsahovať
a)
identifikačné údaje o žiadateľovi, a to
1.
ak ide o fyzickú osobu, meno a priezvisko, dátum a miesto narodenia, adresu trvalého pobytu a podpis,
2.
ak ide o právnickú osobu, názov a adresu alebo obchodné meno a sídlo, identifikačné číslo (IČO), meno a priezvisko osoby alebo osôb, ktoré sú jeho štatutárnym orgánom, podpis štatutárneho orgánu a odtlačok pečiatky,
b)
identifikačné údaje o vozidle, a to
1.
značku vozidla,
2.
obchodný názov vozidla,
3.
typ vozidla (jeho variant alebo verziu variantu typu),
4.
druh vozidla,
5.
kategóriu vozidla,
6.
obchodné meno výrobcu vozidla,
7.
identifikačné číslo vozidla VIN.
(4)
Prílohou k žiadosti podľa odseku 3 sú
a)
doklad orgánu Policajného zboru o oznámení odcudzenia vozidla,
b)
doklad orgánu Policajného zboru o vyradení vozidla z evidencie vozidiel,
c)
doklad orgánu Policajného zboru o vrátení vozidla,
d)
rozhodnutie o pridelení náhradného identifikačného čísla vozidla VIN, ak vozidlo malo pôvodné identifikačné číslo vozidla VIN nečitateľné, neúplné alebo pozmenené,
e)
odborný posudok o kontrole originality vozidla podľa § 85 s výsledkom hodnotenia „spôsobilé“ alebo „dočasne spôsobilé“ z dôvodu chybného zápisu údajov v osvedčení o evidencii alebo v evidencii vozidiel, nie starší ako 15 dní odo dňa jeho vydania,
f)
platný protokol o technickej kontrole vozidla podľa § 49 ods. 2 písm. a), ak vozidlo takej kontrole podlieha, s výsledkom hodnotenia spôsobilé na premávku na pozemných komunikáciách,
g)
platný protokol o emisnej kontrole motorového vozidla podľa § 67 ods. 2 písm. a), ak vozidlo takej kontrole podlieha, s výsledkom hodnotenia spôsobilé na premávku na pozemných komunikáciách.
(5)
Obvodný úrad dopravy opätovne schváli vozidlo, ak žiadateľ splnil podmienky uvedené v odsekoch 3 a 4; inak žiadosť zamietne.
(6)
Ak obvodný úrad dopravy opätovne schváli vozidlo podľa odseku 5,
a)
vydá rozhodnutie o opätovnom schválení vozidla, v ktorom okrem základných identifikačných údajov o vozidle uvedie aj dátum prvej evidencie vozidla (rok výroby), pričom uvedie, či vozidlo vzhľadom na svoju konštrukciu podlieha alebo nepodlieha prihláseniu do evidencie vozidiel, a uloží povinnosť podrobiť vozidlo technickej kontrole administratívnej a motorové vozidlo emisnej kontrole administratívnej v lehote do siedmich dní od prihlásenia vozidla do evidencie vozidiel, ak vozidlo takej kontrole podlieha,
b)
vystaví základný technický opis vozidla, pričom uvedie, či vozidlo vzhľadom na svoju konštrukciu podlieha alebo nepodlieha prihláseniu do evidencie vozidiel.
(7)
Na vydanie osvedčenia o evidencii a technického osvedčenia vozidla sa primerane vzťahuje ustanovenie § 14 ods. 18.
(8)
Obvodný úrad dopravy nesmie opätovne schváliť vozidlo s riadením na pravej strane alebo v strede vozidla; to neplatí, ak ide o vozidlo jednoúčelového využitia, ktoré vyžaduje také umiestnenie riadenia.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 8c znie:
„8c)
§ 120 a 121 zákona č. 8/2009 Z. z.“.
17.
V § 18 ods. 2 a § 19 ods. 2 prvej vete sa na konci bodka nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: „povolenie sa nevyžaduje v prípade, ak ide o prestavbu vozidla montážou plynového zariadenia, ktoré má udelenú správu o homologizácii typu podľa podmienok ustanovených osobitným predpisom4) (pre retrofitné systémy).“.
18.
V § 18 ods. 4 písm. d) sa vypúšťa bodkočiarka a text za bodkočiarkou.
19.
V § 18 ods. 6 sa vypúšťa štvrtá veta.
20.
V § 18 ods. 7 písm. c) a § 20 ods. 2 písm. d) sa na konci bodka nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: „toto sa nevyžaduje v prípade, ak ide o prestavbu vozidla montážou plynového zariadenia, ktoré má udelenú správu o homologizácii typu podľa podmienok ustanovených osobitným predpisom4) (pre retrofitné systémy).“.
21.
V § 18 odseky 8 až 19 znejú:
„(8)
Prílohou k žiadosti podľa odseku 7 sú
a)
protokol o testoch typu vozidla, z ktorého vyplýva, že typ vozidla, systém, komponent alebo samostatná technická jednotka po hromadnej prestavbe z hľadiska konštrukcie spĺňa ustanovené technické požiadavky alebo alternatívne požiadavky, a návrh základného technického opisu vozidla, ktoré sú vydané poverenou technickou službou overovania vozidiel; to neplatí, ak ide o prestavbu podľa § 17 ods. 1 písm. h) pomocou komponentov, ktoré majú udelenú správu o homologizácii typu podľa podmienok ustanovených osobitným predpisom4) (pre retrofitné systémy), v tomto prípade sa predkladá správa o homologizácii,
b)
návrh doplnkového štítku výrobcu.
(9)
Hromadne prestavaný typ vozidla musí spĺňať rovnaké technické požiadavky, aké boli ustanovené na typové schválenie alebo typové schválenie ES vozidla príslušnej kategórie v čase jeho uvedenia do prevádzky v premávke na pozemných komunikáciách. To neplatí pre hromadnú prestavbu podľa § 17 ods. 1 písm. c) a i), keď hromadne prestavaný typ vozidla musí spĺňať rovnaké technické požiadavky, aké sú v čase schválenia hromadnej prestavby, ustanovené na typové schválenie alebo typové schválenie ES. Štátny dopravný úrad môže na základe odôvodnenej žiadosti udeliť výnimku, len ak hromadne prestavaný typ vozidla spĺňa alternatívne požiadavky; oslobodenie od dodržania ustanovených technických požiadaviek možno pripustiť iba z opodstatnených dôvodov súvisiacich s bezpečnosťou premávky na pozemných komunikáciách, ochranou životného prostredia a bezpečnosťou cestujúcich.
(10)
Na alternatívne požiadavky podľa odseku 9 sa primerane vzťahuje ustanovenie § 14 ods. 12.
(11)
Pri skúškach hromadne prestavaného typu vozidla sa nevykonávajú deštrukčné skúšky. Používajú sa informácie poskytnuté výrobcom vozidla a výrobcom hromadne prestavaného typu vozidla, ktorými sa preukazuje súlad s alternatívnymi požiadavkami.
(12)
Štátny dopravný úrad schváli hromadnú prestavbu typu vozidla, ak žiadateľ požiadal o schválenie hromadnej prestavby v čase platnosti rozhodnutia vydaného podľa odseku 6, splnil podmienky uvedené v odsekoch 7 až 11, ako aj podmienky určené v rozhodnutí podľa odseku 6; inak žiadosť zamietne.
(13)
Ak štátny dopravný úrad schváli hromadnú prestavbu typu vozidla podľa odseku 12,
a)
vydá rozhodnutie o schválení hromadnej prestavby typu vozidla, v ktorom môže určiť ďalšie podmienky,
b)
udelí osvedčenie o schválení hromadnej prestavby typu vozidla a pridelí značku typového schválenia hromadnej prestavby typu vozidla,
c)
vydá základný technický opis vozidla s obmedzenou platnosťou najviac na dva roky.
(14)
Na žiadosť držiteľa osvedčenia podľa odseku 13 písm. b) štátny dopravný úrad predĺži platnosť základného technického opisu vozidla, ak vozidlo po hromadnej prestavbe spĺňa ustanovené technické požiadavky alebo alternatívne požiadavky.
(15)
V rozhodnutí o schválení hromadnej prestavby typu vozidla štátny dopravný úrad uvedie, či príslušný obvodný úrad dopravy zapíše údaje o prestavbe vozidla do osvedčenia o evidencii, ak vozidlo podlieha prihláseniu do evidencie vozidiel, alebo do technického osvedčenia vozidla, ak vozidlo nepodlieha prihláseniu do evidencie vozidiel, alebo či vystaví alebo vydá nové osvedčenie o evidencii alebo technické osvedčenie vozidla.
(16)
Výrobca alebo zástupca výrobcu je povinný
a)
opatriť každé vozidlo po hromadnej prestavbe bezodkladne doplnkovým štítkom výrobcu prestavby typu vozidla,
b)
vydať pre každé vozidlo po hromadnej prestavbe doklad, ktorý musí obsahovať
1.
identifikačné údaje o vozidle,
2.
číslo rozhodnutia o schválení hromadnej prestavby typu vozidla,
3.
doplňujúce údaje k správnemu zápisu hromadnej prestavby typu vozidla do osvedčenia o evidencii alebo technického osvedčenia vozidla,
4.
meno a priezvisko osoby alebo osôb, ktoré sú jeho štatutárnym orgánom,
5.
podpis štatutárneho orgánu a odtlačok pečiatky alebo podpis osoby, ktorej bolo udelené splnomocnenie na vydanie dokladu od štatutárneho orgánu a odtlačok pečiatky,
c)
vydať pre každé vozidlo po hromadnej prestavbe fotokópiu rozhodnutia o schválení hromadnej prestavby typu vozidla vrátane príloh.
(17)
Prevádzkovateľ vozidla, ktorého vozidlo bolo hromadne prestavané, je povinný do siedmich dní od vykonania prestavby vozidla písomne požiadať obvodný úrad dopravy8) príslušný podľa miesta trvalého pobytu fyzickej osoby alebo sídla právnickej osoby o zápis zmien údajov do osvedčenia o evidencii alebo do technického osvedčenia vozidla, alebo o vydanie nového osvedčenia o evidencii, ak vozidlo podlieha prihláseniu do evidencie vozidiel, alebo nového technického osvedčenia vozidla, ak vozidlo nepodlieha prihláseniu do evidencie vozidiel. K žiadosti je povinný priložiť
a)
doklady podľa odseku 16 písm. b) a c),
b)
osvedčenie o evidencii alebo technické osvedčenie vozidla podľa § 23,
c)
protokol o technickej kontrole vozidla podľa § 49 ods. 2 písm. a) s výsledkom hodnotenia spôsobilé na premávku na pozemných komunikáciách, nie starší ako 15 dní odo dňa jeho vydania, po vykonaní prestavby,
d)
protokol o emisnej kontrole motorového vozidla podľa § 67 ods. 2 písm. a) s výsledkom hodnotenia spôsobilé na premávku na pozemných komunikáciách nie starší ako 15 dní odo dňa jeho vydania, po vykonaní prestavby,
e)
odborný posudok o kontrole originality vozidla podľa § 85 s výsledkom hodnotenia spôsobilé na premávku na pozemných komunikáciách nie starší ako 15 dní odo dňa jeho vydania, po vykonaní prestavby; odborný posudok o kontrole originality vozidla nie je potrebný, ak ide o prestavbu podľa § 17 ods. 1 písm. h),
f)
protokol o montáži plynového zariadenia podľa § 97 v prípade, ak ide o prestavbu podľa § 17 písm. h).
(18)
Ak vozidlo podlieha prihláseniu do evidencie, prevádzkovateľ vozidla je povinný do 15 dní oznámiť vykonané zmeny v osvedčení o evidencii príslušnému orgánu Policajného zboru, ktorý v osvedčení o evidencii vykoná evidenčný úkon.
(19)
Na konanie o rozšírenie udeleného schválenia hromadnej prestavby typu vozidla sa primerane vzťahujú ustanovenia odsekov 7 až 12; na povinnosti výrobcu alebo zástupcu výrobcu sa primerane vzťahuje ustanovenie odseku 16.“.
22.
§ 18 sa dopĺňa odsekmi 20 a 21, ktoré znejú:
„(20)
Ak štátny dopravný úrad rozšíri udelené schválenie hromadnej prestavby typu vozidla podľa odseku 19,
a)
vydá rozhodnutie o rozšírení udeleného schválenia hromadnej prestavby typu vozidla, v ktorom môže určiť ďalšie podmienky,
b)
udelí osvedčenie o rozšírení schválenia hromadnej prestavby typu vozidla s rozšíreným číslom pôvodného osvedčenia,
c)
vydá základný technický opis vozidla s obmedzenou platnosťou najviac na dva roky.
(21)
Na žiadosť držiteľa osvedčenia podľa odseku 20 písm. b) štátny dopravný úrad predĺži platnosť základného technického opisu vozidla, ak vozidlo po prestavbe spĺňa ustanovené technické požiadavky alebo alternatívne požiadavky.“.
23.
V § 19 ods. 4 písmeno d) znie:
„d)
súhlasné stanovisko výrobcu alebo zástupcu výrobcu vozidla k prestavbe podľa § 17 ods. 1 písm. a) až g), i) a j), ak žiadateľom nie je výrobca alebo zástupca výrobcu vozidla pred prestavbou.“.
24.
V § 19 ods. 6 tretej vete sa vypúšťajú slová „a technickú kontrolu podľa § 49 ods. 2 písm. b)“ a vypúšťa sa štvrtá veta.
25.
V § 20 odseky 3 až 8 znejú:
„(3)
Prílohou k žiadosti podľa odseku 2 sú
a)
odborný posudok o kontrole originality vozidla podľa § 85 s výsledkom hodnotenia spôsobilé na premávku na pozemných komunikáciách nie starší ako 15 dní odo dňa jeho vydania, po vykonaní prestavby; odborný posudok o kontrole originality vozidla nie je potrebný, ak ide o prestavbu podľa § 17 ods. 1 písm. h),
b)
protokol o skúškach jednotlivého vozidla po prestavbe, z ktorého vyplýva, že vozidlo, systém, komponent alebo samostatná technická jednotka po prestavbe z hľadiska konštrukcie spĺňa ustanovené technické požiadavky alebo alternatívne požiadavky, a návrh základného technického opisu vozidla, ktoré sú vydané poverenou technickou službou overovania vozidiel; protokol o skúškach jednotlivého vozidla po prestavbe nie je potrebný, ak ide o prestavbu podľa § 17 ods. 1 písm. h) pomocou komponentov, ktoré majú udelenú správu o homologizácii typu podľa podmienok ustanovených osobitným predpisom4) (pre retrofitné systémy), v tomto prípade sa predkladá správa o homologizácii,
c)
osvedčenie o evidencii alebo technické osvedčenie vozidla podľa § 23,
d)
protokol o montáži plynového zariadenia podľa § 97 v prípade, ak ide o prestavbu podľa § 17 písm. h),
e)
návrh doplnkového štítku výrobcu.
(4)
Okrem dokladov uvedených v odseku 3 obvodný úrad dopravy môže požadovať predloženie stanovísk alebo odborných posudkov príslušných orgánov protipožiarnej ochrany, bezpečnosti práce, regionálnych úradov verejného zdravotníctva a iných orgánov.
(5)
Jednotlivo prestavané vozidlo musí spĺňať rovnaké technické požiadavky, aké boli ustanovené na typové schválenie alebo typové schválenie ES vozidla príslušnej kategórie v čase jeho uvedenia do prevádzky v premávke na pozemných komunikáciách. To neplatí pre jednotlivo prestavané vozidlo podľa § 17 ods. 1 písm. c) a i), keď musí spĺňať rovnaké technické požiadavky, aké sú v čase schválenia prestavby jednotlivého vozidla ustanovené na typové schválenie alebo typové schválenie ES. Štátny dopravný úrad môže pre konkrétne jednotlivo prestavané vozidlo na základe odôvodnenej žiadosti udeliť výnimku, len ak vozidlo spĺňa alternatívne požiadavky; oslobodenie od dodržania ustanovených technických požiadaviek možno pripustiť iba z opodstatnených dôvodov súvisiacich s bezpečnosťou premávky na pozemných komunikáciách, ochranou životného prostredia a bezpečnosťou cestujúcich.
(6)
Na alternatívne požiadavky podľa odseku 5 sa primerane vzťahuje ustanovenie § 14 ods. 12.
(7)
Pri skúškach jednotlivo prestavaného vozidla sa nevykonávajú deštrukčné skúšky. Používajú sa informácie poskytnuté výrobcom vozidla a výrobcom jednotlivo prestavaného vozidla, ktorými sa preukazuje súlad s alternatívnymi požiadavkami.
(8)
Obvodný úrad dopravy schváli prestavbu jednotlivého vozidla, ak žiadateľ požiadal o schválenie v čase platnosti rozhodnutia vydaného podľa § 19 ods. 6, splnil podmienky uvedené v odsekoch 2 až 7, ako aj podmienky určené v rozhodnutí o povolení prestavby jednotlivého vozidla podľa § 19 ods. 6; inak žiadosť zamietne.“.
26.
§ 20 sa dopĺňa odsekmi 9 až 12, ktoré znejú:
„(9)
Ak obvodný úrad dopravy schváli prestavbu jednotlivého vozidla podľa odseku 8,
a)
vydá rozhodnutie o schválení prestavby jednotlivého vozidla,
b)
vystaví základný technický opis vozidla.
(10)
Jednotlivo prestavanému vozidlu podľa odseku 9 obvodný úrad dopravy zapíše údaje o prestavbe jednotlivého vozidla do osvedčenia o evidencii, ak vozidlo podlieha prihláseniu do evidencie vozidiel, alebo do technického osvedčenia vozidla, ak vozidlo nepodlieha prihláseniu do evidencie vozidiel, alebo vydá nové osvedčenie o evidencii vozidla alebo technické osvedčenie vozidla.
(11)
Ak vozidlo podlieha prihláseniu do evidencie, prevádzkovateľ vozidla je povinný do 15 dní oznámiť vykonané zmeny v osvedčení o evidencii príslušnému orgánu Policajného zboru, ktorý v osvedčení o evidencii vykoná evidenčný úkon.
(12)
Prevádzkovateľ vozidla je povinný opatriť vozidlo po prestavbe doplnkovým štítkom výrobcu umiestneným na ľahko prístupnom mieste v blízkosti výrobného štítku vozidla.“.
27.
Za § 20 sa vkladá § 20a, ktorý vrátane označenia novej siedmej hlavy znie:
„SIEDMA HLAVA
NÁHRADNÉ IDENTIFIKAČNÉ ČÍSLO VOZIDLA VIN
§ 20a
(1)
Štátny dopravný úrad pridelí vozidlu náhradné identifikačné číslo vozidla VIN na základe písomnej žiadosti prevádzkovateľa vozidla, ak
a)
pri výmene karosérie vozidla rovnakého typu v rámci jedného typového radu dôjde k odstráneniu tej časti karosérie, na ktorej výrobca umiestnil identifikačné číslo vozidla VIN,
b)
pri oprave vozidla bola vymenená tá časť vozidla, na ktorej výrobca umiestnil identifikačné číslo vozidla VIN,
c)
identifikačné číslo vozidla VIN je nečitateľné, neúplné alebo ho nemožno určiť.
(2)
Žiadosť podľa odseku 1 musí obsahovať
a)
identifikačné údaje o žiadateľovi, a to,
1.
ak ide o fyzickú osobu, meno a priezvisko, dátum a miesto narodenia, adresu trvalého pobytu a podpis,
2.
ak ide o právnickú osobu, názov a adresu alebo obchodné meno a sídlo, identifikačné číslo (IČO), meno a priezvisko osoby alebo osôb, ktoré sú jeho štatutárnym orgánom, podpis štatutárneho orgánu a odtlačok pečiatky,
b)
identifikačné údaje o vozidle, a to
1.
značku vozidla,
2.
obchodný názov vozidla,
3.
typ vozidla (jeho variant alebo verziu variantu typu),
4.
druh vozidla,
5.
kategóriu vozidla,
6.
obchodné meno výrobcu vozidla,
7.
identifikačné číslo vozidla VIN,
c)
odôvodnenie žiadosti.
(3)
Prílohou k žiadosti podľa odseku 2 sú
a)
fotokópia osvedčenia o evidencii alebo fotokópia technického osvedčenia vozidla,
b)
odborný posudok o kontrole originality vozidla podľa § 85 nie starší ako 15 dní odo dňa jeho vydania,
c)
protokol o technickej kontrole vozidla podľa § 49 ods. 2 písm. a) nie starší ako 15 dní odo dňa jeho vydania,
d)
doklad o nadobudnutí tej časti vozidla, na ktorej bolo pôvodné identifikačné číslo vozidla VIN; predkladá sa, ak sa náhradné identifikačné číslo vozidla VIN prideľuje pri výmene karosérie vozidla alebo pri oprave vozidla,
e)
súhlasné stanovisko výrobcu alebo zástupcu výrobcu vozidla o tom, že ide o rovnaký typ karosérie v rámci jedného typového radu, ak sa náhradné identifikačné číslo vozidla VIN prideľuje pri výmene karosérie vozidla,
f)
doklad o dopravnej nehode vydaný príslušným orgánom Policajného zboru alebo doklad o poistnej udalosti, ak je vozidlo po dopravnej nehode.
(4)
Náhradné identifikačné číslo vozidla VIN sa nepridelí vozidlu, ak
a)
pri prestavbe vozidla došlo k odstráneniu tej časti, na ktorej výrobca umiestnil identifikačné číslo vozidla VIN,
b)
pri kontrole originality vozidla alebo technickej kontrole vozidla bolo zistené, že vozidlo (podvozok) má viac identifikačných čísel vozidla VIN; to neplatí, ak nadstavba vozidla má svoje identifikačné číslo alebo v rámci viacstupňového schválenia bolo vozidlu pridelených viac identifikačných čísel vozidla VIN,
c)
jednotlivo dovezené vozidlo nemá identifikovateľné číslo vozidla VIN,
d)
ide o vozidlo, ktoré bolo vyradené z evidencie vozidiel z dôvodu jeho recyklovateľnosti,
e)
na vozidle je identifikačné číslo vozidla VIN, ktoré výrobca nikdy nevyrobil,
f)
pôvodné identifikačné číslo vozidla VIN je neoprávnene pozmenené a vozidlo sa nedá identifikovať podľa skrytých identifikátorov.
(5)
Štátny dopravný úrad pridelí náhradné identifikačné číslo vozidla VIN, ak žiadateľ splnil podmienky uvedené v odsekoch 1 až 4; inak žiadosť zamietne.
(6)
Ak štátny dopravný úrad pridelí náhradné identifikačné číslo vozidla VIN podľa odseku 5, vydá rozhodnutie o pridelení náhradného identifikačného čísla vozidla VIN, v ktorom môže určiť ďalšie podmienky.
(7)
Náhradné identifikačné číslo vozidla VIN umiestni a upevní na vozidlo pracovisko kontroly originality podľa § 85a.
(8)
Metodiku obsahujúcu postup prideľovania náhradného identifikačného čísla vozidla VIN a jeho štruktúru uverejní ministerstvo vo svojom vestníku.“.
28.
V § 21 ods. 1 písmeno e) znie:
„e)
bez vyzvania na vlastné náklady podrobiť vozidlo technickej kontrole administratívnej a motorové vozidlo emisnej kontrole administratívnej
1.
ak táto povinnosť bola uložená obvodným úradom dopravy8) v konaní o jednotlivo dovezenom vozidle podľa § 16a ods. 26, § 16b ods. 18, a to v lehote do siedmich dní od prihlásenia vozidla do evidencie vozidiel,
2.
ak táto povinnosť bola uložená obvodným úradom dopravy8) v konaní o opätovnom schválení vozidla podľa § 16d ods. 6 písm. a), a to v lehote do siedmich dní od prihlásenia vozidla do evidencie vozidiel,
3.
ak táto povinnosť bola uložená obvodným úradom dopravy8) v konaní podľa § 23a ods. 10, a to v lehote do siedmich dní od prihlásenia vozidla do evidencie vozidiel,
4.
ak počas lehoty platnosti technickej kontroly pravidelnej alebo lehoty platnosti emisnej kontroly pravidelnej došlo k poškodeniu alebo zničeniu osvedčenia o technickej kontrole alebo kontrolnej nálepky alebo osvedčenia o emisnej kontrole alebo kontrolnej nálepky alebo k výmene čelného skla,“.
29.
V § 21 sa odsek 1 sa dopĺňa písmenom f), ktoré znie:
„f)
zabezpečiť, aby vozidlo spĺňalo podmienky prevádzky vozidla v premávke na pozemných komunikáciách ustanovené všeobecne záväzným právnym predpisom vydaným na vykonanie tohto zákona.“.
30.
V § 21 ods. 4 sa slová „prideľovaní náhradného identifikačného čísla vozidla VIN“ nahrádzajú slovami „podmienkach prevádzky vozidla v premávke na pozemných komunikáciách“.
31.
V § 21 odsek 6 znie:
„(6)
Najväčšie prípustné rozmery vozidiel a jazdných súprav, najväčšie prípustné hmotnosti vozidiel a jazdných súprav, ďalšie technické požiadavky na vozidlá a jazdné súpravy v súvislosti s hmotnosťami a rozmermi a označovanie vozidiel a jazdných súprav ustanoví nariadenie vlády.“.
32.
Za § 23 sa vkladá § 23a, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠23a
Osobitné ustanovenia o osvedčení o evidencii a technickom osvedčení vozidla
(1)
Prevádzkovateľ vozidla kategórie L, M, N, O, T, C, R, PS a LS, ktoré majú vydané technické osvedčenie vozidla a neboli prihlásené do evidencie vozidiel, môže požiadať o vydanie osvedčenia o evidencii podľa odsekov 3 až 11.
(2)
Prevádzkovateľ vozidla kategórie S a PN a výmenných nadstavieb, ktoré nemajú vydané technické osvedčenie vozidla podľa predpisov účinných do 1. decembra 2006, môže požiadať o vydanie technického osvedčenia vozidla podľa odsekov 3, 12 až 16.
(3)
Na vydanie rozhodnutia o vydaní osvedčenia o evidencii podľa odseku 1 a na vydanie technického osvedčenia vozidla podľa odseku 2 je príslušný obvodný úrad dopravy8) podľa miesta trvalého pobytu fyzickej osoby alebo sídla právnickej osoby.
(4)
Žiadosť o vydanie osvedčenia o evidencii musí obsahovať
a)
identifikačné údaje o žiadateľovi, a to,
1.
ak ide o fyzickú osobu, meno a priezvisko, dátum a miesto narodenia, adresu trvalého pobytu a podpis,
2.
ak ide o právnickú osobu, názov a adresu alebo obchodné meno a sídlo, identifikačné číslo (IČO), meno a priezvisko osoby alebo osôb, ktoré sú jeho štatutárnym orgánom, podpis štatutárneho orgánu a odtlačok pečiatky,
b)
identifikačné údaje o vozidle, a to
1.
značku vozidla,
2.
obchodný názov vozidla,
3.
typ vozidla (jeho variant alebo verziu variantu typu),
4.
druh vozidla,
5.
kategóriu vozidla,
6.
obchodné meno výrobcu vozidla,
7.
identifikačné číslo vozidla VIN.
(5)
Prílohou k žiadosti podľa odseku 4 sú
a)
technické osvedčenie vozidla,
b)
odborný posudok o kontrole originality vozidla podľa § 85 s výsledkom hodnotenia spôsobilé na premávku na pozemných komunikáciách nie starší ako 15 dní,
c)
platný protokol o technickej kontrole vozidla podľa § 49 ods. 2 písm. c), s výsledkom hodnotenia spôsobilé na premávku na pozemných komunikáciách nie starší ako 15 dní,
d)
platný protokol o emisnej kontrole motorového vozidla podľa § 67 ods. 2 písm. a), s výsledkom hodnotenia spôsobilé na premávku na pozemných komunikáciách nie starší ako 15 dní; predkladá sa len v prípade vozidiel kategórie M, N a T.
(6)
Osvedčenie o evidencii možno vydať iba vozidlu, ktorému bolo udelené typové schválenie ES, typové schválenie alebo iné schválenie na prevádzku v premávke na pozemných komunikáciách v Slovenskej republike a malo vydané technické osvedčenie vozidla.
(7)
Ak jednotlivé vozidlo nebolo vybavené miestom na umiestnenie zadnej tabuľky s evidenčným číslom s požadovaným osvetlením, prevádzkovateľ vozidla je povinný splniť ustanovené technické požiadavky na umiestnenie zadnej tabuľky s evidenčným číslom13a) a technické požiadavky na osvetlenie miesta zadnej tabuľky s evidenčným číslom,13b) a to ešte pred vydaním rozhodnutia o vydaní osvedčenia o evidencii jednotlivému vozidlu.
(8)
Obvodný úrad dopravy vydá jednotlivému vozidlu osvedčenie o evidencii, ak žiadateľ splnil podmienky uvedené v odsekoch 3 až 7; inak žiadosť zamietne.
(9)
Ak obvodný úrad dopravy rozhodne o vydaní osvedčenia o evidencii jednotlivému vozidlu, vystaví základný technický opis vozidla a osvedčenie o evidencii vozidla, v ktorom uvedie údaje zo základného technického opisu vozidla.
(10)
Ak ide o kategóriu vozidla, ktorá povinne podlieha v ustanovených lehotách technickej kontrole podľa § 49 ods. 2 písm. a) alebo emisnej kontrole motorového vozidla podľa § 67 ods. 2 písm. a), obvodný úrad dopravy uvedie lehotu platnosti technickej kontroly podľa platného protokolu o technickej kontrole a lehotu platnosti emisnej kontroly podľa platného protokolu o emisnej kontrole a uloží povinnosť podrobiť vozidlo technickej kontrole administratívnej a motorové vozidlo emisnej kontrole administratívnej v lehote do siedmich dní od prihlásenia vozidla do evidencie vozidiel.
(11)
Prevádzkovateľ vozidla je povinný do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia podľa odseku 9 prihlásiť vozidlo do evidencie vozidiel.
(12)
Žiadosť o vydanie technického osvedčenia vozidla musí obsahovať údaje podľa odseku 4 písm. a) a b).
(13)
Prílohou k žiadosti podľa odseku 12 je pôvodné technické osvedčenie vozidla.
(14)
Technické osvedčenie vozidla možno vydať iba vozidlu, ktoré bolo schválené na prevádzku v premávke na pozemných komunikáciách v Slovenskej republike a malo vydané technické osvedčenie vozidla podľa predpisov účinných do 1. decembra 2006.
(15)
Obvodný úrad dopravy vydá technické osvedčenie vozidla, ak žiadateľ splnil podmienky uvedené v odsekoch 12 až 14; inak žiadosť zamietne.
(16)
Ak obvodný úrad dopravy rozhodne o vydaní technického osvedčenia vozidla, vystaví základný technický opis vozidla a technické osvedčenie vozidla, v ktorom uvedie údaje zo základného technického opisu vozidla.“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 13a a 13b znejú:
„13a)
Napríklad nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 405/2005 Z. z. o technických požiadavkách na miesto na umiestnenie a pripevnenie zadných tabuliek s evidenčným číslom na motorových vozidlách a ich prípojných vozidlách, nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 67/2006 Z. z. o technických požiadavkách na určité vybavenie a charakteristiky poľnohospodárskych kolesových traktorov a lesných kolesových traktorov a nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 72/2006 Z. z. o technických požiadavkách na miesto na inštalovanie zadnej tabuľky s evidenčným číslom na dvojkolesových motorových vozidlách, trojkolesových motorových vozidlách a štvorkolkách.
13b)
Napríklad nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 144/2006 Z. z. o technických požiadavkách na montáž zariadení na osvetlenie a svetelnú signalizáciu motorových vozidiel a ich prípojných vozidiel v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 237/2008 Z. z., nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 199/2006 Z. z. o technických požiadavkách na montáž zariadení na osvetlenie a svetelnú signalizáciu poľnohospodárskych kolesových traktorov a lesných kolesových traktorov v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 652/2006 Z. z. a nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 373/2006 Z. z. o technických požiadavkách na montáž zariadení na osvetlenie a svetelnú signalizáciu na dvojkolesových motorových vozidlách, trojkolesových motorových vozidlách a na ľahkých štvorkolkách.“.
33.
§ 24 vrátane nadpisu znie:
„Vyradenie vozidla z premávky na pozemných komunikáciách
§ 24
Základné ustanovenia
(1)
Vozidlo musí byť vyradené z premávky na pozemných komunikáciách do času, kým sa zistené chyby neodstránia, ak
a)
je nespôsobilé na premávku na pozemných komunikáciách podľa § 21 ods. 2 písm. a) až k) a m) alebo § 21 ods. 3 písm. a) a b),
b)
je technicky nespôsobilé na premávku na pozemných komunikáciách podľa všeobecne záväzného právneho predpisu vydaného na vykonanie tohto zákona,
c)
osvedčenie o evidencii alebo technické osvedčenie vozidla je podľa § 23 ods. 10 neplatné.
(2)
Vozidlo musí byť dočasne vyradené z premávky na pozemných komunikáciách, ak o to požiada prevádzkovateľ vozidla.
(3)
Vozidlo musí byť trvalo vyradené z premávky na pozemných komunikáciách, ak prevádzkovateľ vozidla v určenej lehote neodstránil dôvody na vyradenie vozidla z premávky na pozemných komunikáciách.
(4)
O dočasnom vyradení vozidla podľa odseku 2 alebo trvalom vyradení vozidla podľa odseku 3 rozhoduje obvodný úrad dopravy8) príslušný podľa miesta trvalého pobytu alebo sídla prevádzkovateľa vozidla.
(5)
O opätovnom uvedení vozidla do prevádzky v premávke na pozemných komunikáciách pred lehotou skončenia dočasného vyradenia vozidla rozhoduje obvodný úrad dopravy,8) ktorý dočasne vyradil vozidlo z premávky na pozemných komunikáciách.
(6)
Podrobnosti o technickej nespôsobilosti vozidla na premávku na pozemných komunikáciách ustanoví všeobecne záväzný právny predpis.“.
34.
Za § 24 sa vkladajú § 24a a 24b, ktoré vrátane nadpisov znejú:
㤠24a
Dočasné vyradenie vozidla z premávky na pozemných komunikáciách
(1)
Vozidlo sa dočasne vyradí z premávky na pozemných komunikáciách na základe písomnej žiadosti prevádzkovateľa vozidla, ktorá musí obsahovať
a)
identifikačné údaje o prevádzkovateľovi vozidla, a to
1.
ak ide o fyzickú osobu, meno a priezvisko, dátum a miesto narodenia, adresu trvalého pobytu podpis a ak ide o podnikateľa, aj obchodné meno, identifikačné číslo a miesto podnikania,
2.
ak ide o právnickú osobu, názov a adresu alebo obchodné meno a sídlo, identifikačné číslo (IČO), meno a priezvisko osoby alebo osôb, ktoré sú jeho štatutárnym orgánom, podpis štatutárneho orgánu a odtlačok pečiatky,
b)
identifikačné údaje o vozidle, a to
1.
značku vozidla,
2.
obchodný názov vozidla,
3.
typ vozidla (jeho variant alebo verziu variantu typu),
4.
druh vozidla,
5.
kategóriu vozidla,
6.
obchodné meno výrobcu vozidla,
7.
identifikačné číslo vozidla VIN,
8.
evidenčné číslo vozidla, ak ide o vozidlo, ktoré je prihlásené do evidencie vozidiel,
c)
dátum začiatku a dátum skončenia dočasného vyradenia vozidla z premávky na pozemných komunikáciách.
(2)
Prílohou k žiadosti podľa odseku 1 sú
a)
fotokópia osvedčenia o evidencii alebo technického osvedčenia vozidla,
b)
fotokópia potvrdenia o poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla.11)
(3)
Obvodný úrad dopravy dočasne vyradí vozidlo z premávky na pozemných komunikáciách, ak žiadateľ splnil podmienky uvedené v odsekoch 1 a 2, a to maximálne na 20 rokov; inak žiadosť zamietne.
(4)
Ak obvodný úrad dopravy dočasne vyradí vozidlo podľa odseku 3, vydá rozhodnutie o dočasnom vyradení vozidla z premávky na pozemných komunikáciách, v ktorom okrem základných identifikačných údajov o vozidle uvedie aj dátum začiatku a dátum skončenia dočasného vyradenia vozidla. Pri vozidlách, ktoré nepodliehajú prihláseniu do evidencie vozidiel, obvodný úrad dopravy odníme technické osvedčenie vozidla a vydá prevádzkovateľovi vozidla potvrdenie o odňatí technického osvedčenia vozidla.
(5)
Obvodný úrad dopravy zasiela v elektronickej forme orgánu Policajného zboru údaje o vozidlách dočasne vyradených z premávky na pozemných komunikáciách a jeden výtlačok právoplatného rozhodnutia o dočasnom vyradení vozidla; to neplatí, ak ide o vozidlo, ktoré nie je prihlásené v evidencii vozidiel.
(6)
Prevádzkovateľ vozidla, ktoré je prihlásené v evidencii vozidiel a obvodný úrad dopravy vydal rozhodnutie o dočasnom vyradení vozidla z premávky na pozemných komunikáciách, je povinný do 15 dní od začiatku dočasného vyradenia vozidla na orgáne Policajného zboru odovzdať osvedčenie o evidencii a tabuľky s evidenčným číslom.
(7)
Počas celej doby dočasného vyradenia vozidla z premávky na pozemných komunikáciách vozidlo nesmie byť zničené a musí byť kedykoľvek prístupné kontrolným orgánom; to neplatí, ak vozidlo bolo podľa osobitného predpisu13c) odovzdané na spracovanie a následne bolo vyradené z evidencie vozidiel.
(8)
Prevádzkovateľ vozidla dočasne vyradeného z premávky na pozemných komunikáciách, ktorý chce také vozidlo prevádzkovať pred uplynutím skončenia dočasného vyradenia vozidla, je povinný písomne požiadať obvodný úrad dopravy o opätovné uvedenie vozidla do prevádzky v premávke na pozemných komunikáciách.
(9)
Žiadosť o opätovné uvedenie vozidla do prevádzky v premávke na pozemných komunikáciách musí obsahovať údaje podľa odseku 1 písm. a) a b) a dátum skončenia dočasného vyradenia vozidla.
(10)
Prílohou k žiadosti podľa odseku 9 sú
a)
fotokópia rozhodnutia o dočasnom vyradení vozidla z premávky na pozemných komunikáciách,
b)
potvrdenie orgánu Policajného zboru o odovzdaní osvedčenia o evidencii a tabuliek s evidenčným číslom alebo potvrdenie obvodného úradu dopravy o odňatí technického osvedčenia vozidla.
(11)
Obvodný úrad dopravy opätovne uvedie vozidlo do prevádzky v premávke na pozemných komunikáciách, ak žiadateľ splnil podmienky uvedené v odsekoch 9 a 10; inak žiadosť zamietne.
(12)
Ak obvodný úrad dopravy opätovne uvedie vozidlo do prevádzky podľa odseku 11, vydá rozhodnutie o opätovnom uvedení vozidla do prevádzky v premávke na pozemných komunikáciách, v ktorom okrem základných identifikačných údajov o vozidle uvedie aj dátum skončenia dočasného vyradenia vozidla. Pri vozidlách, ktoré nepodliehajú prihláseniu do evidencie vozidiel, obvodný úrad dopravy vydá technické osvedčenie vozidla.
(13)
Obvodný úrad dopravy zasiela v elektronickej forme orgánu Policajného zboru údaje o vozidlách opätovne uvedených do prevádzky v premávke na pozemných komunikáciách a jedno vyhotovenie právoplatného rozhodnutia o opätovnom uvedení vozidla do prevádzky; to neplatí, ak ide o vozidlo, ktoré je prihlásené v evidencii vozidiel.
(14)
Prevádzkovateľ vozidla po opätovnom uvedení vozidla do prevádzky v premávke na pozemných komunikáciách a prebratí osvedčenia o evidencii a tabuliek s evidenčným číslom od orgánu Policajného zboru, je povinný v lehote do siedmich dní vozidlo, ktoré nemá platnú technickú kontrolu vozidla a motorové vozidlo, ktoré nemá platnú emisnú kontrolu motorového vozidla, podrobiť technickej kontrole pravidelnej a motorové vozidlo emisnej kontrole pravidelnej, ak vozidlo takej kontrole podlieha.
(15)
Prevádzkovateľ vozidla, ktoré je dočasne vyradené z premávky na pozemných komunikáciách, môže požiadať o predĺženie dočasného vyradenia vozidla, pričom sa primerane postupuje podľa ustanovení odsekov 1 až 7.
§ 24b
Trvalé vyradenie vozidla z premávky na pozemných komunikáciách
(1)
Vozidlo musí byť trvalo vyradené z premávky na pozemných komunikáciách, ak
a)
nebolo podrobené na základe rozhodnutia obvodného úradu dopravy
1.
technickej kontrole mimo lehôt ustanovených na jej vykonanie a jeho prevádzkovateľ nepredložil protokol o technickej kontrole vozidla s výsledkom hodnotenia spôsobilé na premávku na pozemných komunikáciách,
2.
emisnej kontrole mimo lehôt ustanovených na jej vykonanie a jeho prevádzkovateľ nepredložil protokol o emisnej kontrole motorového vozidla s výsledkom hodnotenia spôsobilé na premávku na pozemných komunikáciách,
3.
kontrole originality vozidla a jeho prevádzkovateľ nepredložil odborný posudok o kontrole originality vozidla s výsledkom hodnotenia spôsobilé na premávku na pozemných komunikáciách,
b)
sa nezhoduje so schváleným typom vozidla a prevádzkovateľ vozidla na základe rozhodnutia obvodného úradu dopravy v ním určenej lehote uvedené neoprávnené zásahy neodstránil,
c)
na vozidle boli vykonané neoprávnené zásahy do systému, komponentu alebo samostatnej technickej jednotky alebo vozidlo bolo dodatočne vybavené neschváleným systémom, komponentom alebo samostatnou technickou jednotkou a prevádzkovateľ vozidla na základe rozhodnutia obvodného úradu dopravy v ním určenej lehote uvedené neoprávnené zásahy alebo dodatočné vybavenie vozidla neodstránil,
d)
na vozidle bola vykonaná prestavba, pri ktorej došlo k odstráneniu tej časti, na ktorej výrobca umiestnil identifikačné číslo vozidla VIN alebo na vozidle bola vymenená karoséria, ktorá je podľa § 17 ods. 12 zakázaná a prevádzkovateľ vozidla na základe rozhodnutia obvodného úradu dopravy v ním určenej lehote uvedené nedostatky neodstránil,
e)
na vozidle je identifikačné číslo vozidla VIN, ktoré výrobca nikdy nevyrobil.
(2)
Ak prevádzkovateľ vozidla po nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia v určenej lehote nesplnil povinnosť podľa odseku 1, obvodný úrad dopravy rozhodne o trvalom vyradení vozidla z premávky na pozemných komunikáciách. Pri vozidlách, ktoré nepodliehajú prihláseniu do evidencie vozidiel, obvodný úrad dopravy odníme technické osvedčenie vozidla.
(3)
Obvodný úrad dopravy zasiela v elektronickej forme orgánu Policajného zboru údaje o vozidlách trvalo vyradených z premávky na pozemných komunikáciách a jedno vyhotovenie právoplatného rozhodnutia o trvalom vyradení vozidla na vyradenie vozidla z evidencie; to neplatí, ak ide o vozidlo, ktoré nie je prihlásené v evidencii vozidiel.
(4)
Prevádzkovateľ vozidla, ktoré je prihlásené v evidencii vozidiel a obvodný úrad dopravy vydal rozhodnutie o trvalom vyradení vozidla z premávky na pozemných komunikáciách, je povinný do 15 dní od nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o trvalom vyradení vozidla na orgáne Policajného zboru odovzdať osvedčenie o evidencii a tabuľky s evidenčným číslom.
(5)
Vozidlo, ktoré bolo na základe rozhodnutia obvodného úradu dopravy trvalo vyradené z premávky na pozemných komunikáciách podľa odseku 2, dňom nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o jeho vyradení stráca udelené typové schválenie, typové schválenie ES, uznanie typového schválenia ES alebo schválenie jednotlivého vozidla.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 13c znie:
„13c)
§ 52 ods. 1 písm. k) zákona č. 223/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.
35.
V § 25 ods. 2 sa vypúšťa tretia veta.
36.
V § 27 odsek 2 znie:
„(2)
Požiadavka finančnej spoľahlivosti na vykonávanie činnosti technickej služby podľa § 25 ods. 1 písm. a) až d) je splnená preukázaním čistého obchodného imania účtovnej jednotky najmenej vo výške 100 000 eur a na vykonávanie technickej služby podľa § 25 ods. 1 písm. e) preukázaním čistého obchodného imania účtovnej jednotky najmenej vo výške 50 000 eur.“.
37.
V § 34 ods. 4 sa vypúšťa písmeno d).
38.
V § 38 ods. 4 sa vypúšťa písmeno b).
Doterajšie písmená c) až g) sa označujú ako písmená b) až f).
39.
V § 38 ods. 4 písmeno b) znie:
„b)
stanovisko príslušného stavebného úradu k vhodnosti umiestnenia stavby stanice technickej kontroly a k jej súladu s územným plánom,“.
40.
V § 38 ods. 5 sa slová „písm. d) až g)“ nahrádzajú slovami „písm. c) až f)“.
41.
V 38 ods. 7 sa slová „3 000 000 Sk“ nahrádzajú slovami „100 000 eur“.
42.
V § 44 ods. 3 písmeno i) znie:
„i)
kontrolný technik vykonal technickú kontrolu bez pristaveného vozidla alebo mimo ustanovených priestorov,“.
43.
V § 48 ods. 2 a 3 sa slová „N3, O4, T a R“ nahrádzajú slovami „N3, O4, T, C, R, PS a LS“.
44.
V § 50 ods. 1 prvej vete sa na konci pripájajú tieto slová: „a opätovne schvaľované vozidlo podľa § 16d“.
45.
V § 55 ods. 3 sa slovo „staníc“ nahrádza slovom „pracovísk“.
46.
V § 56 ods. 4 sa vypúšťa písmeno b).
Doterajšie písmená c) až g) sa označujú ako písmená b) až f).
47.
V § 56 ods. 4 písmeno b) znie:
„b)
stanovisko príslušného stavebného úradu k vhodnosti umiestnenia stavby pracoviska emisnej kontroly a k jej súladu s územným plánom,“.
48.
V § 56 ods. 5 sa slová „písm. d), e), f) a g)“ nahrádzajú slovami „písm. c) až f)“.
49.
V § 56 ods. 7 a § 73 ods. 7 sa slová „1 500 000 Sk“ nahrádzajú slovami „50 000 eur“.
50.
V § 56 ods. 12 sa slovo „technických“ nahrádza slovom „emisných“ a za slovom „ministerstvu“ sa vypúšťa slovo „vozidiel“.
51.
V § 57 ods. 1 písm. f) sa slovo „mobilnej“ nahrádza slovom „emisnej“.
52.
V § 62 ods. 3 písmeno i) znie:
„i)
technik emisnej kontroly vykonal emisnú kontrolu bez pristaveného vozidla alebo mimo ustanovených priestorov,“.
53.
V § 66 ods. 2 sa slová „kategórie N3 a T“ nahrádzajú slovami „kategórie N3, T a C“.
54.
V § 68 ods. 1 prvej vete sa na konci pripájajú tieto slová: „a opätovne schvaľované vozidlo podľa § 16d“.
55.
V § 70 ods. 4 sa slovo „technickej“ nahrádza slovom „emisnej“.
56.
V § 72 ods. 1 sa na konci bodka nahrádza čiarkou a pripájajú sa tieto slová: „umiestňovanie a upevňovanie náhradných identifikačných čísiel vozidla VIN pridelených jednotlivému vozidlu a umiestňovanie a upevňovanie identifikačných čísiel vozidla VIN jednotlivo vyrobených vozidiel.“.
57.
V § 72 ods. 2 prvá veta znie:
„(2)
Pracoviská kontroly originality sa členia na jednotlivé typy podľa rozmerov priestorov a kategórie vozidiel, na ktorých sa vykonávajú kontroly originality a podľa toho, či môžu umiestňovať a upevňovať náhradné identifikačné čísla vozidla VIN jednotlivým vozidlám a identifikačné čísla vozidla VIN jednotlivo vyrobeným vozidlám.“.
58.
V § 73 ods. 4 sa vypúšťa písmeno b).
Doterajšie písmená c) až g) sa označujú ako písmená b) až f).
59.
V § 73 ods. 4 písmeno b) znie:
„b)
stanovisko príslušného stavebného úradu k vhodnosti umiestnenia stavby pracoviska kontroly originality k jej súladu s územným plánom,“.
60.
V § 73 ods. 5 sa slová „písm. d), e), f) a g)“ nahrádzajú slovami „písm. c) až f)“.
61.
V § 79 ods. 3 písmeno k) znie:
„k)
technik kontroly originality vykonal kontrolu originality bez pristaveného vozidla alebo mimo ustanovených priestorov,“.
62.
V § 83 ods. 2 sa slová „kategórie N3, O4, T a R“ nahrádzajú slovami „kategórie N3, O4, T, C, R, PS a LS“.
63.
V § 83 ods. 3 sa slová „technickej kontroly“ nahrádzajú slovami „kontroly originality“ a slová „kategórie vozidiel N3, O4, T a R“ sa nahrádzajú slovami „kategórie vozidiel N3, O4, T, C, R, PS a LS“.
64.
Za § 85 sa vkladajú § 85a a 85b, ktoré vrátane nadpisov znejú:
㤠85a
Umiestňovanie a upevňovanie náhradného identifikačného čísla vozidla VIN prideleného jednotlivému vozidlu alebo identifikačného čísla vozidla VIN jednotlivo vyrobeného vozidla
(1)
Umiestňovanie a upevňovanie náhradného identifikačného čísla vozidla VIN prideleného jednotlivému vozidlu alebo identifikačného čísla vozidla VIN jednotlivo vyrobeného vozidla (ďalej len „umiestňovanie a upevňovanie identifikačného čísla vozidla VIN”) sa vykonáva v stacionárnom pracovisku kontroly originality alebo v mobilnom pracovisku kontroly originality podľa metodík schválených a vydaných ministerstvom.
(2)
Umiestňovanie a upevňovanie identifikačného čísla vozidla VIN v mobilnom pracovisku kontroly originality možno vykonávať pre vozidlá kategórie N3, O4, T, C, R a PS podľa metodík schválených a vydaných ministerstvom. Túto činnosť môžu vykonávať len oprávnené osoby kontroly originality, ktoré majú vydané oprávnenie na vykonávanie kontroly originality pre kategórie vozidiel N3, O4, T, C, R a PS, a to po predchádzajúcom písomnom súhlase príslušného obvodného úradu dopravy.
(3)
Umiestňovanie a upevňovanie identifikačného čísla vozidla VIN sa vykonáva na náklady prevádzkovateľa vozidla alebo výrobcu jednotlivého vozidla na jeho žiadosť v prípadoch podľa tohto zákona.
(4)
Pred začatím umiestňovania a upevňovania identifikačného čísla vozidla VIN musí prevádzkovateľ vozidla, vodič vozidla alebo výrobca jednotlivého vozidla predložiť doklady v rozsahu ustanovenom všeobecne záväzným právnym predpisom vydaným na vykonanie tohto zákona. Technik kontroly originality nesmie umiestniť a upevniť identifikačné číslo vozidla VIN bez predloženia ustanovených dokladov.
(5)
Umiestňovanie a upevňovanie identifikačného čísla vozidla VIN možno vykonať na pracovisku kontroly originality príslušnom podľa typu pracoviska a kategórie vozidla podľa voľby prevádzkovateľa vozidla alebo výrobcu jednotlivého vozidla.
(6)
Počas umiestňovania a upevňovania identifikačného čísla vozidla VIN sa môže prítomný prevádzkovateľ vozidla, vodič vozidla alebo výrobca jednotlivého vozidla zdržiavať len v priestoroch určených pre zákazníka. Na výzvu poverenej osoby vykonávajúcej štátny odborný dozor je prevádzkovateľ vozidla, vodič vozidla alebo výrobca jednotlivého vozidla povinný bezplatne poskytnúť vozidlo, ktoré sa nachádza na pracovisku kontroly originality alebo v priestoroch pracoviska, na vykonanie štátneho odborného dozoru. Oprávnená osoba kontroly originality je povinná umožniť na vlastné náklady vykonanie štátneho odborného dozoru.
(7)
Na umiestňovanie a upevňovanie identifikačného čísla vozidla VIN možno používať len prístroje, ktorých vhodnosť bola schválená ministerstvom.
(8)
Metodiky obsahujúce metódy a upravujúce spôsob vykonávania umiestňovania a upevňovania identifikačného čísla vozidla VIN a spôsob používania prístrojov podľa odseku 7 uverejňuje ministerstvo vo svojom vestníku.
(9)
Podrobnosti o postupe pri schvaľovaní vhodnosti prístrojov používaných na umiestňovanie a upevňovanie identifikačného čísla vozidla VIN ustanoví všeobecne záväzný právny predpis.
§ 85b
Doklad o umiestnení a upevnení identifikačného čísla vozidla VIN
(1)
Dokladom o umiestnení a upevnení identifikačného čísla vozidla VIN je protokol o umiestnení a upevnení náhradného identifikačného čísla vozidla VIN alebo protokol o umiestnení a upevnení identifikačného čísla vozidla VIN.
(2)
Spôsob vyznačovania umiestnenia a upevnenia identifikačného čísla vozidla VIN do dokladov podľa odseku 1, vzor protokolu o umiestnení a upevnení náhradného identifikačného čísla vozidla VIN a vzor protokolu o umiestnení a upevnení identifikačného čísla vozidla VIN ustanoví všeobecne záväzný právny predpis.“.
65.
V § 87 ods. 4 sa vypúšťa písmeno c).
Doterajšie písmená d) až h) sa označujú ako písmená c) až g).
66.
V § 87 ods. 4 písmeno c) znie:
„c)
stanovisko príslušného stavebného úradu k vhodnosti umiestnenia stavby pracoviska montáže plynových zariadení k jej súladu s územným plánom,“.
67.
V § 87 ods. 5 sa slová „písm. e), f), g) a h)“ nahrádzajú slovami „písm. d) až g)“.
68.
V § 87 ods. 7 sa slová „1 500 000 Sk“ nahrádzajú slovami „25 000 eur“.
69.
V § 87 ods. 8 sa za slová „úmyselný trestný čin“ vkladajú slová „podvodu alebo pozmeňovania verejnej listiny“.
70.
V § 99 písmeno o) znie:
o)
vystupuje aj ako štátny dopravný úrad a plní funkcie typového schvaľovacieho úradu [§ 2 písm. f)], v ktorých rámci
1.
rozhoduje o udelení, zmene alebo zrušení osvedčení výrobcov alebo zástupcov výrobcu podľa § 4 a vedie ich evidenciu,
2.
rozhoduje o udelení, zmene, rozšírení alebo zrušení osvedčení o typovom schválení alebo typovom schválení ES vozidiel, systémov, komponentov alebo samostatných technických jednotiek a vedie ich evidenciu podľa tohto zákona a osobitných predpisov,34a)
3.
rozhoduje o udelení, zmene, rozšírení alebo zrušení správ o homologizácii typu systémov, komponentov alebo samostatných technických jednotiek a vedie ich evidenciu podľa tohto zákona a osobitných predpisov,34a)
4.
rozhoduje o uznaní typového schválenia ES vozidiel udelených inými členskými štátmi a vedie ich evidenciu podľa tohto zákona a osobitných predpisov,34a)
5.
udeľuje značku typového schválenia ES a značku typového schválenia pre typ vozidiel, systémov, komponentov alebo samostatných technických jednotiek a homologizačnú značku pre typ systémov, komponentov alebo samostatných technických jednotiek a vedie ich evidenciu podľa tohto zákona a osobitných predpisov,34a)
6.
povoľuje a schvaľuje hromadné prestavby typu vozidiel a vedie ich evidenciu,
7.
rozhoduje o vykonaní ďalších testov a kontrol súvisiacich so schválením typu vozidiel, systémov, komponentov alebo samostatných technických jednotiek alebo s hromadnou prestavbou typu vozidiel podľa tohto zákona a osobitných predpisov,34a)
8.
rozhoduje o udelení, zmene alebo rozšírení typového schválenia, typového schválenia ES alebo uznaní zhody spaľovacích motorov inštalovaných v necestných strojoch, udeľuje značku typového schválenia ES a vedie ich evidenciu podľa osobitného predpisu,34b)
9.
vykonáva pôsobnosť súvisiacu so zabezpečením zhody výroby vozidiel, systémov, komponentov alebo samostatných technických jednotiek podľa osobitných predpisov,34a)
10.
rozhoduje o udelení predbežného typového schválenia typu vozidiel, na ktoré sa vzťahujú výnimky pre nové technológie alebo koncepcie a rozhoduje o uznaní predbežného typového schválenia, udeleného typovým schvaľovacím úradom iného členského štátu, na území Slovenskej republiky podľa osobitných predpisov, 34a)
11.
rozhoduje o výnimkách pre vozidlá vyrábané v malej sérii, vozidlá končiacich sérií, pri nezhode vozidiel, systémov, komponentov alebo samostatných technických jednotiek podľa osobitných predpisov;34a) identifikačné čísla vozidla VIN nových vozidiel končiacich sérií elektronicky zasiela orgánu Policajného zboru,
12.
rozhoduje o uznaní typového schválenia vozidiel vyrobených v malej sérii, udeleného typovým schvaľovacím úradom iného členského štátu, na území Slovenskej republiky podľa osobitných predpisov,34a)
13.
schvaľuje časti alebo vybavenie, ktoré môžu predstavovať vážne nebezpečenstvo pre správne fungovanie systémov dôležitých pre bezpečnosť vozidiel podľa osobitného predpisu,34c)
14.
schvaľuje a prijíma opatrenia súvisiace so stiahnutím vozidiel už predaných, zaevidovaných alebo uvedených do prevádzky v premávke na pozemných komunikáciách podľa osobitného predpisu,34c)
15.
prijíma opatrenia, ak zistí nezhodu vozidiel, systémov, komponentov alebo samostatných technických jednotiek so schváleným typom podľa tohto zákona a osobitných predpisov,34a)
16.
povoľuje výnimky podľa § 111,
17.
môže pôsobiť ako technická služba pre činnosti podľa osobitného predpisu,34c)
18.
plní informačné povinnosti vo vzťahu k Európskej komisii a typovým schvaľovacím orgánom ostatných členských štátov v rozsahu a lehotách ustanovených osobitnými predpismi, 34a)
19.
vykonáva štátny odborný dozor nad hromadnou výrobou a hromadným dovozom typu vozidiel, typu systémov, komponentov alebo samostatných technických jednotiek a nad hromadnou prestavbou typu vozidiel,
20.
na účely rozhodovania o schválení typu vozidiel, typu systémov, komponentov alebo samostatných technických jednotiek a rozhodovania o schválení jednotlivo vyrobených alebo dovezených vozidiel, jednotlivo vyrobených alebo dovezených systémov, komponentov alebo samostatných technických jednotiek uverejňuje na internetovej stránke ministerstva informačný dokument,
21.
zabezpečuje výrobu, distribúciu a evidenciu vyrobených osvedčení o evidencii a technických osvedčení vozidla a pred začatím výroby schvaľuje ich vzorové výtlačky; vyhlasuje za neplatné odcudzené alebo stratené tlačivá osvedčení o evidencii a technických osvedčení vozidla,
22.
nariaďuje hromadnú výmenu osvedčení o evidencii a technických osvedčení vozidiel,
23.
rozhoduje o pridelení náhradného identifikačného čísla vozidla VIN.“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 34a až 34c znejú:
„34a)
Napríklad nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 71/2006 Z. z., nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 335/2006 Z. z., nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 140/2009 Z. z.
34b)
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 370/2006 Z. z. o opatreniach na zníženie emisií zo spaľovacích motorov inštalovaných v necestných strojoch v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 155/2007 Z. z.
34c)
Napríklad nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 140/2009 Z. z.“.
71.
V § 99 písmeno p) znie:
„p)
vydáva metodiku upravujúcu postup prideľovania náhradného identifikačného čísla vozidla VIN a jeho štruktúru, metódy upravujúce spôsob umiestňovania a upevňovania náhradného identifikačného čísla vozidla VIN prideleného jednotlivému vozidlu alebo identifikačného čísla vozidla VIN jednotlivo vyrobeného vozidla a uverejňuje ju vo vestníku ministerstva,“.
72.
V § 99 písm. v) sa za slovo „orgánoch“ vkladajú slová „Európskej hospodárskej komisie,“.
73.
V § 101 písmená c) a d) znejú:
„c)
vystupuje ako schvaľovací úrad [§ 2 písm. g)] a plní jeho funkcie, v ktorých rámci
1.
povoľuje výrobu jednotlivo vyrobeného vozidla a povoľuje prestavbu jednotlivého vozidla a vedie ich evidenciu; postupuje pritom podľa tohto zákona a osobitných predpisov,34b)
2.
schvaľuje jednotlivo vyrobené, dovezené alebo prestavané vozidlá, schvaľuje jednotlivo vyrobené alebo dovezené systémy, komponenty alebo samostatné technické jednotky a vedie ich evidenciu,
3.
vydáva osvedčenia o evidencii a technické osvedčenia vozidiel v rozsahu ustanovenom týmto zákonom a o ich vydaní vedie evidenciu,
4.
vykonáva zápisy schválených systémov a samostatných technických jednotiek do osvedčenia o evidencii a technického osvedčenia vozidla v rozsahu ustanovenom týmto zákonom a osobitnými predpismi, vykonáva zmeny v osvedčení o evidencii okrem základných údajov o evidencii vozidla a farby vozidla a vykonáva zmeny v technickom osvedčení vozidla a vedie ich evidenciu,
5.
opätovne schvaľuje vozidlá podľa § 16d a vedie ich evidenciu,
d)
rozhoduje o dočasnom vyradení alebo trvalom vyradení vozidiel z premávky na pozemných komunikáciách a o ich opätovnom uvedení do premávky podľa § 24 až 24b a vedie ich evidenciu,“.
74.
V § 107 ods. 1 a 8 sa slová „2 000 Sk“ nahrádzajú slovami „66,38 eura“.
75.
V § 107 ods. 1 písm. a) sa slová „§ 18 ods. 14“ nahrádzajú slovami „§ 18 ods. 17“.
76.
V § 107 ods. 2 a 9 sa slová „5 000 Sk“ nahrádzajú slovami „165,96 eura“.
77.
V § 107 ods. 2 písm. a) sa slová „§ 14 ods. 14“ nahrádzajú slovami „§ 14 ods. 19“.
78.
V § 107 ods. 2 písm. b) sa slová „§ 20 ods. 7“ nahrádzajú slovami „§ 20 ods. 12“.
79.
V § 107 ods. 3 sa slová „10 000 Sk“ nahrádzajú slovami „331,93 eura“, bodka na konci sa nahrádza čiarkou a pripájajú sa tieto slová: „§ 24a ods. 6, § 24b ods. 4.“.
80.
V § 107 ods. 4 sa slová „20 000 Sk“ nahrádzajú slovami „663,87 eura“.
81.
V § 107 ods. 5 a 10 sa slová „50 000 Sk“ nahrádzajú slovami „1 659,69 eura“.
82.
V § 107 ods. 6 a 7 sa slová „100 000 Sk“ nahrádzajú slovami „3 319,39 eura“.
83.
V § 107 ods. 9 písm. b) sa slová „§ 18 ods. 13 písm. a), b) alebo c), § 18 ods. 16“ nahrádzajú slovami „§ 18 ods. 16 písm. a), b) alebo c), § 18 ods. 19“.
84.
V § 107 ods. 11 úvodnej vete sa slová „100 000 Sk“ nahrádzajú slovami „3 319,39 eura“.
85.
V § 107 ods. 11 písm. b) a § 107 ods. 12 sa slová „§ 18 ods. 10 a 17“ nahrádzajú slovami „§ 18 ods. 13 a 20“.
86.
V § 107 ods. 12 sa slová „200 000 Sk“ nahrádzajú slovami „6 638,78 eura“.
87.
V § 107 ods. 13 sa slová „300 000 Sk“ nahrádzajú slovami „9 958,17 eura“.
88.
V § 107 ods. 14 sa slová „500 000 Sk“ nahrádzajú slovami „16 596,95 eura“.
89.
V § 107 ods. 15 sa slová „500 000 Sk“ nahrádzajú slovami „od 9 958,17 eura do 16 596,95 eura“.
90.
V § 107 ods. 16 sa číslo „14“ nahrádza číslom „15“.
91.
V § 109 ods. 2 písm. b) sa slová „dvanásteho bodu a písm. p)“ nahrádzajú slovami „šestnásteho a dvadsiateho prvého bodu“.
92.
V poznámke pod čiarou k odkazu 40a sa na konci bodka nahrádza čiarkou a pripájajú sa tieto slová: „článok 13 ods. 2 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady č. 78/2009 zo 14. januára 2009 o typovom schvaľovaní motorových vozidiel s ohľadom na ochranu chodcov a iných zraniteľných účastníkov cestnej premávky, o zmene a doplnení smernice 2007/46/ES a o zrušení smerníc 2003/102/ES a 2005/66/ES (Ú. v. EÚ L 35, 4. 2. 2009), článok 15 ods. 2 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady č. 79/2009 zo 14. januára 2009 o typovom schvaľovaní motorových vozidiel na vodíkový pohon, ktorým sa mení a dopĺňa smernica 2007/46/ES (Ú. v. EÚ L 35, 4. 2. 2009).“.
93.
V § 111 prvej vete sa slovo „ministerstvo“ nahrádza slovami „štátny dopravný úrad“ a slová „§ 5 až 7, 14 až 16, § 16a, 16b, 18 až 20” sa nahrádzajú slovami „§ 5 až 8, 14 až 16b, 18 až 20 a 22”.
94.
Doterajší text § 111 sa označuje ako odsek 1 a dopĺňa sa odsekom 2, ktorý znie:
„(2)
Pri vozidlách už prevádzkovaných v premávke na pozemných komunikáciách sa k žiadosti o povolenie výnimky musí doložiť odborný posudok o kontrole originality nie starší ako 15 dní a protokol o technickej kontrole vozidla nie starší ako 15 dní, ak vozidlo takejto kontrole podlieha.“.
95.
V § 112 ods. 2 sa slová „§ 18 ods. 12, 14 a 15“ nahrádzajú slovami „§ 18 ods. 15, 17 a 18“.
96.
Za § 112a sa vkladajú § 112b až 112d, ktoré vrátane nadpisu znejú:
„Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. septembra 2009
§ 112b
(1)
Technické osvedčenia vozidiel vydané vozidlám podľa predpisov účinných do 1. decembra 2006, zostávajú v platnosti do konca decembra 2012; ustanovenie § 112 ods. 1 sa na ne nevzťahuje.
(2)
Prevádzkovateľ vozidla, ktorý chce po 1. januári 2013 v premávke na pozemných komunikáciách prevádzkovať vozidlá kategórie L, M, N, O, T, C, R, PS a LS, ktoré majú vydané technické osvedčenie vozidla a neboli prihlásené do evidencie vozidiel, musí požiadať o vydanie osvedčenia o evidencii podľa § 23a.
(3)
Prevádzkovateľ vozidla, ktorý chce po 1. januári 2013 v premávke na pozemných komunikáciách prevádzkovať vozidlá kategórie S a PN a výmenné nadstavby, ktoré majú vydané technické osvedčenie vozidla podľa odseku 1, musí požiadať o vydanie technického osvedčenia vozidla podľa § 23a.
(4)
Základné technické opisy vozidiel vydané pred 1. septembrom 2009 podľa § 5 až 7 pri typovom schválení vozidla pre kategórie L, M, N, O, T, C, R, PS a LS na vystavenie technického osvedčenia vozidla, sa považujú za základné technické opisy vozidiel na vystavenie osvedčenia o evidencii.
§ 112c
Poverenia vydané na vykonávanie činnosti technickej služby technickej kontroly vozidiel, technickej služby emisnej kontroly motorových vozidiel, technickej služby kontroly originality vozidiel a technickej služby montáže plynových zariadení zostávajú naďalej v platnosti.
§ 112d
Konania začaté pred 1. septembrom 2009 sa dokončia podľa tohto zákona v znení účinnom od 1. septembra 2009.“.
97.
V § 113 sa vypúšťajú slová „§ 18 ods. 19, § 20 ods. 8“ a za slová „§ 85 ods. 3“ sa vkladá čiarka a slová „§ 85a ods. 9, § 85b ods. 2“.
98.
Príloha č. 2 vrátane nadpisu znie:
„Príloha č. 2 k zákonu č. 725/2004 Z. z.
ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNYCH AKTOV EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV A EURÓPSKEJ ÚNIE
1. Smernica Rady 96/96/ES z 20. decembra 1996 o aproximácii právnych predpisov členských štátov o kontrole technického stavu motorových vozidiel a ich prípojných vozidiel (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap.7/zv. 2; Ú. v. ES L 46,17. 2. 1997) v znení smernice Komisie 1999/52/ES z 26. mája 1999 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 7/zv. 4; Ú. v. ES L 142, 5. 6. 1999), smernice Komisie 2001/9/ES z 12. februára 2001 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 7/zv. 5; Ú. v. ES L 48, 17. 2. 2001), smernice Komisie 2001/11/ES zo 14. februára 2001 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 7/zv. 5; Ú. v. ES L 48, 17. 2. 2001), smernice Komisie 2003/27/ES z 3. apríla 2003 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 7/zv. 7; Ú. v. EÚ L 90, 8. 4. 2003) a nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1882/2003 z 29. septembra 2003 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 1/zv. 4; Ú. v. EÚ L 284, 31. 10. 2003).
2. Smernica Rady 1999/37/ES z 29. apríla 1999 o registračných dokumentoch pre vozidlá (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 7/zv. 4; Ú. v. ES L 138, 1. 6. 1999) v znení smernice Komisie 2003/127/ES z 23. decembra 2003 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 7/zv. 7; Ú. v. EÚ L 10, 16. 1. 2004) a smernice Rady 2006/103/ES z 20. novembra 2006 (Ú. v. EÚ L 363, 20. 12. 2006).
3. Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2000/30/ES zo 6. júna 2000 o cestnej technickej kontrole spôsobilosti úžitkových automobilov prevádzkovaných v Spoločenstve (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 7/zv. 5; Ú. v. ES L 203, 10. 8. 2000) v znení smernice Komisie 2003/26/ES z 3. apríla 2003 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 7/zv. 7; Ú. v. EÚ L 90, 8. 4. 2003).
4. Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2002/24/ES z 18. marca 2002 o typovom schválení dvoj- a trojkolesových motorových vozidiel, a ktorou sa zrušuje smernica Rady 92/61/EHS (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 13/zv. 29; Ú. v. ES L 124, 9. 5. 2002) v znení smernice Komisie 2003/77/ES z 11. augusta 2003 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 7/zv. 7; Ú. v. EÚ L 211, 21. 8. 2003), smernice Komisie 2005/30/ES z 22. apríla 2005 (Ú. v. EÚ L 106, 27. 4. 2005), smernice Rady 2006/96/ES z 20. novembra 2006 (Ú. v. EÚ L 363, 20. 12. 2006).
5. Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2003/37/ES z 26. mája 2003 o typovom schválení poľnohospodárskych alebo lesných traktorov, ich prípojných vozidiel a ťahaných vymeniteľných strojov spolu s ich systémami, komponentmi a samostatnými technickými jednotkami, a ktorou sa zrušuje smernica 74/150/EHS (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 13/zv. 31; Ú. v. EÚ L 171, 9. 7. 2003) v znení smernice Rady 2004/66/ES z 26. apríla 2004 (Ú. v. EÚ L 168, 1. 5. 2004), smernice Komisie 2005/13/ES z 21. februára 2005 (Ú. v. EÚ L 55, 1. 3. 2005), smernice Komisie 2005/67/ES z 18. októbra 2005 (Ú. v. EÚ L 273, 19. 10. 2005) a smernice Rady 2006/96/ES z 20. novembra 2006 (Ú. v. EÚ L 363, 20. 12. 2006).
6. Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2005/36/ES zo 7. septembra 2005 o uznávaní odborných kvalifikácií (Ú. v. EÚ L 255, 30. 9. 2005) v znení smernice Rady 2006/100/ES z 20. novembra 2006 (Ú. v. EÚ L 363, 20. 12. 2006).
7. Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2007/46/ES z 5. septembra 2007, ktorou sa zriaďuje rámec pre typové schválenie motorových vozidiel a ich prípojných vozidiel, systémov, komponentov a samostatných technických jednotiek určených pre tieto vozidlá (Rámcová smernica) (Ú. v. EÚ L 263, 9. 10. 2007) v znení nariadenia Komisie (ES) č. 1060/2008/ES zo 7. októbra 2008 (Ú. v. EÚ L 292, 31. 10. 2008), nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 78/2009 zo 14. januára 2009 (Ú. v. EÚ L 35, 4. 2. 2009) a nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 79/2009 zo 14. januára 2009 (Ú. v. EÚ L 35, 4. 2. 2009).“.
Čl. II
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 123/1996 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 224/1996 Z. z., zákona č. 70/1997 Z. z., zákona č. 1/1998 Z. z., zákona č. 232/1999 Z. z., zákona č. 3/2000 Z. z., zákona č. 142/2000 Z. z., zákona č. 211/2000 Z. z., zákona č. 468/2000 Z. z., zákona č. 553/2001 Z. z., zákona č. 96/2002 Z. z., zákona č. 118/2002 Z. z., zákona č. 215/2002 Z. z., zákona č. 237/2002 Z. z., zákona č. 418/2002 Z. z., zákona č. 457/2002 Z. z., zákona č. 465/2002 Z. z., zákona č. 477/2002 Z. z., zákona č. 480/2002 Z. z., zákona č. 190/2003 Z. z., zákona č. 217/2003 Z. z., zákona č. 245/2003 Z. z., zákona č. 450/2003 Z. z., zákona č. 469/2003 Z. z., zákona č. 583/2003 Z. z., zákona č. 5/2004 Z. z., zákona č. 199/2004 Z. z., zákona č. 204/2004 Z. z., zákona č. 347/2004 Z. z., zákona č. 382/2004 Z. z., zákona č. 434/2004 Z. z., zákona č. 533/2004 Z. z., zákona č. 541/2004 Z. z., zákona č. 572/2004 Z. z., zákona č. 578/2004 Z. z., zákona č. 581/2004 Z. z., zákona č. 633/2004 Z. z., zákona č. 653/2004 Z. z., zákona č. 656/2004 Z. z., zákona č. 725/2004 Z. z., zákona č. 5/2005 Z. z., zákona č. 8/2005 Z. z., zákona č. 15/2005 Z. z., zákona č. 93/2005 Z. z., zákona č. 171/2005 Z. z., zákona č. 308/2005 Z. z., zákona č. 331/2005 Z. z., zákona č. 341/2005 Z. z., zákona č. 342/2005 Z. z., zákona č. 473/2005 Z. z., zákona č. 491/2005 Z. z., zákona č. 538/2005 Z. z., zákona č. 558/2005 Z. z., zákona č. 572/2005 Z. z., zákona č. 573/2005 Z. z., zákona č. 610/2005 Z. z., zákona č. 14/2006 Z. z., zákona č. 15/2006 Z. z., zákona č. 24/2006 Z. z., zákona č. 117/2006 Z. z., zákona č. 124/2006 Z. z., zákona č. 126/2006 Z. z., zákona č. 224/2006 Z. z., zákona č. 342/2006 Z. z., zákona č. 672/2006 Z. z., zákona č. 693/2006 Z. z., zákona č. 21/2007 Z. z., zákona č. 43/2007 Z. z., zákona č. 95/2007 Z. z., zákona č. 193/2007 Z. z., zákona č. 220/2007 Z. z., zákona č. 279/2007 Z. z., zákona č. 295/2007 Z. z., zákona č. 309/2007 Z. z., zákona č. 342/2007 Z. z., zákona č. 343/2007 Z. z., zákona č. 344/2007 Z. z., zákona č. 355/2007 Z. z., zákona č. 358/2007 Z. z., zákona č. 359/2007 Z. z., zákona č. 460/2007 Z. z., zákona č. 517/2007 Z. z., zákona č. 537/2007 Z. z., zákona č. 548/2007 Z. z., zákona č. 571/2007 Z. z., zákona č. 577/2007 Z. z., zákona č. 647/2007 Z. z., zákona č. 661/2007 Z. z., zákona č. 92/2008 Z. z., zákona č. 112/2008 Z. z., zákona č. 167/2008 Z. z., zákona č. 214/2008 Z. z., zákona č. 264/2008 Z. z., zákona č. 405/2008 Z. z., zákona č. 408/2008 Z. z., zákona č. 451/2008 Z. z., zákona č. 465/2008 Z. z., zákona č. 495/2008 Z. z., zákona č. 514/2008 Z. z., zákona č. 8/2009 Z. z., zákona č. 45/2009 Z. z., zákona č. 188/2009 Z. z., zákona č. 191/2009 Z. z., zákona č. 274/2009 Z. z., zákona č. 292/2009 Z. z., zákona č. 304/2009 Z. z. a zákona č. 305/2009 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V sadzobníku správnych poplatkov v časti VI DOPRAVA položky 67 a 68 vrátane poznámok znejú:
„Položka 67
Podanie žiadosti o
a) udelenie typového schválenia (celého) vozidla
1. pre kategórie vozidiel O1, O2, Ra, Sa, PN a LS............................................................................................................................................................................................................................................... 150 eur,
2. pre kategórie vozidiel iné ako v prvom bode.................................................................................................................................................................................................................................................... 200 eur,
b) udelenie typového schválenia ES (celého) vozidla
1. pre kategórie vozidiel O1, O2.............................................................................................................................................................................................................................................................................. 200 eur,
2. pre kategórie vozidiel L1e až L7e....................................................................................................................................................................................................................................................................... 300 eur,
3. pre kategórie vozidiel iné ako v prvom a druhom bode................................................................................................................................................................................................................................. 400 eur,
c) udelenie typového schválenia ES vozidla podľa regulačného aktu alebo o udelenie homologizácie typu vozidla........................................................................................................................... 200 eur,
d) udelenie viacstupňového typového schválenia vozidla
1. pre kategórie vozidiel O1, O2, Ra, Sa, PN a LS............................................................................................................................................................................................................................................... 150 eur,
2. pre kategórie vozidiel iné ako v prvom bode.................................................................................................................................................................................................................................................... 200 eur,
e) udelenie viacstupňového typového schválenia ES vozidla
1. pre kategórie vozidiel O1, O2.............................................................................................................................................................................................................................................................................. 200 eur,
2. pre kategórie vozidiel L1e až L7e....................................................................................................................................................................................................................................................................... 300 eur,
3. pre kategórie vozidiel iné ako v prvom a druhom bode................................................................................................................................................................................................................................. 400 eur,
f) udelenie typového schválenia systému, komponentu alebo samostatnej technickej jednotky 100 eur,
g) udelenie typového schválenia ES systému, komponentu alebo samostatnej technickej jednotky podľa regulačného aktu alebo o udelenie
homologizácie typu systému, komponentu alebo samostatnej technickej jednotky ..................................................................................................................................................................................
150 eur,
h) udelenie typového schválenia pre časti a vybavenia predstavujúce vážne nebezpečenstvo................................................................................................................................................................. 150 eur,
i) rozšírenie, zmenu, revíziu prípadne predĺženie platnosti v udelenom typovom schválení.......................................................................................................................................................................   50 eur,
j) rozšírenie, zmenu, revíziu prípadne predĺženie platnosti v udelenom typovom schválení ES alebo homologizácii typu.................................................................................................................. 100 eur,
k) uznanie typového schválenia ES vozidla.......................................................................................................................................................................................................................................................... 100 eur,
l) uznanie rozšíreného typového schválenia ES vozidla.....................................................................................................................................................................................................................................   50 eur,
m) zaslanie žiadosti na Európsku komisiu o povolenie udeliť typové schválenie ES pri použití nových technológií alebo koncepcií nezlučiteľných
s jedným alebo viacerými regulačnými aktmi......................................................................................................................................................................................................................................................
200 eur,
n) povolenie hromadnej prestavby vozidla...........................................................................................................................................................................................................................................................   50 eur,
o) schválenie hromadnej prestavby typu vozidla
1. montážou plynového zariadenia.........................................................................................................................................................................................................................................................................   50 eur,
2. inou prestavbou ako v prvom bode.................................................................................................................................................................................................................................................................... 200 eur,
p) rozšírenie, zmenu, predĺženie platnosti hromadnej prestavby typu vozidla...............................................................................................................................................................................................   50 eur.
Splnomocnenie
Za podanie žiadosti o dodatočné vydanie povolenia podľa písmena n) tejto položky správny orgán vyberie poplatok do výšky päťnásobku sadzby.
Poznámka
Poplatok podľa tejto položky sa nevyberie, ak ide o zmenu z úradného príkazu, napríklad zmenu názvu ulice a podobne.
Položka 68
Podanie žiadosti o
a) povolenie výroby jednotlivého vozidla................................................................................................................................................................................................................................................................   20 eur,
b) povolenie prestavby jednotlivého vozidla..........................................................................................................................................................................................................................................................   20 eur,
c) schválenie jednotlivo vyrobeného vozidla
1. pre kategórie vozidiel O1, O2, Ra, Sa a PN...................................................................................................................................................................................................................................................... 100 eur,
2. pre kategórie vozidiel iné ako v prvom bode..................................................................................................................................................................................................................................................... 200 eur,
d) uznanie typového schválenia ES jednotlivo dovezeného vozidla................................................................................................................................................................................................................. 100 eur,
e) uznanie schválenia jednotlivo dovezeného vozidla......................................................................................................................................................................................................................................... 100 eur,
f) schválenie jednotlivo dovezeného vozidla
1. pre kategórie vozidiel O1, O2, Ra, Sa a PN...................................................................................................................................................................................................................................................... 150 eur,
2. pre kategórie vozidiel iné ako v prvom bode..................................................................................................................................................................................................................................................... 300 eur,
g) opätovné schválenie jednotlivého vozidla......................................................................................................................................................................................................................................................... 100 eur,
h) schválenie jednotlivo vyrobeného alebo jednotlivo dovezeného systému, komponentu alebo samostatnej technickej jednotky.................................................................................................   50 eur,
i) schválenie prestavby jednotlivého vozidla
1. montážou plynového zariadenia.........................................................................................................................................................................................................................................................................   50 eur,
2. inou prestavbou ako v prvom bode.................................................................................................................................................................................................................................................................... 300 eur,
j) výmenu karosérie vozidla rovnakého typu v rámci jedného typového radu vozidla, výmenu rámu vozidla rovnakého typu v rámci jedného typového radu vozidla alebo zmenu
obsaditeľnosti vozidla zväčšením počtu miest na sedenie, ak je vozidlo výrobcom vybavené úchytnými miestami sedadiel a kotevnými miestami bezpečnostných pásov..........................
  20 eur,
k) povolenie, schválenie alebo uznanie podľa písmen a) až j) pre fyzické osoby s ťažkým zdravotným postihnutím, ktorým sa poskytol peňažný príspevok na kúpu osobného
motorového vozidla alebo peňažný príspevok na úpravu osobného motorového vozidla podľa osobitného zákona20a)....................................................................................................................
  2 eurá.
Splnomocnenie
Za podanie žiadosti o dodatočné vydanie povolenia podľa písmen a) a b) tejto položky správny orgán vyberie poplatok do výšky päťnásobku sadzby.
Poznámka
Ak žiadateľ jednou žiadosťou podľa písmen c) a h) tejto položky požaduje viac schválení, poplatky sa sčítavajú.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 20a znie:
„20a)
Zákon č. 447/2008 Z. z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 8/2009 Z. z.“.
2.
V sadzobníku správnych poplatkov v časti VI DOPRAVA sa za položku 68 vkladá položka 68a, ktorá znie:
„Položka 68a
a) Vydanie osvedčenia o evidencii alebo technického osvedčenia vozidla správnym orgánom...........................................................................................................................   5 eur
b) Vydanie osvedčenia o evidencii alebo technického osvedčenia vozidla správnym orgánom ako náhrada za zničené, stratené, odcudzené alebo poškodené
osvedčenie o evidencii alebo technické osvedčenie vozidla........................................................................................................................................................................................
20 eur
c) Vydanie osvedčenia o evidencii alebo technického osvedčenia vozidla správnym orgánom ako náhrada za zničené, stratené, odcudzené alebo poškodené 
osvedčenie o evidencii alebo technické osvedčenie vozidla, opakovane v priebehu dvoch po sebe nasledujúcich rokov.............................................................................
40 eur
d) Vykonanie zmeny alebo zmien v osvedčení o evidencii alebo v technickom osvedčení vozidla.......................................................................................................................   5 eur
e) Podanie žiadosti výrobcu alebo zástupcu výrobcu o vydanie súhlasu na vydanie duplikátu osvedčenia o evidencii alebo technického osvedčenia vozidla.............   5 eur.“.
3.
V sadzobníku správnych poplatkov v časti VI DOPRAVA sa vypúšťa položka 69.
4.
V sadzobníku správnych poplatkov v časti VI DOPRAVA položke 69a v poznámke pod čiarou k odkazu 21a sa citácia „§ 11 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 135/2006 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o typovom schválení ES motorových vozidiel a ich prípojných vozidiel” nahrádza citáciou „§ 30 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 140/2009 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o typovom schvaľovaní motorových vozidiel a ich prípojných vozidiel, systémov, komponentov a samostatných technických jednotiek určených pre tieto vozidlá“.
5.
V sadzobníku správnych poplatkov v časti VI DOPRAVA položka 72 vrátane poznámky znie:
„Položka 72
Podanie žiadosti o
a) udelenie osvedčenia výrobcu22)........................................................................................................................................................ 20 eur,
b) udelenie osvedčenia zástupcu výrobcu22)...................................................................................................................................... 30 eur,
c) zmenu údajov v osvedčeniach výrobcu alebo o predĺženie ich platnosti................................................................................... 20 eur,
d) zmenu údajov v osvedčeniach zástupcu výrobcu alebo o predĺženie ich platnosti.................................................................. 30 eur.
Poznámka
Poplatok podľa tejto položky sa nevyberie, ak ide o zmenu z úradného príkazu, napríklad zmenu názvu ulice a podobne.“.
6.
V sadzobníku správnych poplatkov v časti VI DOPRAVA sa za položku 72 vkladá položka 72a, ktorá vrátane poznámky znie:
„Položka 72a
a) Podanie žiadosti o udelenie poverenia na vykonávanie technickej služby overovania vozidiel........................................................................................................................................................................ 300 eur
b) Podanie žiadosti o zmenu v poverení na vykonávanie technickej služby overovania vozidiel............................................................................................................................................................................   50 eur
c) Podanie žiadosti o oznámenie poverenej technickej služby overovania vozidiel v orgánoch Európskej hospodárskej komisie, Európskych spoločenstiev a Európskej únie............................. 100 eur
d) Podanie žiadosti o doplnenie oznámenia poverenej technickej služby overovania vozidiel v orgánoch Európskej hospodárskej komisie, Európskych spoločenstiev a Európskej únie.........   50 eur.
Poznámka
Poplatok podľa tejto položky sa nevyberie, ak ide o zmenu z úradného príkazu, napríklad zmenu názvu ulice a podobne.“.
7.
V sadzobníku správnych poplatkov v časti VI DOPRAVA položka 73 vrátane poznámky znie:
„Položka 73
Podanie žiadosti o
a) dočasné vyradenie vozidla z premávky
1. v lehote do 1 roka.................................................................................................................................................................................................................................................     5 eur,
2. v lehote od 1 roka do 2 rokov.............................................................................................................................................................................................................................   20 eur,
3. v lehote od 2 rokov do 4 rokov...........................................................................................................................................................................................................................   35 eur,
4. v lehote od 4 rokov do 6 rokov...........................................................................................................................................................................................................................   70 eur,
5. v lehote od 6 rokov do 10 rokov......................................................................................................................................................................................................................... 170 eur,
6. v lehote nad 10 rokov.......................................................................................................................................................................................................................................... 350 eur,
b) opätovné uvedenie vozidla do prevádzky ešte pred uplynutím skončenia dočasného vyradenia vozidla z premávky.....................................................................     5 eur,
c) povolenie výnimky podľa osobitného predpisu22ac)....................................................................................................................................................................................   20 eur,
d) trvalé vyradenie vozidla z evidencie vozidiel....................................................................................................................................................................................................     5 eur,
e) pridelenie náhradného identifikačného čísla vozidla VIN............................................................................................................................................................................   20 eur.
Poznámky
1. Poplatok podľa písmen a) a b) tejto položky zahŕňa aj vydanie dokladov pri dočasnom vyradení vozidla z premávky na pozemných komunikáciách.
2. Pri predĺžení dočasného vyradenia vozidla z premávky na pozemných komunikáciách sa správny poplatok vyberie podľa písmena a), pričom za začiatok
lehoty sa počíta dátum predchádzajúceho vyradenia vozidla z premávky na pozemných komunikáciách.“.
8.
V sadzobníku správnych poplatkov v časti VI DOPRAVA v položke 76 sa vypúšťajú písmená a) a b).
Doterajšie písmená c) až h) sa označujú ako písmená a) až f).
9.
V sadzobníku správnych poplatkov v časti VI DOPRAVA v položke 76 v poznámkach sa vypúšťa prvý bod a súčasne sa zrušuje označenie druhého bodu.
10.
V sadzobníku správnych poplatkov v časti VI DOPRAVA položky 78 a 78a vrátane poznámky znejú:
„Položka 78
a) Podanie žiadosti o udelenie povolenia na zriadenie
1. stanice technickej kontroly.................................................................................................................................................................................... 200 eur,
2. pracoviska emisnej kontroly................................................................................................................................................................................. 200 eur,
3. pracoviska kontroly originality............................................................................................................................................................................... 200 eur,
4. pracoviska montáže plynových zariadení   50 eur.
b) Podanie žiadosti o udelenie oprávnenia na vykonávanie
1. technických kontrol vozidiel................................................................................................................................................................................... 200 eur,
2. emisných kontrol motorových vozidiel................................................................................................................................................................. 200 eur,
3. kontrol originality vozidiel....................................................................................................................................................................................... 200 eur,
4. montáže plynových zariadení................................................................................................................................................................................   50 eur.
c) Podanie žiadosti o zmenu údajov v udelenom oprávnení podľa písmena b).............................................................................................   50 eur.
Poznámky
1. Ak žiadateľ jednou žiadosťou podľa písmen a) a b) tejto položky požaduje viac povolení alebo oprávnení, poplatky sa sčítavajú.
2. Poplatok podľa tejto položky sa nevyberie, ak ide o zmenu z úradného príkazu, napríklad zmenu názvu ulice a podobne.
Položka 78a
a) Podanie prihlášky na vykonanie skúšky na získanie osvedčenia o odbornej spôsobilosti alebo predĺženia
platnosti osvedčenia o odbornej spôsobilosti
1. kontrolného technika................................................................................................................................................................................. 80 eur,
2. technika emisnej kontroly......................................................................................................................................................................... 80 eur,
3. technika kontroly originality...................................................................................................................................................................... 80 eur,
4. technika montáže plynových zariadení................................................................................................................................................... 80 eur.
b) Vydanie osvedčenia o odbornej spôsobilosti
1. kontrolného technika................................................................................................................................................................................. 10 eur,
2. technika emisnej kontroly......................................................................................................................................................................... 10 eur,
3. technika kontroly originality...................................................................................................................................................................... 10 eur,
4. technika montáže plynových zariadení................................................................................................................................................... 10 eur.
c) Podanie žiadosti o zmenu údajov v udelenom osvedčení o odbornej spôsobilosti podľa písmena b)................................... 10 eur.
Splnomocnenie
Pri podaní prihlášky o opakovanú skúšku podľa písmena a) sa vyberie správny poplatok vo výške 50 % príslušnej sadzby.
Poznámka
Poplatok podľa tejto položky sa nevyberie, ak ide o zmenu z úradného príkazu, napríklad zmenu názvu ulice a podobne.“.
11.
V sadzobníku správnych poplatkov v časti VI DOPRAVA sa za položku 78a vkladá položka 78b, ktorá vrátane poznámky znie:
„Položka 78b
Podanie žiadosti o
a) schválenie vhodnosti meradiel a prístrojov používaných pri technických kontrolách, emisných kontrolách a kontrolách originality....................................................................... 100 eur,
b) predĺženie platnosti v osvedčení o schválení vhodnosti meradiel a prístrojov používaných pri technických kontrolách, emisných kontrolách a kontrolách originality........... 100 eur,
c) zmenu v osvedčení o schválení vhodnosti meradiel a prístrojov používaných pri technických kontrolách, emisných kontrolách a kontrolách originality..................................   50 eur.
Poznámka
Poplatok podľa tejto položky sa nevyberie, ak ide o zmenu z úradného príkazu, napríklad zmenu názvu ulice a podobne.“.
12.
V sadzobníku správnych poplatkov v časti VI DOPRAVA položka 83 znie:
„Položka 83
a) Povolenie úplnej uzávierky diaľnice alebo rýchlostnej cesty.................................................................................................. 464,50 eura
b) Povolenie čiastočnej uzávierky diaľnice alebo rýchlostnej cesty.......................................................................................... 331,50 eura
c) Povolenie uzávierky, prípadne obchádzky ciest I. a II. triedy................................................................................................... 165,50 eura
d) Povolenie o zmenu termínu úplnej alebo čiastočnej uzávierky diaľnice alebo rýchlostnej cesty...................................   99,50 eura
e) Povolenie uzávierky, prípadne obchádzky ciest III. triedy a miestnych komunikácií..........................................................           66 eur
f) Povolenie o zmenu termínu uzávierky, prípadne obchádzky ciest I., II., III. Triedy a miestnych komunikácií..................           33 eur“.
Čl. IV
Zákon č. 639/2004 Z. z. o Národnej diaľničnej spoločnosti a o zmene a doplnení zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 664/2007 Z. z., zákona č. 86/2008 Z. z. a zákona č. 232/2008 Z. z. sa mení takto:
1.
V § 6 ods. 2 sa slová „do vlastníctva štátu“ nahrádzajú slovami „do svojho vlastníctva“.
2.
V § 6 sa vypúšťajú odseky 3 a 4.
3.
V § 13 ods. 2 sa slová „§ 2 ods. 3, § 4 ods. 1 a § 6 ods. 3“ sa nahrádzajú slovami „§ 2 ods. 3 a § 4 ods. 1“.
Čl. V
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. septembra 2009.
Ivan Gašparovič v. r.
Pavol Paška v. r.
Robert Fico v. r.