329/2009 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 20.08.2009

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

329
OZNÁMENIE
Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky podľa § 8 ods. 2 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 584/2005 Z. z. v spojení s § 37d ods. 3 zákona č. 523/2004 Z. z. v znení zákona č. 383/2008 Z. z. vydalo
výnos z 12. augusta 2009 č. 7/2009, ktorým sa mení a dopĺňa výnos Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 1/2005 o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov.
Výnosom sa zvyšujú sumy dotácií a zjednodušuje sa pre žiadateľov spôsob preukázania splnenia podmienok na získanie dotácie. K žiadosti o dotáciu netreba predkladať výpis z registra trestov ani doklady Sociálnej poisťovne a zdravotných poisťovní. Tieto možno nahradiť čestným vyhlásením. Podľa tejto právnej úpravy sa budú posudzovať aj žiadosti, ktoré už boli podané pred nadobudnutím účinnosti výnosu.
Výnos nadobúda účinnosť 20. augusta 2009. Ustanovenie § 11a ods. 2 stráca účinnosť 31. decembra 2010.
Výnos je uverejnený v elektronickej podobe na internetovej adrese www.economy.gov.sk a možno doň nazrieť na Ministerstve hospodárstva Slovenskej republiky.