334/2009 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.09.2009

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

334
VYHLÁŠKA
Ministerstva vnútra Slovenskej republiky,
z 19. augusta 2009,
ktorou sa ustanovujú určujúce znaky a minimálne požiadavky na personálne zabezpečenie a materiálno-technické vybavenie zdravotníckych zariadení v pôsobnosti Ministerstva vnútra Slovenskej republiky
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) po dohode s Ministerstvom zdravotníctva Slovenskej republiky podľa § 7 ods. 7 a § 8 ods. 4 zákona č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov ustanovuje:
§ 1
V pôsobnosti ministerstva sú zdravotnícke zariadenia ambulantnej zdravotnej starostlivosti a zdravotnícke zariadenia ústavnej zdravotnej starostlivosti.
§ 2
(1)
Zdravotníckymi zariadeniami ambulantnej zdravotnej starostlivosti v pôsobnosti ministerstva sú:
a)
ambulancia
1.
všeobecnej ambulantnej zdravotnej starostlivosti,1)
2.
špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti,2)
b)
poliklinika.
(2)
Zdravotnícke zariadenia v pôsobnosti ministerstva majú určujúce znaky ustanovené osobitným predpisom3) a spĺňajú minimálne požiadavky na personálne zabezpečenie a materiálno-technické vybavenie zdravotníckych zariadení podľa osobitných predpisov;4) to sa nevzťahuje na ambulancie špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti ambulancie Hasičského a záchranného zboru v špecializačnom odbore urgentná medicína5) (ďalej len „ambulancia Hasičského a záchranného zboru“) a ambulancie špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti ambulancie Horskej záchrannej služby v špecializačnom odbore urgentná medicína5) (ďalej len „ambulancia Horskej záchrannej služby“).
§ 3
Ambulancia Hasičského a záchranného zboru a ambulancia Horskej záchrannej služby poskytujú špecializovanú ambulantnú zdravotnú starostlivosť v špecializačnom odbore urgentná medicína v súvislosti s plnením úloh podľa osobitného predpisu.6)
§ 4
Minimálne požiadavky na personálne zabezpečenie a materiálno-technické vybavenie ambulancie Hasičského a záchranného zboru a ambulancie Horskej záchrannej služby sú uvedené v prílohách č. 1 a 2.
§ 5
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. septembra 2009.
Robert Kaliňák v. r.
Príloha č. 1 k vyhláške č. 334/2009 Z. z.
MINIMÁLNE POŽIADAVKY NA PERSONÁLNE ZABEZPEČENIE A MATERIÁLNO-TECHNICKÉ VYBAVENIE AMBULANCIE HASIČSKÉHO A ZÁCHRANNÉHO ZBORU
A. Personálne zabezpečenie ambulancie Hasičského a záchranného zboru
Zdravotnú starostlivosť v ambulancii Hasičského a záchranného zboru personálne zabezpečuje zdravotnícky pracovník v zdravotníckom povolaní zdravotnícky záchranár s odbornou spôsobilosťou podľa osobitného predpisu7) a vodič, ktorý spĺňa podmienky ustanovené osobitným predpisom.8)
Ak je to potrebné, zásahová skupina konzultuje svoj postup s lekárom so špecializáciou v špecializačnom odbore urgentná medicína alebo so špecializáciou v špecializačnom odbore anestéziológia a intenzívna medicína poskytovateľa zdravotnej starostlivosti alebo ním určeným lekárom alebo lekárom operačného strediska.
B. Materiálno-technické vybavenie ambulancie Hasičského a záchranného zboru
Materiálno-technickým vybavením ambulancie Hasičského a záchranného zboru je
a) materiálno-technické vybavenie ustanovené osobitným predpisom8) okrem súpravy na vedenie pôrodu a vybavenia na ošetrenie a transport transplantátu,
b) záchranárske náradie a technické prostriedky
1. PHP CO2 6 kg
2. PHP Pg 6 kg
3. ADP pretlakový
4. vyvádzacie masky k ADP
5. vyslobodzovacie náradie
6. ručné svietidlo s nabíjaním vo vozidle
7. osobné svietidlo s nabíjaním vo vozidle
8. mobilný telefón
9. rádiostanica telekomunikačnej siete SITNO
10. nôž (nožnice) na vyslobodenie z bezpečnostných pásov
11. zdravotnícky batoh
12. ochranná prilba Gallet F2
Príloha č. 2 k vyhláške č. 334/2009 Z. z.
MINIMÁLNE POŽIADAVKY NA PERSONÁLNE ZABEZPEČENIE A MATERIÁLNO-TECHNICKÉ VYBAVENIE AMBULANCIE HORSKEJ ZÁCHRANNEJ SLUŽBY
A. Personálne zabezpečenie ambulancie Horskej záchrannej služby
Zdravotnú starostlivosť v ambulancii Horskej záchrannej služby personálne zabezpečuje zdravotnícky pracovník v zdravotníckom povolaní zdravotnícky záchranár7) s odbornou spôsobilosťou podľa osobitného predpisu.8)
Ak je to potrebné, zásahová skupina konzultuje svoj postup s lekárom so špecializáciou v špecializačnom odbore urgentná medicína alebo so špecializáciou v špecializačnom odbore anestéziológia a intenzívna medicína poskytovateľa zdravotnej starostlivosti alebo ním určeným lekárom alebo lekárom operačného strediska.
B. Materiálno-technické vybavenie ambulancie Horskej záchrannej služby
Materiálno-technickým vybavením ambulancie Horskej záchrannej služby je
a) vybavenie na transport
1. vákuový matrac (podľa potreby),
2. transportná prikrývka,
b) vybavenie na znehybnenie končatín a chrbtice
1. súprava na znehybnenie zlomenín kostí,
2. prostriedok na znehybnenie krčnej chrbtice,
3. krátka chrbticová doska (podľa potreby),
c) vybavenie na starostlivosť o dýchacie cesty a dýchanie
1. prenosné tlakové nádoby s kyslíkom s minimálnym množstvom 300 l (pri normálnom tlaku a teplote) s redukčným ventilom a prietokomerom s prietokom minimálne 2 l/min.,
2. ručné kriesiace prístroje s ventilom na regulovaný pozitívny tlak na konci výdychu, s tvárovými maskami a vzduchovodmi pre všetky vekové skupiny,
3. súprava na inhaláciu kyslíka pre všetky vekové skupiny,
4. ručná odsávačka,
d) vybavenie na starostlivosť o krvný obeh
1. infúzne roztoky (krištaloidy, 40 % glukóza, koloidy),
2. kanyly na vstup do žilového systému, striekačky, infúzne súpravy,
3. adhezívny fixačný materiál,
e) vybavenie na základnú diagnostiku
1. tlakomer s manžetami pre rôzne vekové a hmotnostné kategórie pacientov,
2. pulzový oxymeter,
3. fonendoskop,
4. teplomer,
5. glukomer,
f) vybavenie na starostlivosť o život ohrozujúce stavy
automatický externý defibrilátor (poloautomatický defibrilátor),
g) vybavenie liekmi
1. analgetiká,
2. tekutina na výplach očí,
3. dezinfekčný roztok,
h) vybavenie obväzovým materiálom a pomôckami na ošetrenie
1. termofólia,
2. súprava na ošetrenie rán a zastavenie krvácania (mechanické, absorpčné a iné),
3. sterilné jednorazové rukavice,
4. fólia pre zomretých (podľa potreby),
5. preväzové nožnice,
i) vybavenie inými pracovnými prostriedkami
prenosný zdroj svetla.
1)
§ 8 ods. 2 zákona č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
2)
§ 8 ods. 4 zákona č. 576/2004 Z. z. v znení zákona č. 660/2005 Z. z.
3)
Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 770/2004 Z. z., ktorou sa ustanovujú určujúce znaky jednotlivých druhov zdravotníckych zariadení v znení neskorších predpisov.
4)
Výnos Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 10. septembra 2008 č. 09812/2008-OL o minimálnych požiadavkách na personálne zabezpečenie a materiálno-technické vybavenie jednotlivých druhov zdravotníckych zariadení (oznámenie č. 410/2008 Z. z.) v znení výnosu z 10. decembra 2008 č. 25118/2008-OL (oznámenie č. 576/2008 Z. z.).
Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 101/2006 Z. z., ktorou sa ustanovuje minimálne materiálno-technické a personálne vybavenie prírodných liečebných kúpeľov a kúpeľných liečební a ustanovujú indikácie podľa prírodných liečivých vôd a klimatických podmienok vhodných na liečenie.
5)
Príloha č. 1 k nariadeniu vlády Slovenskej republiky č. 322/2006 Z. z. o spôsobe ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, sústave špecializačných odborov a sústave certifikovaných pracovných činností v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 211/2007 Z. z.
6)
Napríklad § 3 ods. 1 písm. c) až e), § 3 ods. 2 písm. a) zákona č. 315/2001 Z. z. o Hasičskom a záchrannom zbore v znení neskorších predpisov, § 4 ods. 1 písm. a) a f) zákona č. 544/2002 Z. z. o Horskej záchrannej službe v znení zákona č. 567/2005 Z. z.
7)
Príloha č. 2 k nariadeniu vlády Slovenskej republiky č. 742/2004 Z. z. o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 324/2006 Z. z.
8)
Výnos Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 11. marca 2009 č. 10548/2009-OL, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o záchrannej zdravotnej službe (oznámenie č. 98/2009 Z. z.).