327/2009 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 19.08.2009

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

327
OZNÁMENIE
Ministerstva školstva Slovenskej republiky
Ministerstvo školstva Slovenskej republiky podľa § 13 zákona č. 185/2009 Z. z. o stimuloch pre výskum a vývoj a o doplnení zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov vydalo
výnos z 12. augusta 2009 č. CD-2009-23752/12736-1:11 o stimuloch pre výskum a vývoj.
Výnos upravuje metodický postup pre prípravu žiadosti o stimuly pre výskum a vývoj, hodnotenie obsahu žiadosti o stimuly pre výskum a vývoj a obsah zmluvy o poskytnutí stimulov pre výskum a vývoj.
Výnos nadobúda účinnosť 1. septembra 2009.
Výnos je uverejnený na internetovej stránke Ministerstva školstva Slovenskej republiky. Do výnosu možno nazrieť na Ministerstve školstva Slovenskej republiky.