32/2009 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 15.02.2009 do 30.06.2012

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

32
NARIADENIE VLÁDY
Slovenskej republiky
z 21. januára 2009,
ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 373/2008 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na uvádzanie prípravkov na ochranu rastlín na trh
Vláda Slovenskej republiky podľa § 2 ods. 1 písm. k) zákona č. 19/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú podmienky vydávania aproximačných nariadení vlády Slovenskej republiky v znení zákona č. 207/2002 Z. z. nariaďuje:
Čl. I
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 373/2008 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na uvádzanie prípravkov na ochranu rastlín na trh sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 10 ods. 7 sa na konci pripája táto veta:
„Ak je niektoré použitie referenčného prípravku zaregistrované v tank-mix kombinácii spolu s už registrovaným prípravkom alebo iným prípravkom, môže kontrolný ústav zaregistrovať súbežný prípravok aj na takéto použitie.“.
2.
V prílohe č. 1 sa znenie riadku s poradovým číslom 151 (Kaptán) nahrádza týmto znením:
„č. 151
Kaptán
CAS číslo: 133-06-02
CIPAC číslo: 40
N-(trichlórmetyltio)
cyklohex-4-
én-1,2-dikarboximid
≥ 910
Nečistoty:
Perchlórme-tylmerkap
-tán
(R005406)
najviac
5 g/kg.
Folpet
najviac
10g/kg.
Karbón
tetrachlorid
najviac
0,1 g/kg.
1. 10. 2007 30. 9. 2017 ČASŤ A
Registrovať sa môžu len použitia ako fungicíd.
ČASŤ B
Pri posudzovaní žiadostí o registráciu prípravkov na ochranu rastlín, ktoré obsahujú kaptán, na iné použitie ako na rajčiaky kontrolný ústav a odborné pracoviská venujú osobitnú pozornosť kritériám ustanoveným v § 11 ods. 12 zákona č. 193/2005 Z. z. v znení zákona č. 295/2007 Z. z. a zabezpečia, aby pred vydaním rozhodnutia o registrácii boli poskytnuté všetky potrebné údaje a informácie.
Na vykonávanie jednotných zásad kontrolný ústav a odborné pracoviská zohľadnia závery revíznej správy o kaptáne ukončenej Stálym výborom pre potravinový reťazec a zdravie zvierat z 29. septembra 2006, a najmä jej dodatky I a II.
Pri tomto celkovom hodnotení venuje:
– úrad verejného zdravotníctva osobitnú pozornosť bezpečnosti operátorov a pracovníkov, ako aj vystaveniu spotrebiteľov účinkom daných látok prostredníctvom výživy vzhľadom na budúce preskúmanie maximálnych hladín rezíduí; vo svojom odbornom posudku uvedie používanie primeraného osobného ochranného výstroja a opatrenia na zníženie rizika na účely zníženia vystavenia účinkom uvedených látok,
– výskumný ústav osobitnú pozornosť ochrane podzemnej vody v citlivých oblastiach,
– referenčné laboratórium ochrane vtákov, cicavcov a vodných organizmov.
V prípade potreby odborné pracoviská v odborných posudkoch uvedú opatrenia na zníženie rizika, ktoré kontrolný ústav uvedie na etikete prípravku na ochranu rastlín.
Držiteľ registrácie predloží do 1. októbra 2009 Komisii ďalšie štúdie na účel potvrdenia posúdenia dlhodobého rizika pre vtáky a cicavce, ako aj toxikologického posúdenia metabolitov, ktoré môžu byť prítomné v podzemnej vode v citlivých oblastiach.“.
3.
V prílohe č. 1 sa na konci pripája tento text:
„č. 193
Flutolanil
CAS No 66332-96-5
CIPAC No 524
α,α,α-trifluoro-3′-
isopropoxy-
-otoluanilide
≥ 975 1. 3. 2009 28. 2. 2019 ČASŤ A
Registrovať sa môžu len použitia ako fungicíd.
ČASŤ B
Pri posudzovaní žiadostí o registráciu prípravkov na ochranu rastlín, ktoré obsahujú flutolanil, na iné použitia ako na ošetrenie hľúz zemiakov kontrolný ústav a odborné pracoviská venujú osobitnú pozornosť kritériám ustanoveným v § 11 ods. 12 zákona č. 193/2005 Z. z. o rastlinolekárskej starostlivosti v znení zákona č. 295/2007 Z. z. a zabezpečia, aby pred vydaním rozhodnutia o registrácii boli poskytnuté všetky potrebné údaje a informácie.
Pri uplatňovaní jednotných zásad kontrolný ústav a odborné pracoviská zohľadnia závery revíznej správy týkajúcej sa flutolanilu, finalizovanej Stálym výborom pre potravinový reťazec a zdravie zvierat 20. mája 2008, a najmä jej dodatky I a II.
Pri tomto celkovom hodnotení musí výskumný ústav venovať osobitnú pozornosť ochrane podzemných vôd, ak sa účinná látka použije v regiónoch s citlivými pôdnymi podmienkami a/alebo klimatickými podmienkami.
Odborné pracoviská v prípade potreby uvedú v odborných posudkoch opatrenia na zníženie rizika, ktoré kontrolný ústav uvedie na etikete prípravku.
č. 194
Benfluralin
CAS No 1861-40-1
CIPAC No 285
N-butyl-N-ethyl-
α,α,α-trifluoro-2,6-
dinitro-p-toluidine
≥ 960
Nečistoty:
ethyl-butyl-nitrosamine
max. 0,1 mg/kg
1. 3. 2009 28. 2. 2019 ČASŤ A
Registrovať sa môžu len použitia ako herbicíd.
ČASŤ B
Pri posudzovaní žiadostí o registráciu prípravkov na ochranu rastlín, ktoré obsahujú benfluralin, na iné použitia ako na šalát a endíviu kontrolný ústav a odborné pracoviská venujú osobitnú pozornosť kritériám ustanoveným v § 11 ods. 12 zákona č. 193/2005 Z. z. o rastlinolekárskej starostlivosti v znení zákona č. 295/2007 Z. z. a zabezpečia, aby boli pred vydaním rozhodnutia o registrácii poskytnuté všetky potrebné údaje a informácie.
Pri uplatňovaní jednotných zásad kontrolný ústav a odborné pracoviská zohľadnia závery revíznej správy týkajúcej sa benfluralinu, finalizovanej Stálym výborom pre potravinový reťazec a zdravie zvierat 20. mája 2008, a najmä jej dodatky I a II.
Pri tomto celkovom hodnotení musí venovať osobitnú pozornosť:
– úrad verejného zdravotníctva ochrane bezpečnosti operátora; v odbornom posudku predpíše používanie primeraných osobných ochranných prostriedkov a opatrenia na zníženie rizika na účely zníženia expozície, ktoré kontrolný ústav uvedie na etikete prípravku,
– úrad verejného zdravotníctva rezíduám v potravinách rastlinného a živočíšneho pôvodu a zhodnotí expozíciu spotrebiteľa prostredníctvom potravy,
– referenčné laboratórium a hydrometeorologický ústav ochrane vtákov, cicavcov, povrchových vôd a vodných organizmov; v súvislosti s týmito identifikovanými rizikami v odborných posudkoch uvedú opatrenia na zníženie rizika, ako napríklad ochranné zóny, ktoré kontrolný ústav uvedie na etikete prípravku.
Držiteľ registrácie predloží:
– ďalšie štúdie o metabolizme striedajúcich sa plodín a 
– ďalšie štúdie na účely potvrdenia rizika pre metabolit B12 a vodné organizmy.
Držiteľ registrácie poskytne tieto potvrdzujúce údaje a informácie Komisii a kontrolnému ústavu do dvoch rokov od zaradenia tejto účinnej látky.
č. 195
Fluazinam
CAS No 79622-59-6
CIPAC No 521
3-chloro-N-(3-
chloro-5-trifluoromethyl-
2-pyridyl)-
α,α,α-trifluoro-2, 6-
dinitro-p-toluidine
≥ 960
 
Nečistoty:
5-chloro-N-(3-chloro-5-trifluorome-thyl-2-pyridyl)-α,α,α-trifluoro-4,6-
dinitro-o-toluidine
nie viac ako 2 g/kg
1. 3. 2009 28. 2. 2019 ČASŤ A
Registrovať sa môžu len použitia ako fungicíd.
ČASŤ B
Pri posudzovaní žiadostí o registráciu prípravkov na ochranu rastlín, ktoré obsahujú fluazinam, na iné použitia ako na zemiaky kontrolný ústav a odborné pracoviská venujú osobitnú pozornosť kritériám ustanoveným v § 11 ods. 12 zákona č. 193/2005 Z. z. o rastlinolekárskej starostlivosti v znení zákona č. 295/2007 Z. z. a zabezpečia, aby pred vydaním rozhodnutia o registrácii boli poskytnuté všetky potrebné údaje a informácie.
Pri uplatňovaní jednotných zásad kontrolný ústav a odborné pracoviská zohľadnia závery revíznej správy týkajúcej sa fluazinamu, finalizovanej Stálym výborom pre potravinový reťazec a zdravie zvierat 20. mája 2008, a najmä jej dodatky I a II.
Pri tomto celkovom hodnotení musí venovať osobitnú pozornosť:
– úrad verejného zdravotníctva ochrane bezpečnosti operátorov a pracovníkov; v odbornom posudku predpíše používanie primeraných osobných ochranných prostriedkov a opatrenia na zníženie rizika s cieľom znížiť expozíciu, ktoré kontrolný ústav uvedie na etikete prípravku,
– úrad verejného zdravotníctva rezíduám v potravinách rastlinného a živočíšneho pôvodu a zhodnotí expozíciu spotrebiteľa prostredníctvom potravy,
– referenčné laboratórium ochrane vodných organizmov; v súvislosti s týmto identifikovaným rizikom v odbornom posudku uvedie opatrenia na zníženie rizika, ako napríklad ochranné zóny, ktoré kontrolný ústav uvedie na etikete prípravku.
Držiteľ registrácie predloží ďalšie štúdie s cieľom potvrdiť posúdenie rizika pre vodné organizmy a pôdne makroorganizmy. Držiteľ registrácie poskytne tieto potvrdzujúce údaje a informácie Komisii a kontrolnému ústavu do dvoch rokov od zaradenia tejto účinnej látky.
č. 196
Fuberidazole
CAS No 3878-19-1
CIPAC No 525
2-(2′-furyl)benzimi-dazole ≥ 970 1. 3. 2009 28. 2. 2019 ČASŤ A
Registrovať sa môžu len použitia ako fungicíd.
ČASŤ B
Pri posudzovaní žiadostí o registráciu prípravkov na ochranu rastlín, ktoré obsahujú fuberidazole, na iné použitia ako na ošetrenie osiva kontrolný ústav a odborné pracoviská venujú osobitnú pozornosť kritériám ustanoveným v § 11 ods. 12 zákona č. 193/2005 Z. z. o rastlinolekárskej starostlivosti v znení zákona č. 295/2007 Z. z. a zabezpečia, aby pred vydaním rozhodnutia o registrácii boli poskytnuté všetky potrebné údaje a informácie.
Pri uplatňovaní jednotných zásad kontrolný ústav a odborné pracoviská zohľadnia závery revíznej správy týkajúcej sa fuberidazolu, finalizovanej Stálym výborom pre potravinový reťazec a zdravie zvierat 20. mája 2008, a najmä jej dodatky I a II.
Pri tomto celkovom hodnotení musí venovať osobitnú pozornosť:
– úrad verejného zdravotníctva bezpečnosti operátorov a v odbornom posudku predpíše používanie primeraných osobných ochranných prostriedkov, ktoré kontrolný ústav uvedie na etikete prípravku,
– referenčné laboratórium dlhodobému riziku pre cicavcov a v odbornom posudku v prípade potreby uvedie opatrenia na zníženie rizika, ktoré kontrolný ústav uvedie na etikete prípravku; v tomto prípade by sa mal použiť primeraný mechanizmus, ktorým sa zabezpečí vysoký stupeň zapracovania danej látky do pôdy a minimalizuje sa riziko jej rozliatia počas aplikácie.
Odborné pracoviská v prípade potreby v odborných posudkoch uvedú primerané opatrenia na zníženie rizika, ktoré kontrolný ústav uvedie na etikete prípravku.
č. 197
Mepiquat
CAS No 15302-91-7
CIPAC No 440
1,1-dimethylpiperi-dinium chloride
(mepiquat chloride)
≥ 990 1. 3. 2009 28. 2. 2019 ČASŤ A
Registrovať sa môžu len použitia ako rastový regulátor rastlín.
ČASŤ B
Pri posudzovaní žiadostí o registráciu prípravkov na ochranu rastlín, ktoré obsahujú mepiquat, na iné použitia ako na jačmeň kontrolný ústav a odborné pracoviská venujú osobitnú pozornosť kritériám ustanoveným v § 11 ods. 12 zákona č. 193/2005 Z. z. o rastlinolekárskej starostlivosti v znení zákona č. 295/2007 Z. z. a zabezpečia, aby pred vydaním rozhodnutia o registrácii boli poskytnuté všetky potrebné údaje a informácie.
Pri uplatňovaní jednotných zásad kontrolný ústav a odborné pracoviská zohľadnia závery revíznej správy týkajúcej sa mepiquatu, finalizovanej Stálym výborom pre potravinový reťazec a zdravie zvierat 20. mája 2008, a najmä jej dodatky I a II.
Úrad verejného zdravotníctva venuje osobitnú pozornosť rezíduám v potravinách rastlinného a živočíšneho pôvodu a prehodnocuje expozíciu spotrebiteľa prostredníctvom potravy.
č. 198
Diuron
CAS číslo: 330-54-1
CIPAC číslo: 100
3-(3,4-dichlórfenyl)-
1,1-dimetylmočo-vina
930 1. 10. 2008 30. 9. 2018 ČASŤ A
Registrovať sa môžu len použitia ako herbicíd v množstvách nepresahujúcich 0,5 kg/ha (plošný priemer).
ČASŤ B
Pri uplatňovaní jednotných zásad kontrolný ústav a odborné pracoviská zohľadnia závery revíznej správy o diurone ukončenej Stálym výborom pre potravinový reťazec a zdravie zvierat 11. júla 2008, a najmä jej dodatky I a II.
Pri tomto celkovom hodnotení venuje osobitnú pozornosť:
– úrad verejného zdravotníctva bezpečnosti operátora v podmienkach, ktoré si v prípade potreby vyžadujú použitie osobných ochranných prostriedkov,
– referenčné laboratórium ochrane vodných organizmov a necieľových rastlín.
V prípade potreby odborné pracoviská vo svojich posudkoch uvedú opatrenia na zníženie rizika, ktoré kontrolný ústav uvedie na etikete prípravku.
č. 199
Bacillus thuringiensis subsp. aizawai
KMEŇ: ABTS-1857
Odber kultúr: č. SD-1372,
KMEŇ: GC-91
Odber kultúr: č. NCTC 11821
Neuplatňuje sa Žiadne relevantné nečistoty 1. 5. 2009 30. 4. 2019 ČASŤ A
Registrovať sa môžu len použitia ako insekticíd.
ČASŤ B
Pri uplatňovaní jednotných zásad kontrolný ústav a odborné pracoviská zohľadňujú závery revíznej správy o Bacillus thuringiensis subsp. aizawai ABTS-1857 (SANCO/1539/2008) a GC-91 (SANCO/1538/2008) finalizovanej Stálym výborom pre potravinový reťazec a zdravie zvierat, a najmä jej dodatky I a II.
V prípade potreby odborné pracoviská vo svojich posudkoch uvedú opatrenia na zníženie rizika, ktoré kontrolný ústav uvedie na etikete prípravku.
č. 200
Bacillus thuringiensis subsp. israeliensis
(sérotyp H-14)
KMEŇ: AM65-52
Odber kultúr: č. ATCC-1276
Neuplatňuje sa Žiadne relevantné nečistoty 1. 5. 2009 30. 4. 2019 ČASŤ A
Registrovať sa môžu len použitia ako insekticíd.
 
ČASŤ B
Pri uplatňovaní jednotných zásad kontrolný ústav a odborné pracoviská zohľadňujú závery revíznej správy o Bacillus thuringiensis subsp. israeliensis (sérotyp H-14) AM65-52 (SANCO/1540/2008) finalizovanej Stálym výborom pre potravinový reťazec a zdravie zvierat, a najmä jej dodatky I a II.
V prípade potreby odborné pracoviská vo svojich posudkoch uvedú opatrenia na zníženie rizika, ktoré kontrolný ústav uvedie na etikete prípravku.
č. 201
Bacillus thuringiensis subsp. kurstaki
KMEŇ: ABTS 351
Odber kultúr: č. ATCC
SD-1275
KMEŇ: PB 54
Odber kultúr: č. CECT 7209
KMEŇ: SA 11
Odber kultúr: č. NRRL B-30790
KMEŇ: SA 12
Odber kultúr: č. NRRL B-30791
KMEŇ: EG 2348
Odber kultúr: č. NRRL B-18208
Neuplatňuje sa Žiadne relevantné nečistoty 1. 5. 2009 30. 4. 2019 ČASŤ A
Registrovať sa môžu len použitia ako insekticíd.
ČASŤ B
Pri uplatňovaní jednotných zásad kontrolný ústav a odborné pracoviská zohľadňujú závery revíznej správy o Bacillus thuringiensis subsp. kurstaki ABTS 351 (SANCO/1541/2008), PB 54 (SANCO/1542/2008), SA 11, SA 12 a EG 2348 (SANCO/1543/2008) finalizovanej Stálym výborom pre potravinový reťazec a zdravie zvierat, a najmä jej dodatky I a II.
V prípade potreby odborné pracoviská vo svojich posudkoch uvedú opatrenia na zníženie rizika, ktoré kontrolný ústav uvedie na etikete prípravku.
č. 202
Bacillus thuringiensis subsp. tenebrionis
KMEŇ: NB 176 (TM 14 1)
Odber kultúr: č. SD-5428
Neuplatňuje sa Žiadne relevantné nečistoty 1. 5. 2009 30. 4. 2019 ČASŤ A
Registrovať sa môžu len použitia ako insekticíd.
ČASŤ B
Pri uplatňovaní jednotných zásad kontrolný ústav a odborné pracoviská zohľadňujú závery revíznej správy o Bacillus thuringiensis subsp. tenebrionis NB 176 (SANCO/1545/2008) finalizovanej Stálym výborom pre potravinový reťazec a zdravie zvierat, a najmä jej dodatky I a II. V prípade potreby odborné pracoviská vo svojich posudkoch uvedú opatrenia na zníženie rizika, ktoré kontrolný ústav uvedie na etikete prípravku.
č. 203
Beauveria bassiana
KMEŇ: ATCC 74040
Odber kultúr: č. ATCC 74040
KMEŇ: GHA
Odber kultúr: č. ATCC 74250
Neuplatňuje sa Maximálna úroveň
beauveria
5 mg/kg
1. 5. 2009 30. 4. 2019 ČASŤ A
Registrovať sa môžu len použitia ako insekticíd.
ČASŤ B
Pri uplatňovaní jednotných zásad kontrolný ústav a odborné pracoviská zohľadňujú závery revíznej správy o Beauveria bassiana ATCC 74040 (SANCO/1546/2008) a GHA (SANCO/1547/2008) finalizovanej Stálym výborom pre potravinový reťazec a zdravie zvierat, a najmä jej dodatky I a II. V prípade potreby odborné pracoviská vo svojich posudkoch uvedú opatrenia na zníženie rizika, ktoré kontrolný ústav uvedie na etikete prípravku.
č. 204
Cydia pomonella Granulovirus (CpGV)
Neuplatňuje sa Kontaminu-júce mikroorga-nizmy (Bacillus
cereus) < 1 × 106 CFU/g
1. 5. 2009 30. 4. 2019 ČASŤ A
Registrovať sa môžu len použitia ako insekticíd.
 
ČASŤ B
Pri uplatňovaní jednotných zásad kontrolný ústav a odborné pracoviská zohľadňujú závery revíznej správy o Cydia pomonella Granulovirus (CpGV) (SANCO/1548/2008) finalizovanej Stálym výborom pre potravinový reťazec a zdravie zvierat, a najmä jej dodatky I a II. V prípade potreby odborné pracoviská vo svojich posudkoch uvedú opatrenia na zníženie rizika, ktoré kontrolný ústav uvedie na etikete prípravku.
č. 205
Lecanicillium muscarium
(predtým Verticilium lecanii)
KMEŇ: Ve 6
Odber kultúr: č. CABI (=IMI) 268317,
CBS 102071, ARSEF 5128
Neuplatňuje sa Žiadne relevantné nečistoty 1. 5. 2009 30. 4. 2019 ČASŤ A
Registrovať sa môžu len použitia ako insekticíd.
 
ČASŤ B
Pri uplatňovaní jednotných zásad kontrolný ústav a odborné pracoviská zohľadňujú závery revíznej správy o Lecanicillium muscarium (predtým Verticilium lecanii) Ve 6 (SANCO/1861/2008) finalizovanej Stálym výborom pre potravinový reťazec a zdravie zvierat, a najmä jej dodatky I a II. V prípade potreby odborné pracoviská vo svojich posudkoch uvedú opatrenia na zníženie rizika, ktoré kontrolný ústav uvedie na etikete prípravku.
č. 206
Metarhizium anisopliae var. anisopliae (predtým Metarhizium anisopliae)
KMEŇ: BIPESCO 5/F52
Odber kultúr: č. M.a. 43; č. 275-86
(akronymy V275 alebo KVL 275); č. KVL
99-112 (Ma 275 alebo V 275); č. DSM
3884; č. ATCC 90448; č. ARSEF 1095
Neuplatňuje sa Žiadne relevantné nečistoty 1. 5. 2009 30. 4.
2019
ČASŤ A
Registrovať sa môžu len použitia ako insekticíd a akaricíd.
 
ČASŤ B
Pri uplatňovaní jednotných zásad kontrolný ústav a odborné pracoviská zohľadňujú závery revíznej správy o Metarhizium anisopliae var. anisopliae (predtým Metarhizium anisopliae) BIPESCO 5 a F52 (SANCO/1862/2008) finalizovanej Stálym výborom pre potravinový reťazec a zdravie zvierat, a najmä jej dodatky I a II. V prípade potreby odborné pracoviská vo svojich posudkoch uvedú opatrenia na zníženie rizika, ktoré kontrolný ústav uvedie na etikete prípravku.
č. 207
Phlebiopsis gigantea
KMEŇ: VRA 1835
Odber kultúr: č. ATCC 90304
KMEŇ: VRA 1984
Odber kultúr: č. DSM16201
KMEŇ: VRA 1985
Odber kultúr: č. DSM 16202
KMEŇ: VRA 1986
Odber kultúr: č. DSM 16203
KMEŇ: FOC PG B20/5
Odber kultúr: č. IMI 390096
KMEŇ: FOC PG SP log 6
Odber kultúr: č. IMI 390097
KMEŇ: FOC PG SP log 5
Odber kultúr: č. IMI 390098
KMEŇ: FOC PG BU 3
Odber kultúr: č. IMI 390099
KMEŇ: FOC PG BU 4
Odber kultúr: č. IMI 390100
KMEŇ: FOC PG 410.3
Odber kultúr: č. IMI 390101
KMEŇ: FOC PG97/1062/116/1.1
Odber kultúr: č. IMI 390102
KMEŇ: FOC PG B22/SP1287/3.1
Odber kultúr: č. IMI 390103
KMEŇ: FOC PG SH 1
Odber kultúr: č. IMI 390104
KMEŇ: FOC PG B22/SP1190/3.2
Odber kultúr: č. IMI 390105
Neuplatňuje sa Žiadne relevantné
nečistoty
1. 5. 2009 30. 4. 2019 ČASŤ A
Registrovať sa môžu len použitia ako fungicíd.
 
ČASŤ B
Pri uplatňovaní jednotných zásad kontrolný ústav a odborné pracoviská zohľadňujú závery revíznej správy o Phlebiopsis gigantea (SANCO/1863/2008) finalizovanej Stálym výborom pre potravinový reťazec a zdravie zvierat, a najmä jej dodatky I a II. V prípade potreby odborné pracoviská vo svojich posudkoch uvedú opatrenia na zníženie rizika, ktoré kontrolný ústav uvedie na etikete prípravku.
č. 208
Pythium oligandrum
KMEŇ: M1
Odber kultúr: č. ATCC 38472
Neuplatňuje sa Žiadne relevantné
nečistoty
1. 5. 2009 30. 4. 2019 ČASŤ A
Registrovať sa môžu len použitia ako fungicíd.
ČASŤ B
Pri uplatňovaní jednotných zásad kontrolný ústav a odborné pracoviská zohľadňujú závery revíznej správy o Pythium oligandrum M1 (SANCO/1864/2008) finalizovanej Stálym výborom pre potravinový reťazec a zdravie zvierat, a najmä jej dodatky I a II. V prípade potreby odborné pracoviská vo svojich posudkoch uvedú opatrenia na zníženie rizika, ktoré kontrolný ústav uvedie na etikete prípravku.
č. 209
Streptomyces K61 (predtým S. griseoviridis)
KMEŇ: K61
Odber kultúr: č. DSM 7206
Neuplatňuje sa Žiadne relevantné
nečistoty
1. 5. 2009 30. 4. 2019 ČASŤ A
Registrovať sa môžu len použitia ako fungicíd.
ČASŤ B
Pri uplatňovaní jednotných zásad kontrolný ústav a odborné pracoviská zohľadňujú závery revíznej správy o Streptomyces (predtým Streptomyces griseoviridis) K61 (SANCO/1865/2008) finalizovanej Stálym výborom pre potravinový reťazec a zdravie zvierat, a najmä jej dodatky I a II.
V prípade potreby odborné pracoviská vo svojich posudkoch uvedú opatrenia na zníženie rizika, ktoré kontrolný ústav uvedie na etikete prípravku.
č. 210
Trichoderma atroviride
(predtým T. harzianum)
KMEŇ: IMI 206040
Odber kultúr: č. IMI 206040,
ATCC 20476;
KMEŇ: T11
Odber kultúr: č. 
Odber kultúr španielskeho typu CECT
20498, identické s IMI 352941
Neuplatňuje sa Žiadne relevantné
nečistoty
1. 5. 2009 30. 4. 2019 ČASŤ A
Registrovať sa môžu len použitia ako fungicíd.
 
ČASŤ B
Pri uplatňovaní jednotných zásad kontrolný ústav a odborné pracoviská zohľadňujú závery revíznej správy o Trichoderma atroviride (predtým T. harzianum) IMI 206040 (SANCO/1866/2008) a T-11 (SANCO/1841/2008) finalizovanej Stálym výborom pre potravinový reťazec a zdravie zvierat, a najmä jej dodatky I a II. V prípade potreby odborné pracoviská vo svojich posudkoch uvedú opatrenia na zníženie rizika, ktoré kontrolný ústav uvedie na etikete prípravku.
č. 211
Trichoderma polysporum
KMEŇ: Trichoderma polysporum IMI
206039
Odber kultúr: č. IMI 206039, ATCC
20475
Neuplatňuje sa Žiadne relevantné
nečistoty
1. 5. 2009 30. 4. 2019 ČASŤ A
Registrovať sa môžu len použitia ako fungicíd.
ČASŤ B
Pri uplatňovaní jednotných zásad kontrolný ústav a odborné pracoviská zohľadňujú závery revíznej správy o Trichoderma polysporum IMI 206039 (SANCO/1867/2008) finalizovanej Stálym výborom pre potravinový reťazec a zdravie zvierat, a najmä jej dodatky I a II.
V prípade potreby odborné pracoviská vo svojich posudkoch uvedú opatrenia na zníženie rizika, ktoré kontrolný ústav uvedie na etikete prípravku.
č. 212
Trichoderma harzianum Rifai
KMEŇ:
Trichoderma harzianum T-22;
Odber kultúr: č. ATCC 20847
KMEŇ: Trichoderma harzianum ITEM 908;
Odber kultúr: č. CBS 118749
Neuplatňuje sa Žiadne relevantné
nečistoty
1. 5. 2009 30. 4. 2019 ČASŤ A
Registrovať sa môžu len použitia ako fungicíd.
ČASŤ B
Pri uplatňovaní jednotných zásad kontrolný ústav a odborné pracoviská zohľadňujú závery revíznej správy o Trichoderma harzianum T-22 (SANCO/1839/2008) a ITEM 908 (SANCO/1840/2008) finalizovanej Stálym výborom pre potravinový reťazec a zdravie zvierat, a najmä jej dodatky I a II.
V prípade potreby odborné pracoviská vo svojich posudkoch uvedú opatrenia na zníženie rizika, ktoré kontrolný ústav uvedie na etikete prípravku.
č. 213
Trichoderma asperellum
(predtým T. harzianum)
KMEŇ: ICC012
Odber kultúr: č. CABI CC IMI 392716
KMEŇ: Trichoderma asperellum
(predtým T. viride T25) T11
Odber kultúr: č. CECT 20178
KMEŇ: Trichoderma asperellum
(predtým T. viride TV1) TV1
Odber kultúr: č. MUCL 43093
Neuplatňuje sa Žiadne relevantné
nečistoty
1. 5. 2009 30. 4. 2019 ČASŤ A
Registrovať sa môžu len použitia ako fungicíd.
ČASŤ B
Pri uplatňovaní jednotných zásad kontrolný ústav a odborné pracoviská zohľadňujú závery revíznej správy o Trichoderma asperellum (predtým T. harzianum) ICC012 (SANCO/1842/2008) a Trichoderma asperellum (predtým T. viride T25 a TV1) T11 a TV1 (SANCO/1868/2008) finalizovanej Stálym výborom pre potravinový reťazec a zdravie zvierat, a najmä jej dodatky I a II. V prípade potreby odborné pracoviská vo svojich posudkoch uvedú opatrenia na zníženie rizika, ktoré kontrolný ústav uvedie na etikete prípravku.
č. 214
Trichoderma gamsii
(predtým T. viride)
KMEŇ:
ICC080
Odber kultúr: č. IMI CC č. 392151 CABI
Neuplatňuje sa Žiadne relevantné
nečistoty
1. 5. 2009 30. 4. 2019 ČASŤ A
Registrovať sa môžu len použitia ako fungicíd.
ČASŤ B
Pri uplatňovaní jednotných zásad kontrolný ústav a odborné pracoviská zohľadňujú závery revíznej správy o Trichoderma gamsii (SANCO/1868/2008) finalizovanej Stálym výborom pre potravinový reťazec a zdravie zvierat, a najmä jej dodatky I a II. V prípade potreby odborné pracoviská vo svojich posudkoch uvedú opatrenia na zníženie rizika, ktoré kontrolný ústav uvedie na etikete prípravku.
č. 215
Verticillium albo-atrum
(predtým Verticillium dahliae)
 
KMEŇ: Verticillium albo-
-atrum
izolát
WCS850
Odber kultúr: č. CBS 276.92
Neuplatňuje sa Žiadne relevantné
nečistoty
1. 5. 2009 30. 4. 2019 ČASŤ A
Registrovať sa môžu len použitia ako fungicíd.
ČASŤ B
Pri uplatňovaní jednotných zásad kontrolný ústav a odborné pracoviská zohľadňujú závery revíznej správy o Verticillium albo-
-atrum (predtým Verticillium dahliae) WCS850 (SANCO/1870/2008) finalizovanej Stálym výborom pre potravinový reťazec a zdravie zvierat, a najmä jej dodatky I a II.
V prípade potreby odborné pracoviská vo svojich posudkoch uvedú opatrenia na zníženie rizika, ktoré kontrolný ústav uvedie na etikete prípravku.
č. 216
Abamectin
CAS No 71751-41-2
avermectin B1a
CAS No 65195-55-3
Avermectin B1b
CAS No 65195-56-4
abamectin
CIPAC No 495
AvermectinB1a
(10E,14E,16E,22Z)-(1R,4S,5′S,6S,6′R,8R,12S,
13S,20R,21R,24S)-6′-[(S)-
sec-butyl]-21,24-dihydroxy-
5′,11.13,22-tetramethyl-2-
oxo-3.7,19-trioxatetracyclo[15.6.1.1 4,8
020,24]pentacosa-10.14,16,22-tetraene-6-
spiro-2′-(5′,6′-dihydro-2′ H-pyran)-
12-yl 2,6-dideoxy-4-
O-(2,6-dideoxy-3-O-methyl-
α-L-arabino-hexopyranosyl)-3-O-methyl-α-L-arabinohexopy-ranoside
AvermectinB1b
(10E,14E,16E,22Z)-
(1R,4S,5′S,6S,6′R,8R,12S,
13S,20R,21R,24S)-21,24-
dihydroxy-6′-isopropyl-
5′,11.13,22-tetramethyl-2-
oxo-3.7,19-trioxatetracyclo[ 15.6.1.1 4,8
020,24]pentacosa-10.14,16,22-tetraene-6-
spiro-2′-(5′,6′-dihydro-2′ H-pyran)-
12-yl 2,6-dideoxy-4-
O-(2,6-dideoxy-3-O-methyl-
α-L-arabino-hexopyranosyl)-3-O-methyl-α-L-arabinohexopy-ranoside
≥ 850 1. 5. 2009 30. 4. 2019 ČASŤ A
Registrovať sa môžu len použitia ako insekticíd, akaricíd.
ČASŤ B
Pri posudzovaní žiadostí o registráciu prípravkov na ochranu rastlín, ktoré obsahujú abamectin, na iné použitia ako na citrusy, šalát a paradajky kontrolný ústav a odborné pracoviská venujú osobitnú pozornosť kritériám ustanoveným v § 11 ods. 12 zákona č. 193/2005 Z. z. o rastlinolekárskej starostlivosti v znení zákona č. 295/2007 Z. z. a zabezpečia, aby boli pred vydaním rozhodnutia o registrácii poskytnuté všetky potrebné údaje a informácie.
Pri uplatňovaní jednotných zásad kontrolný ústav a odborné pracoviská zohľadňujú závery revíznej správy týkajúcej sa abamectinu, finalizovanej Stálym výborom pre potravinový reťazec a zdravie zvierat 11. júla 2008, a najmä jej dodatky I a II.
Pri tomto celkovom hodnotení musí venovať osobitnú pozornosť:
– úrad verejného zdravotníctva bezpečnosti operátorov a v odbornom posudku predpíše používanie primeraných osobných ochranných prostriedkov, ktoré kontrolný ústav uvedie na etikete prípravku,
– úrad verejného zdravotníctva rezíduám rastlinného pôvodu v potravinách a zhodnotí expozíciu spotrebiteľa prostredníctvom výživy,
– referenčné laboratórium a ústav včelárstva ochrane včiel, necielených článkonožcov, vtákov, cicavcov a vodných organizmov; v súvislosti s týmito identifikovanými rizikami v odborných posudkoch podľa potreby uvedú opatrenia na zníženie rizika, ako napríklad ochranné zóny, ochranné obdobia, ktoré kontrolný ústav uvedie na etikete prípravku.
Držiteľ registrácie predloží:
– ďalšie štúdie o špecifikácii,
– informácie týkajúce sa hodnotenia rizika pre vtáky a cicavce,
– informácie týkajúce sa vodných organizmov vzhľadom na hlavné metabolity v pôde,
– informácie týkajúce sa rizika pre podzemnú vodu vzhľadom na metabolit U8.
Držiteľ registrácie poskytne tieto štúdie Komisii a kontrolnému ústavu do dvoch rokov od zaradenia tejto účinnej látky.
č. 217
Epoxiconazole
CAS No 135319-73-
2 (formerly 106325-
08-0)
CIPAC No 609
(2RS, 3SR)-1-[3-(2-chlorophenyl)-
2,3-epoxy-2-(4-
fluorophenyl)
propyl]-1H-
1.2,4-triazole
≥ 920 1. 5. 2009 30. 4. 2019 ČASŤ A
Registrovať sa môžu len použitia ako fungicíd.
ČASŤ B
Pri uplatňovaní jednotných zásad sa zohľadňujú závery revíznej správy týkajúcej sa epoxiconazolu, finalizovanej Stálym výborom pre potravinový reťazec a zdravie zvierat 11. júla 2008, a najmä jej dodatky I a II.
Pri tomto celkovom hodnotení musí venovať osobitnú pozornosť:
– úrad verejného zdravotníctva bezpečnosti operátora a v odbornom posudku predpíše používanie primeraných osobných ochranných prostriedkov, ktoré kontrolný ústav uvedie na etikete prípravku,
– úrad verejného zdravotníctva expozícii spotrebiteľa metabolitmi epoxiconazolu (triazolu) prostredníctvom výživy,
– hydrometeorologický ústav možnému rozsiahlemu prenosu vzduchom,
– referenčné laboratórium riziku pre vodné organizmy, vtáky a cicavce; v prípade potreby v odbornom posudku uvedie opatrenia na zníženie rizika, ktoré kontrolný ústav uvedie na etikete prípravku.
Držiteľ registrácie do dvoch rokov od prijatia usmernení OECD o testovaní narúšania endokrinného systému alebo usmernení o testovaní schválených Spoločenstvom predloží kontrolnému ústavu a Komisii ďalšie štúdie o možnom narúšaní endokrinného systému v súvislosti s epoxiconazolom.
Držiteľ registrácie predloží kontrolnému ústavu a Komisii najneskôr do 30. júna 2009 monitorovací program na hodnotenie rozsiahleho prenosu epoxiconazolu vzduchom a súvisiacich environmentálnych rizík. Výsledky tohto monitorovania predloží vo forme monitorovacej správy kontrolnému ústavu a Komisii najneskôr do 31. decembra 2011.
Držiteľ registrácie predloží kontrolnému ústavu a Komisii najneskôr do dvoch rokov od zaradenia tejto účinnej látky informácie o rezíduách metabolitov epoxiconazolu v prvotných plodinách, v striedajúcich sa plodinách a v produktoch živočíšneho pôvodu, ako aj informácie týkajúce sa dlhodobého rizika pre bylinožravé vtáky a cicavce.
č. 218
Fenpropimorph
CAS No 67564-91-4
CIPAC No 427
(RS)-cis-4-[3-(4-tert-butylphenyl)-
2-methylpropyl]-2,6-
dimethylmor-pholine
≥ 930 1. 5. 2009 30. 4. 2019 Časť A
Registrovať sa môžu len použitia ako fungicíd.
Časť B
Pri uplatňovaní jednotných zásad kontrolný ústav a odborné pracoviská zohľadňujú závery revíznej správy týkajúcej sa fenpropimorphu, finalizovanej Stálym výborom pre potravinový reťazec a zdravie zvierat 11. júla 2008, a najmä jej dodatky I a II.
Pri tomto celkovom hodnotení musí venovať osobitnú pozornosť:
– úrad verejného zdravotníctva bezpečnosti operátorov a pracovníkov; v odbornom posudku predpíše používanie primeraných osobných ochranných prostriedkov a opatrenia na zníženie rizika s cieľom znížiť expozíciu, napríklad obmedzenie pracovnej záťaže, ktoré kontrolný ústav uvedie na etikete,
– výskumný ústav ochrane podzemných vôd, ak sa účinná látka použije v regiónoch s citlivými pôdnymi podmienkami a/alebo klimatickými podmienkami,
– referenčné laboratórium ochrane vodných organizmov; v odbornom posudku v prípade potreby uvedie opatrenia na zníženie rizika, ako sú ochranné zóny, zníženie odtoku vody a trysky na zníženie úletu, ktoré kontrolný ústav uvedie na etikete prípravku.
Držiteľ registrácie predloží ďalšie štúdie s cieľom potvrdiť mobilitu metabolitu BF-421-7 v pôde. Tieto štúdie poskytne kontrolnému ústavu a Komisii do dvoch rokov od zaradenia tejto účinnej látky.
č. 219
Fenpyroximate
CAS No 134098-61-6
CIPAC No 695
Tert-butyl (E)-alpha-(1,3-
dimethyl-5-phenoxypyrazol-4-ylmethyleneamino-oxy)-p-toluate
> 960 1. 5. 2009 30. 4. 2019 Časť A
Registrovať sa môžu len použitia ako akaricíd.
Nesmú sa registrovať tieto použitia:
– použitie na vysoké plodiny s vysokým rizikom rozprášenia postreku, napríklad použitie vzdušného rozprašovača pripojeného k traktoru a ručné aplikácie.
Časť B
Pri uplatňovaní jednotných zásad kontrolný ústav a odborné pracoviská zohľadňujú závery revíznej správy týkajúcej sa fenpyroximatu, finalizovanej Stálym výborom pre potravinový reťazec a zdravie zvierat 11. júla 2008, a najmä jej dodatky I a II.
Pri tomto celkovom hodnotení musí venovať osobitnú pozornosť:
– úrad verejného zdravotníctva bezpečnosti operátora a pracovníka a v odbornom posudku predpíše používanie primeraných osobných ochranných prostriedkov, ktoré kontrolný ústav uvedie na etikete prípravku,
– referenčné laboratórium a ústav včelárstva vplyvu na vodné organizmy a necielené článkonožce, pričom vo svojich posudkoch uvedú v prípade potreby opatrenia na zníženie rizika, ktoré kontrolný ústav uvedie na etikete prípravku.
Držiteľ registrácie predloží informácie na ďalšie riešenie:
– rizika pre vodné organizmy pochádzajúceho z metabolitov s obsahom benzylu,
– rizika biomagnifikácie vodných potravinových reťazcov.
Držiteľ registrácie poskytne tieto informácie kontrolnému ústavu a Komisii do dvoch rokov od zaradenia tejto účinnej látky.
č. 220
Tralkoxydim
CAS No 87820-88-0
CIPAC No 544
(RS)-2-[(EZ)-1-(ethoxyimino)
propyl]-3-hydroxy-5-
mesitylcyclohex-2-en-1-one
≥ 960 1. 5. 2009 30. 4. 2019 Časť A
Registrovať sa môžu len použitia ako herbicíd.
Časť B
Pri uplatňovaní jednotných zásad kontrolný ústav a odborné pracoviská zohľadňujú závery revíznej správy týkajúcej sa tralkoxydimu, finalizovanej Stálym výborom pre potravinový reťazec a zdravie zvierat 11. júla 2008, a najmä jej dodatky I a II.
Pri tomto celkovom hodnotení musí venovať osobitnú pozornosť:
– výskumný ústav ochrane podzemných vôd, najmä pred metabolitom R173642 v pôde, ak sa účinná látka použije v regiónoch s citlivými pôdnymi podmienkami a/alebo klimatickými podmienkami,
– referenčné laboratórium ochrane bylinožravých cicavcov.
Odborné pracoviská v odborných posudkoch uvedú v prípade potreby opatrenia na zníženie rizika, ktoré kontrolný ústav uvedie na etikete prípravku.
Držiteľ registrácie predloží:
– informácie, ktoré pomôžu pri riešení dlhodobého rizika pre bylinožravé cicavce, ktoré vyplýva z používania tralkoxydimu.
Držiteľ registrácie poskytne takéto informácie kontrolnému ústavu a Komisii do dvoch rokov od zaradenia tejto účinnej látky.
č. 221
Aclonifen
č. CAS: 74070-46-5
č. CIPAC: 498
2-chloro-6-nitro-3-
phenoxyaniline
≥ 970
Nečistota fenol predstavuje
toxikologic-ké riziko. Jej maximálna
hodnota je stanovená na
5 g/kg.
1. 8. 2009 31. 7. 2019 ČASŤ A
Registrovať sa môžu len použitia ako herbicíd.
ČASŤ B
Pri posudzovaní žiadostí o registráciu prípravkov na ochranu rastlín, ktoré obsahujú aclonifen, na iné použitia ako na slnečnicu kontrolný ústav a odborné pracoviská venujú osobitnú pozornosť kritériám ustanoveným v § 11 ods. 12 zákona č. 193/2005 Z. z. o rastlinolekárskej starostlivosti v znení zákona č. 295/2007 Z. z. a zabezpečia, aby pred vydaním rozhodnutia o registrácii boli poskytnuté všetky potrebné údaje a informácie.
Pri uplatňovaní jednotných zásad kontrolný ústav a odborné pracoviská zohľadnia závery revíznej správy týkajúcej sa aclonifenu, finalizovanej Stálym výborom pre potravinový reťazec a zdravie zvierat 26. septembra 2008, a najmä jej dodatky I a II.
Pri tomto celkovom hodnotení:
– musí kontrolný ústav venovať osobitnú pozornosť, aby špecifikácia technického materiálu ako komerčne vyrobeného bola potvrdená a doložená vhodnými analytickými údajmi; v spolupráci s úradom verejného zdravotníctva porovná a overí testovaný materiál použitý v dokumentoch toxicity s touto špecifikáciou technického materiálu,
– musí úrad verejného zdravotníctva venovať osobitnú pozornosť ochrane bezpečnosti operátora; v odbornom posudku predpíše používanie primeraných osobných ochranných prostriedkov a opatrenia na zníženie rizika s cieľom znížiť expozíciu, ktoré kontrolný ústav uvedie na etikete prípravku,
– musí úrad verejného zdravotníctva venovať osobitnú pozornosť rezíduám striedajúcich sa plodín a zhodnotiť expozíciu spotrebiteľov prostredníctvom výživy,
– musí referenčné laboratórium venovať osobitnú pozornosť ochrane vtákov, cicavcov, vodných organizmov a necieľových rastlín; v súvislosti s týmito identifikovanými rizikami vo svojom odbornom posudku uvedie v prípade potreby opatrenia na zníženie rizika, ako napríklad ochranné zóny, ktoré kontrolný ústav uvedie na etikete prípravku.
Držiteľ registrácie predloží ďalšie štúdie týkajúce sa rezíduí striedajúcich sa plodín a príslušné informácie s cieľom potvrdiť posúdenie rizika pre vtáky, cicavce, vodné organizmy a necieľové rastliny. Držiteľ registrácie takéto potvrdzujúce údaje a informácie poskytne Komisii a kontrolnému ústavu do dvoch rokov od zaradenia tejto účinnej látky.
č. 222
Imidacloprid
 
č. CAS: 138261-41-3
č. CIPAC: 582
(E)-1-(6-chloro-3-pyridinylme-
thyl)-N-nitroimidazoli-din-2-ylideneamine
≥ 970 1. 8. 2009 31. 7. 2019 ČASŤ A
Registrovať sa môžu len použitia ako insekticíd.
Na ochranu necieľových organizmov, najmä medonosných včiel
a vtákov, v prípade použitia na ošetrenie osiva:
– obaľovanie osiva sa vykoná iba v profesionálnych zariadeniach vybavených na ošetrenie osiva. V týchto zariadeniach sa musia použiť najlepšie dostupné techniky, aby sa vylúčila možnosť tvorby oblakov prachu počas skladovania, prepravy a aplikácie,
– použije sa primerané aplikačné zariadenie na zabezpečenie vysokého stupňa zapracovania do pôdy, minimalizácie strát a minimalizácie tvorby oblakov prachu; na etikete, náveske alebo na balení osiva ošetreného imidaclopridom musí byť uvedená informácia o jeho ošetrení touto účinnou látkou, ako aj všetky opatrenia na zníženie rizika uvedené v rozhodnutí o registrácii a na etikete prípravku na ochranu rastlín, ktorým bolo toto osivo ošetrené.
ČASŤ B
Pri posudzovaní žiadostí o registráciu prípravkov na ochranu rastlín, ktoré obsahujú imidacloprid, na iné použitia ako na rajčiaky v skleníkoch venujú kontrolný ústav a odborné pracoviská osobitnú pozornosť kritériám ustanoveným v § 11 ods. 12 zákona č. 193/2005 Z. z. o rastlinolekárskej starostlivosti v znení zákona č. 295/2007 Z. z. a zabezpečia, aby pred vydaním rozhodnutia o registrácii boli poskytnuté všetky potrebné údaje a informácie.
Pri uplatňovaní jednotných zásad kontrolný ústav a odborné pracoviská zohľadnia závery revíznej správy týkajúcej sa imidaclopridu, finalizovanej Stálym výborom pre potravinový reťazec a zdravie zvierat 26. septembra 2008, a najmä jej dodatky I a II.
Pri tomto celkovom hodnotení musia venovať osobitnú pozornosť:
– úrad verejného zdravotníctva bezpečnosti operátora a pracovníka, pričom v odbornom posudku predpíše používanie primeraných osobných ochranných prostriedkov, ktoré kontrolný ústav uvedie na etikete prípravku,
– referenčné laboratórium a ústav včelárstva vplyvu na vodné organizmy, necieľové článkonožce, dážďovky, iné pôdne makroorganizmy, pričom v odborných posudkoch uvedú v prípade potreby opatrenia na zníženie rizika, ktoré kontrolný ústav uvedie na etikete prípravku,
– ústav včelárstva ochrane medonosných včiel, najmä v prípade aplikácie postrekom, pričom v odbornom posudku uvedie v prípade potreby opatrenia na zníženie rizika, ktoré kontrolný ústav uvedie na etikete prípravku.
Držiteľ registrácie predloží:
– informácie týkajúce sa hodnotenia rizika pre operátorov a pracovníkov,
– informácie týkajúce sa hodnotenia rizika pre vtáky a cicavce.
Držiteľ registrácie poskytne takéto potvrdzujúce údaje a informácie
Komisii a kontrolnému ústavu do dvoch rokov od zaradenia tejto účinnej látky.
č. 223
Metazachlór
č. CAS: 67129-08-2
č. CIPAC: 411
2-chloro-N-(pyrazol-1-
ylmethyl)acet-2′,6′-xylidide
≥ 940
 
Toluén, nečistota vznikajúca
pri výrobe,
sa
považuje za toxikologic-ké
riziko. Jeho maximálna
hodnota je
stanovená na 0,01 %.
1. 8. 2009 31. 7. 2019 ČASŤ A
Registrovať sa môžu len použitia ako herbicíd v maximálnom množstve 1,0 kg/ha iba každý tretí rok na tom istom poli.
ČASŤ B
Pri uplatňovaní jednotných zásad kontrolný ústav a odborné pracoviská zohľadnia závery revíznej správy týkajúcej sa metazachlóru, finalizovanej Stálym výborom pre potravinový reťazec a zdravie zvierat 26. septembra 2008, a najmä jej dodatky I a II.
Pri tomto celkovom hodnotení musí venovať osobitnú pozornosť:
– úrad verejného zdravotníctva bezpečnosti operátorov a v odbornom posudku predpíše používanie primeraných osobných ochranných prostriedkov, ktoré kontrolný ústav uvedie na etikete prípravku,
– referenčné laboratórium ochrane vodných organizmov,
– výskumný ústav ochrane podzemných vôd, ak sa účinná látka použije v regiónoch s citlivými pôdnymi podmienkami a/alebo klimatickými podmienkami.
Odborné pracoviská v odborných posudkoch v prípade potreby uvedú opatrenia na zníženie rizika, ktoré kontrolný ústav uvedie na etikete prípravku, a začnú sa monitorovacie programy na overenie potenciálnej kontaminácie podzemnej vody metabolitmi 479M04, 479M08, 479M09, 479M11 a 479M12 v citlivých oblastiach.
Ak bude metazachlór klasifikovaný podľa § 23 zákona č. 163/2001 Z. z. o chemických látkach a chemických prípravkoch v znení neskorších predpisov ako látka „s obmedzenými dôkazmi o karcinogénnom účinku“, držiteľ registrácie predloží ďalšie informácie týkajúce sa relevantnosti metabolitov 479M04, 479M08, 479M09, 479M11 a 479M12 so zreteľom na rakovinu.
Držiteľ registrácie poskytne tieto informácie Komisii a kontrolnému ústavu do šiestich mesiacov od oznámenia rozhodnutia o klasifikácii tejto účinnej látky.
č. 224
Kyselina octová (Acetic acid)
č. CAS: 64-19-7
č. CIPAC: nepridelené
Kyselina octová ≥ 980 1. 9. 2009 31. 8.
2019
ČASŤ A
Registrovať sa môžu len použitia ako herbicíd.
 
ČASŤ B
Pri uplatňovaní jednotných zásad kontrolný ústav a odborné pracoviská zohľadňujú závery revíznej správy o kyseline octovej (SANCO/2602/2008) finalizovanej Stálym výborom pre potravinový reťazec a zdravie zvierat, a najmä jej dodatky I a II.
Odborné pracoviská v odbornom posudku v prípade potreby uvedú opatrenia na zníženie rizika, ktoré kontrolný ústav uvedie na etikete prípravku.
č. 225
Síran hlinito-amónny (Aluminium ammonium sulphate)
č. CAS: 7784-26-1
č. CIPAC: nepridelené
Síran hlinito-
-amónny
≥ 960 1. 9. 2009 31. 8.
2019
ČASŤ A
Registrovať sa môžu len použitia ako repelent.
ČASŤ B
Pri uplatňovaní jednotných zásad kontrolný ústav a odborné pracoviská zohľadňujú závery revíznej správy o sírane hlinito-
-amónnom (SANCO/2985/2008) finali­zovanej Stálym výborom pre potravinový reťazec a zdravie zvierat, a najmä jej dodatky I a II.
Odborné pracoviská v odbornom posudku v prípade potreby uvedú opatrenia na zníženie rizika, ktoré kontrolný ústav uvedie na etikete prípravku.
č. 226
Kremičitan hlinitý (Aluminium silicate)
č. CAS: 1332-58-7
č. CIPAC: nepridelené
Nie je k dispozícii. Chemický názov: kaolín ≥ 999,8 1. 9. 2009 31. 8.
2019
ČASŤ A
Registrovať sa môžu len použitia ako repelent.
 
ČASŤ B
Pri uplatňovaní jednotných zásad kontrolný ústav a odborné pracoviská zohľadňujú závery revíznej správy o kremičitane hlinitom (SANCO/2603/2008) finalizo­vanej Stálym výborom pre potravinový reťazec a zdravie zvierat, a najmä jej dodatky I a II.
Odborné pracoviská v odbornom posudku v prípade potreby uvedú opatrenia na zníženie rizika, ktoré kontrolný ústav uvedie na etikete prípravku.
č. 227
Octan amónny (Ammonium acetate)
č. CAS: 631-61-8
č. CIPAC: nepridelené
Octan amónny ≥ 970
 
Relevantná nečistota: ťažké kovy, ako je napr. olovo (Pb), najviac 10 ppm
1. 9. 2009 31. 8.
2019
ČASŤ A
Registrovať sa môžu len použitia ako atraktant.
 
ČASŤ B
Pri uplatňovaní jednotných zásad kontrolný ústav a odborné pracoviská zohľadňujú závery revíznej správy o octane amónnom (SANCO/2986/2008) finalizovanej Stálym výborom pre potravinový reťazec a zdravie zvierat, a najmä jej dodatky I a II.
Odborné pracoviská v odbornom posudku v prípade potreby uvedú opatrenia na zníženie rizika, ktoré kontrolný ústav uvedie na etikete prípravku.
č. 228
Krvná múčka (Blood meal)
č. CAS: nepridelené
č. CIPAC: nepridelené
Nie je k dispozícii. ≥ 990 1. 9. 2009 31. 8.
2019
ČASŤ A
Registrovať sa môžu len použitia ako repelent. Krvná múčka musí byť v súlade s nariadením (ES) č. 1774/2002.
 
ČASŤ B
Pri uplatňovaní jednotných zásad kontrolný ústav a odborné pracoviská zohľadňujú závery revíznej správy o krvnej múčke (SANCO/2604/2008) finalizovanej Stálym výborom pre potravinový reťazec a zdravie zvierat, a najmä jej dodatky I a II.
Odborné pracoviská v odbornom posudku v prípade potreby uvedú opatrenia na zníženie rizika, ktoré kontrolný ústav uvedie na etikete prípravku.
č. 229
Acetylid vápenatý (Calcium carbide)
č. CAS: 75-20-7
č. CIPAC: nepridelené
Acetylid vápenatý ≥ 765
Obsahuje 0,08 až 0,52 g/kg fosfidu vápenatého.
1. 9. 2009 31. 8.
2019
ČASŤ A
Registrovať sa môžu len použitia ako repelent.
 
ČASŤ B
Pri uplatňovaní jednotných zásad kontrolný ústav a odborné pracoviská zohľadňujú závery revíznej správy o acetylide vápenatom (SANCO/2605/2008) finalizo­vanej Stálym výborom pre potravinový reťazec a zdravie zvierat, a najmä jej dodatky I a II.
Odborné pracoviská v odbornom posudku v prípade potreby uvedú opatrenia na zníženie rizika, ktoré kontrolný ústav uvedie na etikete prípravku.
č. 230
Uhličitan vápenatý (Calcium carbonate)
č. CAS: 471-34-1
č. CIPAC: nepridelené
Uhličitan vápenatý ≥ 995 1. 9. 2009 31. 8.
2019
ČASŤ A
Registrovať sa môžu len použitia ako repelent.
 
ČASŤ B
Pri uplatňovaní jednotných zásad kontrolný ústav a odborné pracoviská zohľadňujú závery revíznej správy o uhličitane vápenatom (SANCO/2606/2008) finalizovanej Stálym výborom pre potravinový reťazec a zdravie zvierat, a najmä jej dodatky I a II.
Odborné pracoviská v odbornom posudku v prípade potreby uvedú opatrenia na zníženie rizika, ktoré kontrolný ústav uvedie na etikete prípravku.
 
č. 231
Oxid uhličitý (Carbon dioxide)
č. CAS: 124-38-9
Oxid uhličitý ≥ 99,9 % 1. 9. 2009 31. 8.
2019
ČASŤ A
Registrovať sa môžu len použitia ako fumigant.
 
ČASŤ B
Pri uplatňovaní jednotných zásad kontrolný ústav a odborné pracoviská zohľadňujú závery revíznej správy o oxide uhličitom (SANCO/2987/2008) finalizovanej Stálym výborom pre potravinový reťazec a zdravie zvierat, a najmä jej dodatky I a II.
Odborné pracoviská v odbornom posudku v prípade potreby uvedú opatrenia na zníženie rizika, ktoré kontrolný ústav uvedie na etikete prípravku.
č. 232
Denatónium-benzoát (Denathonium benzoate)
č. CAS: 3734-33-6
č. CIPAC: nepridelené
Benzyldietyl[[2,6-xylyľkarba-moyl] metyl] amónium benzoát ≥ 995 1. 9. 2009 31. 8.
2019
ČASŤ A
Registrovať sa môžu len použitia ako repelent.
 
ČASŤ B
Pri uplatňovaní jednotných zásad kontrolný ústav a odborné pracoviská zohľadňujú závery revíznej správy o denatónium-benzoáte (SANCO/2607/2008) finalizo­vanej Stálym výborom pre potravinový reťazec a zdravie zvierat, a najmä jej dodatky I a II.
Odborné pracoviská v odbornom posudku v prípade potreby uvedú opatrenia na zníženie rizika, ktoré kontrolný ústav uvedie na etikete prípravku.
č. 233
Etylén
č. CAS: 74-85-1
č. CIPAC: nepridelené
Etén ≥ 99% 1. 9. 2009 31. 8.
2019
ČASŤ A
Registrovať sa môžu len použitia ako rastový regulátor rastlín.
 
ČASŤ B
Pri uplatňovaní jednotných zásad kontrolný ústav a odborné pracoviská zohľadňujú závery revíznej správy o etyléne (SANCO/2608/2008) finalizovanej Stálym výborom pre potravinový reťazec a zdravie zvierat, a najmä jej dodatky I a II.
Odborné pracoviská v odbornom posudku v prípade potreby uvedú opatrenia na zníženie rizika, ktoré kontrolný ústav uvedie na etikete prípravku.
č. 234
Výťažok z čajovníka (tea tree)
č. CAS: Olej z čajovníka 68647-73-4
Jeho hlavnými zložkami sú:
terpinen-4-ol 562-74-3
γ-terpinene 99-85-4
α-terpinene 99-86-5
1,8-cineol 470-82-6
č. CIPAC: nepridelené
Olej z čajovníka je zložitá zmes chemických látok. Hlavné zložky:
terpinen-4-ol ≥ 300 g/kg
γ-terpinene 100 g/kg
α-terpinene ≥ 50 g/kg
1,8-cineol stopy
1. 9. 2009 31. 8.
2019
ČASŤ A
Registrovať sa môžu len použitia ako fungicíd.
 
ČASŤ B
Pri uplatňovaní jednotných zásad kontrolný ústav a odborné pracoviská zohľadňujú závery revíznej správy o výťažku z čajovníka (SANCO/2609/2008) finalizovanej Stálym výborom pre potravinový reťazec a zdravie zvierat, a najmä jej dodatky I a II.
Odborné pracoviská v odbornom posudku v prípade potreby uvedú opatrenia na zníženie rizika, ktoré kontrolný ústav uvedie na etikete prípravku.
č. 235
Zvyšky z destilácie tuku (Fat destillation residues)
č. CAS: nepridelené
č. CIPAC: nepridelené
Nie je k dispozícii. ≥ 40 % štiepených mastných kyselín.
Relevantná nečistota: nikel (Ni) najviac 200 mg/kg
1. 9. 2009 31. 8.
2019
ČASŤ A
Registrovať sa môžu len použitia ako repelent. Zvyšky z destilácie tuku živočíšneho pôvodu musia byť v súlade s nariadením (ES) č. 1774/ 2002.
 
ČASŤ B
Pri uplatňovaní jednotných zásad kontrolný ústav a odborné pracoviská zohľadňujú závery revíznej správy o zvyškoch z destilácie tuku (SANCO/2610/2008) finalizovanej Stálym výborom pre potravinový reťazec a zdravie zvierat, a najmä jej dodatky I a II.
Odborné pracoviská v odbornom posudku v prípade potreby uvedú opatrenia na zníženie rizika, ktoré kontrolný ústav uvedie na etikete prípravku.
č. 236
Mastné kyseliny C7 - C20
č. CAS: 112-05-0 (kyselina pelargónová)
67701-09-1 (C7-C18 mastné kyseliny a C18 nenasýtené draselné soli)
124-07-2 (kyselina kaprylová)
334-48-5 (kyselina kaprínová)
143-07-7 (kyselina laurová)
112-80-1 (kyselina olejová)
85566-26-3 (mastné kyseliny C8-C10 metylestery)
111-11-5 (metyl-oktanoát)
110-42-9 (metyl-dekanoát)
č. CIPAC: nepridelené
Kyselina nonánová,
kyselina kaprylová, kyselina pelargónová, kyselina kaprí­nová, kyselina laurová, kyse­lina olejová (pri každej kyseline je uvedený kód ISO),
kyselina oktánová, kyselina nonánová, kyselina deká-nová, kyselina dodekánová, kyselina cis-9-oktadekánová (pri každej kyseline je uvedený názov IUPAC),
mastné kyseliny, C7-C10, metylestery
≥  889 (kyselina pelargónová)
≥  838 mastné
kyseliny
≥  99 % metylestery mastných kyselín
1. 9. 2009 31. 8.
2019
ČASŤ A
Registrovať sa môžu len použitia ako insekticíd, akaricíd, herbicíd a rastový regulátor rastlín.
ČASŤ B
Pri uplatňovaní jednotných zásad kontrolný ústav a odborné pracoviská zohľadňujú závery revíznej správy o mastných kyselinách (SANCO/2610/2008) finalizovanej Stálym výborom pre potravinový reťazec a zdravie zvierat, a najmä jej dodatky I a II.
Odborné pracoviská v odbornom posudku v prípade potreby uvedú opatrenia na zníženie rizika, ktoré kontrolný ústav uvedie na etikete prípravku.
č. 237
Výťažok z cesnaku
č. CAS: 8008-99-9
č. CIPAC: nepridelené
Potravinový koncentrát cesnakovej
šťavy
≥ 99,9 % 1. 9. 2009 31. 8. 2019 ČASŤ A
Registrovať sa môžu len použitia ako repelent, insekticíd a nematocíd.
 
ČASŤ B
Pri uplatňovaní jednotných zásad kontrolný ústav a odborné pracoviská zohľadňujú závery revíznej správy o výťažku z cesnaku (SANCO/2612/2008) finalizovanej Stálym výborom pre potravinový reťazec a zdravie zvierat, a najmä jej dodatky I a II.
Odborné pracoviská v odbornom posudku v prípade potreby uvedú opatrenia na zníženie rizika, ktoré kontrolný ústav uvedie na etikete prípravku.
č. 238
Kyselina giberelínová (Gibberellic acid)
č. CAS: 77-06-5
č. CIPAC: 307
(3S,3aS,4S,4aS,7-S,9aR,9bR,12S)-7,12-dihy-droxy-3-metyl-
6-metylén-2-oxoperhydro-4a, 7-metano-9b,3-propenol(l,2-b)furán-4-kyselina karboxylová
Alt: (3S,3aR,4S,4aS,6-S,8aR,8bR,HS)- 6,11-dihy-droxy- 3 -metyl-12-metylén-2-oxo-4a,6-metano-3,8b-prop-lenoperhydroindenol (1,2-b) furán-4-kyselina karboxylová
≥ 850 1. 9. 2009 31. 8. 2019 ČASŤ A
Registrovať sa môžu len použitia ako rastový regulátor rastlín.
 
ČASŤ B
Pri uplatňovaní jednotných zásad kontrolný ústav a odborné pracoviská zohľadňujú závery revíznej správy o kyseline giberelínovej (SANCO/2613/2008) finalizovanej Stálym výborom pre potravinový reťazec a zdravie zvierat, a najmä jej dodatky I a II.
Odborné pracoviská v odbornom posudku v prípade potreby uvedú opatrenia na zníženie rizika, ktoré kontrolný ústav uvedie na etikete prípravku.
č. 239
Giberelíny (Gibberellins)
č. CAS: GA4: 468-44-0
GA7: 510-75-8
zmes GA4A7: 8030-53-3
č. CIPAC: nepridelené
GA4:
(3S,3aR,4S,4aR,7R,9aR,9b R,12S)-12-hydroxy-3-metyl-6-metylén-2-oxoperhydro-4a, 7-metano-3,9b-propanoazuleno[l,2-b]furán-4-kyselina karboxy­lová
GA7:
(3S,3aR,4S,4aR,7R,9aR,9b R,12S)-12-hydroxy-3-metyl-6-metylén-2-oxoperhydro-4a, 7-metano-9b,3-propenoazuleno[l,2-b]furán-4-kyselina karboxylová
Revízna správa (SANCO/2614/2008) 1. 9. 2009 31. 8. 2019 ČASŤ A
Registrovať sa môžu len použitia ako rastový regulátor rastlín.
 
ČASŤ B
Pri uplatňovaní jednotných zásad kontrolný ústav a odborné pracoviská zohľadňujú závery revíznej správy o giberelínoch (SANCO/2614/2008) finalizovanej Stálym výborom pre potravinový reťazec a zdravie zvierat, a najmä jej dodatky I a II.
Odborné pracoviská v odbornom posudku v prípade potreby uvedú opatrenia na zníženie rizika, ktoré kontrolný ústav uvedie na etikete prípravku.
č. 240
Hydrolyzované proteíny
Urea hydrolyzát repnej melasy (Beet molasses urea hydrolysate)
Hydrolyzát kolagénu/proteínov (Collagen protein hydrolysate)
č. CAS: nepridelené
č. CIPAC: nepridelené
Nie je k dispozícii. Urea hydrolyzát repnej melasy: surové proteíny najmenej
360 g/kg (36 hmotnostných percent).
Hydrolyzát kolagénu/ proteínov: obsah organického dusíka > 240 g/kg
1. 9. 2009 31. 8. 2019 ČASŤ A
Registrovať sa môžu len použitia ako atraktant. Hydrolyzované proteíny živočíšneho pôvodu musia byť v súlade s nariadením (ES) č. 1774/ 2002.
 
ČASŤ B
Pri uplatňovaní jednotných zásad kontrolný ústav a odborné pracoviská zohľadňujú závery revíznej správy o hydrolyzovaných proteínoch (SANCO/2615/2008) finalizovanej Stálym výborom pre potravinový reťazec a zdravie zvierat, a najmä jej dodatky I a II.
Odborné pracoviská v odbornom posudku v prípade potreby uvedú opatrenia na zníženie rizika, ktoré kontrolný ústav uvedie na etikete prípravku.
č. 241
Síran železnatý (Iron sulphate)
Síran železnatý bezvodý č. CAS: 7720-78-7
Monohydrát síranu železnatého
č. CAS: 17375-41-6
Heptahydrát síranu železnatého
č. CAS: 7782-63-0
č. CIPAC: nepridelené
Síran železnatý Síran železnatý bezvodý
≥  367,5
 
Monohydrát síranu  železnatého
≥  300
 
Heptahydrát síranu železnatého
≥ 180
1. 9. 2009 31. 8. 2019 ČASŤ A
Registrovať sa môžu len použitia ako herbicíd.
 
ČASŤ B
Pri uplatňovaní jednotných zásad kontrolný ústav a odborné pracoviská zohľadňujú závery revíznej správy o sírane železnatom (SANCO/2616/2008) finalizovanej Stálym výborom pre potravinový reťazec a zdravie zvierat, a najmä jej dodatky I a II.
Odborné pracoviská v odbornom posudku v prípade potreby uvedú opatrenia na zníženie rizika, ktoré kontrolný ústav uvedie na etikete prípravku.
č. 242
Kremelina (infuzóriová hlinka) (Kieselgur (Diatomaceous earth))
č. CAS: 61790-53-2
č. CIPAC: 647
Kremelina (infuzóriová
hlinka)
920 ± 20
Si02
infuzóriovej hlinky.
Najviac 0,1 % častíc kryštalického kremeňa (s priemerom nižším ako 50 µm).
1. 9. 2009 31. 8. 2019 ČASŤ A
Registrovať sa môžu len použitia ako insekticíd a akaricíd.
 
ČASŤ B
Pri uplatňovaní jednotných zásad kontrolný ústav a odborné pracoviská zohľadňujú závery revíznej správy o kremeline (SANCO/2617/2008) finalizovanej Stálym výborom pre potravinový reťazec a zdravie zvierat, a najmä jej dodatky I a II.
Odborné pracoviská v odbornom posudku v prípade potreby uvedú opatrenia na zníženie rizika, ktoré kontrolný ústav uvedie na etikete prípravku.
č. 243
Vápenec (Limestone)
č. CAS: 1317-65-3
č. CIPAC: nepridelené
Nie je k dispozícii. ≥ 980 1. 9. 2009 31. 8. 2019 ČASŤ A
Registrovať sa môžu len použitia ako repelent.
 
ČASŤ B
Pri uplatňovaní jednotných zásad kontrolný ústav a odborné pracoviská zohľadňujú závery revíznej správy o vápenci (SANCO/2618/2008) finalizovanej Stálym výborom pre potravinový reťazec a zdravie zvierat, a najmä jej dodatky I a II.
Odborné pracoviská v odbornom posudku v prípade potreby uvedú opatrenia na zníženie rizika, ktoré kontrolný ústav uvedie na etikete prípravku.
č. 244
Metyl(nonyl)ketón
č. CAS: 112-12-9
č. CIPAC: nepridelené
Undekán-2-ol ≥ 975 1. 9. 2009 31. 8. 2019 ČASŤ A
Registrovať sa môžu len použitia ako repelent.
 
ČASŤ B
Pri uplatňovaní jednotných zásad kontrolný ústav a odborné pracoviská zohľadňujú závery revíznej správy o metyl(nonyl)ketóne (SANCO/2619/2008) finalizovanej Stálym výborom pre potravinový reťazec a zdravie zvierat, a najmä jej dodatky I a II.
Odborné pracoviská v odbornom posudku v prípade potreby uvedú opatrenia na zníženie rizika, ktoré kontrolný ústav uvedie na etikete prípravku.
č. 245
Čierne korenie (Pepper)
č. CAS: nepridelené
č. CIPAC: nepridelené
Čierne korenie - Piper nigrum Čierne korenie je zložitá zmes chemických látok, obsah zložky piperín ako ukazovateľa by mal byť najmenej
4 %.
1. 9. 2009 31. 8. 2019 ČASŤ A
Registrovať sa môžu len použitia ako repelent.
 
ČASŤ B
Pri uplatňovaní jednotných zásad kontrolný ústav a odborné pracoviská zohľadňujú závery revíznej správy o čiernom korení (SANCO/2620/2008) finalizovanej Stálym výborom pre potravinový reťazec a zdravie zvierat, a najmä jej dodatky I a II.
Odborné pracoviská v odbornom posudku v prípade potreby uvedú opatrenia na zníženie rizika, ktoré kontrolný ústav uvedie na etikete prípravku.
č. 246
Rastlinné oleje/citronelový olej
č. CAS: 8000-29-1
č. CIPAC: nepridelené
Citronelový olej je zložitá zmes chemických látok.
Jeho hlavnými zložkami sú:
citronelál (3,7-dimetyl-6-oktenal),
geraniol ((E)-3,7-dimetyl-2,6-oktadién-l-ol),
citronelol (3,7-dimetyl-6-oktán-2-ol),
geranylacetát (3,7-dimetyl-6-oktén-lyl acetát).
Relevantné nečistoty:
metyl-eugenol a metyl-izoeugenol najviac 0,1 %
1. 9. 2009 31. 8. 2019 ČASŤ A
Registrovať sa môžu len použitia ako herbicíd.
 
ČASŤ B
Pri uplatňovaní jednotných zásad kontrolný ústav a odborné pracoviská zohľadňujú závery revíznej správy o citronelovom oleji (SANCO/2621/2008) finalizovanej Stálym výborom pre potravinový reťazec a zdravie zvierat, a najmä jej dodatky I a II.
Odborné pracoviská v odbornom posudku v prípade potreby uvedú opatrenia na zníženie rizika, ktoré kontrolný ústav uvedie na etikete prípravku.
č. 247
Rastlinné oleje/klinčekový olej (clove oil)
č. CAS: 94961-50-2 (klinčekový olej)
97-53-0 (Eugenol – hlavná zložka)
č. CIPAC: nepridelené
Klinčekový olej je zložitá zmes chemických látok.
Jeho hlavnou zložkou je eugenol.
≥ 800 1. 9. 2009 31. 8. 2019 ČASŤ A
Registrovať sa môžu len použitia ako fungicíd a baktericíd.
 
ČASŤ B
Pri uplatňovaní jednotných zásad kontrolný ústav a odborné pracoviská zohľadňujú závery revíznej správy o klinčekovom oleji (SANCO/2622/2008) finalizovanej Stálym výborom pre potravinový reťazec a zdravie zvierat, a najmä jej dodatky I a II.
Odborné pracoviská v odbornom posudku v prípade potreby uvedú opatrenia na zníženie rizika, ktoré kontrolný ústav uvedie na etikete prípravku.
č. 248
Rastlinné oleje/repkový olej
č. CAS: 8002-13-9
č. CIPAC: nepridelené
Repkový olej Repkový olej je zložitá zmes mastných kyselín. 1. 9. 2009 31. 8. 2019 ČASŤ A
Registrovať sa môžu len použitia ako insekticíd a akaricíd.
 
ČASŤ B
Pri uplatňovaní jednotných zásad kontrolný ústav a odborné pracoviská zohľadňujú závery revíznej správy o repkovom oleji (SANCO/2623/2008) finalizovanej Stálym výborom pre potravinový reťazec a zdravie zvierat, a najmä jej dodatky I a II.
Odborné pracoviská v odbornom posudku v prípade potreby uvedú opatrenia na zníženie rizika, ktoré kontrolný ústav uvedie na etikete prípravku.
č. 249
Rastlinné oleje/mätový olej (spear mint oil)
č. CAS: 8008-79-5
č. CIPAC: nepridelené
Mätový olej ≥ 550
ako L-karvón
1. 9. 2009 31. 8. 2019 ČASŤ A
Registrovať sa môžu len použitia ako rastový regulátor rastlín.
 
ČASŤ B
Pri uplatňovaní jednotných zásad kontrolný ústav a odborné pracoviská zohľadňujú závery revíznej správy o mätovom oleji (SANCO/2624/2008) finalizovanej Stálym výborom pre potravinový reťazec a zdravie zvierat, a najmä jej dodatky I a II.
Odborné pracoviská v odbornom posudku v prípade potreby uvedú opatrenia na zníženie rizika, ktoré kontrolný ústav uvedie na etikete prípravku.
č. 250
Hydrogénuhličitan draselný (Potassium hydrogen carbonate)
č. CAS: 298-14-6
č. CIPAC: nepridelené
Hydrogénuhliči-tan draselný ≥ 99,5 % 1. 9. 2009 31. 8. 2019 ČASŤ A
Registrovať sa môžu len použitia ako fungicíd.
 
ČASŤ B
Pri uplatňovaní jednotných zásad kontrolný ústav a odborné pracoviská zohľadňujú závery revíznej správy o hydrogénuhličitane draselnom (SANCO/2625/2008) finalizovanej Stálym výborom pre potravinový reťazec a zdravie zvierat, a najmä jej dodatky I a II.
Odborné pracoviská v odbornom posudku v prípade potreby uvedú opatrenia na zníženie rizika, ktoré kontrolný ústav uvedie na etikete prípravku.
č. 251
Putrescín (1,4-diaminobután)
č. CAS: 110-60-1
č. CIPAC: nepridelené
Bután-1,4-diamín ≥ 990 1. 9. 2009 31. 8. 2019 ČASŤ A
Registrovať sa môžu len použitia ako atraktant.
 
ČASŤ B
Pri uplatňovaní jednotných zásad kontrolný ústav a odborné pracoviská zohľadňujú závery revíznej správy o putrescíne (SANCO/2626/2008) finalizovanej Stálym výborom pre potravinový reťazec a zdravie zvierat, a najmä jej dodatky I a II.
Odborné pracoviská v odbornom posudku v prípade potreby uvedú opatrenia na zníženie rizika, ktoré kontrolný ústav uvedie na etikete prípravku.
č. 252
Pyretríny
č. CAS: (A) a (B):
Pyretríny: 8003-34-7
Výťažok A: výťažky z Chrysanthemum
cinerariaefolium:
89997-63-7
pyretrín 1: CAS 121-21-1
pyretrín 2: CAS 121-29-9
cinerín 1: CAS 25402-06-6
cinerín 2: CAS 121-20-0
jasmolín 1: CAS 4466-14-2
jasmolín 2: CAS 1172-63-0
Výťažok B: pyretrín 1: CAS 121-21-1
pyretrín 2: CAS 121-29-9
cinerín 1: CAS 25402-06-6
cinerín 2: CAS 121-20-0
jasmolín 1: CAS 4466-14-2
jasmolín 2: CAS 1172-63-0
č. CIPAC: 32
Pyretríny sú zložité zmesi chemických látok. Výťažok A:
≥ 500 pyretrínov
 
Výťažok B: ≥ 480 pyretrínov
1. 9. 2009 31. 8. 2019 ČASŤ A
Registrovať sa môžu len použitia ako insekticíd.
ČASŤ B
Pri uplatňovaní jednotných zásad kontrolný ústav a odborné pracoviská zohľadňujú závery revíznej správy o pyretrínoch (SANCO/2627/2008) finalizovanej Stálym výborom pre potravinový reťazec a zdravie zvierat, a najmä jej dodatky I a II.
Odborné pracoviská v odbornom posudku v prípade potreby uvedú opatrenia na zníženie rizika, ktoré kontrolný ústav uvedie na etikete prípravku.
č. 253
Kremenný piesok (Quartz sand)
č. CAS: 14808-60-7
č. CIPAC: nepridelené
Kremeň, oxid kremičitý, Si02 ≥ 915
Najviac 0,1 % častíc kryštalického kremeňa (s priemerom nižším ako 50 µm).
1. 9. 2009 31. 8. 2019 ČASŤ A
Registrovať sa môžu len použitia ako repelent.
 
ČASŤ B
Pri uplatňovaní jednotných zásad kontrolný ústav a odborné pracoviská zohľadňujú závery revíznej správy o kremennom piesku (SANCO/2628/2008) finalizovanej Stálym výborom pre potravinový reťazec a zdravie zvierat, a najmä jej dodatky I a II.
Odborné pracoviská v odbornom posudku v prípade potreby uvedú opatrenia na zníženie rizika, ktoré kontrolný ústav uvedie na etikete prípravku.
č. 254
Repelenty (podľa pachu) živočíšneho alebo rastlinného pôvodu/rybí olej
č. CAS: 100085-40-3
č. CIPAC: nepridelené
Rybí olej ≥ 99 % 1. 9. 2009 31. 8. 2019 ČASŤ A
Registrovať sa môžu len použitia ako repelent. Rybí olej musí byť v súlade s nariadením (ES) č. 1774/2002.
 
ČASŤ B
Pri uplatňovaní jednotných zásad kontrolný ústav a odborné pracoviská zohľadňujú závery revíznej správy o rybom oleji (SANCO/2629/2008) finalizovanej Stálym výborom pre potravinový reťazec a zdravie zvierat, a najmä jej dodatky I a II.
Odborné pracoviská v odbornom posudku v prípade potreby uvedú opatrenia na zníženie rizika, ktoré kontrolný ústav uvedie na etikete prípravku.
č. 255
Repelenty (podľa pachu) živočíšneho alebo rastlinného pôvodu/ovčí tuk
č. CAS: 98999-15-6
č. CIPAC: nepridelené
Ovčí tuk Čistý ovčí tuk obsahuje najviac 0,18 hmotnostných percent vody. 1. 9. 2009 31. 8. 2019 ČASŤ A
Registrovať sa môžu len použitia ako repelent. Ovčí tuk musí byť v súlade s nariadením (ES) č. 1774/2002.
 
ČASŤ B
Pri uplatňovaní jednotných zásad kontrolný ústav a odborné pracoviská zohľadňujú závery revíznej správy o ovčom tuku (SANCO/2630/2008) finalizovanej Stálym výborom pre potravinový reťazec a zdravie zvierat, a najmä jej dodatky I a II.
Odborné pracoviská v odbornom posudku v prípade potreby uvedú opatrenia na zníženie rizika, ktoré kontrolný ústav uvedie na etikete prípravku.
č. 256
Repelenty (podľa pachu) živočíšneho
alebo rastlinného pôvodu/surový
tallový olej
č. CAS: 8002-26-4
č. CIPAC: nepridelené
Surový tallový olej Surový tallový olej je
zložitá zmes živice
z tallového oleja
a mastných kyselín.
1. 9. 2009 31. 8. 2019 ČASŤ A
Registrovať sa môžu len použitia ako repelent.
 
ČASŤ B
Pri uplatňovaní jednotných zásad kontrolný ústav a odborné pracoviská zohľadňujú závery revíznej správy o surovom tallovom oleji (SANCO/2631/2008) finalizovanej Stálym výborom pre potravinový reťazec a zdravie zvierat, a najmä jej dodatky I a II.
Odborné pracoviská v odbornom posudku v prípade potreby uvedú opatrenia na zníženie rizika, ktoré kontrolný ústav uvedie na etikete prípravku.
č. 257
Repelenty (podľa pachu) živočíšneho alebo rastlinného pôvodu/decht z tallového oleja (tall oil pitch)
č. CAS: 8016-81-7
č. CIPAC: nepridelené
Decht z tallového oleja Zložitá zmes esterov mastných kyselín, živice a malého množstva dimérov a trimérov živičných a mastných kyselín. 1. 9. 2009 31. 8. 2019 ČASŤ A
Registrovať sa môžu len použitia ako repelent.
 
ČASŤ B
Pri uplatňovaní jednotných zásad kontrolný ústav a odborné pracoviská zohľadňujú závery revíznej správy o dechte z tallového oleja (SANCO/2632/2008) finalizovanej Stálym výborom pre potravinový reťazec a zdravie zvierat, a najmä jej dodatky I a II.
Odborné pracoviská v odbornom posudku v prípade potreby uvedú opatrenia na zníženie rizika, ktoré kontrolný ústav uvedie na etikete prípravku.
č. 258
Výťažok z morských rias (predtým výťažok z morských rias a chaluhy)
č. CAS: nepridelené
č. CIPAC: nepridelené
Výťažok z morských rias. Výťažok z morských rias je zložitá zmes. Jeho hlavnými zložkami ako ukazovateľmi sú: manitol, fukoidany a algináty. Revízna správa SANCO/2634/ 2008 1. 9. 2009 31. 8. 2019 ČASŤ A
Registrovať sa môžu len použitia ako rastový regulátor rastlín.
 
ČASŤ B
Pri uplatňovaní jednotných zásad kontrolný ústav a odborné pracoviská zohľadňujú závery revíznej správy o výťažku z morských rias (SANCO/2634/2008) finalizovanej Stálym výborom pre potravinový reťazec a zdravie zvierat, a najmä jej dodatky I a II.
Odborné pracoviská v odbornom posudku v prípade potreby uvedú opatrenia na zníženie rizika, ktoré kontrolný ústav uvedie na etikete prípravku.
č. 259
Kremičitan hlinitosodný (Sodium aluminium silicate)
č. CAS: 1344-00-9
č. CIPAC: nepridelené
Kremičitan hlinitosodný:
Nax[(A102)x(Si02)y] × zh20
1 000 1. 9. 2009 31. 8. 2019 ČASŤ A
Registrovať sa môžu len použitia ako repelent.
 
ČASŤ B
Pri uplatňovaní jednotných zásad kontrolný ústav a odborné pracoviská zohľadňujú závery revíznej správy o kremičitane hlinitosodnom (SANCO/2635/2008) finalizovanej Stálym výborom pre potravinový reťazec a zdravie zvierat, a najmä jej dodatky I a II.
Odborné pracoviská v odbornom posudku v prípade potreby uvedú opatrenia na zníženie rizika, ktoré kontrolný ústav uvedie na etikete prípravku.
č. 260
Chlórnan sodný (Sodium hypochlorite)
č. CAS: 7681-52-9
č. CIPAC: nepridelené
Chlórnan sodný 10 hmotnostných percent vyjadrených ako chlór. 1. 9. 2009 31. 8. 2019 ČASŤ A
Registrovať sa môžu len použitia ako dezinfekčný prostriedok.
 
ČASŤ B
Pri uplatňovaní jednotných zásad kontrolný ústav a odborné pracoviská zohľadňujú závery revíznej správy o chlórnane sodnom (SANCO/2988/2008) finalizo­vanej Stálym výborom pre potravinový reťazec a zdravie zvierat, a najmä jej dodatky I a II.
Odborné pracoviská v odbornom posudku v prípade potreby uvedú opatrenia na zníženie rizika, ktoré kontrolný ústav uvedie na etikete prípravku.
č. 261
Lineárne motýlie feromóny (Straight chain lepidopteran pheromones)
 
(E)-5-decén-l-yl acetát:
č. CAS: 38421-90-8
č. CIPAC: nepridelené
 
(E)-8-dodecen-l-yl acetate
č. CAS: 38363-29-0
č. CIPAC: nepridelené
 
(E/Z)-8-dodecén-l-yl acetát č. CAS: nie je k dispozícii
č. CIPAC: nie je k dispozícii
 
 
(Z)-8-dodecén-l-yl acetát
č. CAS: 28079-04-1
č. CIPAC: nepridelené
 
(Z)-9-dodecén-l-yl acetát
č. CAS: 16974-11-1
č. CIPAC: 422
 
(E,Z)-7,9-dodekadién-l-yl acetát
č. CAS: 54364-62-4
č. CIPAC: nepridelené
 
(E)-11-tetradecén-1-yl acetát
č. CAS: 33189-72-9
č. CIPAC: nepridelené
 
(Z)-9-tetradecén-l-yl acetát č. CAS: 16725-53-4
č. CIPAC: nepridelené
 
 
(Z)-11-tetradecén-1-yl acetát
č. CAS: 20711-10-8
č. CIPAC: nepridelené
 
(Z,E)-9, 12-tetradekadién-l-yl acetát
č. CAS: 31654-77-0
č. CIPAC: nepridelené
 
(Z)-11-hexadecén-l-yl acetát č. CAS: 34010-21-4
č. CIPAC: nepridelené
 
(Z,E)-7, 11-hexadekadién-l-yl acetát
č. CAS: 51606-94-4
č. CIPAC: nepridelené
 
(E,Z)-2, 13-oktadekadién-l-yl acetát
č. CAS: 86252-65-5
č. CIPAC: nepridelené
 
Skupina alkoholov:
 
(E)-5-decén-l-ol
č. CAS: 56578-18-8
č. CIPAC: nepridelené
 
(Z)-8-dodecén-l-ol
č. CAS: 40642-40-8
č. CIPAC: nepridelené
 
(E,E)-8,10-dodekadién-l-ol
č. CAS: 33956-49-9
č. CIPAC: nepridelené
 
tetradekán-1-ol
č. CAS: 112-72-1
č. CIPAC: nepridelené
 
(Z)-11-hexadecén-1-ol
č. CAS: 56683-54-6
č. CIPAC: nepridelené
 
Skupina aldehydov:
 
 
(Z)-7-tetradecenal
č. CAS: 65128-96-3
č. CIPAC: nepridelené
 
(Z)-9-hexadecenal
č. CAS: 56219-04-6
č. CIPAC: nepridelené
 
(Z)-11–hexadecenal
č. CAS: 53939-28-9
č. CIPAC: nepridelené
 
(Z)-l 3-oktadecenal
č. CAS: 58594-45-9
č. CIPAC: nepridelené
 
Zmesi acetátov:
i) (Z)-8-dodecén-l-yl acetát
č. CAS: 28079-04-1
č. CIPAC: nepridelené
 
a ii) dodecyl acetát
č. CAS: 112-66-3
č. CIPAC: nepridelené
 
i) (Z)-9-dodecén-l-yl acetát
č. CAS: 16974-11-1
č. CIPAC: 422 a
 
ii) dodecyl acetát
č. CAS: 112-66-3
č. CIPAC: 422;
 
i) (E,Z)-7,9-dodekadién-l-yl acetát
č. CAS: 55774-32-8
č. CIPAC: nepridelené
 
ii) (E,E)-7,9-dodekadién-l-yl acetát
č. CAS: 54364-63-5
č. CIPAC: nepridelené
 
i) (Z,Z)-7,11-hexadekadién-l-yl acetát a
 
 
ii) (Z,E)-7,11-hexadekadién-l-yl acetát
č. CAS: i) & ii) 53042-79-8
č. CAS: i) 52207-99-5
č. CAS: ii) 51606-94-4
č. CIPAC: nepridelené;
 
Zmesi aldehydov:
 
 
i) (Z)-9-hexadecenal
č. CAS 56219-04-6
č. CIPAC nepridelené a
 
ii) (Z)-11-hexadecenal
č. CAS: 53939-28-9
č. CIPAC: nepridelené a
 
iii) (Z)-13-oktadecenal
č. CAS: 58594-45-9
č. CIPAC: nepridelené;
 
Rôzne zmesi:
i) (E)-5-decén-l-yl acetát
č. CAS: 38421-90-8
č. CIPAC: nepridelené a
 
ii) (E)-5-decén-l-ol
č. CAS: 56578-18-8
č. CIPAC: nepridelené;
 
i) (E/Z)-8-dodecén-l-yl acetát
č. CAS: ako jednotlivé izoméry
č. CIPAC: nepridelené; a
 
i) (E)-8-dodecén-l-yl acetát
č. CAS: (E) 38363-29-0
č. CIPAC: nepridelené a
 
i) (Z)-8-dodecén-l-yl acetát
č. CAS: (Z) 28079-04-1
č. CIPAC: nepridelené a
 
ii) (Z)-8-dodecén-l-ol
č. CAS: ii) 40642-40-8
č. CIPAC: nepridelené;
 
i) (Z)-11-hexadecenal
č. CAS: 53939-28-9
č. CIPAC: nepridelené a
 
ii) (Z)-11-hexadecén-l-yl acetát
č. CAS: 34010-21-4
č. CIPAC: nepridelené
Skupina acetátov
 
 
 
(E)-5-decén-l-yl acetát
 
 
(E)-8-dodecén-l-yl acetát
 
 
(E/Z)-8-dodecén-l-yl acetát ako jednotlivé izoméry
 
(Z)-8-dodecén-l-yl acetát
 
 
(Z)-9-dodecén-l-yl acetát
 
 
(E,Z)-7,9-dodekadién-1-yl acetát
 
 
 
(E)-11-tetradecén-1-yl acetát
 
 
(Z)-9-tetradecén-l-yl acetát
 
(Z)-11-tetradecén-1-yl acetát
 
 
(Z,E)-9, 12-tetradekadién-l-yl acetát
 
 
Z-11-hexadecen-l-yl acetate
 
(Z,E)-7, 11-hexadekadién-l-yl acetát
 
 
(E,Z)-2, 13-oktadekadién-l-yl acetát
 
 
Skupina alkoholov:
(E)-5-decén-l-ol
 
 
 
(Z)-8-dodecén-l-ol
 
 
(E,E)-8,10-dodekadién-1-ol
 
 
tetradekán-1-ol
 
 
 
(Z)-11-hexadecén-1-ol
 
 
Skupina aldehydov:
 
(Z)-7-tetradecenal
 
 
(Z)-9-hexadecenal
 
 
(Z)-11-hexadecenal
 
 
(Z)-l3-oktadecenal
 
 
Zmesi acetátov:
i) (Z)-8-dodecen-l-yl acetate
 
a ii) dodecyl acetate;
 
 
i) (Z)-9-dodecen-l-yl acetate a
 
ii) dodecyl acetát;
 
 
i) (E,Z)-7,9-dodekadién-l-yl acetát,
 
 
ii) (E,E)-7,9-dodecadien-l-yl acetate;
 
 
i) (Z,Z)- 7,11-hexadecadien-1-yl acetate a
 
ii) (Z,E)-7,11- hexadecadien-1-yl acetate
 
 
 
 
Zmesi aldehydov:
 
i) (Z)-9-hexadecenal a
 
 
ii) (Z)-11-hexadecenal
 
 
iii) (Z)-13-oktadecenal;
 
 
Rôzne zmesi:
i) (E)-5-decén-l-yl acetát a
 
 
ii) (E)-5-decén-l-ol;
 
 
i) (E/Z)-8-dodecén-l-yl acetát a
 
 
 
i) (E)-8-dodecén-l-yl acetát a
 
i) (Z)-8-dodecén-l-yl acetát a
 
 
ii) (Z)-8-dodecén-l-ol
a
 
i) (Z)-11-hexadecenal a
 
 
ii) (Z)-11-hexadecén-1-yl acetát
Revízna správa
(SANCO/263 3/2008)
1. 9. 2009 31. 8. 2019 ČASŤ A
Registrovať sa môžu len použitia ako atraktanty.
 
ČASŤ B
Pri uplatňovaní jednotných zásad kontrolný ústav a odborné pracoviská zohľadňujú závery revíznej správy o lineárnych motýlích feromónoch (SANCO/2633/ 2008) finalizovanej Stálym výborom pre potravinový reťazec a zdravie zvierat, a najmä jej dodatky I a II.
Odborné pracoviská v odbornom posudku v prípade potreby uvedú opatrenia na zníženie rizika, ktoré kontrolný ústav uvedie na etikete prípravku.
č. 262
Trimethylamine hydrochloride
č. CAS: 593-81-7
č. CIPAC: nepridelené
Trimethylamine hydrochloride ≥ 988 1. 9. 2009 31. 8. 2019 ČASŤ A
Registrovať sa môžu len použitia ako atraktant.
 
ČASŤ B
Pri uplatňovaní jednotných zásad kontrolný ústav a odborné pracoviská zohľadňujú závery revíznej správy o trimetylamóne hydrochloride (SANCO/2636/ 2008) finalizovanej Stálym výborom pre potravinový reťazec a zdravie zvierat, a najmä jej dodatky I a II.
Odborné pracoviská v odbornom posudku v prípade potreby uvedú opatrenia na zníženie rizika, ktoré kontrolný ústav uvedie na etikete prípravku.
č. 263
Močovina
č. CAS: 57-13-6
č. CIPAC: 8352
Močovina ≥ 98 hmotnostných percent 1. 9. 2009 31. 8. 2019 ČASŤ A
Registrovať sa môžu len použitia ako atraktant a fungicíd.
 
ČASŤ B
Pri uplatňovaní jednotných zásad kontrolný ústav a odborné pracoviská zohľadňujú závery revíznej správy o močovine (SANCO/2637/2008) finalizovanej Stálym výborom pre potravinový reťazec a zdravie zvierat, a najmä jej dodatky I a II.
Odborné pracoviská v odbornom posudku v prípade potreby uvedú opatrenia na zníženie rizika, ktoré kontrolný ústav uvedie na etikete prípravku.
č. 264
Z-13-hexadecén-11-yn-l-yl acetát
č. CAS: 78617-58-0
č. CIPAC: nepridelené
Z-13-hexadecen-11-yn-1-yl acetate ≥ 75% 1. 9. 2009 31. 8. 2019 ČASŤ A
Registrovať sa môžu len použitia ako atraktant.
 
ČASŤ B
Pri uplatňovaní jednotných zásad kontrolný ústav a odborné pracoviská zohľadňujú závery revíznej správy o Z-13- hexadecén-11-yn-l-yl acetáte (SANCO/ 2649/2008) finalizovanej Stálym výborom pre potravinový reťazec a zdravie zvierat, a najmä jej dodatky I a II.
Odborné pracoviská v odbornom posudku v prípade potreby uvedú opatrenia na zníženie rizika, ktoré kontrolný ústav uvedie na etikete prípravku.
č. 265
Z,Z,Z,Z-7,13,16,19-dokosatetraen-l-yl izobutyrát
č. CAS: 135459-81-3
č. CIPAC: nepridelené
Z,Z,Z,Z-7,13,16,19-dokosa-tetraen-1-yl izobutyrát ≥ 90% 1. 9. 2009 31. 8. 2019 ČASŤ A
Registrovať sa môžu len použitia ako atraktant.
 
ČASŤ B
Pri uplatňovaní jednotných zásad kontrolný ústav a odborné pracoviská zohľadňujú závery revíznej správy o Z,Z,Z,Z-7,13,16,19-dokosatetraen-l-yl izobutyráte (SANCO/2650/2008) finalizovanej Stálym výborom pre potravinový reťazec a zdravie zvierat, a najmä jej dodatky I a II.
Odborné pracoviská v odbornom posudku v prípade potreby uvedú opatrenia na zníženie rizika, ktoré kontrolný ústav uvedie na etikete prípravku.
č. 266
Fosfid hlinitý (Aluminium phosphide)
č. CAS: 20859-73-8
č. CIPAC: 227
Fosfid hlinitý ≥ 830 1. 9. 2009 31. 8. 2019 ČASŤ A
Registrovať sa môžu len použitia ako insekticíd a rodenticíd vo forme prípravkov pripravených na použitie s obsahom fosfidu hlinitého.
Ako rodenticíd môže byť registrované len použitie vo vonkajších priestoroch.
Registrácie by mali byť určené len pre profesionálnych používateľov.
 
ČASŤ B
Pri uplatňovaní jednotných zásad kontrolný ústav a odborné pracoviská zohľadnia závery revíznej správy týkajúcej sa fosfidu hlinitého finalizovanej Stálym výborom pre potravinový reťazec a zdravie zvierat 28. októbra 2008, a najmä jej dodatky I a II.
Pri tomto celkovom hodnotení musia venovať osobitnú pozornosť:
– úrad verejného zdravotníctva ochrane spotrebiteľov a zaisteniu, aby spotrebované prípravky pripravené na použitie, ktoré obsahujú fosfid hlinitý, boli odstránené z potravinových tovarov pri použití proti škodlivým organizmom počas skladovania, a v odbornom posudku určí primeranú dodatočnú zadržovaciu lehotu, ktorú kontrolný ústav uvedie na etikete prípravku,
– úrad verejného zdravotníctva bezpečnosti operátora a pracovníka a v odbornom posudku predpíše používanie primeraných osobných ochranných prostriedkov a ochranných prostriedkov dýchacích orgánov, ktoré kontrolný ústav uvedie na etikete prípravku,
– úrad verejného zdravotníctva ochrane operátorov a pracovníkov počas fumigácie pri použití vo vnútorných priestoroch,
– úrad verejného zdravotníctva ochrane pracovníkov počas opätovného vstupu (po období fumigácie) pri použití vo vnútorných priestoroch,
– úrad verejného zdravotníctva ochrane okolostojacich osôb proti úniku plynu pri použití vo vnútorných priestoroch,
– referenčné laboratórium ochrane vtákov a cicavcov; vo svojom odbornom posudku v prípade potreby uvedie opatrenia na zmiernenie rizika, ako napríklad uzavretie nôr, a v prípade potreby dosiahnutie úplného zapracovania granúl do pôdy, ktoré kontrolný ústav uvedie na etikete prípravku,
– referenčné laboratórium ochrane vodných organizmov; vo svojom odbornom posudku v prípade potreby uvedie opatrenia na zmiernenie rizika, akými sú napr. ochranné pásma medzi ošetrovanými územiami a povrchovými vodnými plochami, ktoré kontrolný ústav uvedie na etikete prípravku.
č. 267
Fosfid vápenatý (Calcium phosphide)
č. CAS: 1305-99-3
č. CIPAC: 505
Fosfid vápenatý ≥ 160 1. 9. 2009 31. 8. 2019 ČASŤ A
Registrovať sa môžu len použitia vo vonkajších priestoroch ako rodenticíd vo forme prípravkov pripravených na použitie s obsahom fosfidu vápenatého.
Registrácie by mali byť určené len pre profesionálnych používateľov.
 
ČASŤ B
Pri uplatňovaní jednotných zásad kontrolný ústav a odborné pracoviská zohľadnia závery revíznej správy týkajúcej sa fosfidu vápenatého finalizovanej Stálym výborom pre potravinový reťazec a zdravie zvierat 28. októbra 2008, a najmä jej dodatky I a II.
Pri tomto celkovom hodnotení musia venovať osobitnú pozornosť:
– úrad verejného zdravotníctva bezpečnosti operátora a pracovníka a vo svojom odbornom posudku predpíše používanie primeraných osobných ochranných prostriedkov a ochranných prostriedkov dýchacích orgánov, ktoré kontrolný ústav uvedie na etikete,
– referenčné laboratórium ochrane vtákov a cicavcov; vo svojom odbornom posudku v prípade potreby uvedie opatrenia na zmiernenie rizika, ako napríklad uzavretie nôr, a v prípade potreby dosiahnutie úplného zapracovania granúl do pôdy, ktoré kontrolný ústav uvedie na etikete,
– referenčné laboratórium ochrane vodných organizmov; vo svojom odbornom posudku v prípade potreby uvedie opatrenia na zmiernenie rizika, akými sú napr. ochranné pásma medzi ošetrovanými územiami a povrchovými vodnými plochami, ktoré kontrolný ústav uvedie na etikete. 
č. 268
Fosfid horečnatý (Magnesium phosphide)
č. CAS: 12057-74-8
č. CIPAC: 228
Fosfid horečnatý ≥ 880 1. 9. 2009 31. 8. 2019 ČASŤ A
Registrovať sa môžu len použitia ako insekticíd a rodenticíd vo forme prípravkov pripravených na použitie s obsahom fosfidu horečnatého.
Ako rodenticíd môže byť registrované len použitie vo vonkajších priestoroch.
Registrácie by mali byť určené len pre profesionálnych používateľov.
 
ČASŤ B
Pri uplatňovaní jednotných zásad kontrolný ústav a odborné pracoviská zohľadnia závery revíznej správy týkajúcej sa fosfidu horečnatého finalizovanej Stálym výborom pre potravinový reťazec a zdravie zvierat 28. októbra 2008, a najmä jej dodatky I a II.
Pri tomto celkovom hodnotení musia venovať osobitnú pozornosť:
– úrad verejného zdravotníctva ochrane spotrebiteľov a zaisteniu, aby spotrebované prípravky pripravené na použitie s obsahom fosfidu horečnatého boli odstránené z potravinových tovarov pri použití proti škodlivým organizmom počas skladovania, a v odbornom posudku uvedie primeranú dodatočnú zadržovaciu lehotu, ktorú kontrolný ústav uvedie na etikete prípravku,
– úrad verejného zdravotníctva bezpečnosti operátorov a v odbornom posudku predpíše používanie primeraných osobných ochranných prostriedkov a ochranných prostriedkov dýchacích orgánov, ktoré kontrolný ústav uvedie na etikete prípravku,
– úrad verejného zdravotníctva ochrane operátorov a pracovníkov počas fumigácie pri použití vo vnútorných priestoroch,
– úrad verejného zdravotníctva ochrane pracovníkov počas opätovného vstupu (po období fumigácie) pri použití vo vnútorných priestoroch,
– úrad verejného zdravotníctva ochrane okolostojacich osôb proti úniku plynu pri použití vo vnútorných prie­storoch,
– referenčné laboratórium ochrane vtákov a cicavcov; vo svojom odbornom posudku uvedie opatrenia na zmiernenie rizika, ako napríklad uzavretie nôr, a v prípade potreby dosiahnutie úplného zapracovania granúl do pôdy, ktoré kontrolný ústav uvedie na etikete prípravku,
– referenčné laboratórium ochrane vodných organizmov;  vo svojom odbornom posudku uvedie opatrenia na zmiernenie rizika, akými sú napr. ochranné zóny medzi ošetrovanými územiami a povrchovými vodnými plochami, ktoré kontrolný ústav uvedie na etikete prípravku.
č. 269
Cymoxanil
č. CAS: 57966-95-7
č. CIPAC: 419
1 -[(E/Z)-2-cyano-2-meto-xyiminoacetyl]-3-etylmočovina ≥ 970 1. 9. 2009 31. 8. 2019 ČASŤ A
Registrovať sa môžu len použitia ako fungicíd.
 
 
ČASŤ B
Pri uplatňovaní jednotných zásad kontrolný ústav a odborné pracoviská zohľadňujú závery revíznej správy týkajúcej sa cymoxanilu finalizovanej Stálym výborom pre potravinový reťazec a zdravie zvierat 28. októbra 2008, a najmä jej dodatky I a II.
Pri tomto celkovom hodnotení musia venovať osobitnú pozor­nosť:
– úrad verejného zdravotníctva bezpečnosti operátora a pracovníka a v odbornom posudku predpíše používanie primeraných osobných ochranných prostriedkov, ktoré kontrolný ústav uvedie na etikete prípravku,
– výskumný ústav ochrane podzemných vôd, ak sa účinná látka použije v regiónoch s citlivými pôdnymi  a/ alebo klimatickými podmienkami,
– referenčné laboratórium ochrane vodných organizmov a v odbornom posudku v prípade potreby uvedie opatrenia na zmiernenie rizika, akým sú napr. ochranné zóny, ktoré kontrolný ústav uvedie na etikete prípravku.
č. 270
Dodemorph
č. CAS: 1593-77-7
č. CIPAC: 300
cis/trans-[4-cyklododecyl]-2,6-dimetylmorfolín ≥ 950 1. 9. 2009 31. 8. 2019 ČASŤ A
Registrovať sa môžu len použitia ako fungicíd na okrasné rastliny v skleníkoch.
 
ČASŤ B
Pri uplatňovaní jednotných zásad kontrolný ústav a odborné pracoviská zohľadňujú závery revíznej správy týkajúcej sa dodemorphu finalizovanej Stálym výborom pre potravinový reťazec a zdravie zvierat 28. októbra 2008, a najmä jej dodatky I a II.
Pri tomto celkovom hodnotení musia venovať osobitnú pozornosť:
– úrad verejného zdravotníctva bezpečnosti operátora a pracovníka a v odbornom posudku predpíše v prípade potreby používanie primeraných osobných ochranných prostriedkov, ktoré kontrolný ústav uvedie na etikete prípravku,
– výskumný ústav ochrane podzemných vôd, ak sa účinná látka použije v regiónoch s citlivými pôdnymi podmienkami.
Odborné pracoviská v odborných posudkoch v prípade potreby uvedú opatrenia na zmiernenie rizika, ktoré kontrolný ústav uvedie na etikete prípravku.
č. 271
Metylester kyseliny 2,5-dichlórbenzoovej (2,5-Dichlorobenzoic acid methylester)
č. CAS: 2905-69-3
č. CIPAC: 686
metyl-2,5-dichlórbenzoát 995 1. 9. 2009 31. 8. 2019 ČASŤ A
Registrovať sa môžu len použitia vo vnútorných priestoroch ako rastový regulátor rastlín a fungicíd na štepenie viniča.
 
ČASŤ B
Pri uplatňovaní jednotných zásad kontrolný ústav a odborné pracoviská zohľadnia závery revíznej správy týkajúcej sa metylesteru kyseliny 2,5-dichlórbenzoovej, najmä dodatkov I a II tejto správy, a to v podobe, v akej túto správu finalizoval Stály výbor pre potravinový reťazec a zdravie zvierat 28. októbra 2008.
č. 272
Metamitron
č. CAS: 41394-05-2
č. CIPAC: 381
4-amino-4,5-dihydro-3-metyl-6-fenyl-1,2,4-triazín-5-ón ≥ 960 1. 9. 2009 31. 8. 2019 ČASŤ A
Registrovať sa môžu len použitia ako herbicíd.
 
ČASŤ B
Pri posudzovaní žiadostí o registráciu prípravkov na ochranu rastlín, ktoré obsahujú metamitron, na iné použitia ako na koreňové plodiny členské štáty venujú osobitnú pozornosť kritériám stanoveným v  § 11 ods. 12 zákona č. 193/2005 Z. z. o rastlinolekárskej starostlivosti v znení zákona č. 295/2007 Z. z. a zabezpečia, aby pred vydaním rozhodnutia o registrácii žiadateľ poskytol všetky potrebné údaje a informácie.
Pri uplatňovaní jednotných zásad kontrolný ústav a odborné pracoviská zohľadňujú závery revíznej správy týkajúcej sa metamitronu finalizovanej Stálym výborom pre potravinový reťazec a zdravie zvierat 28. októbra 2008, a najmä jej dodatky I a II.
Pri tomto celkovom hodnotení musia venovať osobitnú pozornosť:
– úrad verejného zdravotníctva bezpečnosti operátorov a v odbornom posudku predpíše používanie osobných ochranných prostriedkov, ktoré kontrolný ústav uvedie na etikete prípravku,
– výskumný ústav ochrane podzemných vôd, ak sa účinná látka použije v regiónoch s citlivými pôdnymi a/alebo klimatickými podmienkami,
– referenčné laboratórium riziku pre vtáky a cicavce, ako aj pre necieľové suchozemské rastliny.
 
Odborné pracoviská v odborných posudkoch v prípade potreby uvedú opatrenia na zmiernenie rizika, ktoré kontrolný ústav uvedie na etikete prípravku.
 
Držiteľ registrácie predloží ďalšie informácie o vplyve metabolitu
M 3 v pôde na podzemné vody, o rezíduách v striedajúcich sa plodinách, o dlhodobom riziku pre hmyzožravé vtáky a o špecifickom riziku pre vtáky a cicavce, ktoré sa môžu nakaziť konzumáciou vody na poliach. Držitelia registrácie poskytnú takéto informácie Komisii a kontrolnému ústavu najneskôr do 31. augusta 2011.
č. 273
Sulcotrione
č. CAS: 99105-77-8
č. CIPAC: 723
2-(2-chloro-4-mesylbenzoyl) cyklohexán-
1,3-dión
≥ 950
 
Nečistoty
– kyanovodík: najviac 80 mg/kg
– toluén: najviac 4 g/kg
1. 9. 2009 31. 8. 2019 ČASŤ A
Registrovať sa môžu len použitia ako herbicíd.
 
ČASŤ B
Pri uplatňovaní jednotných zásad kontrolný ústav a odborné pracoviská zohľadňujú závery revíznej správy týkajúcej sa sulcotrionu finalizovanej Stálym výborom pre potravinový reťazec a zdravie zvierat 28. októbra 2008, a najmä jej dodatky I a II.
Pri tomto celkovom hodnotení musia venovať osobitnú pozor­nosť:
– úrad verejného zdravotníctva bezpečnosti operátorov a v odbornom posudku predpíše používanie primeraných osobných ochranných prostriedkov, ktoré kontrolný ústav uvedie na etikete prípravku,
– referenčné laboratórium a ústav včelárstva riziku pre hmyzožravé vtáky, vodné a suchozemské necieľové  rastliny a necieľové článkonožce.
 
Odborné pracoviská v odborných posudkoch v prípade potreby uvedú opatrenia na zmiernenie rizika, ktoré kontrolný ústav uvedie na etikete prípravku.
Držiteľ registrácie predloží ďalšie informácie, pokiaľ ide o degradáciu zložky cyklohexadién v pôde a vo vode a o dlhodobé riziko pre hmyzožravé vtáky. Držitelia registrácie poskytnú takéto informácie Komisii a kontrolnému ústavu najne­skôr do 31. augusta 2011.
č. 274
Tebuconazole
č. CAS: 107534-96-3
č. CIPAC: 494
(RS)-1-p-chlórofenyl-
4,4-dimetyl-3-(lH-1,2,4-triazol-1-ylmetyl)-pentán-3-ol
≥ 905 1. 9. 2009 31. 8. 2019 ČASŤ A
Registrovať sa môžu len použitia ako fungicíd.
ČASŤ B
Pri uplatňovaní jednotných zásad kontrolný ústav a odborné pracoviská zohľadňujú závery revíznej správy týkajúcej sa tebuconazolu finalizovanej Stálym výborom pre potravinový reťazec a zdravie zvierat 28. októbra 2008, a najmä jej dodatky I a II.
Pri tomto celkovom hodnotení musia venovať osobitnú pozornosť:
– úrad verejného zdravotníctva bezpečnosti operátora a pracovníka a v odbornom posudku predpíše používanie primeraných osobných ochranných prostriedkov, ktoré kontrolný ústav uvedie na etikete prípravku,
– úrad verejného zdravotníctva expozícii spotrebiteľov účinkom metabolitov tebuconazolu (triazolu) prostredníctvom výživy,
– referenčné laboratórium ochrane vtákov a cicavcov živiacich sa zrnom a bylinožravých cicavcov a v odbornom posudku uvedie v prípade potreby opatrenia na zmiernenie rizika, ktoré kontrolný ústav uvedie na etikete prípravku,
– referenčné laboratórium ochrane vodných organizmov a v odbornom posudku uvedie v prípade potreby opatrenia na zmiernenie rizika, ako napr. ochranné zóny, ktoré kontrolný ústav uvedie na etikete prípravku. 
Držitelia registrácie predložia ďalšie informácie s cieľom potvrdiť posúdenie rizika pre vtáky a cicavce. Držitelia registrácie poskytnú takéto informácie Komisii a kontrolnému ústavu najneskôr do 31. augusta 2011.
Držitelia registrácie predložia Komisii a kontrolnému ústavu ďalšie informácie o možnom narúšaní endokrinného systému v súvislosti s tebuconazolom v období dvoch rokov od prijatia usmernení OECD o testovaní narúšania endokrinného systému alebo od usmernení o testovaní schválených Spoločenstvom.
č. 275
Triadimenol
č. CAS: 55219-65-3
č. CIPAC: 398
(1RS,2RS;1RS,2SR)-1-(4-chlórofenoxy)-3,3 -dimetyl-l-(lH-l,2,4-triazol-1-yl)bután-2-ol ≥ 920
 
izomér
A (1RS,2SR),
izomér
B (1RS,2RS)
diastereomér A, RS + SR, rozsah: 70 až 85 %
 
diastereomér B, RR + SS, rozsah: 15 až 30 %
1. 9. 2009 31. 8. 2019 ČASŤ A
Registrovať sa môžu len použitia ako fungicíd.
ČASŤ B
Pri uplatňovaní jednotných zásad kontrolný ústav a odborné pracoviská zohľadňujú závery revíznej správy týkajúcej sa triadimenolu finalizovanej Stálym výborom pre potravinový reťazec a zdravie zvierat 28. októbra 2008, a najmä jej dodatky I a II.
Pri tomto celkovom hodnotení musia venovať osobitnú pozornosť:
– úrad verejného zdravotníctva prítomnosti N-metylpyrolidónu vo formulovaných prípravkoch, pokiaľ ide o expozíciu operátora, pracovníka a okolostojacej osoby,
– referenčné laboratórium ochrane vtákov a cicavcov. V súvislosti s týmito identifikovanými rizikami vo svojom odbornom posudku v prípade potreby uvedie opatrenia na zmiernenie rizika, akými sú napríklad ochranné zóny, ktoré kontrolný ústav uvedie na etikete prípravku.
Držitelia registrácie  predložia Komisii a kontrolnému ústavu
– ďalšie informácie o špecifikácii,
– informácie týkajúce sa ďalšieho hodnotenia rizika pre vtáky a cicavce,
– informácie týkajúce sa rizika výskytu účinkov narúšajúcich endokrinný systém rýb.
Držitelia registrácie poskytnú takéto informácie Komisii a kontrolnému ústavu najneskôr do 31. augusta 2011.
Držitelia registrácie predložia Komisii a kontrolnému ústavu ďalšie informácie o možnom narúšaní endokrinného systému v súvislosti s triadimenolom v období dvoch rokov od prijatia usmernení OECD o testovaní narúšania endokrinného systému alebo od usmernení o testovaní schválených Spoločenstvom.“.
4.
V prílohe č. 2 sa znenie riadkov s poradovým číslom 175 a 176 nahrádza týmto znením:
„175 Amidosulfuron 30. jún 2009.
Prehodnocuje sa predovšetkým splnenie podmienok prílohy č. 1 s výnimkou tých, ktoré sú uvedené v časti B tejto prílohy, a zároveň sa preveruje, či držiteľ registrácie vlastní alebo má prístup k dokumentačnému súboru údajov pre účinnú látku.
31. 12. 2012 Ak je to potrebné, registrácia sa zmení alebo zruší najneskôr do 31. decembra 2012 alebo do termínu, ktorý je ustanovený v tomto nariadení vlády pre
príslušnú účinnú látku alebo látky zaradené do zoznamu povolených účinných látok podľa toho, ktorá je posledná, pre každý prípravok na ochranu rastlín s obsahom účinnej látky
amidosulfuron spolu s inou účinnou látkou zaradenou do zoznamu povolených účinných látok do 31. decembra 2008.
Nerelevantné
176 Nicosulfuron 30. jún 2009.
Prehodnocuje sa predovšetkým splnenie podmienok prílohy č. 1 s výnimkou tých, ktoré sú uvedené v časti B tejto prílohy, a zároveň sa preveruje, či držiteľ registrácie vlastní alebo má prístup k dokumentačnému súboru údajov pre účinnú látku.
31. 12. 2012
 
Ak je to potrebné, registrácia sa zmení alebo zruší najneskôr do 31. decembra 2012 alebo do termínu, ktorý je ustanovený v tomto nariadení vlády pre
príslušnú účinnú látku alebo látky zaradené do zoznamu povolených účinných látok podľa toho, ktorá je posledná, pre každý prípravok na ochranu rastlín s obsahom účinnej látky
amidosulfuron spolu s inou účinnou látkou zaradenou do zoznamu povolených účinných látok do 31. decembra 2008.“.
Nerelevantné
5.
V prílohe č. 2 sa na konci pripája tento text:
„193 Flutolanil 31. august 2009.
Prehodnocuje sa predovšetkým splnenie podmienok prílohy č. 1 s výnimkou tých, ktoré sú uvedené v časti B tejto prílohy, a zároveň sa preveruje, či držiteľ registrácie vlastní alebo má prístup k dokumentačnému súboru údajov pre účinnú látku.
28. 2. 2013 Ak je to potrebné, registrácia sa zmení alebo zruší najneskôr do 28. februára 2013 alebo do termínu, ktorý je ustanovený v tomto nariadení vlády pre príslušnú účinnú látku alebo látky zaradené do zoznamu povolených účinných látok podľa toho, ktorá je posledná pre každý prípravok na ochranu rastlín s obsahom účinnej látky flutolanil spolu s inou účinnou látkou zaradenou do zoznamu povolených účinných látok do 28. februára 2009. Nerelevantné
194 Benfluralin 31. august 2009.
Prehodnocuje sa predovšetkým splnenie podmienok prílohy č. 1 s výnimkou tých, ktoré sú uvedené v časti B tejto prílohy, a zároveň sa preveruje, či držiteľ registrácie vlastní alebo má prístup k dokumentačnému súboru údajov pre účinnú látku.
28. 2. 2013 Ak je to potrebné, registrácia sa zmení alebo zruší najneskôr do 28. februára 2013 alebo do termínu, ktorý je ustanovený v tomto nariadení vlády pre príslušnú účinnú látku alebo látky zaradené do zoznamu povolených účinných látok podľa toho, ktorá je posledná pre každý prípravok na ochranu rastlín s obsahom účinnej látky benfluralin spolu s inou účinnou látkou zaradenou do zoznamu povolených účinných látok do 28. februára 2009. Nerelevantné
195 Fluazinam 31. august 2009.
Prehodnocuje sa predovšetkým splnenie podmienok prílohy č. 1 s výnimkou tých, ktoré sú uvedené v časti B tejto prílohy, a zároveň sa preveruje, či držiteľ registrácie vlastní alebo má prístup k dokumentačnému súboru údajov pre účinnú látku.
28. 2. 2013 Ak je to potrebné, registrácia sa zmení alebo zruší najneskôr do 28. februára 2013 alebo do termínu, ktorý je ustanovený v tomto nariadení vlády pre príslušnú účinnú látku alebo látky zaradené do zoznamu povolených účinných látok podľa toho, ktorá je posledná pre každý prípravok na ochranu rastlín s obsahom účinnej látky fluazinam spolu s inou účinnou látkou zaradenou do zoznamu povolených účinných látok do 28. februára 2009. Nerelevantné
196 Fuberidazole 31. august 2009.
Prehodnocuje sa predovšetkým splnenie podmienok prílohy č. 1 s výnimkou tých, ktoré sú uvedené v časti B tejto prílohy, a zároveň sa preveruje, či držiteľ registrácie vlastní alebo má prístup k dokumentačnému súboru údajov pre účinnú látku.
28. 2. 2013 Ak je to potrebné, registrácia sa zmení alebo zruší najneskôr do 28. februára 2013 alebo do termínu, ktorý je ustanovený v tomto nariadení vlády pre príslušnú účinnú látku alebo látky zaradené do zoznamu povolených účinných látok podľa toho, ktorá je posledná pre každý prípravok na ochranu rastlín s obsahom účinnej látky fuberidazole spolu s inou účinnou látkou zaradenou do zoznamu povolených účinných látok do 28. februára 2009. Nerelevantné
197 Mepiquat 31. august 2009.
Prehodnocuje sa predovšetkým splnenie podmienok prílohy č. 1 s výnimkou tých, ktoré sú uvedené v časti B tejto prílohy, a zároveň sa preveruje, či držiteľ registrácie vlastní alebo má prístup k dokumentačnému súboru údajov pre účinnú látku.
28. 2. 2013 Ak je to potrebné, registrácia sa zmení alebo zruší najneskôr do 28. februára 2013 alebo do termínu, ktorý je ustanovený v tomto nariadení vlády pre príslušnú účinnú látku alebo látky zaradené do zoznamu povolených účinných látok podľa toho, ktorá je posledná pre každý prípravok na ochranu rastlín s obsahom účinnej látky mepiquat spolu s inou účinnou látkou zaradenou do zoznamu povolených účinných látok do 28. februára 2009. Nerelevantné
198 Diuron Nerelevantné Nerelevantné Nerelevantné Nerelevantné
199 Bacillus thuringiensis subsp. aizawai
KMEŇ: ABTS-1857
Odber kultúr: č. SD-1372
KMEŇ: GC-91
Odber kultúr: č. NCTC 11821
31. október 2009.
Prehodnocuje sa predovšetkým splnenie podmienok prílohy č. 1 s výnimkou tých, ktoré sú uvedené v časti B tejto prílohy, a zároveň sa preveruje, či držiteľ registrácie vlastní alebo má prístup k dokumentačnému súboru údajov pre účinnú látku.
30. 4. 2014
 
Ak je to potrebné, registrácia sa zmení alebo zruší najneskôr do 30. apríla 2014 alebo do termínu, ktorý je ustanovený v tomto nariadení vlády pre príslušnú účinnú látku alebo látky zaradené do zoznamu povolených účinných látok podľa toho, ktorá je posledná pre každý prípravok na ochranu rastlín s obsahom účinnej látky Bacillus thuringiensis subsp. aizawai spolu s inou účinnou látkou zaradenou do zoznamu povolených účinných látok do 30. apríla 2009. Nerelevantné
200 Bacillus thuringiensis subsp. israeliensis
(sérotyp H-14)
KMEŇ: AM65-52
Odber kultúr: č. ATCC-1276
31. október 2009.
Prehodnocuje sa predovšetkým splnenie podmienok prílohy č. 1 s výnimkou tých, ktoré sú uvedené v časti B tejto prílohy, a zároveň sa preveruje, či držiteľ registrácie vlastní alebo má prístup k dokumentačnému súboru údajov pre účinnú látku.
30. 4. 2014
 
Ak je to potrebné, registrácia sa zmení alebo zruší najneskôr do 30. apríla 2014 alebo do termínu, ktorý je ustanovený v tomto nariadení vlády pre príslušnú účinnú látku alebo látky zaradené do zoznamu povolených účinných látok podľa toho, ktorá je posledná pre každý prípravok na ochranu rastlín s obsahom účinnej látky Bacillus thuringiensis subsp. israeliensis (sérotyp H-14)spolu s inou účinnou látkou zaradenou do zoznamu povolených účinných látok do 30. apríla 2009. Nerelevantné
201 Bacillus thuringiensis subsp. kurstaki
KMEŇ: ABTS 351
Odber kultúr: č. ATCC SD-1275
KMEŇ: PB 54
Odber kultúr: č. CECT 7209
KMEŇ: SA 11
Odber kultúr: č. NRRL B-30790
KMEŇ: SA 12
Odber kultúr: č. NRRL B-30791
KMEŇ: EG 2348
Odber kultúr: č. NRRL B-18208
31. október 2009.
Prehodnocuje sa predovšetkým splnenie podmienok prílohy č. 1 s výnimkou tých, ktoré sú uvedené v časti B tejto prílohy, a zároveň sa preveruje, či držiteľ registrácie vlastní alebo má prístup k dokumentačnému súboru údajov pre účinnú látku.
30. 4. 2014
 
Ak je to potrebné, registrácia sa zmení alebo zruší najneskôr do 30. apríla 2014 alebo do termínu, ktorý je ustanovený v tomto nariadení vlády pre príslušnú účinnú látku alebo látky zaradené do zoznamu povolených účinných látok podľa toho, ktorá je posledná pre každý prípravok na ochranu rastlín s obsahom účinnej látky Bacillus thuringiensis subsp. kurstaki spolu s inou účinnou látkou zaradenou do zoznamu povolených účinných látok do 30. apríla 2009. Nerelevantné
202 Bacillus thuringiensis subsp. tenebrionis
KMEŇ: NB 176
(TM 141)
Odber kultúr: č. SD-5428
31. október 2009.
Prehodnocuje sa predovšetkým splnenie podmienok prílohy č. 1 s výnimkou tých, ktoré sú uvedené v časti B tejto prílohy, a zároveň sa preveruje, či držiteľ registrácie vlastní alebo má prístup k dokumentačnému súboru údajov pre účinnú látku.
30. 4. 2014
 
Ak je to potrebné, registrácia sa zmení alebo zruší najneskôr do 30. apríla 2014 alebo do termínu, ktorý je ustanovený v tomto nariadení vlády pre príslušnú účinnú látku alebo látky zaradené do zoznamu povolených účinných látok podľa toho, ktorá je posledná pre každý prípravok na ochranu rastlín s obsahom účinnej látky Bacillus thuringiensis subsp. tenebrionis spolu s inou účinnou látkou zaradenou do zoznamu povolených účinných látok do 30. apríla 2009. Nerelevantné
203 Beauveria bassiana
KMEŇ: ATCC 74040
Odber kultúr: č. ATCC 74040
KMEŇ: GHA
Odber kultúr: č. ATCC 74250
31. október 2009.
Prehodnocuje sa predovšetkým splnenie podmienok prílohy č. 1 s výnimkou tých, ktoré sú uvedené v časti B tejto prílohy, a zároveň sa preveruje, či držiteľ registrácie vlastní alebo má prístup k dokumentačnému súboru údajov pre účinnú látku.
30. 4. 2014
 
Ak je to potrebné, registrácia sa zmení alebo zruší najneskôr do 30. apríla 2014 alebo do termínu, ktorý je ustanovený v tomto nariadení vlády pre príslušnú účinnú látku alebo látky zaradené do zoznamu povolených účinných látok podľa toho, ktorá je posledná pre každý prípravok na ochranu rastlín s obsahom účinnej látky Beauveria bassiana spolu s inou účinnou látkou zaradenou do zoznamu povolených účinných látok do 30. apríla 2009. Nerelevantné
204 Cydia pomonella Granulovirus (CpGV)
 
31. október 2009.
Prehodnocuje sa predovšetkým splnenie podmienok prílohy č. 1 s výnimkou tých, ktoré sú uvedené v časti B tejto prílohy, a zároveň sa preveruje, či držiteľ registrácie vlastní alebo má prístup k dokumentačnému súboru údajov pre účinnú látku.
30. 4. 2014
 
Ak je to potrebné, registrácia sa zmení alebo zruší najneskôr do 30. apríla 2014 alebo do termínu, ktorý je ustanovený v tomto nariadení vlády pre príslušnú účinnú látku alebo látky zaradené do zoznamu povolených účinných látok podľa toho, ktorá je posledná pre každý prípravok na ochranu rastlín s obsahom účinnej látky Cydia pomonella Granulovirus (CpGV) spolu s inou účinnou látkou zaradenou do zoznamu povolených účinných látok do 30. apríla 2009. Nerelevantné
205 Lecanicillium muscarium
(predtým Verticilium lecanii)
KMEŇ: Ve 6
Odber kultúr: č. CABI (=IMI) 268317,
CBS 102071, ARSEF 5128
31. október 2009.
Prehodnocuje sa predovšetkým splnenie podmienok prílohy č. 1 s výnimkou tých, ktoré sú uvedené v časti B tejto prílohy, a zároveň sa preveruje, či držiteľ registrácie vlastní alebo má prístup k dokumentačnému súboru údajov pre účinnú látku.
30. 4. 2014
 
Ak je to potrebné, registrácia sa zmení alebo zruší najneskôr do 30. apríla 2014 alebo do termínu, ktorý je ustanovený v tomto nariadení vlády pre príslušnú účinnú látku alebo látky zaradené do zoznamu povolených účinných látok podľa toho, ktorá je posledná pre každý prípravok na ochranu rastlín s obsahom účinnej látky Lecanicillium muscarium
(predtým Verticilium lecanii) spolu s inou účinnou látkou zaradenou do zoznamu povolených účinných látok do 30. apríla 2009.
Nerelevantné
206 Metarhizium anisopliae var. anisopliae (predtým Metarhizium anisopliae)
KMEŇ: BIPESCO 5/F52
Odber kultúr: č. M.a. 43; č. 275-86
(akronymy V275 alebo KVL 275); č. KVL
99-112 (Ma 275 alebo V 275); č. DSM
3884; č. ATCC 90448; č. ARSEF 1095
31. október 2009.
Prehodnocuje sa predovšetkým splnenie podmienok prílohy č. 1 s výnimkou tých, ktoré sú uvedené v časti B tejto prílohy, a zároveň sa preveruje, či držiteľ registrácie vlastní alebo má prístup k dokumentačnému súboru údajov pre účinnú látku.
30. 4. 2014
 
Ak je to potrebné, registrácia sa zmení alebo zruší najneskôr do 30. apríla 2014 alebo do termínu, ktorý je ustanovený v tomto nariadení vlády pre príslušnú účinnú látku alebo látky zaradené do zoznamu povolených účinných látok podľa toho, ktorá je posledná pre každý prípravok na ochranu rastlín s obsahom účinnej látky Metarhizium anisopliae var. anisopliae (predtým Metarhizium anisopliae) spolu s inou účinnou látkou zaradenou do zoznamu povolených účinných látok do 30. apríla 2009. Nerelevantné
207 Phlebiopsis gigantea
KMEŇ: VRA 1835
Odber kultúr: č. ATCC 90304
KMEŇ: VRA 1984
Odber kultúr: č. DSM16201
KMEŇ: VRA 1985
Odber kultúr: č. DSM 16202
KMEŇ: VRA 1986
Odber kultúr: č. DSM 16203
KMEŇ: FOC PG B20/5
Odber kultúr: č. IMI 390096
KMEŇ: FOC PG SP log 6
Odber kultúr: č. IMI 390097
KMEŇ: FOC PG SP log 5
Odber kultúr: č. IMI 390098
KMEŇ: FOC PG BU 3
Odber kultúr: č. IMI 390099
KMEŇ: FOC PG BU 4
Odber kultúr: č. IMI 390100
KMEŇ: FOC PG 410.3
Odber kultúr: č. IMI 390101
KMEŇ: FOC PG97/1062/116/1.1
Odber kultúr: č. IMI 390102
KMEŇ: FOC PG B22/SP1287/3.1
Odber kultúr: č. IMI 390103
KMEŇ: FOC PG SH 1
Odber kultúr: č. IMI 390104
KMEŇ: FOC PG B22/SP1190/3.2
Odber kultúr: č. IMI 390105
31. október 2009.
Prehodnocuje sa predovšetkým splnenie podmienok prílohy č. 1 s výnimkou tých, ktoré sú uvedené v časti B tejto prílohy, a zároveň sa preveruje, či držiteľ registrácie vlastní alebo má prístup k dokumentačnému súboru údajov pre účinnú látku.
30. 4. 2014
 
Ak je to potrebné, registrácia sa zmení alebo zruší najneskôr do 30. apríla 2014 alebo do termínu, ktorý je ustanovený v tomto nariadení vlády pre príslušnú účinnú látku alebo látky zaradené do zoznamu povolených účinných látok podľa toho, ktorá je posledná pre každý prípravok na ochranu rastlín s obsahom účinnej látky Phlebiopsis gigantea spolu s inou účinnou látkou zaradenou do zoznamu povolených účinných látok do 30. apríla 2009. Nerelevantné
208 Pythium oligandrum
KMEŇ: M1
Odber kultúr: č. ATCC 38472
31. október 2009.
Prehodnocuje sa predovšetkým splnenie podmienok prílohy č. 1 s výnimkou tých, ktoré sú uvedené v časti B tejto prílohy, a zároveň sa preveruje, či držiteľ registrácie vlastní alebo má prístup k dokumentačnému súboru údajov pre účinnú látku.
30. 4. 2014 Ak je to potrebné, registrácia sa zmení alebo zruší najneskôr do 30. apríla 2014 alebo do termínu, ktorý je ustanovený v tomto nariadení vlády pre príslušnú účinnú látku alebo látky zaradené do zoznamu povolených účinných látok podľa toho, ktorá je posledná pre každý prípravok na ochranu rastlín s obsahom účinnej látky Pythium oligandrum spolu s inou účinnou látkou zaradenou do zoznamu povolených účinných látok do 30. apríla 2009. Nerelevantné
209 Streptomyces K61 (predtým S. griseoviridis)
KMEŇ: K61
Odber kultúr: č. DSM 7206
31. október 2009.
Prehodnocuje sa predovšetkým splnenie podmienok prílohy č. 1 s výnimkou tých, ktoré sú uvedené v časti B tejto prílohy, a zároveň sa preveruje, či držiteľ registrácie vlastní alebo má prístup k dokumentačnému súboru údajov pre účinnú látku.
30. 4. 2014 Ak je to potrebné, registrácia sa zmení alebo zruší najneskôr do 30. apríla 2014 alebo do termínu, ktorý je ustanovený v tomto nariadení vlády pre príslušnú účinnú látku alebo látky zaradené do zoznamu povolených účinných látok podľa
toho, ktorá je posledná pre každý prípravok na ochranu rastlín s obsahom účinnej látky Streptomyces K61 (predtým S. griseoviridis) spolu s inou účinnou látkou zaradenou do zoznamu povolených účinných látok do 30. apríla 2009.
Nerelevantné
210 Trichoderma atroviride
(predtým T. harzianum)
KMEŇ: IMI 206040
Odber kultúr: č. IMI 206040,
ATCC 20476;
KMEŇ: T11
Odber kultúr španielskeho typu CECT
20498, identické s IMI 352941
31. október 2009.
Prehodnocuje sa predovšetkým splnenie podmienok prílohy č. 1 s výnimkou tých, ktoré sú uvedené v časti B tejto prílohy, a zároveň sa preveruje, či držiteľ registrácie vlastní alebo má prístup k dokumentačnému súboru údajov pre účinnú látku.
30. 4. 2014 Ak je to potrebné, registrácia sa zmení alebo zruší najneskôr do 30. apríla 2014 alebo do termínu, ktorý je ustanovený v tomto nariadení vlády pre príslušnú účinnú látku alebo látky zaradené do zoznamu povolených účinných látok podľa toho, ktorá je posledná pre každý prípravok na ochranu rastlín s obsahom účinnej látky Trichoderma atroviride
(predtým T. harzianum) spolu s inou účinnou látkou zaradenou do zoznamu povolených účinných látok do 30. apríla 2009.
Nerelevantné
211 Trichoderma polysporum
KMEŇ: Trichoderma polysporum IMI
206039
Odber kultúr: č. IMI 206039, ATCC
20475
31. október 2009.
Prehodnocuje sa predovšetkým splnenie podmienok prílohy č. 1 s výnimkou tých, ktoré sú uvedené v časti B tejto prílohy, a zároveň sa preveruje, či držiteľ registrácie vlastní alebo má prístup k dokumentačnému súboru údajov pre účinnú látku.
30. 4. 2014 Ak je to potrebné, registrácia sa zmení alebo zruší najneskôr do 30. apríla 2014 alebo do termínu, ktorý je ustanovený v tomto nariadení vlády pre príslušnú účinnú látku alebo látky zaradené do zoznamu povolených účinných látok podľa toho, ktorá je posledná pre každý prípravok na ochranu rastlín s obsahom účinnej látky Trichoderma polysporum
spolu s inou účinnou látkou zaradenou do zoznamu povolených účinných látok do 30. apríla 2009.
Nerelevantné
212 Trichoderma harzianum Rifai
KMEŇ:
Trichoderma harzianum T-22;
Odber kultúr: č. ATCC 20847
KMEŇ: Trichoderma harzianum ITEM 908;
Odber kultúr: č. CBS 118749
31. október 2009.
Prehodnocuje sa predovšetkým splnenie podmienok prílohy č. 1 s výnimkou tých, ktoré sú uvedené v časti B tejto prílohy, a zároveň sa preveruje, či držiteľ registrácie vlastní alebo má prístup k dokumentačnému súboru údajov pre účinnú látku.
30. 4. 2014 Ak je to potrebné, registrácia sa zmení alebo zruší najneskôr do 30. apríla 2014 alebo do termínu, ktorý je ustanovený v tomto nariadení vlády pre príslušnú účinnú látku alebo látky zaradené do zoznamu povolených účinných látok podľa toho, ktorá je posledná pre každý prípravok na ochranu rastlín s obsahom účinnej látky Trichoderma harzianum Rifai spolu s inou účinnou látkou zaradenou do zoznamu povolených účinných látok do 30. apríla 2009. Nerelevantné
213 Trichoderma asperellum
(predtým T. harzianum)
KMEŇ: ICC012
Odber kultúr: č. CABI CC IMI 392716
KMEŇ: Trichoderma asperellum
(predtým T. viride T25) T11
Odber kultúr: č. CECT 20178
KMEŇ: Trichoderma asperellum
(predtým T. viride TV1) TV1
Odber kultúr: č. MUCL 43093
31. október 2009.
Prehodnocuje sa predovšetkým splnenie podmienok prílohy č. 1 s výnimkou tých, ktoré sú uvedené v časti B tejto prílohy, a zároveň sa preveruje, či držiteľ registrácie vlastní alebo má prístup k dokumentačnému súboru údajov pre účinnú látku.
30. 4. 2014 Ak je to potrebné, registrácia sa zmení alebo zruší najneskôr do 30. apríla 2014 alebo do termínu, ktorý je ustanovený v tomto nariadení vlády pre príslušnú účinnú látku alebo látky zaradené do zoznamu povolených účinných látok podľa toho, ktorá je posledná pre každý prípravok na ochranu rastlín s obsahom účinnej látky Trichoderma asperellum
(predtým T. harzianum) spolu s inou účinnou látkou zaradenou do zoznamu povolených účinných látok do 30. apríla 2009.
Nerelevantné
214 Trichoderma gamsii (predtým T. viride)
KMEŇ:
ICC080
Odber kultúr: č. IMI CC č. 392151 CABI
31. október 2009.
Prehodnocuje sa predovšetkým splnenie podmienok prílohy č. 1 s výnimkou tých, ktoré sú uvedené v časti B tejto prílohy, a zároveň sa preveruje, či držiteľ registrácie vlastní alebo má prístup k dokumentačnému súboru údajov pre účinnú látku.
30. 4. 2014 Ak je to potrebné, registrácia sa zmení alebo zruší najneskôr do 30. apríla 2014 alebo do termínu, ktorý je ustanovený v tomto nariadení vlády pre príslušnú účinnú látku alebo látky zaradené do zoznamu povolených účinných látok podľa toho, ktorá je posledná pre každý prípravok na ochranu rastlín s obsahom účinnej látky Trichoderma gamsii (predtým T. viride) spolu s inou účinnou látkou zaradenou do zoznamu povolených účinných látok do 30. apríla 2009. Nerelevantné
215 Verticillium albo-atrum
(predtým Verticillium dahliae)
KMEŇ: Verticillium albo-atrum izolát
WCS850
Odber kultúr: č. CBS 276.92
31. október 2009.
Prehodnocuje sa predovšetkým splnenie podmienok prílohy č. 1 s výnimkou tých, ktoré sú uvedené v časti B tejto prílohy, a zároveň sa preveruje, či držiteľ registrácie vlastní alebo má prístup k dokumentačnému súboru údajov pre účinnú látku.
30. 4. 2014 Ak je to potrebné, registrácia sa zmení alebo zruší najneskôr do 30. apríla 2014 alebo do termínu, ktorý je ustanovený v tomto nariadení vlády pre príslušnú účinnú látku alebo látky zaradené do zoznamu povolených účinných látok podľa toho, ktorá je posledná pre každý prípravok na ochranu rastlín s obsahom účinnej látky Verticillium albo-atrum
(predtým Verticillium dahliae) spolu s inou účinnou látkou zaradenou do zoznamu povolených účinných látok do 30. apríla 2009.
Nerelevantné
216 Abamectin 31. október 2009.
Prehodnocuje sa predovšetkým splnenie podmienok prílohy č. 1 s výnimkou tých, ktoré sú uvedené v časti B tejto prílohy, a zároveň sa preveruje, či držiteľ registrácie vlastní alebo má prístup k dokumentačnému súboru údajov pre účinnú látku.
30. 4. 2013 Ak je to potrebné, registrácia sa zmení alebo zruší najneskôr do 30. apríla 2013 alebo do termínu, ktorý je ustanovený v tomto nariadení vlády pre príslušnú účinnú látku alebo látky zaradené do zoznamu povolených účinných látok podľa toho, ktorá je posledná pre každý prípravok na ochranu rastlín s obsahom účinnej látky abamectin spolu s inou účinnou látkou zaradenou do zoznamu povolených účinných látok do 30. 4. 2009. Nerelevantné
217 Epoxiconazole 31. október 2009.
Prehodnocuje sa predovšetkým splnenie podmienok prílohy č. 1 s výnimkou tých, ktoré sú uvedené v časti B tejto prílohy, a zároveň sa preveruje, či držiteľ registrácie vlastní alebo má prístup k dokumentačnému súboru údajov pre účinnú látku.
30. 4. 2013 Ak je to potrebné, registrácia sa zmení alebo zruší najneskôr do 30. apríla 2013 alebo do termínu, ktorý je ustanovený v tomto nariadení vlády pre príslušnú účinnú látku alebo látky zaradené do zoznamu povolených účinných látok podľa toho, ktorá je posledná pre každý prípravok na ochranu rastlín s obsahom účinnej látky epoxiconazole spolu s inou účinnou látkou zaradenou do zoznamu povolených účinných látok do 30. 4. 2009. Nerelevantné
218 Fenpropimorph 31. október 2009.
Prehodnocuje sa predovšetkým splnenie podmienok prílohy č. 1 s výnimkou tých, ktoré sú uvedené v časti B tejto prílohy, a zároveň sa preveruje, či držiteľ registrácie vlastní alebo má prístup k dokumentačnému súboru údajov pre účinnú látku.
30. 4. 2013 Ak je to potrebné, registrácia sa zmení alebo zruší najneskôr do 30. apríla 2013 alebo do termínu, ktorý je ustanovený v tomto nariadení vlády pre príslušnú účinnú látku alebo látky zaradené do zoznamu povolených účinných látok podľa toho, ktorá je posledná pre každý prípravok na ochranu rastlín s obsahom účinnej látky fenpropimorph spolu s inou účinnou látkou zaradenou do zoznamu povolených účinných látok do 30. 4. 2009. Nerelevantné
219 Fenpyroximate 31. október 2009.
Prehodnocuje sa predovšetkým splnenie podmienok prílohy č. 1 s výnimkou tých, ktoré sú uvedené v časti B tejto prílohy, a zároveň sa preveruje, či držiteľ registrácie vlastní alebo má prístup k dokumentačnému súboru údajov pre účinnú látku.
30. 4. 2013 Ak je to potrebné, registrácia sa zmení alebo zruší najneskôr do 30. apríla 2013 alebo do termínu, ktorý je ustanovený v tomto nariadení vlády pre príslušnú účinnú látku alebo látky zaradené do zoznamu povolených účinných látok podľa toho, ktorá je posledná pre každý prípravok na ochranu rastlín s obsahom účinnej látky fenpyroximate spolu s inou účinnou látkou zaradenou do zoznamu povolených účinných látok do 30. apríla 2009. Nerelevantné
220 Tralkoxydim 31. október 2009.
Prehodnocuje sa predovšetkým splnenie podmienok prílohy č. 1 s výnimkou tých, ktoré sú uvedené v časti B tejto prílohy, a zároveň sa preveruje, či držiteľ registrácie vlastní alebo má prístup k dokumentačnému súboru údajov pre účinnú látku.
30. 4. 2013 Ak je to potrebné, registrácia sa zmení alebo zruší najneskôr do 30. apríla 2013 alebo do termínu, ktorý je ustanovený v tomto nariadení vlády pre príslušnú účinnú látku alebo látky zaradené do zoznamu povolených účinných látok podľa toho, ktorá je posledná pre každý prípravok na ochranu rastlín s obsahom účinnej látky tralkoxydim spolu s inou účinnou látkou zaradenou do zoznamu povolených účinných látok do 30. apríla 2009. Nerelevantné
221 Aclonifen 31. január 2010.
Prehodnocuje sa predovšetkým splnenie podmienok prílohy č. 1 s výnimkou tých, ktoré sú uvedené v časti B tejto prílohy, a zároveň sa preveruje, či držiteľ registrácie vlastní alebo má prístup k dokumentačnému súboru údajov pre účinnú látku.
31. 1. 2014 Ak je to potrebné, registrácia sa zmení alebo zruší najneskôr do 31. januára 2014 alebo do termínu, ktorý je ustanovený v tomto nariadení vlády pre príslušnú účinnú látku alebo látky zaradené do zoznamu povolených účinných látok podľa toho, ktorá je posledná pre každý prípravok na ochranu rastlín s obsahom účinnej látky aclonifen spolu s inou účinnou látkou zaradenou do zoznamu povolených účinných látok do 31. júla 2009. Nerelevantné
222 Imidacloprid 31. január 2010.
Prehodnocuje sa predovšetkým splnenie podmienok prílohy č. 1 s výnimkou tých, ktoré sú uvedené v časti B tejto prílohy, a zároveň sa preveruje, či držiteľ registrácie vlastní alebo má prístup k dokumentačnému súboru údajov pre účinnú látku.
31. 1. 2014 Ak je to potrebné, registrácia sa zmení alebo zruší najneskôr do 31. januára 2014 alebo do termínu, ktorý je ustanovený v tomto nariadení vlády pre príslušnú účinnú látku alebo látky zaradené do zoznamu povolených účinných látok podľa toho, ktorá je posledná pre každý prípravok na ochranu rastlín s obsahom účinnej látky imidacloprid spolu s inou účinnou látkou zaradenou do zoznamu povolených účinných látok do 31. júla 2009. Nerelevantné
223 Metazachlor 31. január 2010.
Prehodnocuje sa predovšetkým splnenie podmienok prílohy č. 1 s výnimkou tých, ktoré sú uvedené v časti B tejto prílohy, a zároveň sa preveruje, či držiteľ registrácie vlastní alebo má prístup k dokumentačnému súboru údajov pre účinnú látku.
31. 1. 2014 Ak je to potrebné, registrácia sa zmení alebo zruší najneskôr do 31. januára 2014 alebo do termínu, ktorý je ustanovený v tomto nariadení vlády pre príslušnú účinnú látku alebo látky zaradené do zoznamu povolených účinných látok podľa toho, ktorá je posledná pre každý prípravok na ochranu rastlín s obsahom účinnej látky metazachlor spolu s inou účinnou látkou zaradenou do zoznamu povolených účinných látok do 31. júla 2009. Nerelevantné
224 Kyselina octová (Acetic acid) 28. február 2010.
Prehodnocuje sa predovšetkým splnenie podmienok prílohy č. 1 s výnimkou tých, ktoré sú uvedené v časti B tejto prílohy, a zároveň sa preveruje, či držiteľ registrácie vlastní alebo má prístup k dokumentačnému súboru údajov pre účinnú látku.
31. 8. 2015 Ak je to potrebné, registrácia sa zmení alebo zruší najneskôr do 31. augusta 2015 alebo do termínu, ktorý je ustanovený v tomto nariadení vlády pre príslušnú účinnú látku alebo látky zaradené do zoznamu povolených účinných látok podľa toho, ktorá je posledná pre každý prípravok na ochranu rastlín s obsahom účinnej látky kyselina octová spolu s inou účinnou látkou zaradenou do zoznamu povolených účinných látok do 31. augusta 2009. Nerelevantné
225 Síran hlinito-amónny (Aluminium ammonium sulphate) 28. február 2010.
Prehodnocuje sa predovšetkým splnenie podmienok prílohy č. 1 s výnimkou tých, ktoré sú uvedené v časti B tejto prílohy, a zároveň sa preveruje, či držiteľ registrácie vlastní alebo má prístup k dokumentačnému súboru údajov pre účinnú látku.
31. 8. 2015 Ak je to potrebné, registrácia sa zmení alebo zruší najneskôr do 31. augusta 2015 alebo do termínu, ktorý je ustanovený v tomto nariadení vlády pre príslušnú účinnú látku alebo látky zaradené do zoznamu povolených účinných látok podľa toho, ktorá je posledná pre každý prípravok na ochranu rastlín s obsahom účinnej látky síran hlinito-amónny spolu s inou účinnou látkou zaradenou do zoznamu povolených účinných látok do 31. augusta 2009. Nerelevantné
226 Kremičitan hlinitý (Aluminium silicate) 28. február 2010.
Prehodnocuje sa predovšetkým splnenie podmienok prílohy č. 1 s výnimkou tých, ktoré sú uvedené v časti B tejto prílohy, a zároveň sa preveruje, či držiteľ registrácie vlastní alebo má prístup k dokumentačnému súboru údajov pre účinnú látku.
31. 8. 2015 Ak je to potrebné, registrácia sa zmení alebo zruší najneskôr do 31. augusta 2015 alebo do termínu, ktorý je ustanovený v tomto nariadení vlády pre príslušnú účinnú látku alebo látky zaradené do zoznamu povolených účinných látok podľa toho, ktorá je posledná pre každý prípravok na ochranu rastlín s obsahom účinnej látky kremičitan hlinitý spolu s inou účinnou látkou zaradenou do zoznamu povolených účinných látok do 31. augusta 2009. Nerelevantné
227 Octan amónny (Ammonium acetate) 28. február 2010.
Prehodnocuje sa predovšetkým splnenie podmienok prílohy č. 1 s výnimkou tých, ktoré sú uvedené v časti B tejto prílohy, a zároveň sa preveruje, či držiteľ registrácie vlastní alebo má prístup k dokumentačnému súboru údajov pre účinnú látku.
31. 8. 2015 Ak je to potrebné, registrácia sa zmení alebo zruší najneskôr do 31. augusta 2015 alebo do termínu, ktorý je ustanovený v tomto nariadení vlády pre príslušnú účinnú látku alebo látky zaradené do zoznamu povolených účinných látok podľa toho, ktorá je posledná pre každý prípravok na ochranu rastlín s obsahom účinnej látky octan amónny spolu s inou účinnou látkou zaradenou do zoznamu povolených účinných látok do 31. augusta 2009. Nerelevantné
228 Krvná múčka (Blood meal) 28. február 2010.
Prehodnocuje sa predovšetkým splnenie podmienok prílohy č. 1 s výnimkou tých, ktoré sú uvedené v časti B tejto prílohy, a zároveň sa preveruje, či držiteľ registrácie vlastní alebo má prístup k dokumentačnému súboru údajov pre účinnú látku.
31. 8. 2015 Ak je to potrebné, registrácia sa zmení alebo zruší najneskôr do 31. augusta 2015 alebo do termínu, ktorý je ustanovený v tomto nariadení vlády pre príslušnú účinnú látku alebo látky zaradené do zoznamu povolených účinných látok podľa toho, ktorá je posledná pre každý prípravok na ochranu rastlín s obsahom účinnej látky krvná múčka spolu s inou účinnou látkou zaradenou do zoznamu povolených účinných látok do 31. augusta 2009. Nerelevantné
229 Acetylid vápenatý (Calcium carbide) 28. február 2010.
Prehodnocuje sa predovšetkým splnenie podmienok prílohy č. 1 s výnimkou tých, ktoré sú uvedené v časti B tejto prílohy, a zároveň sa preveruje, či držiteľ registrácie vlastní alebo má prístup k dokumentačnému súboru údajov pre účinnú látku.
31. 8. 2015 Ak je to potrebné, registrácia sa zmení alebo zruší najneskôr do 31. augusta 2015 alebo do termínu, ktorý je ustanovený v tomto nariadení vlády pre príslušnú účinnú látku alebo látky zaradené do zoznamu povolených účinných látok podľa toho, ktorá je posledná pre každý prípravok na ochranu rastlín s obsahom účinnej látky acetylid vápenatý spolu s inou účinnou látkou zaradenou do zoznamu povolených účinných látok do 31. augusta 2009. Nerelevantné
230 Uhličitan vápenatý (Calcium carbonate) 28. február 2010.
Prehodnocuje sa predovšetkým splnenie podmienok prílohy č. 1 s výnimkou tých, ktoré sú uvedené v časti B tejto prílohy, a zároveň sa preveruje, či držiteľ registrácie vlastní alebo má prístup k dokumentačnému súboru údajov pre účinnú látku.
31. 8. 2015 Ak je to potrebné, registrácia sa zmení alebo zruší najneskôr do 31. augusta 2015 alebo do termínu, ktorý je ustanovený v tomto nariadení vlády pre príslušnú účinnú látku alebo látky zaradené do zoznamu povolených účinných látok podľa toho, ktorá je posledná pre každý prípravok na ochranu rastlín s obsahom účinnej látky uhličitan vápenatý spolu s inou účinnou látkou zaradenou do zoznamu povolených účinných látok do 31. augusta 2009. Nerelevantné
231 Oxid uhličitý (Carbon dioxide) 28. február 2010.
Prehodnocuje sa predovšetkým splnenie podmienok prílohy č. 1 s výnimkou tých, ktoré sú uvedené v časti B tejto prílohy, a zároveň sa preveruje, či držiteľ registrácie vlastní alebo má prístup k dokumentačnému súboru údajov pre účinnú látku.
31. 8. 2015 Ak je to potrebné, registrácia sa zmení alebo zruší najneskôr do 31. augusta 2015 alebo do termínu, ktorý je ustanovený v tomto nariadení vlády pre príslušnú účinnú látku alebo látky zaradené do zoznamu povolených účinných látok podľa toho, ktorá je posledná pre každý prípravok na ochranu rastlín s obsahom účinnej látky oxid uhličitý spolu s inou účinnou látkou zaradenou do zoznamu povolených účinných látok do 31. augusta 2009. Nerelevantné
232 Denatónium-benzoát (Denathonium benzoate) 28. február 2010.
Prehodnocuje sa predovšetkým splnenie podmienok prílohy č. 1 s výnimkou tých, ktoré sú uvedené v časti B tejto prílohy, a zároveň sa preveruje, či držiteľ registrácie vlastní alebo má prístup k dokumentačnému súboru údajov pre účinnú látku.
31. 8. 2015 Ak je to potrebné, registrácia sa zmení alebo zruší najneskôr do 31. augusta 2015 alebo do termínu, ktorý je ustanovený v tomto nariadení vlády pre príslušnú účinnú látku alebo látky zaradené do zoznamu povolených účinných látok podľa toho, ktorá je posledná pre každý prípravok na ochranu rastlín s obsahom účinnej látky denatónium-benzoát spolu s inou účinnou látkou zaradenou do zoznamu povolených účinných látok do 31. augusta 2009. Nerelevantné
233 Etylén 28. február 2010.
Prehodnocuje sa predovšetkým splnenie podmienok prílohy č. 1 s výnimkou tých, ktoré sú uvedené v časti B tejto prílohy, a zároveň sa preveruje, či držiteľ registrácie vlastní alebo má prístup k dokumentačnému súboru údajov pre účinnú látku.
31. 8. 2015 Ak je to potrebné, registrácia sa zmení alebo zruší najneskôr do 31. augusta 2015 alebo do termínu, ktorý je ustanovený v tomto nariadení vlády pre príslušnú účinnú látku alebo látky zaradené do zoznamu povolených účinných látok podľa toho, ktorá je posledná pre každý prípravok na ochranu rastlín s obsahom účinnej látky etylén spolu s inou účinnou látkou zaradenou do zoznamu povolených účinných látok do 31. augusta 2009. Nerelevantné
234 Výťažok z čajovníka (tea tree) 28. február 2010.
Prehodnocuje sa predovšetkým splnenie podmienok prílohy č. 1 s výnimkou tých, ktoré sú uvedené v časti B tejto prílohy, a zároveň sa preveruje, či držiteľ registrácie vlastní alebo má prístup k dokumentačnému súboru údajov pre účinnú látku.
31. 8. 2015 Ak je to potrebné, registrácia sa zmení alebo zruší najneskôr do 31. augusta 2015 alebo do termínu, ktorý je ustanovený v tomto nariadení vlády pre príslušnú účinnú látku alebo látky zaradené do zoznamu povolených účinných látok podľa toho, ktorá je posledná pre každý prípravok na ochranu rastlín s obsahom výťažku z čajovníka spolu s inou účinnou látkou zaradenou do zoznamu povolených účinných látok do 31. augusta 2009. Nerelevantné
235 Zvyšky z destilácie tuku (Fat distillation residues) 28. február 2010.
Prehodnocuje sa predovšetkým splnenie podmienok prílohy č. 1 s výnimkou tých, ktoré sú uvedené v časti B tejto prílohy, a zároveň sa preveruje, či držiteľ registrácie vlastní alebo má prístup k dokumentačnému súboru údajov pre účinnú látku.
31. 8. 2015 Ak je to potrebné, registrácia sa zmení alebo zruší najneskôr do 31. augusta 2015 alebo do termínu, ktorý je ustanovený v tomto nariadení vlády pre príslušnú účinnú látku alebo látky zaradené do zoznamu povolených účinných látok podľa toho, ktorá je posledná pre každý prípravok na ochranu rastlín s obsahom zvyškov z destilácie tuku spolu s inou účinnou látkou zaradenou do zoznamu povolených účinných látok do 31. augusta 2009. Nerelevantné
236 Mastné kyseliny C7 – C20 28. február 2010.
Prehodnocuje sa predovšetkým splnenie podmienok prílohy č. 1 s výnimkou tých, ktoré sú uvedené v časti B tejto prílohy, a zároveň sa preveruje, či držiteľ registrácie vlastní alebo má prístup k dokumentačnému súboru údajov pre účinnú látku.
31. 8. 2015 Ak je to potrebné, registrácia sa zmení alebo zruší najneskôr do 31. augusta 2015 alebo do termínu, ktorý je ustanovený v tomto nariadení vlády pre príslušnú účinnú látku alebo látky zaradené do zoznamu povolených účinných látok podľa toho, ktorá je posledná pre každý prípravok na ochranu rastlín s obsahom mastných kyselín C7 – C20 spolu s inou účinnou látkou zaradenou do zoznamu povolených účinných látok do 31. augusta 2009. Nerelevantné
237 Výťažok z cesnaku 28. február 2010.
Prehodnocuje sa predovšetkým splnenie podmienok prílohy č. 1 s výnimkou tých, ktoré sú uvedené v časti B tejto prílohy, a zároveň sa preveruje, či držiteľ registrácie vlastní alebo má prístup k dokumentačnému súboru údajov pre účinnú látku.
31. 8. 2015 Ak je to potrebné, registrácia sa zmení alebo zruší najneskôr do 31. augusta 2015 alebo do termínu, ktorý je ustanovený v tomto nariadení vlády pre príslušnú účinnú látku alebo látky zaradené do zoznamu povolených účinných látok podľa toho, ktorá je posledná pre každý prípravok na ochranu rastlín s obsahom výťažku z cesnaku spolu s inou účinnou látkou zaradenou do zoznamu povolených účinných látok do 31. augusta 2009. Nerelevantné
238 Kyselina giberelínová (Gibberellic acid) 28. február 2010.
Prehodnocuje sa predovšetkým splnenie podmienok prílohy č. 1 s výnimkou tých, ktoré sú uvedené v časti B tejto prílohy, a zároveň sa preveruje, či držiteľ registrácie vlastní alebo má prístup k dokumentačnému súboru údajov pre účinnú látku.
31. 8. 2015 Ak je to potrebné, registrácia sa zmení alebo zruší najneskôr do 31. augusta 2015 alebo do termínu, ktorý je ustanovený v tomto nariadení vlády pre príslušnú účinnú látku alebo látky zaradené do zoznamu povolených účinných látok podľa toho, ktorá je posledná pre každý prípravok na ochranu rastlín s obsahom účinnej látky kyselina giberelínová spolu s inou účinnou látkou zaradenou do zoznamu povolených účinných látok do 31. augusta 2009. Nerelevantné
239 Giberelíny (Gibberellins) 28. február 2010.
Prehodnocuje sa predovšetkým splnenie podmienok prílohy č. 1 s výnimkou tých, ktoré sú uvedené v časti B tejto prílohy, a zároveň sa preveruje, či držiteľ registrácie vlastní alebo má prístup k dokumentačnému súboru údajov pre účinnú látku.
31. 8. 2015 Ak je to potrebné, registrácia sa zmení alebo zruší najneskôr do 31. augusta 2015 alebo do termínu, ktorý je ustanovený v tomto nariadení vlády pre príslušnú účinnú látku alebo látky zaradené do zoznamu povolených účinných látok podľa toho, ktorá je posledná pre každý prípravok na ochranu rastlín s obsahom giberelínov spolu s inou účinnou látkou zaradenou do zoznamu povolených účinných látok do 31. augusta 2009. Nerelevantné
240 Hydrolyzované proteíny 28. február 2010.
Prehodnocuje sa predovšetkým splnenie podmienok prílohy č. 1 s výnimkou tých, ktoré sú uvedené v časti B tejto prílohy, a zároveň sa preveruje, či držiteľ registrácie vlastní alebo má prístup k dokumentačnému súboru údajov pre účinnú látku.
31. 8. 2015 Ak je to potrebné, registrácia sa zmení alebo zruší najneskôr do 31. augusta 2015 alebo do termínu, ktorý je ustanovený v tomto nariadení vlády pre príslušnú účinnú látku alebo látky zaradené do zoznamu povolených účinných látok podľa toho, ktorá je posledná pre každý prípravok na ochranu rastlín s obsahom hydrolyzovaných proteínov spolu s inou účinnou látkou zaradenou do zoznamu povolených účinných látok do 31. augusta 2009. Nerelevantné
241 Síran železnatý
(Iron sulphate)
28. február 2010.
Prehodnocuje sa predovšetkým splnenie podmienok prílohy č. 1 s výnimkou tých, ktoré sú uvedené v časti B tejto prílohy, a zároveň sa preveruje, či držiteľ registrácie vlastní alebo má prístup k dokumentačnému súboru údajov pre účinnú látku.
31. 8. 2015 Ak je to potrebné, registrácia sa zmení alebo zruší najneskôr do 31. augusta 2015 alebo do termínu, ktorý je ustanovený v tomto nariadení vlády pre príslušnú účinnú látku alebo látky zaradené do zoznamu povolených účinných látok podľa toho, ktorá je posledná pre každý prípravok na ochranu rastlín s obsahom účinnej látky síran železnatý spolu s inou účinnou látkou zaradenou do zoznamu povolených účinných látok do 31. augusta 2009. Nerelevantné
242 Kremelina (infuzóriová hlinka) (Kieselgur (Diatomaceous earth) 28. február 2010.
Prehodnocuje sa predovšetkým splnenie podmienok prílohy č. 1 s výnimkou tých, ktoré sú uvedené v časti B tejto prílohy, a zároveň sa preveruje, či držiteľ registrácie vlastní alebo má prístup k dokumentačnému súboru údajov pre účinnú látku.
31. 8. 2015 Ak je to potrebné, registrácia sa zmení alebo zruší najneskôr do 31. augusta 2015 alebo do termínu, ktorý je ustanovený v tomto nariadení vlády pre príslušnú účinnú látku alebo látky zaradené do zoznamu povolených účinných látok podľa toho, ktorá je posledná pre každý prípravok na ochranu rastlín s obsahom účinnej látky kremelina spolu s inou účinnou látkou zaradenou do zoznamu povolených účinných látok do 31. augusta 2009. Nerelevantné
243 Vápenec (Limestone) 28. február 2010.
Prehodnocuje sa predovšetkým splnenie podmienok prílohy č. 1 s výnimkou tých, ktoré sú uvedené v časti B tejto prílohy, a zároveň sa preveruje, či držiteľ registrácie vlastní alebo má prístup k dokumentačnému súboru údajov pre účinnú látku.
31. 8. 2015 Ak je to potrebné, registrácia sa zmení alebo zruší najneskôr do 31. augusta 2015 alebo do termínu, ktorý je ustanovený v tomto nariadení vlády pre príslušnú účinnú látku alebo látky zaradené do zoznamu povolených účinných látok podľa toho, ktorá je posledná pre každý prípravok na ochranu rastlín s obsahom účinnej látky vápenec spolu s inou účinnou látkou zaradenou do zoznamu povolených účinných látok do 31. augusta 2009. Nerelevantné
244 Metyl(nonyl)ketón 28. február 2010.
Prehodnocuje sa predovšetkým splnenie podmienok prílohy č. 1 s výnimkou tých, ktoré sú uvedené v časti B tejto prílohy, a zároveň sa preveruje, či držiteľ registrácie vlastní alebo má prístup k dokumentačnému súboru údajov pre účinnú látku.
31. 8. 2015 Ak je to potrebné, registrácia sa zmení alebo zruší najneskôr do 31. augusta 2015 alebo do termínu, ktorý je ustanovený v tomto nariadení vlády pre príslušnú účinnú látku alebo látky zaradené do zoznamu povolených účinných látok podľa toho, ktorá je posledná pre každý prípravok na ochranu rastlín s obsahom účinnej látky metyl(nonyl)ketón spolu s inou účinnou látkou zaradenou do zoznamu povolených účinných látok do 31. augusta 2009. Nerelevantné
245 Čierne korenie (Pepper) 28. február 2010.
Prehodnocuje sa predovšetkým splnenie podmienok prílohy č. 1 s výnimkou tých, ktoré sú uvedené v časti B tejto prílohy, a zároveň sa preveruje, či držiteľ registrácie vlastní alebo má prístup k dokumentačnému súboru údajov pre účinnú látku.
31. 8. 2015 Ak je to potrebné, registrácia sa zmení alebo zruší najneskôr do 31. augusta 2015 alebo do termínu, ktorý je ustanovený v tomto nariadení vlády pre príslušnú účinnú látku alebo látky zaradené do zoznamu povolených účinných látok podľa toho, ktorá je posledná pre každý prípravok na ochranu rastlín s obsahom účinnej látky čierne korenie spolu s inou účinnou látkou zaradenou do zoznamu povolených účinných látok do 31. augusta 2009. Nerelevantné
246 Rastlinné oleje/citronelový olej 28. február 2010.
Prehodnocuje sa predovšetkým splnenie podmienok prílohy č. 1 s výnimkou tých, ktoré sú uvedené v časti B tejto prílohy, a zároveň sa preveruje, či držiteľ registrácie vlastní alebo má prístup k dokumentačnému súboru údajov pre účinnú látku.
31. 8. 2015 Ak je to potrebné, registrácia sa zmení alebo zruší najneskôr do 31. augusta 2015 alebo do termínu, ktorý je ustanovený v tomto nariadení vlády pre príslušnú účinnú látku alebo látky zaradené do zoznamu povolených účinných látok podľa toho, ktorá je posledná pre každý prípravok na ochranu rastlín s obsahom rastlinných olejov/citronelový olej spolu s inou účinnou látkou zaradenou do zoznamu povolených účinných látok do 31. augusta 2009. Nerelevantné
247 Rastlinné oleje/klinčekový olej (Clove oil) 28. február 2010.
Prehodnocuje sa predovšetkým splnenie podmienok prílohy č. 1 s výnimkou tých, ktoré sú uvedené v časti B tejto prílohy, a zároveň sa preveruje, či držiteľ registrácie vlastní alebo má prístup k dokumentačnému súboru údajov pre účinnú látku.
31. 8. 2015 Ak je to potrebné, registrácia sa zmení alebo zruší najneskôr do 31. augusta 2015 alebo do termínu, ktorý je ustanovený v tomto nariadení vlády pre príslušnú účinnú látku alebo látky zaradené do zoznamu povolených účinných látok podľa toho, ktorá je posledná pre každý prípravok na ochranu rastlín s obsahom rastlinných olejov/klinčekový olej spolu s inou účinnou látkou zaradenou do zoznamu povolených účinných látok do 31. augusta 2009. Nerelevantné
248 Rastlinné oleje/repkový olej 28. február 2010.
Prehodnocuje sa predovšetkým splnenie podmienok prílohy č. 1 s výnimkou tých, ktoré sú uvedené v časti B tejto prílohy, a zároveň sa preveruje, či držiteľ registrácie vlastní alebo má prístup k dokumentačnému súboru údajov pre účinnú látku.
31. 8. 2015 Ak je to potrebné, registrácia sa zmení alebo zruší najneskôr do 31. augusta 2015 alebo do termínu, ktorý je ustanovený v tomto nariadení vlády pre príslušnú účinnú látku alebo látky zaradené do zoznamu povolených účinných látok podľa toho, ktorá je posledná pre každý prípravok na ochranu rastlín s obsahom rastlinných olejov/repkový olej spolu s inou účinnou látkou zaradenou do zoznamu povolených účinných látok do 31. augusta 2009. Nerelevantné
249 Rastlinné oleje/mätový olej (spear mint oil) 28. február 2010.
Prehodnocuje sa predovšetkým splnenie podmienok prílohy č. 1 s výnimkou tých, ktoré sú uvedené v časti B tejto prílohy, a zároveň sa preveruje, či držiteľ registrácie vlastní alebo má prístup k dokumentačnému súboru údajov pre účinnú látku.
31. 8. 2015 Ak je to potrebné, registrácia sa zmení alebo zruší najneskôr do 31. augusta 2015 alebo do termínu, ktorý je ustanovený v tomto nariadení vlády pre príslušnú účinnú látku alebo látky zaradené do zoznamu povolených účinných látok podľa toho, ktorá je posledná pre každý prípravok na ochranu rastlín s obsahom rastlinných olejov/mätový olej spolu s inou účinnou látkou zaradenou do zoznamu povolených účinných látok do 31. augusta 2009. Nerelevantné
250 Hydrogénuhličitan draselný (Potassium hydrogen carbonate) 28. február 2010.
Prehodnocuje sa predovšetkým splnenie podmienok prílohy č. 1 s výnimkou tých, ktoré sú uvedené v časti B tejto prílohy, a zároveň sa preveruje, či držiteľ registrácie vlastní alebo má prístup k dokumentačnému súboru údajov pre účinnú látku.
31. 8. 2015 Ak je to potrebné, registrácia sa zmení alebo zruší najneskôr do 31. augusta 2015 alebo do termínu, ktorý je ustanovený v tomto nariadení vlády pre príslušnú účinnú látku alebo látky zaradené do zoznamu povolených účinných látok podľa toho, ktorá je posledná pre každý prípravok na ochranu rastlín s obsahom účinnej látky hydrogénuhličitan draselný spolu s inou účinnou látkou zaradenou do zoznamu povolených účinných látok do 31. augusta 2009. Nerelevantné
251 Putrescín (1,4-diaminobután) 28. február 2010.
Prehodnocuje sa predovšetkým splnenie podmienok prílohy č. 1 s výnimkou tých, ktoré sú uvedené v časti B tejto prílohy, a zároveň sa preveruje, či držiteľ registrácie vlastní alebo má prístup k dokumentačnému súboru údajov pre účinnú látku.
31. 8. 2015 Ak je to potrebné, registrácia sa zmení alebo zruší najneskôr do 31. augusta 2015 alebo do termínu, ktorý je ustanovený v tomto nariadení vlády pre príslušnú účinnú látku alebo látky zaradené do zoznamu povolených účinných látok podľa toho, ktorá je posledná pre každý prípravok na ochranu rastlín s obsahom putrescínu spolu s inou účinnou látkou zaradenou do zoznamu povolených účinných látok do 31. augusta 2009. Nerelevantné
252 Pyretríny 28. február 2010.
Prehodnocuje sa predovšetkým splnenie podmienok prílohy č. 1 s výnimkou tých, ktoré sú uvedené v časti B tejto prílohy, a zároveň sa preveruje, či držiteľ registrácie vlastní alebo má prístup k dokumentačnému súboru údajov pre účinnú látku.
31. 8. 2015 Ak je to potrebné, registrácia sa zmení alebo zruší najneskôr do 31. augusta 2015 alebo do termínu, ktorý je ustanovený v tomto nariadení vlády pre príslušnú účinnú látku alebo látky zaradené do zoznamu povolených účinných látok podľa toho, ktorá je posledná pre každý prípravok na ochranu rastlín s obsahom pyretrínov spolu s inou účinnou látkou zaradenou do zoznamu povolených účinných látok do 31. augusta 2009. Nerelevantné
253 Kremenný piesok (Quartz sand) 28. február 2010.
Prehodnocuje sa predovšetkým splnenie podmienok prílohy č. 1 s výnimkou tých, ktoré sú uvedené v časti B tejto prílohy, a zároveň sa preveruje, či držiteľ registrácie vlastní alebo má prístup k dokumentačnému súboru údajov pre účinnú látku.
31. 8. 2015 Ak je to potrebné, registrácia sa zmení alebo zruší najneskôr do 31. augusta 2015 alebo do termínu, ktorý je ustanovený v tomto nariadení vlády pre príslušnú účinnú látku alebo látky zaradené do zoznamu povolených účinných látok podľa toho, ktorá je posledná pre každý prípravok na ochranu rastlín s obsahom účinnej látky kremenný piesok spolu s inou účinnou látkou zaradenou do zoznamu povolených účinných látok do 31. augusta 2009. Nerelevantné
254 Repelenty (podľa pachu) živočíšneho
alebo rastlinného pôvodu/rybí olej
28. február 2010.
Prehodnocuje sa predovšetkým splnenie podmienok prílohy č. 1 s výnimkou tých, ktoré sú uvedené v časti B tejto prílohy, a zároveň sa preveruje, či držiteľ registrácie vlastní alebo má prístup k dokumentačnému súboru údajov pre účinnú látku.
31. 8. 2015 Ak je to potrebné, registrácia sa zmení alebo zruší najneskôr do 31. augusta 2015 alebo do termínu, ktorý je ustanovený v tomto nariadení vlády pre príslušnú účinnú látku alebo látky zaradené do zoznamu povolených účinných látok podľa toho, ktorá je posledná pre každý prípravok na ochranu rastlín s obsahom repelentov (podľa pachu) živočíšneho alebo rastlinného pôvodu/rybí olej spolu s inou účinnou látkou zaradenou do zoznamu povolených účinných látok do 31. augusta 2009. Nerelevantné
255 Repelenty (podľa pachu) živočíšneho
alebo rastlinného pôvodu/ovčí tuk
28. február 2010.
Prehodnocuje sa predovšetkým splnenie podmienok prílohy č. 1 s výnimkou tých, ktoré sú uvedené v časti B tejto prílohy, a zároveň sa preveruje, či držiteľ registrácie vlastní alebo má prístup k dokumentačnému súboru údajov pre účinnú látku.
31. 8. 2015 Ak je to potrebné, registrácia sa zmení alebo zruší najneskôr do 31. augusta 2015 alebo do termínu, ktorý je ustanovený v tomto nariadení vlády pre príslušnú účinnú látku alebo látky zaradené do zoznamu povolených účinných látok podľa toho, ktorá je posledná pre každý prípravok na ochranu rastlín s obsahom repelentov (podľa pachu) živočíšneho alebo rastlinného pôvodu/ovčí tuk spolu s inou účinnou látkou zaradenou do zoznamu povolených účinných látok do 31. augusta 2009. Nerelevantné
256 Repelenty (podľa pachu) živočíšneho
alebo rastlinného pôvodu/surový
tallový olej
28. február 2010.
Prehodnocuje sa predovšetkým splnenie podmienok prílohy č. 1 s výnimkou tých, ktoré sú uvedené v časti B tejto prílohy, a zároveň sa preveruje, či držiteľ registrácie vlastní alebo má prístup k dokumentačnému súboru údajov pre účinnú látku.
31. 8. 2015 Ak je to potrebné, registrácia sa zmení alebo zruší najneskôr do 31. augusta 2015 alebo do termínu, ktorý je ustanovený v tomto nariadení vlády pre príslušnú účinnú látku alebo látky zaradené do zoznamu povolených účinných látok podľa toho, ktorá je posledná pre každý prípravok na ochranu rastlín s obsahom repelentov (podľa pachu) živočíšneho alebo rastlinného pôvodu/surový tallový olej spolu s inou účinnou látkou zaradenou do zoznamu povolených účinných látok do 31. augusta 2009. Nerelevantné
257 Repelenty (podľa pachu) živočíšneho
alebo rastlinného pôvodu/decht
z tallového oleja (Tall oil pitch)
28. február 2010.
Prehodnocuje sa predovšetkým splnenie podmienok prílohy č. 1 s výnimkou tých, ktoré sú uvedené v časti B tejto prílohy, a zároveň sa preveruje, či držiteľ registrácie vlastní alebo má prístup k dokumentačnému súboru údajov pre účinnú látku.
31. 8. 2015 Ak je to potrebné, registrácia sa zmení alebo zruší najneskôr do 31. augusta 2015 alebo do termínu, ktorý je ustanovený v tomto nariadení vlády pre príslušnú účinnú látku alebo látky zaradené do zoznamu povolených účinných látok podľa toho, ktorá je posledná pre každý prípravok na ochranu rastlín s obsahom repelentov (podľa pachu) živočíšneho alebo rastlinného pôvodu/decht z tallového oleja spolu s inou účinnou látkou zaradenou do zoznamu povolených účinných látok do 31. augusta 2009. Nerelevantné
258 Výťažok z morských rias (predtým výťažok z morských rias a chaluhy) 28. február 2010.
Prehodnocuje sa predovšetkým splnenie podmienok prílohy č. 1 s výnimkou tých, ktoré sú uvedené v časti B tejto prílohy, a zároveň sa preveruje, či držiteľ registrácie vlastní alebo má prístup k dokumentačnému súboru údajov pre účinnú látku.
31. 8. 2015 Ak je to potrebné, registrácia sa zmení alebo zruší najneskôr do 31. augusta 2015 alebo do termínu, ktorý je ustanovený v tomto nariadení vlády pre príslušnú účinnú látku alebo látky zaradené do zoznamu povolených účinných látok podľa toho, ktorá je posledná pre každý prípravok na ochranu rastlín s obsahom výťažku z morských rias spolu s inou účinnou látkou zaradenou do zoznamu povolených účinných látok do 31. augusta 2009. Nerelevantné
259 Kremičitan hlinitosodný (Sodium aluminium silicate) 28. február 2010.
Prehodnocuje sa predovšetkým splnenie podmienok prílohy č. 1 s výnimkou tých, ktoré sú uvedené v časti B tejto prílohy, a zároveň sa preveruje, či držiteľ registrácie vlastní alebo má prístup k dokumentačnému súboru údajov pre účinnú látku.
31. 8. 2015 Ak je to potrebné, registrácia sa zmení alebo zruší najneskôr do 31. augusta 2015 alebo do termínu, ktorý je ustanovený v tomto nariadení vlády pre príslušnú účinnú látku alebo látky zaradené do zoznamu povolených účinných látok podľa toho, ktorá je posledná pre každý prípravok na ochranu rastlín s obsahom účinnej látky kremičitan hlinitosodný spolu s inou účinnou látkou zaradenou do zoznamu povolených účinných látok do 31. augusta 2009. Nerelevantné
260 Chlórnan sodný (Sodium hypochlorite) 28. február 2010.
Prehodnocuje sa predovšetkým splnenie podmienok prílohy č. 1 s výnimkou tých, ktoré sú uvedené v časti B tejto prílohy, a zároveň sa preveruje, či držiteľ registrácie vlastní alebo má prístup k dokumentačnému súboru údajov pre účinnú látku.
31. 8. 2015 Ak je to potrebné, registrácia sa zmení alebo zruší najneskôr do 31. augusta 2015 alebo do termínu, ktorý je ustanovený v tomto nariadení vlády pre príslušnú účinnú látku alebo látky zaradené do zoznamu povolených účinných látok podľa toho, ktorá je posledná pre každý prípravok na ochranu rastlín s obsahom účinnej látky chlórnan sodný spolu s inou účinnou látkou zaradenou do zoznamu povolených účinných látok do 31. augusta 2009. Nerelevantné
261 Lineárne motýlie feromóny (Straight chain lepidopteran pheromones) 28. február 2010.
Prehodnocuje sa predovšetkým splnenie podmienok prílohy č. 1 s výnimkou tých, ktoré sú uvedené v časti B tejto prílohy, a zároveň sa preveruje, či držiteľ registrácie vlastní alebo má prístup k dokumentačnému súboru údajov pre účinnú látku.
31. 8. 2015 Ak je to potrebné, registrácia sa zmení alebo zruší najneskôr do 31. augusta 2015 alebo do termínu, ktorý je ustanovený v tomto nariadení vlády pre príslušnú účinnú látku alebo látky zaradené do zoznamu povolených účinných látok podľa toho, ktorá je posledná pre každý prípravok na ochranu rastlín s obsahom lineárnych motýlích feromónov spolu s inou účinnou látkou zaradenou do zoznamu povolených účinných látok do 31. augusta 2009. Nerelevantné
262 Trimethylamine hydrochloride 28. február 2010.
Prehodnocuje sa predovšetkým splnenie podmienok prílohy č. 1 s výnimkou tých, ktoré sú uvedené v časti B tejto prílohy, a zároveň sa preveruje, či držiteľ registrácie vlastní alebo má prístup k dokumentačnému súboru údajov pre účinnú látku.
31. 8. 2015 Ak je to potrebné, registrácia sa zmení alebo zruší najneskôr do 31. augusta 2015 alebo do termínu, ktorý je ustanovený v tomto nariadení vlády pre príslušnú účinnú látku alebo látky zaradené do zoznamu povolených účinných látok podľa toho, ktorá je posledná pre každý prípravok na ochranu rastlín s obsahom účinnej látky trimethylamine hydrochloride spolu s inou účinnou látkou zaradenou do zoznamu povolených účinných látok do 31. augusta 2009. Nerelevantné
263 Močovina 28. február 2010.
Prehodnocuje sa predovšetkým splnenie podmienok prílohy č. 1 s výnimkou tých, ktoré sú uvedené v časti B tejto prílohy, a zároveň sa preveruje, či držiteľ registrácie vlastní alebo má prístup k dokumentačnému súboru údajov pre účinnú látku.
31. 8. 2015 Ak je to potrebné, registrácia sa zmení alebo zruší najneskôr do 31. augusta 2015 alebo do termínu, ktorý je ustanovený v tomto nariadení vlády pre príslušnú účinnú látku alebo látky zaradené do zoznamu povolených účinných látok podľa toho, ktorá je posledná pre každý prípravok na ochranu rastlín s obsahom účinnej látky močovina spolu s inou účinnou látkou zaradenou do zoznamu povolených účinných látok do 31. augusta 2009. Nerelevantné
264 Z- 13- hexadecén-11-yn-1-yl acetát 28. február 2010.
Prehodnocuje sa predovšetkým splnenie podmienok prílohy č. 1 s výnimkou tých, ktoré sú uvedené v časti B tejto prílohy, a zároveň sa preveruje, či držiteľ registrácie vlastní alebo má prístup k dokumentačnému súboru údajov pre účinnú látku.
31. 8. 2015 Ak je to potrebné, registrácia sa zmení alebo zruší najneskôr do 31. augusta 2015 alebo do termínu, ktorý je ustanovený v tomto nariadení vlády pre príslušnú účinnú látku alebo látky zaradené do zoznamu povolených účinných látok podľa toho, ktorá je posledná pre každý prípravok na ochranu rastlín s obsahom účinnej látky Z- 13- hexadecén-11-yn-1-yl acetát spolu s inou účinnou látkou zaradenou do zoznamu povolených účinných látok do 31. augusta 2009. Nerelevantné
265 Z,Z,Z,Z-7,13,16,19-dokosatetraen-1-yl
izobutyrát
28. február 2010.
Prehodnocuje sa predovšetkým splnenie podmienok prílohy č. 1 s výnimkou tých, ktoré sú uvedené v časti B tejto prílohy, a zároveň sa preveruje, či držiteľ registrácie vlastní alebo má prístup k dokumentačnému súboru údajov pre účinnú látku.
31. 8. 2015 Ak je to potrebné, registrácia sa zmení alebo zruší najneskôr do 31. augusta 2015 alebo do termínu, ktorý je ustanovený v tomto nariadení vlády pre príslušnú účinnú látku alebo látky zaradené do zoznamu povolených účinných látok podľa toho, ktorá je posledná pre každý prípravok na ochranu rastlín s obsahom účinnej látky Z,Z,Z,Z-7,13,16,19-dokosatetraen-1-yl izobutyrát spolu s inou účinnou látkou zaradenou do zoznamu povolených účinných látok do 31. augusta 2009. Nerelevantné
266 Fosfid hlinitý (Aluminium phosphide) 28. február 2010.
Prehodnocuje sa predovšetkým splnenie podmienok prílohy č. 1 s výnimkou tých, ktoré sú uvedené v časti B tejto prílohy, a zároveň sa preveruje, či držiteľ registrácie vlastní alebo má prístup k dokumentačnému súboru údajov pre účinnú látku.
28. 2. 2014 Ak je to potrebné, registrácia sa zmení alebo zruší najneskôr do 28. februára 2014 alebo do termínu, ktorý je ustanovený v tomto nariadení vlády pre príslušnú účinnú látku alebo látky zaradené do zoznamu povolených účinných látok podľa toho, ktorá je posledná pre každý prípravok na ochranu rastlín s obsahom účinnej látky fosfid hlinitý spolu s inou účinnou látkou zaradenou do zoznamu povolených účinných látok do 31. augusta 2009. Nerelevantné
267 Fosfid vápenatý (Calcium phosphide) 28. február 2010.
Prehodnocuje sa predovšetkým splnenie podmienok prílohy č. 1 s výnimkou tých, ktoré sú uvedené v časti B tejto prílohy, a zároveň sa preveruje, či držiteľ registrácie vlastní alebo má prístup k dokumentačnému súboru údajov pre účinnú látku.
28. 2. 2014 Ak je to potrebné, registrácia sa zmení alebo zruší najneskôr do 28. februára 2014 alebo do termínu, ktorý je ustanovený v tomto nariadení vlády pre príslušnú účinnú látku alebo látky zaradené do zoznamu povolených účinných látok podľa toho, ktorá je posledná pre každý prípravok na ochranu rastlín s obsahom účinnej látky fosfid vápenatý spolu s inou účinnou látkou zaradenou do zoznamu povolených účinných látok do 31. augusta 2009. Nerelevantné
268 Fosfid horečnatý (Magnesium phosphide) 28. február 2010.
Prehodnocuje sa predovšetkým splnenie podmienok prílohy č. 1 s výnimkou tých, ktoré sú uvedené v časti B tejto prílohy, a zároveň sa preveruje, či držiteľ registrácie vlastní alebo má prístup k dokumentačnému súboru údajov pre účinnú látku.
28. 2. 2014 Ak je to potrebné, registrácia sa zmení alebo zruší najneskôr do 28. februára 2014 alebo do termínu, ktorý je ustanovený v tomto nariadení vlády pre príslušnú účinnú látku alebo látky zaradené do zoznamu povolených účinných látok podľa toho, ktorá je posledná pre každý prípravok na ochranu rastlín s obsahom účinnej látky fosfid horečnatý spolu s inou účinnou látkou zaradenou do zoznamu povolených účinných látok do 31. augusta 2009. Nerelevantné
269 Cymoxanil 28. február 2010.
Prehodnocuje sa predovšetkým splnenie podmienok prílohy č. 1 s výnimkou tých, ktoré sú uvedené v časti B tejto prílohy, a zároveň sa preveruje, či držiteľ registrácie vlastní alebo má prístup k dokumentačnému súboru údajov pre účinnú látku.
28. 2. 2014 Ak je to potrebné, registrácia sa zmení alebo zruší najneskôr do 28. februára 2014 alebo do termínu, ktorý je ustanovený v tomto nariadení vlády pre príslušnú účinnú látku alebo látky zaradené do zoznamu povolených účinných látok podľa toho, ktorá je posledná pre každý prípravok na ochranu rastlín s obsahom účinnej látky cymoxanil spolu s inou účinnou látkou zaradenou do zoznamu povolených účinných látok do 31. augusta 2009. Nerelevantné
270 Dodemorph 28. február 2010.
Prehodnocuje sa predovšetkým splnenie podmienok prílohy č. 1 s výnimkou tých, ktoré sú uvedené v časti B tejto prílohy, a zároveň sa preveruje, či držiteľ registrácie vlastní alebo má prístup k dokumentačnému súboru údajov pre účinnú látku.
28. 2. 2014 Ak je to potrebné, registrácia sa zmení alebo zruší najneskôr do 28. februára 2014 alebo do termínu, ktorý je ustanovený v tomto nariadení vlády pre príslušnú účinnú látku alebo látky zaradené do zoznamu povolených účinných látok podľa toho, ktorá je posledná pre každý prípravok na ochranu rastlín s obsahom účinnej látky dodemorph spolu s inou účinnou látkou zaradenou do zoznamu povolených účinných látok do 31. augusta 2009. Nerelevantné
271 Metylester kyseliny 2,5-
dichlórbenzoovej (2,5-Dichlorobenzoic acid)
28. február 2010.
Prehodnocuje sa predovšetkým splnenie podmienok prílohy č. 1 s výnimkou tých, ktoré sú uvedené v časti B tejto prílohy, a zároveň sa preveruje, či držiteľ registrácie vlastní alebo má prístup k dokumentačnému súboru údajov pre účinnú látku.
28. 2. 2014 Ak je to potrebné, registrácia sa zmení alebo zruší najneskôr do 28. februára 2014 alebo do termínu, ktorý je ustanovený v tomto nariadení vlády pre príslušnú účinnú látku alebo látky zaradené do zoznamu povolených účinných látok podľa toho, ktorá je posledná pre každý prípravok na ochranu rastlín s obsahom účinnej látky metylester kyseliny 2,5-dichlórbenzoovej spolu s inou účinnou látkou zaradenou do zoznamu povolených účinných látok do 31. augusta 2009. Nerelevantné
272 Metamitron 28. február 2010.
Prehodnocuje sa predovšetkým splnenie podmienok prílohy č. 1 s výnimkou tých, ktoré sú uvedené v časti B tejto prílohy, a zároveň sa preveruje, či držiteľ registrácie vlastní alebo má prístup k dokumentačnému súboru údajov pre účinnú látku.
28. 2. 2014 Ak je to potrebné, registrácia sa zmení alebo zruší najneskôr do 28. februára 2014 alebo do termínu, ktorý je ustanovený v tomto nariadení vlády pre príslušnú účinnú látku alebo látky zaradené do zoznamu povolených účinných látok podľa toho, ktorá je posledná pre každý prípravok na ochranu rastlín s obsahom účinnej látky metamitron spolu s inou účinnou látkou zaradenou do zoznamu povolených účinných látok do 31. augusta 2009. Nerelevantné
273 Sulcotrione 28. február 2010.
Prehodnocuje sa predovšetkým splnenie podmienok prílohy č. 1 s výnimkou tých, ktoré sú uvedené v časti B tejto prílohy, a zároveň sa preveruje, či držiteľ registrácie vlastní alebo má prístup k dokumentačnému súboru údajov pre účinnú látku.
28. 2. 2014 Ak je to potrebné, registrácia sa zmení alebo zruší najneskôr do 28. februára 2014 alebo do termínu, ktorý je ustanovený v tomto nariadení vlády pre príslušnú účinnú látku alebo látky zaradené do zoznamu povolených účinných látok podľa toho, ktorá je posledná pre každý prípravok na ochranu rastlín s obsahom účinnej látky sulcotrione spolu s inou účinnou látkou zaradenou do zoznamu povolených účinných látok do 31. augusta 2009. Nerelevantné
274 Tebuconazole 28. február 2010.
Prehodnocuje sa predovšetkým splnenie podmienok prílohy č. 1 s výnimkou tých, ktoré sú uvedené v časti B tejto prílohy, a zároveň sa preveruje, či držiteľ registrácie vlastní alebo má prístup k dokumentačnému súboru údajov pre účinnú látku.
28. 2. 2014 Ak je to potrebné, registrácia sa zmení alebo zruší najneskôr do 28. februára 2014 alebo do termínu, ktorý je ustanovený v tomto nariadení vlády pre príslušnú účinnú látku alebo látky zaradené do zoznamu povolených účinných látok podľa toho, ktorá je posledná pre každý prípravok na ochranu rastlín s obsahom účinnej látky tebuconazole spolu s inou účinnou látkou zaradenou do zoznamu povolených účinných látok do 31. augusta 2009. Nerelevantné
275 Triadimenol 28. február 2010.
Prehodnocuje sa predovšetkým splnenie podmienok prílohy č. 1 s výnimkou tých, ktoré sú uvedené v časti B tejto prílohy, a zároveň sa preveruje, či držiteľ registrácie vlastní alebo má prístup k dokumentačnému súboru údajov pre účinnú látku.
28. 2. 2014 Ak je to potrebné, registrácia sa zmení alebo zruší najneskôr do 28. februára 2014 alebo do termínu, ktorý je ustanovený v tomto nariadení vlády pre príslušnú účinnú látku alebo látky zaradené do zoznamu povolených účinných látok podľa toho, ktorá je posledná pre každý prípravok na ochranu rastlín s obsahom účinnej látky triadimenol spolu s inou účinnou látkou zaradenou do zoznamu povolených účinných látok do 31. augusta 2009.“. Nerelevantné
6.
Príloha č. 9 znie:
„Príloha č. 9 k nariadeniu vlády č. 373/2008 Z. z.
ŽIADOSŤ O REGISTRÁCIU SÚBEŽNÉHO PRÍPRAVKU NA OCHRANU RASTLÍN, KTORÝ BUDE UVÁDZANÝ NA TRH SLOVENSKEJ REPUBLIKY
VZOR A
ŽIADOSŤ O REGISTRÁCIU SÚBEŽNÉHO PRÍPRAVKU NA OCHRANU RASTLÍN, KTORÝ BUDE DOVÁŽANÝ NA OSOBNÚ SPOTREBU V SLOVENSKEJ REPUBLIKE
VZOR B
7.
V prílohe č. 11 sa na konci bodu 1 dopĺňajú tieto slová:
„– smernice Komisie 2008/91/ES z 29. septembra 2008, ktorou sa mení a dopĺňa smernica Rady 91/414/EHS s cieľom zaradiť diurón medzi účinné látky (Ú. v. EÚ L 262, 1. 10. 2008),
– smernica Komisie 2008/107/ES z 25. novembra 2008, ktorou sa mení a dopĺňa smernica Rady 91/414/EHS s cieľom zaradiť abamektín, epoxikonazol, fenpropimorf, fenpyroximát a tralkoxydim ako účinné látky (Ú. v. EÚ L 316, 26. 11. 2008),
– smernice Komisie 2008/108/ES z 26. novembra 2008, ktorou sa mení a dopĺňa smernica 91/414/EHS s cieľom zaradiť flutolanil, benfluralín, fluazinam, fuberidazol a mepikvat medzi účinné látky (Ú. v. EÚ L 317, 27. 11. 2008),
– smernica Komisie 2008/113/ES z 8. decembra 2008, ktorou sa mení a dopĺňa smernica Rady 91/414/EHS s cieľom zaradiť niektoré mikroorganizmy ako účinné látky (Ú. v. EÚ L 330, 9. 12. 2008),
– smernica Komisie 2008/116/ES z 15. decembra 2008, ktorou sa mení a dopĺňa smernica Rady 91/414/EHS s cieľom zaradiť látky aklonifen, imidakloprid a metazachlór ako účinné látky (Ú. v. EÚ L 337, 16. 12. 2008),
– smernica Komisie 2008/125/ES z 19. decembra 2008, ktorou sa mení a dopĺňa smernica Rady 91/414/EHS s cieľom zaradiť fosfid hlinitý, fosfid vápenatý, fosfid horečnatý, cymoxanil, dodemorf, metylester kyseliny 2,5-dichlórbenzoovej, metamitrón, sulkotrión, tebukonazol a triadimenol medzi účinné látky (Ú. v. EÚ L 344, 20. 12. 2008),
– smernica Komisie 2008/127/ES z 18. decembra 2008, ktorou sa mení a dopĺňa smernica Rady 91/414/EHS s cieľom zaradiť niektoré účinné látky (Ú. v. EÚ L 344, 20. 12. 2008).“.
Čl. II
Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 15. februára 2009.
Robert Fico v. r.