323/2009 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 15.10.2009

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

323
NARIADENIE VLÁDY
Slovenskej republiky
z 15. júla 2009
o určení limitov súm finančných prostriedkov na zabezpečenie štúdia v študijných programoch v externej forme štúdia na akademický rok 2010/2011
Vláda Slovenskej republiky podľa § 89 ods. 5 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 363/2007 Z. z. nariaďuje:
§ 1
Limity súm finančných prostriedkov na zabezpečenie štúdia v študijných programoch v externej forme štúdia pre verejné vysoké školy na akademický rok 2010/2011 sú pre
a)
Univerzitu Komenského v Bratislave 1 572 876 eur,
b)
Univerzitu Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach 438 279 eur,
c)
Prešovskú univerzitu v Prešove 352 981 eur,
d)
Univerzitu sv. Cyrila a Metoda v Trnave 161 292 eur,
e)
Univerzitu veterinárskeho lekárstva v Košiciach 216 623 eur,
f)
Univerzitu Konštantína Filozofa v Nitre 397 319 eur,
g)
Univerzitu Mateja Bela v Banskej Bystrici 407 821 eur,
h)
Trnavskú univerzitu v Trnave 221 842 eur,
i)
Slovenskú technickú univerzitu v Bratislave 1 186 696 eur,
j)
Technickú univerzitu v Košiciach 791 112 eur,
k)
Žilinskú univerzitu v Žiline 529 347 eur,
l)
Trenčiansku univerzitu Alexandra Dubčeka v Trenčíne 193 166 eur,
m)
Ekonomickú univerzitu v Bratislave 423 263 eur,
n)
Slovenskú poľnohospodársku univerzitu v Nitre 422 606 eur,
o)
Technickú univerzitu vo Zvolene 231 671 eur,
p)
Vysokú školu múzických umení v Bratislave 128 370 eur,
q)
Vysokú školu výtvarných umení v Bratislave 86 464 eur,
r)
Akadémiu umení v Banskej Bystrici 65 415 eur,
s)
Katolícku univerzitu v Ružomberku 261 739 eur,
t)
Univerzitu J. Selyeho 55 610 eur.
§ 2
Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 15. októbra 2009.
Robert Fico v. r.