324/2009 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.09.2009

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

324
NARIADENIE VLÁDY
Slovenskej republiky
z 15. júla 2009,
ktorým sa upravujú sumy dávky v hmotnej núdzi a sumy príspevku na bývanie
Vláda Slovenskej republiky podľa § 17 ods. 4 zákona č. 599/2003 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“) nariaďuje:
§ 1
Dávka v hmotnej núdzi je
a)
u jednotlivca 60,50 eura mesačne,
b)
u jednotlivca s dieťaťom alebo najviac so štyrmi deťmi 115,10 eura mesačne,
c)
u dvojice bez detí 105,20 eura mesačne,
d)
u dvojice s dieťaťom alebo najviac so štyrmi deťmi 157,60 eura mesačne,
e)
u jednotlivca s viac ako štyrmi deťmi 168,20 eura mesačne,
f)
u dvojice s viac ako štyrmi deťmi 212,30 eura mesačne.
§ 2
Suma uvedená v § 10 ods. 3 a 5 zákona je 13,50 eura mesačne.
§ 3
Suma uvedená v § 10 ods. 9 zákona je 17,20 eura mesačne.
§ 4
Príspevok na bývanie je
a)
55,80 eura mesačne, ak ide o jedného občana v hmotnej núdzi,
b)
89,20 eura mesačne, ak ide o občana v hmotnej núdzi a fyzické osoby, ktoré sa s občanom v hmotnej núdzi spoločne posudzujú.
§ 5
Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 1. septembra 2009.
Robert Fico v. r.