328/2009 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.09.2009 do 31.12.2012

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

328
OPATRENIE
Ministerstva školstva Slovenskej republiky
zo 14. augusta 2009,
ktorým sa dopĺňa opatrenie Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 472/2007 Z. z., ktorým sa vydáva zoznam vysokých škôl pôsobiacich na území Slovenskej republiky v znení opatrenia č. 356/2008 Z. z.
Ministerstvo školstva Slovenskej republiky podľa § 102 ods. 2 písm. v) zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 363/2007 Z. z. ustanovuje:
Čl. I
Opatrenie Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 472/2007 Z. z., ktorým sa vydáva zoznam vysokých škôl pôsobiacich na území Slovenskej republiky v znení opatrenia č. 356/2008 Z. z. sa dopĺňa takto:
V § 1 písm. d) sa za bod 1. vkladá bod 2., ktorý znie:
„2.
Vysoká škola mezinárodních a veřejných vztahů Praha, o. p. s.“.
Čl. II
Toto opatrenie nadobúda účinnosť 1. septembra 2009.
Ján Mikolaj v. r.