336/2009 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 27.08.2009

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

336
OZNÁMENIE
Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky oznamuje, že podľa § 9 ods. 1 a 2 zákona č. 2/1991 Zb. o kolektívnom vyjednávaní v znení neskorších predpisov boli na Ministerstve práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky do 12. augusta 2009 uložené tieto kolektívne zmluvy vyššieho stupňa a dodatky ku kolektívnym zmluvám vyššieho stupňa:
1. Kolektívna zmluva vyššieho stupňa na rok 2009 pre odvetvie verejných vodovodov a verejných kanalizácií v Slovenskej republike z 27. apríla 2009 uzatvorená medzi Asociáciou vodárenských spoločností
a
Odborovým zväzom DREVO, LESY, VODA.
2. Kolektívna zmluva vyššieho stupňa na roky 2009 až 2010 z 25. júna 2009 uzatvorená medzi Zväzom autobusovej dopravy
a
Odborovým zväzom KOVO.
3. Dodatok č. 1 z 31. decembra 2008 ku Kolektívnej zmluve vyššieho stupňa na obdobie od 1. 1. 2008 do 31. 12. 2010 zo 17. apríla 2008 uzatvorenej medzi COOP Jednota Slovensko, spotrebné družstvo
a
Odborovým zväzom pracovníkov obchodu a cestovného ruchu.
4. Dodatok č. 1 z 13. januára 2009 ku Kolektívnej zmluve vyššieho stupňa na obdobie od 1. 1. 2008 do 31. 12. 2010 z 3. marca 2008 uzatvorenej medzi Zväzom obchodu a cestovného ruchu Slovenskej republiky
a
Odborovým zväzom pracovníkov obchodu a cestovného ruchu.
5. Dodatok č. 2 z 13. januára 2009 ku Kolektívnej zmluve vyššieho stupňa na obdobie od 1. 1. 2008 do 31. 12. 2010 z 3. marca 2008 uzatvorenej medzi Zväzom obchodu a cestovného ruchu Slovenskej republiky
a
Odborovým zväzom pracovníkov obchodu a cestovného ruchu.
6. Dodatok č. 2 zo 16. januára 2009 ku Kolektívnej zmluve vyššieho stupňa na obdobie od 1. 1. 2008 do 31. 12. 2010 zo 17. apríla 2008 uzatvorenej medzi COOP Jednota Slovensko, spotrebné družstvo
a
Odborovým zväzom pracovníkov obchodu a cestovného ruchu.