316/2009 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 30.07.2009

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

316
OZNÁMENIE
Ministerstva školstva Slovenskej republiky
Ministerstvo školstva Slovenskej republiky podľa § 92 ods. 3 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 363/2007 Z. z. vydalo
opatrenie z 22. júla 2009 č. CD-2009-24359/21301-10:071, ktorým sa ustanovuje suma maximálneho ročného školného na akademický rok 2010/2011 pre študijné programy v externej forme štúdia.
Opatrenie upravuje sumy maximálneho ročného školného na akademický rok 2010/2011 pre študijné programy v externej forme štúdia.
Opatrenie nadobúda účinnosť 1. septembra 2009.
Opatrenie je uverejnené na internetovej stránke Ministerstva školstva Slovenskej republiky.
Do opatrenia možno nazrieť na Ministerstve školstva Slovenskej republiky.