335/2009 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 27.08.2009

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

335
OZNÁMENIE
Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky vydalo podľa § 8 ods. 2 zákona č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
výnos z 10. augusta 2009 č. 16480/2009-OL, ktorým sa mení a dopĺňa výnos Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 10. septembra 2008 č. 09812/2008-OL o minimálnych požiadavkách na personálne zabezpečenie a materiálno-technické vybavenie jednotlivých druhov zdravotníckych zariadení (oznámenie č. 410/2008 Z. z.) v znení výnosu Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 10. decembra 2008 č. 25118/2008-OL (oznámenie č. 576/2008 Z. z.).
Obsahom výnosu je definovanie minimálnych požiadaviek na personálne zabezpečenie a materiálno-technické vybavenie lekárskej služby prvej pomoci pre dospelých, pre deti a dorast a zubnolekárskej služby prvej pomoci a niektorých ambulantných a ústavných zdravotníckych zariadení.
Výnos nadobúda účinnosť 1. septembra 2009.
Výnos je uverejnený v čiastke 33/2009 Vestníka Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky a možno doň nazrieť na Ministerstve zdravotníctva Slovenskej republiky.