321/2009 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.01.2012

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

321
OZNÁMENIE
Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky
Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 20. júla 2009 bola v Bratislave podpísaná Dohoda medzi vládou Slovenskej republiky a Medzinárodnou organizáciou pre migráciu o koordinácii činností Európskej migračnej siete.
Dohoda nadobudne platnosť 19. augusta 2009 v súlade s článkom 14 ods. 1.
K oznámeniu č. 321/2009 Z. z.
DOHODA
medzi vládou Slovenskej republiky a Medzinárodnou organizáciou pre migráciu o koordinácii činností Európskej migračnej siete
Vláda Slovenskej republiky
a
Medzinárodná organizácia pre migráciu
(ďalej len „zmluvné strany“),
vychádzajúc z Memoranda o spolupráci medzi Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky a Medzinárodnou organizáciou pre migráciu o koordinácii činností Európskej migračnej siete podpísaného v Bratislave 22. decembra 2008,
so zreteľom na Dohodu o spolupráci medzi vládou Slovenskej republiky a Medzinárodnou organizáciou pre migráciu podpísanú v Ženeve 17. mája 1996,
uplatňujúc Rozhodnutie Rady zo 14. mája 2008, ktorým sa zriaďuje Európska migračná sieť (2008/381/ES) Ú. v. EÚ L 131, 21. 5. 2008 (ďalej len „Rozhodnutie“),
so želaním posilniť vzájomnú spoluprácu a spoločný záujem na efektívnom fungovaní Európskej migračnej siete (ďalej len „EMS“),
dohodli sa takto:
Článok 1
Predmet dohody
Predmetom tejto dohody je vzájomná spolupráca a koordinácia aktivít EMS medzi zmluvnými stranami v súlade s Rozhodnutím.
Článok 2
Národný kontaktný bod
(1)
Na plnenie úloh podľa článku 1 vláda Slovenskej republiky:
a)
podľa článku 5 ods. 1 Rozhodnutia určuje Medzinárodnú organizáciu pre migráciu – Úrad v Slovenskej republike (ďalej len „Úrad IOM“) ako národný kontaktný bod EMS za Slovenskú republiku (ďalej len „národný kontaktný bod“),
b)
podľa článku 5 ods. 2 Rozhodnutia poveruje experta Úradu IOM plniť funkciu národného koordinátora EMS,
c)
podľa článku 4 ods. 1 Rozhodnutia poveruje Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky zastupovať Slovenskú republiku v Riadiacom výbore EMS.
(2)
Národný kontaktný bod tvoria experti z príslušných orgánov zmluvných strán, ktorí spĺňajú požiadavky podľa článku 5 ods. 2 a 3 Rozhodnutia.
(3)
Expertmi národného kontaktného bodu sú:
a)
zástupca Migračného úradu Ministerstva vnútra Slovenskej republiky,
b)
zástupca Úradu hraničnej a cudzineckej polície prezídia Policajného zboru,
c)
zástupca sekcie legislatívy a vonkajších vzťahov Ministerstva vnútra Slovenskej republiky,
d)
zástupca Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky,
e)
zástupca Štatistického úradu Slovenskej republiky,
f)
zástupca Úradu IOM.
(4)
Expertov národného kontaktného bodu vymenujú vedúci predstavitelia príslušných orgánov podľa odseku 3 do desiatich (10) pracovných dní odo dňa nadobudnutia platnosti tejto dohody. Pri vymenúvaní expertov sa prihliada na odbornú a časovú kapacitu na plnenie úloh uvedených v článku 4 ods. 2 tejto dohody.
(5)
O každej zmene týkajúcej sa určených expertov informujú vedúci predstavitelia príslušných orgánov podľa odseku 3 národný kontaktný bod.
Článok 3
Národný riadiaci výbor
(1)
Na účel kontroly a vyhodnotenia vykonávania tejto dohody a činností EMS sa zriaďuje Národný riadiaci výbor, ktorý tvoria:
a)
generálny/a riaditeľ/ka sekcie legislatívy a vonkajších vzťahov Ministerstva vnútra Slovenskej republiky,
b)
generálny/a riaditeľ/ka sekcie ekonomiky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky,
c)
riaditeľ/ka Centra pre koordináciu integrácie cudzincov Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky,
d)
generálny/a riaditeľ/ka sekcie sociálnych štatistík a demografie Štatistického úradu Slovenskej republiky,
e)
riaditeľ/ka Migračného úradu Ministerstva vnútra Slovenskej republiky,
f)
riaditeľ/ka Úradu hraničnej a cudzineckej polície prezídia Policajného zboru,
g)
riaditeľ/ka odboru zahraničnej pomoci Ministerstva vnútra Slovenskej republiky,
h)
vedúci/a Úradu IOM.
(2)
Národný riadiaci výbor
a)
schvaľuje žiadosť o operačný grant, ktorý pripravuje Úrad IOM v spolupráci s ostatnými expertmi národného kontaktného bodu,
b)
schvaľuje záverečnú správu o činnosti národného kontaktného bodu a štvrťročne priebežnú správu o realizácii operačného grantu,
c)
schvaľuje záverečnú správu o realizácii operačného grantu pre Európsku komisiu,
d)
schvaľuje stanoviská Slovenskej republiky prezentované na stretnutiach riadiaceho výboru EMS, napríklad o témach štúdií, pláne činnosti EMS na ďalší kalendárny rok a podobne,
e)
určuje zodpovedné subjekty, ktorým predloží na pripomienkovanie a schválenie spracúvané štúdie,
f)
rozhoduje o návrhoch na zlepšenie praktických a legislatívnych aspektov činnosti národného kontaktného bodu predložených zo strany Úradu IOM a expertov národného kontaktného bodu.
(3)
Zasadnutia Národného riadiaceho výboru sa konajú minimálne dvakrát ročne alebo podľa potreby a zvoláva ich Úrad IOM v pravidelných intervaloch alebo na základe žiadosti najmenej štyroch (4) členov Národného riadiaceho výboru.
(4)
V prípade, ak sa člen Národného riadiaceho výboru nemôže na zasadnutí zúčastniť, určí na základe plnej moci svojho zástupcu; zároveň v nej uvedie rozsah právomocí vyplývajúcich z tejto dohody, ktoré môže zástupca na zasadnutí vykonávať.
(5)
Národný riadiaci výbor je uznášaniaschopný, ak je prítomných najmenej šesť (6) jeho členov podľa odseku 1 a prijíma rozhodnutia nadpolovičnou väčšinou prítomných členov, za predpokladu, že nadpolovičnú väčšinu tvoria členovia najmenej dvoch príslušných orgánov podľa článku 10 ods. 1 tejto dohody. Každý člen národného riadiaceho výboru podľa odseku 1 má pri hlasovaní jeden (1) hlas.
Článok 4
Práva a povinnosti zmluvných strán
(1)
Úrad IOM
a)
pripravuje, je príjemcom, finančne a administratívne riadi operačný grant Európskej komisie,
b)
je zodpovedný za plynulé a správne plnenie úloh národného kontaktného bodu podľa článku 5 ods. 5 Rozhodnutia a pracovného programu EMS na príslušný kalendárny rok schváleného Európskou komisiou, pričom na realizácii aktivít spolupracujú všetci experti národného kontaktného bodu,
c)
zúčastňuje sa na stretnutiach EMS podľa článku 5 ods. 6 Rozhodnutia,
d)
zvoláva stretnutia národného kontaktného bodu, ktoré sa konajú vždy pred stretnutiami EMS podľa článku 5 ods. 6 Rozhodnutia a podľa potreby,
e)
zvoláva zasadnutia Národného riadiaceho výboru,
f)
poskytuje súčinnosť Ministerstvu vnútra Slovenskej republiky pri príprave na stretnutia riadiaceho výboru EMS organizované Európskou komisiou podľa článku 4 Rozhodnutia; v prípade potreby sa zúčastňuje na rokovaniach riadiaceho výboru EMS ako pozorovateľ bez hlasovacieho práva,
g)
realizuje a administratívne spracováva všetky účtovné operácie súvisiace s operačným grantom,
h)
každoročne do 28. februára predkladá Národnému riadiacemu výboru záverečnú správu o činnosti národného kontaktného bodu za predchádzajúci kalendárny rok,
i)
pripravuje štvrťročnú priebežnú správu o realizácii operačného grantu pre Národný riadiaci výbor, záverečnú správu o realizácii operačného grantu a priebežnú správu o činnosti národného kontaktného bodu pre Európsku komisiu v súlade s požiadavkami Európskej komisie,
j)
je poradným členom rezortnej koordinačnej skupiny Ministerstva vnútra Slovenskej republiky pre záležitosti EÚ (ďalej len „RKS“) a pravidelne na jej zasadnutiach ústne aj písomne informuje o činnosti, úlohách a fungovaní národného kontaktného bodu,
k)
informuje o činnosti a dokumentoch EMS podľa potreby alebo na požiadanie príslušných orgánov zmluvných strán,
l)
v odôvodnených prípadoch prizýva externých expertov k napĺňaniu činností národného kontaktného bodu.
(2)
Úlohy expertov národného kontaktného bodu sú:
a)
podieľajú sa na realizácii činnosti národného kontaktného bodu podľa článku 5 ods. 5 Rozhodnutia a pracovného programu EMS na príslušný kalendárny rok schváleného Európskou komisiou,
b)
poskytujú svoje odborné znalosti pri vypracovaní a pripomienkovaní spracovávaných ad hoc otázok, štúdií a iných dokumentov súvisiacich s ich odbornou špecializáciou a náplňou práce,
c)
realizujú jasne vymedzené úlohy, na ktorých sa dohodne národný kontaktný bod alebo ktorými ich poveril Národný riadiaci výbor; za túto činnosť im patrí odmena v súlade s vnútroštátnymi právnymi predpismi Slovenskej republiky a s možnosťami operačného grantu na základe princípu hospodárnosti a po vzájomnej dohode Úradu IOM a experta,
d)
poskytujú súčinnosť v súvislosti s administratívnym vyúčtovaním výdavkov grantu, pričom oprávnené výdavky expertov, ktoré nebudú riadne zdokladované v súlade s požiadavkami Úradu IOM ako príjemcu grantu, nebudú expertovi uhradené,
e)
zúčastňujú sa na stretnutiach EMS zvolávaných Európskou komisiou na základe dohody s národným koordinátorom,
f)
sú poradnými členmi RKS a v prípade potreby môžu byť prizvaní na zasadnutia RKS.
(3)
Príslušné orgány zmluvných strán, členovia Národného riadiaceho výboru, experti národného kontaktného bodu, ako aj ďalší prizvaní experti spolupracujú priamo.
(4)
Príslušné orgány zmluvných strán v rámci svojej pôsobnosti spolupracujú na činnosti EMS a poskytujú národnému kontaktnému bodu súčinnosť potrebnú na plnenie úloh EMS.
Článok 5
Štúdie
(1)
Úrad IOM spracúva štúdie v spolupráci s expertmi národného kontaktného bodu, externými expertmi alebo inštitúciami alebo inými expertmi príslušných orgánov zmluvných strán. O hlavných subjektoch pri spolupráci na spracovaní štúdií rozhoduje Národný riadiaci výbor.
(2)
Návrh štúdie predkladá Úrad IOM na pripomienkovanie subjektom určeným Národným riadiacim výborom.
(3)
Po vyhodnotení pripomienok predloží Úrad IOM štúdiu na schválenie subjektom určeným Národným riadiacim výborom. Vzniknuté rozpory sa riešia rokovaním medzi určenými subjektmi pripomienkového konania a spracovateľom štúdie.
Článok 6
Výročné správy
(1)
Úrad IOM spracúva v spolupráci s expertmi národného kontaktného bodu, externými expertmi alebo inštitúciami alebo inými expertmi príslušných orgánov zmluvných strán ročnú správu o migrácii a azyle a ročnú štatistickú správu.
(2)
Pripomienkovanie a schvaľovanie výročných správ sa vykonáva postupom podľa článku 5 ods. 2 a 3 tejto dohody.
Článok 7
Odpovede na ad hoc otázky
(1)
Odpovede na ad hoc otázky spracováva Úrad IOM v spolupráci s expertmi národného kontaktného bodu na základe konzultácií so subjektmi zodpovednými za problematiku, ktorej sa ad hoc otázky týkajú.
(2)
Odpovede na ad hoc otázky schvaľuje sekcia legislatívy a vonkajších vzťahov Ministerstva vnútra Slovenskej republiky do troch (3) pracovných dní, ak nie je v konkrétnom prípade dohodnuté inak. V prípade, ak sekcia legislatívy a vonkajších vzťahov Ministerstva vnútra Slovenskej republiky neoznámi schválenie odpovede v tejto lehote, odpoveď na ad hoc otázku sa považuje za schválenú.
(3)
Odpovede na ad hoc otázky sa po schválení podľa odseku 2 zasielajú žiadateľovi.
Článok 8
Financovanie
(1)
Náklady na činnosť národného kontaktného bodu hradí Európska komisia na základe operačného grantu. Žiadateľom a príjemcom operačného grantu je Úrad IOM.
(2)
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky sa podieľa na spolufinancovaní grantu Európskej komisie vo výške zodpovedajúcej časti celkových oprávnených nákladov nepokrytej týmto grantom. Sumu spolufinancovania prevedie Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky na účet Úradu IOM do tridsiatich (30) pracovných dní od schválenia záverečnej správy o činnosti národného kontaktného bodu za predchádzajúci kalendárny rok podľa článku 4 ods. 1 písm. h) tejto dohody. V roku 2009 sa uvedená suma poskytne Úradu IOM do dvadsiatich (20) pracovných dní odo dňa podpisu tejto dohody.
(3)
Vyúčtovanie spolufinancovania poskytnutého Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky sa vykonáva podľa požiadaviek Európskej komisie na vypracovanie záverečnej správy o realizácii operačného grantu. Nevyčerpanú sumu spolufinancovania použije Úrad IOM v nasledujúcom roku, pričom o túto sumu sa zníži suma spolufinancovania poskytnutá Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky v tomto roku. Suma spolufinancovania poskytnutá Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky na nasledujúci rok sa tiež zníži o pomernú časť neoprávnených výdavkov stanovených Európskou komisiou.
(4)
Náklady nevyhnutné na činnosť národného kontaktného bodu v zmysle Rozhodnutia, ktoré nie je možné hradiť v rámci operačného grantu určeného na činnosť národného kontaktného bodu, hradí príslušný orgán, ktorému náklady vznikli.
Článok 9
Vypožičanie a odovzdanie vybavenia
(1)
Zmluvné strany sa dohodli, že vybavenie zakúpené pre potreby národného kontaktného bodu z operačného grantu pred nadobudnutím platnosti tejto dohody Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky vypožičia Úradu IOM. Podmienky výpožičky ustanoví osobitná zmluva o výpožičke uzatvorená medzi Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky a Úradom IOM v súlade s vnútroštátnymi právnymi predpismi Slovenskej republiky.
(2)
V prípade uplatnenia článku 14 ods. 3 odovzdá Úrad IOM vybavenie zakúpené z operačného grantu, ktoré je v tom čase v majetku Úradu IOM, Ministerstvu vnútra Slovenskej republiky do šesťdesiatich (60) dní od vypovedania tejto dohody.
Článok 10
Príslušné orgány
(1)
Príslušné orgány zmluvných strán na vykonávanie tejto dohody sú:
a)
za slovenskú zmluvnú stranu
– Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky,
– Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky,
– Štatistický úrad Slovenskej republiky,
– prípadne iné ústredné orgány štátnej správy, ak je potrebná ich spolupráca pri napĺňaní činnosti EMS,
b)
za Medzinárodnú organizáciu pre migráciu
– Úrad IOM.
(2)
Zmluvné strany sa vzájomne informujú o zmenách týkajúcich sa príslušných orgánov podľa odseku 1.
(3)
Vedúci predstavitelia príslušných orgánov podľa odseku 1 sa vzájomne informujú o zmenách týkajúcich sa členov Národného riadiaceho výboru podľa článku 3 ods. 1, príslušných orgánov podľa článku 2 ods. 3 písm. a) až c) a príslušných orgánov podľa článku 3 ods. 1 písm. a) až g).
Článok 11
Jazyky spolupráce
(1)
Spolupráca medzi zmluvnými stranami podľa tejto dohody sa uskutočňuje v slovenskom jazyku a v prípade potreby v anglickom jazyku.
(2)
Národnému riadiacemu výboru sa dokumenty určené na schválenie podľa tejto dohody predkladajú v slovenskom jazyku.
Článok 12
Poskytovanie informácií
(1)
Príslušný orgán, ktorý prijíma informáciu podľa tejto dohody, ju môže poskytnúť na iný účel iba na základe predchádzajúceho písomného súhlasu orgánu, ktorý túto informáciu poskytol.
(2)
Podľa tejto dohody nie je možné poskytovať utajované skutočnosti.
Článok 13
Riešenie sporov
Akýkoľvek spor medzi zmluvnými stranami týkajúci sa výkladu alebo uplatňovania tejto dohody sa rieši prostredníctvom rokovaní a konzultácií.
Článok 14
Záverečné ustanovenia
(1)
Táto dohoda nadobudne platnosť tridsiatym (30) dňom odo dňa podpisu. Dohoda sa však predbežne vykonáva odo dňa podpisu.
(2)
Táto dohoda môže byť menená a doplňovaná na základe vzájomnej dohody zmluvných strán. Zmeny a dodatky musia byť vykonané písomnou formou. Takéto zmeny a dodatky nadobudnú platnosť podľa odseku 1 a tvoria neoddeliteľnú súčasť tejto dohody.
(3)
Táto dohoda sa uzatvára na neurčitý čas a môže byť vypovedaná každou zo zmluvných strán na základe písomného oznámenia druhej zmluvnej strane najmenej šesťdesiat (60) dní vopred. Vypovedanie tejto dohody nemá vplyv na plnenie záväzkov zmluvných strán prijatých pred nadobudnutím platnosti tejto výpovede, ak sa zmluvné strany nedohodnú inak.
Dané v Bratislave 20. júla 2009 v dvoch pôvodných vyhotoveniach, každé z nich v slovenskom jazyku a anglickom jazyku, pričom obe znenia majú rovnakú platnosť.
Za vládu Slovenskej republiky:
Robert Kaliňák v. r.
Za Medzinárodnú organizáciu pre migráciu:
Argentina Szabados v. r.