322/2009 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.09.2009 do 30.06.2012

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

322
NARIADENIE VLÁDY
Slovenskej republiky
z 15. júla 2009,
ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 373/2008 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na uvádzanie prípravkov na ochranu rastlín na trh v znení neskorších predpisov
Vláda Slovenskej republiky podľa § 2 ods. 1 písm. k) zákona č. 19/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú podmienky vydávania aproximačných nariadení vlády Slovenskej republiky v znení zákona č. 207/2002 Z. z. nariaďuje:
Čl. I
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 373/2008 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na uvádzanie prípravkov na ochranu rastlín na trh v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 32/2009 Z. z. a nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 223/2009 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
§ 4 znie:
㤠4
(1)
Skúšanie biologickej účinnosti prípravkov a iných prípravkov sa vykonáva podľa zásad správnej experimentálnej praxe, ktoré sú uvedené v prílohe č. 1a. Certifikát o spôsobilosti skúšania biologickej účinnosti prípravkov a iných prípravkov podľa zásad správnej experimentálnej praxe sa vydáva na základe žiadosti, ktorá sa podáva na kontrolnom ústave.5a)
(2)
Skúšanie biologickej účinnosti prípravkov a iných prípravkov sú oprávnené vykonávať osoby, ktorým kontrolný ústav vydal poverenie na skúšanie biologickej účinnosti prípravkov.5b)
(3)
Na účely registrácie sa uznávajú výsledky skúšok prípravkov z hľadiska ich biologickej účinnosti, ktoré boli vykonané podľa zásad správnej experimentálnej praxe; ak ide o laboratórne skúšky, tak podľa zásad správnej laboratórnej praxe.5c)
(4)
Žiadosť o zaradenie účinnej látky do zoznamu povolených účinných látok sa zasiela kontrolnému ústavu, ktorý ju bezodkladne zasiela Komisii. Žiadateľ o zaradenie účinnej látky do zoznamu povolených účinných látok na základe výzvy kontrolného ústavu zašle Komisii, ostatným členským štátom a kontrolnému ústavu dokumentačný súbor údajov pre účinnú látku, ktorý spĺňa požiadavky podľa osobitného predpisu,6) a dokumentačný súbor údajov pre najmenej jeden prípravok na ochranu rastlín s obsahom tejto účinnej látky, ktorý spĺňa požiadavky podľa osobitného predpisu.7) Hodnotenie účinnej látky na účely zaradenia do zoznamu povolených účinných látok vykonáva za Slovenskú republiku kontrolný ústav a odborné pracoviská.
(5)
Po zaradení účinnej látky do zoznamu povolených účinných látok uvedených v prílohe č. 1 kontrolný ústav v spolupráci s odbornými pracoviskami prehodnotí podľa prílohy č. 2 registráciu každého prípravku s obsahom tejto účinnej látky, či spĺňa podmienky čistoty, identity a funkciu účinnej látky uvedenej v prílohe č. 1 a či prípravok spĺňa podmienky uvedené v prílohe č. 1 stĺpci 6 podľa jednotných zásad podľa § 8 ods. 1 alebo podľa osobitných predpisov.8) Na základe prehodnotenia kontrolný ústav v prípade potreby zmení alebo zruší registráciu takého prípravku.
(6)
Žiadateľ o registráciu poskytne kontrolnému ústavu rozsah hodnôt fyzikálno-chemických vlastností prípravku na ochranu rastlín.“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 5a až 5c znejú:
„5a)
§ 25 písm. a) zákona č. 193/2005 Z. z. o rastlinolekárskej starostlivosti v znení zákona č. 45/2009 Z. z.
5b)
§ 25 písm. w) zákona č. 193/2005 Z. z. v znení zákona č. 45/2009 Z. z.
5c)
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 298/2007 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o činnostiach testovacích pracovísk, pracovných náplniach zamestnancov v nich zamestnaných a podrobnosti o činnostiach a pracovných náplniach inšpektorov vykonávajúcich inšpekcie a overovanie dodržiavania zásad správnej laboratórnej praxe.
§ 30 až 30g zákona č. 163/2001 Z. z. o chemických látkach a chemických prípravkoch v znení neskorších predpisov.“.
2.
V prílohe č. 1 riadky č. 176 a 213 znejú:
„č. 176
Nicosulfuron
č. CAS 111991-09-4
č. CIPAC 709
2-[(4,6-
dimetoxypyrimi-dín-2-
ylkarbamoyl)sulfamoyl]-N,Ndimetylnikotínamid
alebo
1-(4,6-dimetoxy-pyrimidín-2-yl)-3
-(3-dimetylkar-
bamoyl-2-
pyridylsulfonyl)močovina
 910 1. 1. 2009 31. 12. 2018 ČASŤ A
Registrovať sa môžu len použitia ako herbicíd.
ČASŤ B
Pri uplatňovaní jednotných zásad kontrolný ústav a odborné pracoviská zohľadnia závery revíznej správy o nicosulfurone ukončenej Stálym výborom pre potravinový reťazec a zdravie zvierat 22. januára 2008, a najmä jej dodatky I a II.
Pri tomto celkovom hodnotení venuje osobitnú pozornosť:
– výskumný ústav a hydrometeorologický ústav možnej expozícii vodného prostredia metabolitom DUDN tam, kde sa nicosulfuron používa v regiónoch s citlivými pôdnymi podmienkami,
– referenčné laboratórium ochrane vodných rastlín a vo svojom odbornom posudku uvedie v prípade potreby ochranné opatrenia na zníženie rizika, ako napr. ochranné zóny, ktoré kontrolný ústav uvedie na etikete prípravku,
– referenčné laboratórium ochrane necieľových rastlín a vo svojom odbornom posudku uvedie podľa potreby opatrenia na zníženie rizika, ako napr. ochrannú zónu bez postreku, ktoré kontrolný ústav uvedie na etikete prípravku,
– výskumný ústav a hydrometeorologický ústav ochrane podzemných a povrchových vôd v prípade citlivých pôdnych a klimatických podmienok.
č. 213
Trichoderma asperellum
(predtým T. harzianum)
KMEŇ: ICC012
Odber kultúr: č. CABI CC
IMI 392716
KMEŇ: Trichodermaasperellum
(predtým T. viride T25)
 T25
Odber kultúr: č. CECT
20178
KMEŇ: Trichodermaasperellum
(predtým T. viride TV1)
TV1
Odber kultúr: č. MUCL
43093
Neuplatňuje sa Žiadne relevantné nečistoty 1. 5. 2009 30. 4. 2019 ČASŤ A
Registrovať sa môžu len použitia ako fungicíd.
ČASŤ B
Pri uplatňovaní jednotných zásad kontrolný ústav a odborné
pracoviská zohľadia závery revíznej správy o Trichoderma
asperellum (predtým T. harzianum) ICC012 (SANCO/1842/2008) a Trichoderma asperellum (predtým T. viride T25 a TV1) T25 a TV1 (SANCO/1868/2008) finalizovanej Stálym výborom pre potravinový reťazec a zdravie zvierat, a najmä jej dodatky I a II. V prípade potreby odborné pracoviská vo svojich posudkoch uvedú opatrenia na zníženie rizika, ktoré kontrolný ústav uvedie
na etikete prípravku.“.
3.
Príloha č. 1 sa dopĺňa riadkami č. 281 až 297, ktoré znejú:
„č. 281
Chlormequat
č. CAS 7003-89-6 (chlormequat)
 
č. CAS 999-81-5 (chlormequat chloride)
 
č. CIPAC 143
(chlormequat) 
2-chloroethyl-
trimethylammonium (chlormequat)

 
 
2-chloroethyl-
trimethylammonium chloride (chlormequat chloride
)
 636
 
Nečistoty:
 
1,2-dichlóretán max. 0,1 g/kg (na suchú hmotnosť chlormequatchlo-
ridu)
 
1. 12. 2009 30. 11. 2019 ČASŤ A
Registrovať sa môže len použitie ako rastový regulátor rastlín na obilniny.
ČASŤ B
Pri posudzovaní žiadostí o registráciu prípravkov na ochranu rastlín, ktoré obsahujú chlormequat, na iné použitie ako na ryžu a tritikale, najmä pokiaľ ide o expozíciu spotrebiteľov, kontrolný ústav a odborné pracoviská venujú osobitnú pozornosť kritériám ustanoveným v § 11 ods. 13 zákona č. 193/2005 Z. z. o rastlinolekárskej starostlivosti v znení neskorších predpisov a zabezpečia, aby pred vydaním rozhodnutia o registrácii boli poskytnuté všetky potrebné údaje a informácie.
č. CIPAC 143.302 (chlormequat
chloride)
  Chlóretén (vinylchlorid): max. 0,0005 g/kg
(na suchú hmotnosť chlormequatchlo-
ridu)
    Pri uplatňovaní jednotných zásad kontrolný ústav a odborné pracoviská zohľadnia závery revíznej správy týkajúcej sa chlormequatu, a najmä jej dodatky I a II, v konečnom znení Stáleho výboru pre potravinový reťazec a zdravie zvierat z 23. januára 2009.
Pri tomto celkovom hodnotení musí venovať osobitnú pozornosť:
– úrad verejného zdravotníctva bezpečnosti operátora a v odbornom posudku predpíše používanie primeraných osobných ochranných prostriedkov, ktoré kontrolný ústav uvedie na etikete prípravku,
– referenčné laboratórium ochrane vtákov a cicavcov.
Odborné pracoviská v odborných posudkoch v prípade potreby uvedú opatrenia na zníženie rizika, ktoré kontrolný ústav uvedie na etikete prípravku.
Držiteľ registrácie predloží ďalšie informácie o osude a správaní tejto látky (adsorpčné štúdie, ktoré sa majú vykonať pri 20 °C, prepočet predpokladaných koncentrácií v podzemnej vode, povrchovej vode a sedimente), metódach monitorovania na stanovenie látky v živočíšnych produktoch a vo vode, a o riziku pre vodné organizmy, vtáky a cicavce. Držiteľ registrácie poskytne takéto informácie Komisii a kontrolnému ústavu najneskôr do 30. novembra 2011.
č. 282
zlúčeniny medi:
 
hydroxid meďnatý (Copper hydroxide)
č. CAS 20427-59-2
č. CIPAC 44.305
 
oxichlorid meďnatý (Copper oxychlorid)
č. CAS 1332-65-6 alebo 1332-40-7
č. CIPAC 44.602
 
 
 
hydroxid meďnatý (II)
 
 
 
Dicopper chlo-
ride trihydroxide
 
 
 
 
 573
 
 
 
 
 550
 
 
 
1. 12. 2009 30. 11. 2016 ČASŤ A
Registrovať sa môže len použitie ako baktericíd a fungicíd.
ČASŤ B
Pri posudzovaní žiadostí o registráciu prípravkov na ochranu rastlín, ktoré obsahujú meď, na iné použitia ako na rajčiaky v skleníkoch, kontrolný ústav a odborné pracoviská venujú osobitnú pozornosť kritériám ustanoveným v § 11 ods. 13 zákona č. 193/2005 Z. z. o rastlinolekárskej starostlivosti v znení neskorších predpisov a zabezpečia, aby pred vydaním rozhodnutia o registrácii boli poskytnuté všetky potrebné údaje a informácie.
Pri uplatňovaní jednotných zásad kontrolný ústav a odborné pracoviská zohľadnia závery revíznej správy týkajúcej sa zlúčenín medi, a najmä jej dodatky I a II, v konečnom znení Stáleho výboru pre potravinový reťazec a zdravie zvierat z 23. januára 2009.
 
oxid meďný
(Copper oxide)
č. CAS 1317-39-1
č. CIPAC 44.603
 
zmes bordeaux
(Bordeaux mixture)
č. CAS 8011-63-0
č. CIPAC 44.604
 
tribázický síran meďnatý
(Tribasic copper sulphate)
č. CAS 12527-76-3
č. CIPAC 44.306
 
 
oxid meďný
 
 
 
 
neurčený
 
 
 neurčený
 
 
 820
 
 
 
 
 245 g/kg
 
 
  490 g/kg
 

Nečistoty, ktoré vyvolávajú obavy súvisiace s ich toxickými účinkami a ktoré nesmú presahovať hladiny uvedené ďalej, sú tieto:
olovo – max. 0,0005 g/kg
z obsahu medi
kadmium –max. 0,0001 g/kg
z obsahu medi
arzén – max. 0,0001 g/kg
z obsahu medi
    Pri tomto celkovom hodnotení musí venovať osobitnú pozornosť:
– kontrolný ústav špecifikácii technického materiálu ako komerčne vyrobeného, ktorá musí byť potvrdená a doložená vhodnými analytickými údajmi. V spolupráci s úradom verejného zdravotníctva porovná a overí testovací materiál použitý v dokumentoch týkajúcich sa toxicity s touto špecifikáciou technického materiálu,
– úrad verejného zdravotníctva bezpečnosti operátora a pracovníka a v odbornom posudku podľa potreby predpíše používanie primeraných osobných ochranných prostriedkov, ktoré kontrolný ústav uvedie na etikete prípravku,
– výskumný ústav, hydrometeorologický ústav a referenčné laboratórium ochrane vody a necieľových organizmov. V súvislosti s týmito identifikovanými rizikami vo svojich odborných posudkoch podľa potreby uvedú opatrenia na zníženie rizika, akými sú napríklad ochranné zóny, ktoré kontrolný ústav uvedie na etikete prípravku,
– odborné pracoviská a kontrolný ústav množstvu použitej účinnej látky a zabezpečia, aby povolené množstvá, vzhľadom na ich dávku a počet aplikácií, boli najnižšie nevyhnutné množstvá na dosiahnutie žiaducich účinkov.
Držiteľ registrácie predloží informácie na ďalšie riešenie:
– rizika pri inhalácii,
– posúdenia rizika pre necieľové organizmy, pôdu a vodu.
Držiteľ registrácie poskytne takéto informácie Komisii a kontrolnému ústavu najneskôr do 30. novembra 2011. Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky v spolupráci s Ministerstvom životného prostredia Slovenskej republiky zabezpečí vykonávanie programov monitorovania v citlivých oblastiach, kde hrozí kontaminácia pôdnej zložky meďou, s cieľom určiť, ak je to vhodné, limity, akými sú maximálne aplikačné dávky.
č. 283
Propaquizafop
č. CAS 111479-05-1
 č. CIPAC 173
2-
isopropylidena-
mino-oxyethyl (R)-2-[4-(6- chloroquinoxalin-2-yloxy)phenoxy]propionate
 920
 
toluén – maximálny obsah 5 g/kg
1. 12. 2009 30. 11.
2019
ČASŤ A
Registrovať sa môže len použitie ako herbicíd.
ČASŤ B
Pri uplatňovaní jednotných zásad kontrolný ústav a odborné pracoviská zohľadnia závery revíznej správy týkajúcej sa propaquizafopu, a najmä jej dodatky I a II, v konečnom znení Stáleho výboru pre potravinový reťazec a zdravie zvierat z 23. januára 2009. Pri tomto celkovom hodnotení musí venovať osobitnú pozornosť:
– kontrolný ústav špecifikácii technického materiálu ako komerčne vyrobeného, ktorá musí byť potvrdená a doložená vhodnými analytickými údajmi. V spolupráci s úradom verejného zdravotníctva porovná a overí testovací materiál použitý v dokumentoch týkajúcich sa toxicity s touto špecifikáciou technického materiálu,
– úrad verejného zdravotníctva bezpečnosti operátorov a v odbornom posudku podľa potreby predpíše ­po­užívanie primeraných osobných ochranných ­pro­striedkov, ktoré kontrolný ústav uvedie na etikete prípravku,
– referenčné laboratórium ochrane vodných organizmov a necieľových rastlín a v odbornom posudku podľa potreby uvedie opatrenia na zníženie rizika, ako napr. ochranné zóny, ktoré kontrolný ústav uvedie na etikete prípravku,
– ústav včelárstva ochrane necieľových článkonožcov a v odbornom posudku v prípade potreby uvedie opatrenia na zníženie rizika, ako napr. ochranné zóny, ktoré kontrolný ústav uvedie na etikete prípravku.
Držiteľ registrácie predloží Komisii a kontrolnému ústavu:
– ďalšie informácie o relevantnej nečistote Ro 41-5259,
– informácie na ďalšie riešenie rizika pre vodné organizmy a necieľové článkonožce.
Držiteľ registrácie poskytne takéto štúdie Komisii a kontrolnému ústavu do 30. novembra 2011.
č. 284
Quizalofop-P:
 
Quizalofop-P-etyl
č. CAS 100646-51-3
č. CIPAC 641.202
 
 
 
Quizalofop-P-tefuryl
č. CAS 119738-06-6
č. CIPAC 641.226
 
 
 
ethyl (R)-2-[4-(6- chloroquinoxalin-2- yloxy)phenoxy] propionate
 
 

(RS)-Tetrahydro-furfuryl (R)-2-[4-(6- chloroquinoxalin-2- yloxy)phenoxy] propionate
 
 
 
 950

 795
1. 12. 2009 30. 11. 2019 ČASŤ A
Registrovať sa môže len použitie ako herbicíd.
ČASŤ B
Pri uplatňovaní jednotných zásad kontrolný ústav a odborné pracoviská zohľadnia závery revíznej správy týkajúcej sa quizalofopu-P, a najmä jej dodatky I a II, v konečnom znení Stáleho výboru pre potravinový reťazec a zdravie zvierat z 23. januára 2009. Pri tomto celkovom hodnotení musí venovať osobitnú pozornosť:
– kontrolný ústav špecifikácii technického materiálu ako komerčne vyrobeného, ktorá musí byť potvrdená a doložená vhodnými analytickými údajmi. V spolupráci s úradom verejného zdravotníctva porovná a overí testovací materiál použitý v dokumentoch týkajúcich sa toxicity s touto špecifikáciou technického materiálu,
– úrad verejného zdravotníctva bezpečnosti operátora a pracovníka a v odbornom posudku predpíše ­po­užívanie primeraných osobných ochranných ­pro­striedkov, ktoré kontrolný ústav uvedie na etikete prípravku,
– referenčné laboratórium ochrane necieľových rastlín a v odbornom posudku v prípade potreby uvedie opatrenia na zníženie rizika, ako napr. ochranné zóny, ktoré kontrolný ústav uvedie na etikete prípravku.
Odborné pracoviská v odborných posudkoch v prípade potreby uvedú opatrenia na zníženie rizika, ktoré kontrolný ústav uvedie na etikete prípravku.
Držiteľ registrácie predloží Komisii a kontrolnému ústavu ďalšie informácie o riziku pre necieľové článkonožce.
Držiteľ registrácie poskytne takéto informácie Komisii a kontrolnému ústavu do 30. novembra 2011.
č. 285
Teflubenzuron
č. CAS 83121-18-0
č. CIPAC 450
1-(3,5-dichloro-2,4-difluorophe-nyl)-3-(2,6-di-
fluorobenzoyl) urea
 970 1. 12. 2009 30. 11. 2019 ČASŤ A
Registrovať sa môže len použitie ako insekticíd v skleníkoch (na umelom substráte alebo uzavretých hydroponických systémoch).
ČASŤ B
Pri posudzovaní žiadostí o registráciu prípravkov na ochranu rastlín, ktoré obsahujú teflubenzuron, na iné použitia ako na rajčiaky v skleníkoch, kontrolný ústav a odborné pracoviská venujú osobitnú pozornosť kritériám ustanoveným v § 11 ods. 13 zákona č. 193/2005 Z. z. o rastlinolekárskej starostlivosti v znení neskorších predpisov a zabezpečia, aby pred vydaním rozhodnutia o registrácii boli poskytnuté všetky potrebné údaje a informácie.
Pri uplatňovaní jednotných zásad kontrolný ústav a odborné pracoviská zohľadnia závery revíznej správy týkajúcej sa teflubenzuronu, a najmä jej dodatky I a II, v konečnom znení Stáleho výboru pre potravinový reťazec a zdravie zvierat z 23. januára 2009. Pri tomto celkovom hodnotení musí venovať osobitnú pozornosť:
– úrad verejného zdravotníctva bezpečnosti operátora a pracovníka a v odbornom posudku predpíše ­po­užívanie primeraných osobných ochranných ­pro­striedkov,
– referenčné laboratórium ochrane vodných organizmov. Musí sa minimalizovať objem teflubenzuronu uvoľneného pri jeho použití v skleníkoch a v každom prípade by nemal mať možnosť dostať sa vo ­vý­znamnom množstve do vôd v susedstve,
– ústav včelárstva ochrane včiel, ktorým by mal byť zabránený prístup do skleníka,
– ústav včelárstva ochrane opeľujúcich rojov zámerne umiestnených do skleníka,
– výskumný ústav, hydrometeorologický ústav a referenčné laboratórium bezpečnému zneškodneniu kondenzovanej vody, drenážnej vody a substrátu, aby sa zamedzilo rizikám pre necieľové organizmy a kontaminácii povrchovej a podzemnej vody.
Odborné pracoviská v odborných posudkoch v prípade potreby uvedú opatrenia na zníženie rizika, ktoré kontrolný ústav uvedie na etikete prípravku.
č. 286
zeta-cypermethrin
č. CAS 52315-07-8
č. CIPAC 733
zmes stereoizomérov (S)- -cyano-3- phenoxybenzyl (1 RS,3RS; 1RS,3SR )-3- (2,2-dichloro-
vinyl)-2,2- dimethylcyclo-
propanecarbo-
xylate, v ktorom pomer (S);(1RS,3RS)- izoméru k (S);(1RS,3SR)- izoméru leží v rozsahu od 45-55 do 55-45
 850
 
Nečistoty:
toluén: max. 2 g/kg
 
dechty: max. 12,5 g/kg
1. 12. 2009 30. 11. 2019 ČASŤ A
Registrovať sa môžu len použitia ako insekticíd.
ČASŤ B
Pri posudzovaní žiadostí o registráciu prípravkov na ochranu rastlín, ktoré obsahujú zeta-cypermethrin, na iné použitie ako na obilniny, najmä pokiaľ ide o expozíciu spotrebiteľov účinkom MPB aldehydu, produktu rozkladu, ktorý môže vzniknúť pri spracovaní, kontrolný ústav a odborné pracoviská venujú osobitnú pozornosť kritériám ustanoveným v § 11 ods. 13 zákona č. 193/2005 Z. z. o rastlinolekárskej starostlivosti v znení neskorších predpisov a zabezpečia, aby pred vydaním rozhodnutia o registrácii boli poskytnuté všetky potrebné údaje a informácie.
Pri uplatňovaní jednotných zásad kontrolný ústav a odborné pracoviská zohľadnia závery revíznej správy o zeta-cypermethrine, a najmä jej dodatky I a II, v konečnej verzii Stáleho výboru pre potravinový reťazec a zdravie zvierat z 23. januára 2009.
Pri tomto celkovom hodnotení musí venovať osobitnú pozornosť:
– úrad verejného zdravotníctva bezpečnosti operátora a v odbornom posudku predpíše používanie primeraných osobných ochranných prostriedkov, ktoré kontrolný ústav uvedie na etikete prípravku,
– referenčné laboratórium a ústav včelárstva ochrane vtákov, vodných organizmov, včiel, necieľových článkonožcov a necieľových pôdnych makroorganizmov.
Odborné pracoviská v odborných posudkoch v prípade potreby uvedú opatrenia na zníženie rizika, ktoré kontrolný ústav uvedie na etikete prípravku.
Držiteľ registrácie predloží ďalšie informácie o osude a správaní tejto látky (aeróbny rozklad v pôde), dlhodobom riziku pre vtáky, vodné organizmy a necieľové článkonožce. Držiteľ registrácie poskytne takéto informácie Komisii a kontrolnému ústavu najneskôr do 30. novembra 2011.
č. 287
 Chlorsulfuron
č. CAS 64902- 72-3
č. CIPAC 391
1-(2-chlórfenyl-
sulfonyl)-3- (4-metoxy-6-me-tyl-1,3,5- triazín-2-yl) močovina
 950 g/kg
 
Nečistoty:
2-chlórbenzénsul-
fónamid (IN-A4097) najviac 5 g/kg a 2-amino-4- metoxy-6- metyl-1,3,5-triazín (IN-A4098) najviac
6 g/kg
1. 1. 2010 31. 12. 2019 ČASŤ A
Registrovať sa môžu len použitia ako herbicíd.
ČASŤ B
Pri uplatňovaní jednotných zásad kontrolný ústav a odborné pracoviská zohľadnia závery revíznej správy týkajúcej sa chlorsulfuronu finalizovanej Stálym výborom pre potravinový reťazec a zdravie zvierat 26. februára 2009, a najmä jej dodatky I a II. Pri tomto celkovom posúdení musí venovať osobitnú pozornosť:
– referenčné laboratórium ochrane vodných organizmov a necieľových rastlín; v súvislosti s týmito identifikovanými rizikami podľa potreby v odbornom posudku uvedie opatrenia na zníženie rizika, ako napríklad ochranné zóny, ktoré kontrolný ústav uvedie na etikete prípravku,
– výskumný ústav ochrane podzemných vôd, ak sa účinná látka použije v regiónoch s citlivými pôdnymi a/alebo klimatickými podmienkami.
Držiteľ registrácie predloží Komisii a kontrolnému ústavu ďalšie štúdie o špecifikácii do 1. januára 2010.
Ak bude chlorsulfuron klasifikovaný ako karcinogénna látka kategórie 3 v súlade s bodom 4.2.1 prílohy č. 6 k výnosu Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 2/2002 z 27. marca 2002 na vykonanie zákona č. 163/2001 Z. z. o chemických látkach a chemických prípravkoch, držiteľ registrácie predloží ďalšie informácie o relevantnosti metabolitov IN-A4097, IN-A4098, IN-JJ998, IN-B5528 a IN-V7160 v súvislosti s rakovinou. Držiteľ registrácie poskytne uvedené informácie Komisii a kontrolnému ústavu do šiestich mesiacov od oznámenia rozhodnutia o klasifikácii uvedenej látky.
č. 288
Cyromazín
(Cyromazine)
č. CAS 66215- 27-8
č. CIPAC 420
N-cyklopropyl
-1,3,5-triazín- 2,4,6-triamín
 950 g/kg 1. 1. 2010 31. 12. 2019 ČASŤ A
Registrovať sa môžu len použitia ako insekticíd v skleníkoch.
ČASŤ B
Pri posudzovaní žiadostí o registráciu prípravkov na ochranu rastlín s obsahom cyromazínu na iné použitia ako na paradajky, najmä pokiaľ ide o expozíciu spotrebiteľov, kontrolný ústav a odborné pracoviská venujú osobitnú pozornosť kritériám ustanoveným v § 11 ods. 13 zákona č. 193/2005 Z. z. o rastlinolekárskej starostlivosti v znení neskorších predpisov a zabezpečia, aby pred vydaním takého rozhodnutia o registrácii boli poskytnuté všetky potrebné údaje a informácie.
Pri uplatňovaní jednotných zásad kontrolný ústav a odborné pracoviská zohľadnia závery revíznej správy týkajúcej sa cyromazínu finalizovanej Stálym výborom pre potravinový reťazec a zdravie zvierat 26. februára 2009, a najmä jej dodatky I a II. Pri tomto celkovom posúdení musí venovať osobitnú pozornosť:
– výskumný ústav ochrane podzemných vôd, ak sa účinná látka použije v regiónoch s citlivými pôdnymi a/alebo klimatickými podmienkami,
– referenčné laboratórium ochrane vodných organizmov,
– ústav včelárstva ochrane opeľovačov.
V prípade potreby odborné pracoviská v odborných posudkoch uvedú opatrenia na zníženie rizika, ktoré kontrolný ústav uvedie na etikete prípravku.
Držiteľ registrácie predloží ďalšie informácie o osude a správaní sa pôdneho metabolitu NOA 435343 a o riziku pre vodné organizmy. Držiteľ registrácie poskytne tieto informácie Komisii a kontrolnému ústavu najneskôr do 31. decembra 2011.
č. 289
Dimetachlór
(Dimethachlor)
č. CAS 50563- 36-5
č. CIPAC 688
2-chlór-N-(2-
metoxyetyl) acet-2’,6’-xylidid
 950 g/kg
 
Nečistota: 2,6-dimetylanilín najviac 0,5 g/kg
1. 1. 2010 31. 12. 2019 ČASŤ A
Registrovať sa môžu len použitia ako herbicíd pri aplikácii maximálneho množstva 1,0 kg/ha každý tretí rok na tom istom poli.
ČASŤ B
Pri uplatňovaní jednotných zásad kontrolný ústav a odborné pracoviská zohľadnia závery revíznej správy týkajúcej sa dimetachlóru finalizovanej Stálym výborom pre potravinový reťazec a zdravie zvierat 26. februára 2009, a najmä jej dodatky I a II. Pri tomto celkovom posúdení musí venovať osobitnú pozornosť:
– úrad verejného zdravotníctva bezpečnosti operátorov a v odbornom posudku predpíše používanie primeraných osobných ochranných prostriedkov,
– referenčné laboratórium ochrane vodných organizmov a necieľových rastlín; v súvislosti s týmito identifikovanými rizikami podľa potreby uvedie v odbornom posudku opatrenia na zníženie rizika, ako napríklad ochranné zóny, ktoré kontrolný ústav uvedie na etikete prípravku,
– výskumný ústav ochrane podzemných vôd, ak sa účinná látka použije v regiónoch s citlivými pôdnymi a/alebo klimatickými podmienkami.
Odborné pracoviská v odborných posudkoch uvedú opatrenia na zníženie rizika, ktoré kontrolný ústav uvedie na etikete prípravku, a v prípade potreby Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky v spolupráci s Ministerstvom životného prostredia Slovenskej republiky zabezpečí vykonávanie monitorovacích programov na overenie možnej kontaminácie podzemných vôd metabolitmi CGA 50266, CGA 354742, CGA 102935 a SYN 528702 v citlivých oblastiach.
Držiteľ registrácie do 1. januára 2010 predloží Komisii a kontrolnému ústavu ďalšie štúdie o špecifikácii.
Ak bude dimetachlór klasifikovaný ako karcinogénna látka kategórie 3 v súlade s bodom 4.2.1 prílohy č. 6 k výnosu Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 2/2002 z 27. marca 2002 na vykonanie zákona č. 163/2001 Z. z. o chemických látkach a chemických prípravkoch, držiteľ registrácie predloží ďalšie informácie o relevantnosti metabolitov CGA 50266, CGA 354742, CGA 102935 a SYN 528702 v súvislosti s rakovinou. Držiteľ registrácie poskytne uvedené informácie Komisii a kontrolnému ústavu do šiestich mesiacov od oznámenia rozhodnutia o klasifikácii uvedenej látky.
č. 290
Etofenprox
č. CAS 80844- 07-1
č. CIPAC 471
2-(4-etoxyfenyl)- 2-metylpropyl(3-fenoxybenzyl) éter  980 g/kg 1. 1. 2010 31. 12. 2019 ČASŤ A
Registrovať sa môžu len použitia ako insekticíd.
ČASŤ B
Pri uplatňovaní jednotných zásad kontrolný ústav a odborné pracoviská zohľadnia závery revíznej správy týkajúcej sa etofenproxu finalizovanej Stálym výborom pre potravinový reťazec a zdravie zvierat 26. februára 2009, a najmä jej dodatky I a II. Pri tomto celkovom posúdení musí venovať osobitnú pozornosť:
– úrad verejného zdravotníctva bezpečnosti operátorov a pracovníkov a v odbornom posudku predpíše ­po­užívanie primeraných osobných ochranných ­pro­striedkov,
– referenčné laboratórium ochrane vodných organizmov; v súvislosti s týmito identifikovanými rizikami podľa potreby v odbornom posudku uvedie opatrenia na zníženie rizika, ako napríklad ochranné zóny, ktoré kontrolný ústav uvedie na etikete prípravku,
– ústav včelárstva ochrane včiel a necieľových článkonožcov; v súvislosti s týmito identifikovanými rizikami podľa potreby v odbornom posudku uvedie opatrenia na zníženie rizika, ako napríklad ochranné zóny, ktoré kontrolný ústav uvedie na etikete prípravku.
Držiteľ registrácie predloží:
– ďalšie informácie o riziku pre vodné organizmy vrátane rizika pre organizmy žijúce v sedimentoch a o biomagnifikácii,
– ďalšie štúdie o možnosti endokrinnej disrupcie v prípade vodných organizmov (štúdia o celom životnom cykle rýb).
Držiteľ registrácie poskytne takéto informácie a štúdie Komisii a kontrolnému ústavu do 31. decembra 2011.
č. 291
Lufenuron
č. CAS: 103055-07-8
 č. CIPAC 704
(RS)-1-[2,5-di-
chlór-4- (1,1,2,3,3,3-he-
xafluórpropoxy)
fenyl]-3-(2,6- difluórbenzoyl) močovina
 970 g/kg 1. 1. 2010 31. 12. 2019 ČASŤ A
Registrovať sa môžu len použitia ako insekticíd vo vnútorných priestoroch alebo vo vonkajších stanovištiach s návnadou.
ČASŤ B
Pri uplatňovaní jednotných zásad kontrolný ústav a odborné pracoviská zohľadnia závery revíznej správy týkajúcej sa lufenuronu finalizovanej Stálym výborom pre potravinový reťazec a zdravie zvierat 26. februára 2009, a najmä jej dodatky I a II. Pri tomto celkovom posúdení musia venovať osobitnú pozornosť:
– výskumný ústav a referenčné laboratórium vysokej perzistencii v životnom prostredí a vysokému riziku bioakumulácie a v odborných posudkoch uvedú také podmienky, aby použitie lufenuronu nemalo nepriaznivé dlhodobé účinky na necieľové organizmy; tieto podmienky kontrolný ústav uvedie na etikete prípravku,
– referenčné laboratórium, ústav včelárstva a hydrometeorologický ústav ochrane vtákov, cicavcov, necieľových pôdnych organizmov, včiel, necieľových článkonožcov, povrchových vôd a vodných organizmov v citlivých situáciách.
Držiteľ registrácie do 1. januára 2010 predloží Komisii a kontrolnému ústavu ďalšie štúdie o špecifikácii.
č. 292
Penkonazol
(Penconazole)
č. CAS 66246- 88-6
č. CIPAC 446
(RS)-1-[2-(2,4-
dichlórfenyl) pentyl]-1H-
[1,2,4] -triazol
 950 g/kg 1. 1. 2010 31. 12. 2019 ČASŤ A
Registrovať sa môžu len použitia ako fungicíd v skleníkoch.
ČASŤ B
Pri uplatňovaní jednotných zásad kontrolný ústav a odborné pracoviská zohľadnia závery revíznej správy týkajúcej sa penkonazolu finalizovanej Stálym výborom pre potravinový reťazec a zdravie zvierat 26. februára 2009, a najmä jej dodatky I a II.
Pri tomto celkovom posúdení musí výskumný ústav venovať osobitnú pozornosť ochrane podzemných vôd, ak sa účinná látka použije v regiónoch s citlivými pôdnymi a/alebo klimatickými podmienkami.
V prípade potreby odborné pracoviská v odborných posudkoch uvedú opatrenia na zníženie rizika, ktoré kontrolný ústav uvedie na etikete prípravku.
Držiteľ registrácie predloží ďalšie informácie o osude a správaní sa pôdneho metabolitu U1. Držiteľ registrácie poskytne takéto informácie Komisii a kontrolnému ústavu najneskôr do 31. decembra 2011.
č. 293
Tri-alát
(Tri-allate)
č. CAS 2303- 17-5
č. CIPAC 97
S-2,3,3-tri-
chlóralyl (diizopropyl) (tiokarbamát)
 940 g/kg
 
NDIPA (nitrózodiizopropylamín) najviac 0,02 mg/kg
1. 1. 2010 31. 12. 2019 ČASŤ A
Registrovať sa môžu len použitia ako herbicíd.
ČASŤ B
Pri uplatňovaní jednotných zásad kontrolný ústav a odborné pracoviská zohľadnia závery revíznej správy týkajúcej sa tri-alátu finalizovanej Stálym výborom pre potravinový reťazec a zdravie zvierat 26. februára 2009, a najmä jej dodatky I a II. Pri tomto celkovom posúdení musí venovať osobitnú pozornosť:
– úrad verejného zdravotníctva bezpečnosti operátorov a v odbornom posudku predpíše používanie primeraných osobných ochranných prostriedkov,
– úrad verejného zdravotníctva expozícii spotrebiteľov prostredníctvom potravy rezíduami tri-alátu v ošetrených plodinách, ako aj v nasledujúcich striedajúcich sa plodinách a v produktoch živočíšneho pôvodu,
– referenčné laboratórium ochrane vodných organizmov a necieľových rastlín a v odbornom posudku podľa potreby uvedie opatrenia na zníženie rizika, ako napr. ochranné zóny, ktoré kontrolný ústav uvedie na etikete prípravku,
– výskumný ústav možnej kontaminácii podzemných vôd produktmi rozkladu TCPSA, ak sa použije účinná látka v regiónoch s citlivými pôdnymi a/alebo klimatickými podmienkami; v prípade potreby v odbornom posudku uvedie opatrenia na zníženie rizika, ktoré kontrolný ústav uvedie na etikete prípravku.
Držiteľ registrácie predloží Komisii a kontrolnému ústavu:
– ďalšie informácie na posúdenie primárneho rastlinného metabolizmu,
– ďalšie informácie o osude a správaní sa pôdneho metabolitu diizopropylamín,
– ďalšie informácie o možnosti biomagnifikácie vo vodných potravinových reťazcoch,
– informácie na účely ďalšieho posúdenia rizika pre cicavce živiace sa rybami a dlhodobého rizika pre dážďovky.
Držiteľ registrácie poskytne takéto informácie Komisii a kontrolnému ústavu do 31. decembra 2011.
č. 294
Triflusulfuron
č. CAS 126535-15-7
 č. CIPAC 731
kyselina 2-[4-dimetyla-
mino- 6-(2,2,2-tri-
fluóretoxy)- 1,3,5-triazín- 2-ylkarbamoyl-
sulfamoyl]-me-
 tylbenzoová
 960 g/kg
 
N,N-dimetyl-6-(2,2,2-trifluóreto- xy)-1,3,5-triazín- 2,4-diamín najviac 6 g/kg
1. 1. 2010 31. 12. 2019 ČASŤ A
Registrovať sa môžu len použitia ako herbicíd pri aplikácii na cukrovú a kŕmnu repu v maximálnom množstve 60 g/ha každý tretí rok na tom istom poli. Listy ošetrených plodín nemožno použiť ako krmivo pre hospodárske zvieratá.
ČASŤ B
Pri uplatňovaní jednotných zásad kontrolný ústav a odborné pracoviská zohľadnia závery revíznej správy týkajúcej sa triflusulfuronu finalizovanej Stálym výborom pre potravinový reťazec a zdravie zvierat 26. februára 2009, a najmä jej dodatky I a II. Pri tomto celkovom posúdení musí venovať osobitnú pozornosť:
– úrad verejného zdravotníctva expozícii spotrebiteľov prostredníctvom potravy rezíduami metabolitov IN-M7222 a IN-E7710 v nasledujúcich striedajúcich sa plodinách a v produktoch živočíšneho pôvodu,
– referenčné laboratórium ochrane vodných organizmov a vodných rastlín pred rizikom vyplývajúcim z triflusulfuronu a metabolitu IN-66036 a v odbornom posudku podľa potreby uvedie opatrenia na zníženie rizika, ako napr. ochranné zóny, ktoré kontrolný ústav uvedie na etikete prípravku,
– výskumný ústav možnej kontaminácii podzemných vôd produktmi rozkladu IN-M7222 a IN-W6725, ak sa použije účinná látka v regiónoch s citlivými pôdnymi a/alebo klimatickými podmienkami; v prípade potreby v odbornom posudku uvedie opatrenia na zníženie rizika, ktoré kontrolný ústav uvedie na etikete prípravku.
Ak bude triflusulfuron klasifikovaný ako karcinogénna látka kategórie 3 v súlade s bodom 4.2.1 prílohy č. 6 k výnosu Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 2/2002 z 27. marca 2002 na vykonanie zákona č. 163/2001 Z. z. o chemických látkach a chemických prípravkoch, držiteľ registrácie predloží ďalšie informácie o relevantnosti metabolitov IN-M7222, IN-D8526 a IN-E7710 v súvislosti s rakovinou. Držiteľ registrácie poskytne uvedené informácie Komisii a kontrolnému ústavu do šiestich mesiacov od oznámenia rozhodnutia týkajúceho sa klasifikácie uvedenej látky.
č. 295
Difenakum (Difenacoum)
č. CAS 56073-07-5
č. CIPAC 514
3-[(1RS,3RS;
1RS,3SR)-3- (bifenyl-4-yl)-1,2,3,4-tetrahyd-
ro-1-naftyl)]-4- hydroxy-2H-1-
benzopyrán
-2-ón
 905 1. 1. 2010 30. 12. 2019 ČASŤ A
Registrovať sa môžu len použitia ako rodenticíd vo forme predpripravených návnad uložených v špeciálne zhotovených zásobníkoch na návnady, ktoré sú odolné voči neoprávnenej manipulácii a zaistené. Nominálna koncentrácia účinnej látky v prípravkoch nepresahuje 50 mg/kg. Môže sa registrovať len na použitie profesionálnymi používateľmi.
ČASŤ B
Pri uplatňovaní jednotných zásad kontrolný ústav a odborné pracoviská zohľadnia závery revíznej správy o účinnej látke difenakum, a najmä jej dodatky I a II, v konečnom znení sformulovanej Stálym výborom pre potravinový reťazec a zdravie zvierat 26. februára 2009.
V rámci tohto celkového hodnotenia venuje referenčné laboratórium osobitnú pozornosť ochrane vtákov a necieľových cicavcov pred primárnou a sekundárnou otravou. V prípade potreby odborné pracoviská uvedú v odborných posudkoch opatrenia na zníženie rizika, ktoré kontrolný ústav uvedie na etikete prípravku.
Držiteľ registrácie predloží Komisii a kontrolnému ústavu ďalšie informácie o metódach na stanovenie rezíduí účinnej látky difenakum v telesných tekutinách. Tieto informácie predloží Komisii a kontrolnému ústavu do 30. novembra 2011.
Držiteľ registrácie predloží Komisii a kontrolnému ústavu ďalšie informácie o špecifikácii technickej účinnej látky. Tieto informácie poskytne Komisii a kontrolnému ústavu do 31. decembra 2009.
č. 296
Didecyl(dimetyl)amónium-chlorid
(Didecyldimethylammonium chloride)
 CAS: nepridelené
CIPAC: nepridelené
Didecyl(dimetyl)amónium-chlo-
rid je zmes alkylových kvartérnych amónnych solí s typickou dĺžkou alkylového reťazca C8, C10 a C12 s viac ako 90 % podielom C10
 70 % (technický koncentrát) 1. 1. 2010 31. 12. 2019 ČASŤ A
Registrovať sa môžu len použitia ako baktericíd, fungicíd, herbicíd a algicíd pre okrasné rastliny v uzavretých priestoroch.
ČASŤ B
Pri uplatňovaní jednotných zásad kontrolný ústav a odborné pracoviská zohľadňujú závery revíznej správy o účinnej látke didecyl(dimetyl)amónium-chlorid, a najmä jej dodatky I a II, v konečnom znení sformulovanej Stálym výborom pre potravinový reťazec a zdravie zvierat 12. marca 2009.
V rámci tohto celkového hodnotenia musí venovať osobitnú pozornosť: 
– úrad verejného zdravotníctva ochrane bezpečnosti operátorov a pracovníkov a v odbornom posudku predpíše používanie primeraných osobných ochranných prostriedkov a opatrenia na zníženie rizika s cieľom znížiť expozíciu, ktoré kontrolný ústav uvedie na etikete prípravku, 
– referenčné laboratórium ochrane vodných organizmov.
V prípade potreby odborné pracoviská v odborných posudkoch uvedú opatrenia na zníženie rizika, ktoré kontrolný ústav uvedie na etikete prípravku.
Držiteľ registrácie predloží Komisii a kontrolnému ústavu do 1. januára 2010 ďalšie informácie o špecifikácii technickej účinnej látky a do 31. decembra 2011 ďalšie informácie o riziku pre vodné organizmy.
č. 297
Síra (sulphur)
 č. CAS 7704-34-9
č. CIPAC 18
síra  990 1. 1. 2010 31. 12. 2019 ČASŤ A
Registrovať sa môžu len použitia ako fungicíd a akaricíd.
ČASŤ B
Pri uplatňovaní jednotných zásad kontrolný ústav a odborné pracoviská zohľadňujú závery revíznej správy o síre, a najmä jej dodatky I a II, v konečnom znení sformulovanej Stálym výborom pre potravinový reťazec a zdravie zvierat 12. mája 2009.
V rámci tohto celkového hodnotenia venujú osobitnú pozornosť:
– referenčné laboratórium a ústav včelárstva ochrane vtákov, cicavcov, vodných organizmov a necieľových článkonožcov a v prípade potreby v odborných posudkoch uvedú opatrenia na zníženie rizika, ktoré kontrolný ústav uvedie na etikete prípravku.
Držiteľ registrácie predloží Komisii a kontrolnému ústavu ďalšie informácie s cieľom potvrdiť posúdenie rizika pre vtáky, cicavce, organizmy žijúce v sedimentoch a necieľové článkonožce. Tieto informácie poskytne Komisii a kontrolnému ústavu do 30. júna 2011.“.
4.
Za prílohu č. 1 sa vkladá príloha č. 1a, ktorá znie:
„Príloha č. 1a k nariadeniu vlády č. 373/2008 Z. z.
ZÁSADY SPRÁVNEJ EXPERIMENTÁLNEJ PRAXE
Správnou experimentálnou praxou (GEP) sa rozumie uplatňovanie súboru pravidiel a podmienok na skúšanie prípravkov na ochranu rastlín a iných prípravkov na účely posúdenia ich biologickej účinnosti s cieľom zabezpečiť porovnateľnosť a spoľahlivosť výsledkov týchto pokusov a skúšok. Tieto pravidlá sa týkajú podmienok, za ktorých sa tieto skúšky a pokusy plánujú, organizujú, vykonávajú, kontrolujú, zaznamenávajú, predkladajú a archivujú.
Hlavným cieľom správnej experimentálnej praxe je zaistenie vysokokvalitného vedenia pokusov čo dáva istotu, že výsledky môžu používať rozličné registračné autority. Správna experimentálna prax je spojená s vedením efektívneho hodnotenia pokusov na poli a s podmienkami, za ktorých boli pokusy plánované, vedené, hodnotené, zaznamenávané a predstavené, takže ich výsledky sú spoľahlivé a porovnateľné.
Zásady správnej experimentálnej praxe zahŕňajú:
a) dodržiavanie požiadaviek uvedených v bodoch 1 až 8,
b) vypracovanie a uplatňovanie štandardných pracovných postupov (ŠPP),
c) zabezpečenie vnútorného systému kontroly kvality vykonávaných skúšok,
d) dodržiavanie metodík skúšania prípravkov na ochranu rastlín a iných prípravkov, skúšobných podmienok a cieľa skúšok určených kontrolným ústavom alebo prihlasovateľom prípravkov na ochranu rastlín a iných prípravkov do skúšok,
e) spracovanie dokumentácie o organizačných a technických podmienkach a uplatňovanie pravidiel skúšobných zariadení:1)
1. všeobecné údaje o skúšobnom zariadení,
2. pokusnícka činnosť,
3. organizačná štruktúra skúšobného pracoviska,
4. zamestnanci sídla a jednotlivých skúšobných miest,
5. stavby, priestory a pokusné pozemky sídla skúšobného zariadenia a jednotlivých skúšobných miest,
6. prístroje a zariadenia sídla a skúšobných miest,
7. dokumentácia, archivácia v sídle a na jednotlivých skúšobných miestach,
8. štandardné pracovné postupy (ŠPP) a vnútorný systém kvality.
1. Všeobecné údaje o skúšobnom zariadení
1.1. činnosti v oblasti poľnohospodárstva,
1.2. podiel činnosti súvisiacej s ochranou rastlín,
1.3. stav zamestnancov vrátane sezónnych zamestnancov,
1.4. vzdelanie a odborná prax vedúceho skúšobného zariadenia.
2. Pokusnícka činnosť
2.1. doterajšie a predpokladané zameranie pokusníckej činnosti v porovnaní s ostatnými aktivitami,
2.2. predpokladaná maximálna kapacita skúšobného zariadenia v oblasti skúšok a ďalších pokusov s prípravkami na ochranu rastlín a inými prípravkami,
2.3. podiel pokusov s cieľom získať podklady na registráciu prípravkov na ochranu rastlín a iných prípravkov v celkovom počte pokusov s prípravkami na ochranu rastlín a inými prípravkami podľa zamerania pokusov.
3. Organizačná štruktúra skúšobného pracoviska
1.1. sídlo
1.1.1. stav stálych a sezónnych zamestnancov,
1.1.2. organizačná štruktúra sídla vrátane zodpovednosti v oblasti riadenia a pri výkone odborných činností,
1.1.3. organizačný a pracovný vzťah medzi sídlom a skúšobnými miestami,
1.2. skúšobné miesta2)
1.2.1. lokalizácia,
1.2.2. vzdelanie a odborná prax vedúceho skúšobného miesta,
1.2.3. stav stálych a predpokladaný stav sezónnych pracovníkov,
1.2.4. organizačná štruktúra vrátane zodpovednosti jednotlivých zamestnancov v oblasti riadenia skúšobného miesta a výkonu odborných činností,
1.2.5. súčasná a predpokladaná kapacita pre pokusnícku činnosť podľa zamerania pokusov.
4. Zamestnanci sídla a jednotlivých skúšobných miest
4.1. kvalifikácia zamestnancov, plán ich ďalšieho vzdelávania, ich súčasné a predpokladané začlenenie v systéme práce,
4.2. výber, zaškoľovanie a začlenenie sezónnych zamestnancov v systéme práce,
4.3. vnútorný systém školenia zamestnancov v oblasti zabezpečenia kvality práce, pracovných postupov a bezpečnosti práce,
4.4. pravidlá odmeňovania zamestnancov.
5. Stavby, priestory a pokusné pozemky sídla skúšobného zariadenia a jednotlivých skúšobných miest
5.1. kancelárske priestory a miesta na spracovanie informácií,
5.2. priestory na archiváciu,
5.3. priestory na skladovanie prípravkov na ochranu rastlín a iných prípravkov,
5.4. priestory na manipuláciu s prípravkami na ochranu rastlín a inými prípravkami, na prípravu vzoriek,
5.5. laboratórne priestory a miesta na analýzu vzoriek,
5.6. miesta na uskladnenie zozbieraných rastlín a rastlinných produktov,
5.7. miesta na uskladnenie techniky a manipulácia s ňou,
5.8. skleníky,
5.9. iné priestory,
5.10. pokusné pozemky
5.10.1. výmera a využitie,
5.10.2. rozdelenie plochy pozemku na hony, používaný osevný postup a spôsob rotácie pokusov,
5.10.3. systém hnojenia, ochrany a kultivácie,
5.10.4. zabezpečenie priebežnej vyrovnanosti plochy pozemku,
5.10.5. užívateľský vzťah skúšobného zariadenia k pozemku.
6. Prístroje a zariadenia sídla a skúšobných miest
6.1. zabezpečenie činnosti skúšobného zariadenia vhodnými prístrojmi,
6.2. zabezpečenie nastavenia, kalibrácie, údržby a vypracovanie príslušných štandardných pracovných postupov pre každý prístroj a pre každé zariadenie,
6.3. vytvorenie a zabezpečenie stálej aktualizácie metrologického poriadku organizácie.
7. Dokumentácia, archivácia v sídle a v jednotlivých skúšobných miestach
7.1. zabezpečenie zodpovedajúcej literatúry, dokumentácie (štruktúrované podľa EÚ) a jej aktualizácia
7.1.1. metodiky zakladania pokusov,
7.1.2. literatúra z oblasti diagnostiky chorôb a škodcov (systematický prehľad, zoznam EWRS, resp. Bayer kódov, slovníky atď.),
7.1.3. literatúra z oblasti poznávania a určovania burín (systematický prehľad, zoznam EWRS, resp. Bayer kódov, slovníky atď.),
7.1.4. literatúra z oblasti biometriky,
7.2. využitie informačných prostriedkov,
7.3. archivácia a zaznamenávanie údajov.
8. Štandardné pracovné postupy (ŠPP) a vnútorný systém kvality
8.1. zabezpečenie vypracovania ŠPP pre odborné činnosti súvisiace so skúšaním prípravkov na ochranu rastlín a iných prípravkov,
8.2. tvorba a aktualizácia ŠPP,
8.3. používanie a harmonizácia ŠPP alebo iných písomne spracovaných metód v rámci skúšobného miesta,
8.4. zabezpečenie dostupnosti a ovládanie ŠPP zamestnancami,
8.5. zabezpečenie a kontrola ŠPP,
8.6. vytvorenie, zdokumentovanie a uplatňovanie vnútorného systému kontroly kvality,
8.7. zapojenie zamestnancov skúšobného zariadenia v oblasti metodológie, normalizácie, metrológie alebo skúšania prípravkov na ochranu rastlín a iných prípravkov na národnej či medzinárodnej úrovni.“.
5.
Príloha č. 2 sa dopĺňa riadkami č. 281 až 297, ktoré znejú:
„281  Chlórmequat 31. máj 2010
Prehodnocuje sa predovšetkým splnenie podmienok prílohy č. 1 s výnimkou tých, ktoré sú uvedené v časti B tejto prílohy, a zároveň sa preveruje, či držiteľ registrácie vlastní alebo má prístup k dokumentačnému súboru údajov pre účinnú látku.
31. 5. 2014 Ak je to potrebné, registrácia sa zmení alebo zruší najneskôr do 31. mája 2014 alebo do termínu, ktorý je ustanovený v tomto nariadení vlády pre príslušnú účinnú látku alebo látky zaradené do zoznamu povolených účinných látok podľa toho, ktorá je posledná pre každý prípravok na ochranu rastlín s obsahom účinnej látky chlórmequat spolu s inou účinnou látkou zaradenou do zoznamu povolených účinných látok do 30. novembra 2009.  
282 Zlúčeniny medi:
hydroxid meďnatý (Copper hydroxide)
oxichlorid meďnatý (Copper oxychlorid)
oxid meďný
(Copper oxide)
zmes bordeaux
(Bordeaux mixture)
tribázický síran meďnatý
(Tribasic copper sulphate)
31. máj 2010
Prehodnocuje sa predovšetkým splnenie podmienok prílohy č. 1 s výnimkou tých, ktoré sú uvedené v časti B tejto prílohy, a zároveň sa preveruje, či držiteľ registrácie vlastní alebo má prístup k dokumentačnému súboru údajov pre účinnú látku.
31. 5. 2014 Ak je to potrebné, registrácia sa zmení alebo zruší najneskôr do 31. mája 2014 alebo do termínu, ktorý je ustanovený v tomto nariadení vlády pre príslušnú účinnú látku alebo látky zaradené do zoznamu povolených účinných látok podľa toho, ktorá je posledná pre každý prípravok na ochranu rastlín s obsahom zlúčenín medi ako účinnej látky spolu s inou účinnou látkou zaradenou do zoznamu povolených účinných látok do 30. novembra 2009.  
283  Propaquizafop 31. máj 2010
Prehodnocuje sa predovšetkým splnenie podmienok prílohy č. 1 s výnimkou tých, ktoré sú uvedené v časti B tejto prílohy, a zároveň sa preveruje, či držiteľ registrácie vlastní alebo má prístup k dokumentačnému súboru údajov pre účinnú látku.
31. 5. 2014 Ak je to potrebné, registrácia sa zmení alebo zruší najneskôr do 31. mája 2014 alebo do termínu, ktorý je ustanovený v tomto nariadení vlády pre príslušnú účinnú látku alebo látky zaradené do zoznamu povolených účinných látok podľa toho, ktorá je posledná pre každý prípravok na ochranu rastlín s obsahom účinnej látky propaquizafop spolu s inou účinnou látkou zaradenou do zoznamu povolených účinných látok do 30. novembra 2009.  
284 Quizalofop-P 31. máj 2010
Prehodnocuje sa predovšetkým splnenie podmienok prílohy č. 1 s výnimkou tých, ktoré sú uvedené v časti B tejto prílohy, a zároveň sa preveruje, či držiteľ registrácie vlastní alebo má prístup k dokumentačnému súboru údajov pre účinnú látku.
31. 5. 2014 Ak je to potrebné, registrácia sa zmení alebo zruší najneskôr do 31. mája 2014 alebo do termínu, ktorý je ustanovený v tomto nariadení vlády pre príslušnú účinnú látku alebo látky zaradené do zoznamu povolených účinných látok podľa toho, ktorá je posledná pre každý prípravok na ochranu rastlín s obsahom účinnej látky quizalofop-P spolu s inou účinnou látkou zaradenou do zoznamu povolených účinných látok do 30. novembra 2009.  
285 Teflubenzuron 31. máj 2010
Prehodnocuje sa predovšetkým splnenie podmienok prílohy č. 1 s výnimkou tých, ktoré sú uvedené v časti B tejto prílohy, a zároveň sa preveruje, či držiteľ registrácie vlastní alebo má prístup k dokumentačnému súboru údajov pre účinnú látku.
31. 5. 2014 Ak je to potrebné, registrácia sa zmení alebo zruší najneskôr do 31. mája 2014 alebo do termínu, ktorý je ustanovený v tomto nariadení vlády pre príslušnú účinnú látku alebo látky zaradené do zoznamu povolených účinných látok podľa toho, ktorá je posledná pre každý prípravok na ochranu rastlín s obsahom účinnej látky teflubenzuron spolu s inou účinnou látkou zaradenou do zoznamu povolených účinných látok do 30. novembra 2009.  
286 Zeta-cypermethrin 31. máj 2010
Prehodnocuje sa predovšetkým splnenie podmienok prílohy č. 1 s výnimkou tých, ktoré sú uvedené v časti B tejto prílohy, a zároveň sa preveruje, či držiteľ registrácie vlastní alebo má prístup k dokumentačnému súboru údajov pre účinnú látku.
31. 5. 2014 Ak je to potrebné, registrácia sa zmení alebo zruší najneskôr do 31. mája 2014 alebo do termínu, ktorý je ustanovený v tomto nariadení vlády pre príslušnú účinnú látku alebo látky zaradené do zoznamu povolených účinných látok podľa toho, ktorá je posledná pre každý prípravok na ochranu rastlín s obsahom účinnej látky zeta-cypermethrin spolu s inou účinnou látkou zaradenou do zoznamu povolených účinných látok do 30. novembra 2009.  
287 Chlórsulfuron 30. jún 2010
Prehodnocuje sa predovšetkým splnenie podmienok prílohy č. 1 s výnimkou tých, ktoré sú uvedené v časti B tejto prílohy, a zároveň sa preveruje, či držiteľ registrácie vlastní alebo má prístup k dokumentačnému súboru údajov pre účinnú látku.
30. 6. 2014 Ak je to potrebné, registrácia sa zmení alebo zruší najneskôr do 30. júna 2014 alebo do termínu, ktorý je ustanovený v tomto nariadení vlády pre príslušnú účinnú látku alebo látky zaradené do zoznamu povolených účinných látok podľa toho, ktorá je posledná pre každý prípravok na ochranu rastlín s obsahom účinnej látky chlórsulfuron spolu s inou účinnou látkou zaradenou do zoznamu povolených účinných látok do 31. decembra 2009.  
288 Cyromazín
(Cyromazine)
30. jún 2010
Prehodnocuje sa predovšetkým splnenie podmienok prílohy č. 1 s výnimkou tých, ktoré sú uvedené v časti B tejto prílohy, a zároveň sa preveruje, či držiteľ registrácie vlastní alebo má prístup k dokumentačnému súboru údajov pre účinnú látku.
30. 6. 2014 Ak je to potrebné, registrácia sa zmení alebo zruší najneskôr do 30. júna 2014 alebo do termínu, ktorý je ustanovený v tomto nariadení vlády pre príslušnú účinnú látku alebo látky zaradené do zoznamu povolených účinných látok podľa toho, ktorá je posledná pre každý prípravok na ochranu rastlín s obsahom účinnej látky cyromazín spolu s inou účinnou látkou zaradenou do zoznamu povolených účinných látok do 31. decembra 2009.  
289 Dimetachlór
(Dimethachlor)
30. jún 2010
Prehodnocuje sa predovšetkým splnenie podmienok prílohy č. 1 s výnimkou tých, ktoré sú uvedené v časti B tejto prílohy, a zároveň sa preveruje, či držiteľ registrácie vlastní alebo má prístup k dokumentačnému súboru údajov pre účinnú látku.
30. 6. 2014 Ak je to potrebné, registrácia sa zmení alebo zruší najneskôr do 30. júna 2014 alebo do termínu, ktorý je ustanovený v tomto nariadení vlády pre príslušnú účinnú látku alebo látky zaradené do zoznamu povolených účinných látok podľa toho, ktorá je posledná pre každý prípravok na ochranu rastlín s obsahom účinnej látky dimetachlór spolu s inou účinnou látkou zaradenou do zoznamu povolených účinných látok do 31. decembra 2009.  
290 Etofenprox 30. jún 2010
Prehodnocuje sa predovšetkým splnenie podmienok prílohy č. 1 s výnimkou tých, ktoré sú uvedené v časti B tejto prílohy, a zároveň sa preveruje, či držiteľ registrácie vlastní alebo má prístup k dokumentačnému súboru údajov pre účinnú látku.
30. 6. 2014 Ak je to potrebné, registrácia sa zmení alebo zruší najneskôr do 30. júna 2014 alebo do termínu, ktorý je ustanovený v tomto nariadení vlády pre príslušnú účinnú látku alebo látky zaradené do zoznamu povolených účinných látok podľa toho, ktorá je posledná pre každý prípravok na ochranu rastlín s obsahom účinnej látky etofenprox spolu s inou účinnou látkou zaradenou do zoznamu povolených účinných látok do 31. decembra 2009.  
291 Lufenuron 30. jún 2010
Prehodnocuje sa predovšetkým splnenie podmienok prílohy č. 1 s výnimkou tých, ktoré sú uvedené v časti B tejto prílohy, a zároveň sa preveruje, či držiteľ registrácie vlastní alebo má prístup k dokumentačnému súboru údajov pre účinnú látku.
30. 6. 2014 Ak je to potrebné, registrácia sa zmení alebo zruší najneskôr do 30. júna 2014 alebo do termínu, ktorý je ustanovený v tomto nariadení vlády pre príslušnú účinnú látku alebo látky zaradené do zoznamu povolených účinných látok podľa toho, ktorá je posledná pre každý prípravok na ochranu rastlín s obsahom účinnej látky lufenuron spolu s inou účinnou látkou zaradenou do zoznamu povolených účinných látok do 31. decembra 2009.  
292 Penkonazol
(Penconazole)
30. jún 2010
Prehodnocuje sa predovšetkým splnenie podmienok prílohy č. 1 s výnimkou tých, ktoré sú uvedené v časti B tejto prílohy, a zároveň sa preveruje, či držiteľ registrácie vlastní alebo má prístup k dokumentačnému súboru údajov pre účinnú látku.
30. 6. 2014 Ak je to potrebné, registrácia sa zmení alebo zruší najneskôr do 30. júna 2014 alebo do termínu, ktorý je ustanovený v tomto nariadení vlády pre príslušnú účinnú látku alebo látky zaradené do zoznamu povolených účinných látok podľa toho, ktorá je posledná pre každý prípravok na ochranu rastlín s obsahom účinnej látky penkonazol spolu s inou účinnou látkou zaradenou do zoznamu povolených účinných látok do 31. decembra 2009.  
293 Tri-alát
(Tri-allate)
30. jún 2010
Prehodnocuje sa predovšetkým splnenie podmienok prílohy č. 1 s výnimkou tých, ktoré sú uvedené v časti B tejto prílohy, a zároveň sa preveruje, či držiteľ registrácie vlastní alebo má prístup k dokumentačnému súboru údajov pre účinnú látku.
30. 6. 2014 Ak je to potrebné, registrácia sa zmení alebo zruší najneskôr do 30. júna 2014 alebo do termínu, ktorý je ustanovený v tomto nariadení vlády pre príslušnú účinnú látku alebo látky zaradené do zoznamu povolených účinných látok podľa toho, ktorá je posledná pre každý prípravok na ochranu rastlín s obsahom účinnej látky tri-alát spolu s inou účinnou látkou zaradenou do zoznamu povolených účinných látok do 31. decembra 2009.  
294 Triflusulfuron 30. jún 2010
Prehodnocuje sa predovšetkým splnenie podmienok prílohy č. 1 s výnimkou tých, ktoré sú uvedené v časti B tejto prílohy, a zároveň sa preveruje, či držiteľ registrácie vlastní alebo má prístup k dokumentačnému súboru údajov pre účinnú látku.
30. 6. 2014 Ak je to potrebné, registrácia sa zmení alebo zruší najneskôr do 30. júna 2014 alebo do termínu, ktorý je ustanovený v tomto nariadení vlády pre príslušnú účinnú látku alebo látky zaradené do zoznamu povolených účinných látok podľa toho, ktorá je posledná pre každý prípravok na ochranu rastlín s obsahom účinnej látky triflusulfuron spolu s inou účinnou látkou zaradenou do zoznamu povolených účinných látok do 31. decembra 2009.  
295 Difenakum (Difenacoum) 30. jún 2010
Prehodnocuje sa predovšetkým splnenie podmienok prílohy č. 1 s výnimkou tých, ktoré sú uvedené v časti B tejto prílohy, a zároveň sa preveruje, či držiteľ registrácie vlastní alebo má prístup k dokumentačnému súboru údajov pre účinnú látku.
30. 6. 2014 Ak je to potrebné, registrácia sa zmení alebo zruší najneskôr do 30. júna 2014 alebo do termínu, ktorý je ustanovený v tomto nariadení vlády pre príslušnú účinnú látku alebo látky zaradené do zoznamu povolených účinných látok podľa toho, ktorá je posledná pre každý prípravok na ochranu rastlín s obsahom účinnej látky difenakum spolu s inou účinnou látkou zaradenou do zoznamu povolených účinných látok do 31. decembra 2009.  
296 Didecyl(dimetyl)amónium-chlorid
(Didecyldimethylammonium chloride)
30. jún 2010
Prehodnocuje sa predovšetkým splnenie podmienok prílohy č. 1 s výnimkou tých, ktoré sú uvedené v časti B tejto prílohy, a zároveň sa preveruje, či držiteľ registrácie vlastní alebo má prístup k dokumentačnému súboru údajov pre účinnú látku.
30. 6. 2014 Ak je to potrebné, registrácia sa zmení alebo zruší najneskôr do 30. júna 2014 alebo do termínu, ktorý je ustanovený v tomto nariadení vlády pre príslušnú účinnú látku alebo látky zaradené do zoznamu povolených účinných látok podľa toho, ktorá je posledná pre každý prípravok na ochranu rastlín s obsahom účinnej látky Didecyl(dimetyl)amónium-chlo-
rid spolu s inou účinnou látkou zaradenou do zoznamu povolených účinných látok do 31. decembra 2009.
 
297 Síra (sulphur) 30. jún 2010
Prehodnocuje sa predovšetkým splnenie podmienok prílohy č. 1 s výnimkou tých, ktoré sú uvedené v časti B tejto prílohy, a zároveň sa preveruje, či držiteľ registrácie vlastní alebo má prístup k dokumentačnému súboru údajov pre účinnú látku.
30. 6. 2014 Ak je to potrebné, registrácia sa zmení alebo zruší najneskôr do 30. júna 2014 alebo do termínu, ktorý je ustanovený v tomto nariadení vlády pre príslušnú účinnú látku alebo látky zaradené do zoznamu povolených účinných látok podľa toho, ktorá je posledná pre každý prípravok na ochranu rastlín s obsahom síry ako účinnej látky spolu s inou účinnou látkou zaradenou do zoznamu povolených účinných látok do 31. decembra 2009.“.  
6.
§ 12 sa dopĺňa odsekom 4, ktorý znie:
„(4)
Výsledky skúšok, ktoré neboli vykonávané podľa zásad správnej experimentálnej praxe, sa na účely registrácie uznávajú, ak boli zadané alebo ukončené pred 1. januárom 2011.“.
7.
Príloha č. 11 sa dopĺňa deviatym až dvanástym bodom, ktoré znejú:
„9.
Smernica Komisie 2009/37/ES z 23. apríla 2009, ktorou sa mení a dopĺňa smernica Rady 91/414/EHS s cieľom zaradiť chlórmekvát, zlúčeniny medi, propachizafop, chizalofop-P, teflubenzurón a zeta-cypermetrín medzi účinné látky (Ú. v. EÚ L 104, 24. 4. 2009).
10.
Smernica Komisie 2009/51/ES z 25. mája 2009, ktorou sa mení a dopĺňa smernica Rady 91/414/EHS, pokiaľ ide o špecifikáciu účinnej látky nicosulfurón (Ú. v. EÚ L 127, 26. 5. 2009).
11.
Smernica Komisie 2009/70/ES z 25. júna 2009, ktorou sa mení a dopĺňa smernica Rady 91/414/EHS s cieľom zaradiť difenakum, didecyl(dimetyl)amónium-chlorid a síru medzi účinné látky (Ú. v. EÚ L 164, 26. 6. 2009).
12.
Smernica Komisie 2009/77/ES z 1. júla 2009, ktorou sa mení a dopĺňa smernica Rady 91/414/EHS s cieľom zaradiť chlórsulfurón, cyromazín, dimetachlór, etofenprox, lufenurón, penkonazol, tri-alát a triflusulfurón medzi účinné látky (Ú. v. EÚ L 172, 2. 7. 2009).“.
Čl. II
Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 1. septembra 2009.
Robert Fico v. r.
1)
§ 1 písm. a) nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 298/2007 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o činnostiach testovacích pracovísk, pracovných náplniach zamestnancov v nich zamestnaných a podrobnosti o činnostiach a pracovných náplniach inšpektorov vykonávajúcich inšpekcie a overovanie dodržiavania zásad správnej laboratórnej praxe.