337/2009 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 27.08.2009

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

337
OZNÁMENIE
Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky
Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že na zasadnutí Valného zhromaždenia Svetovej organizácie duševného vlastníctva v Ženeve boli 22. až 30. septembra 2008 prijaté zmeny Vykonávacieho predpisu k Madridskej dohode o medzinárodnom zápise ochranných známok a k Protokolu k tejto dohode (oznámenie č. 345/1998 Z. z., oznámenie č. 59/2000 Z. z., oznámenie č. 117/2004 Z. z., oznámenie č. 356/2004 Z. z., oznámenie č. 633/2005 Z. z., oznámenie č. 74/2007 Z. z., oznámenie č. 75/2007 Z. z., oznámenie č. 584/2007 Z. z. a oznámenie č. 338/2008 Z. z.).
Zmeny nadobudnú platnosť 1. septembra 2009. Pre Slovenskú republiku nadobudnú platnosť v ten istý deň, t. j. 1. septembra 2009.
K oznámeniu č. 337/2009 Z. z.
ZMENY
VYKONÁVACIEHO PREDPISU K MADRIDSKEJ DOHODE O MEDZINÁRODNOM ZÁPISE OCHRANNÝCH ZNÁMOK A K PROTOKOLU K TEJTO DOHODE
(platné od 1. septembra 2009)
[...]
4. KAPITOLA
SKUTOČNOSTI TÝKAJÚCE SA ZMLUVNÝCH STRÁN OVPLYVŇUJÚCE MEDZINÁRODNÉ ZÁPISY
Pravidlo 16
Možnosť oznámenia predbežného odmietnutia v prípade námietok podľa článku 5(2)(c) Protokolu
(1)
Informácie o prípadných námietkach a lehote na oznámenie predbežného odmietnutia v prípade námietok
(a)
S výhradou článku 9sexies(1)(b) Protokolu, ak zmluvná strana urobila vyhlásenie podľa článku 5(2)(b) a (c) prvej vety Protokolu, úrad zmluvnej strany bude informovať medzinárodný úrad o čísle a mene majiteľa medzinárodného zápisu, ak je pri danom medzinárodnom zápise vyznačujúcom túto zmluvnú stranu zrejmé, že lehota na podanie námietky uplynie príliš neskoro na to, aby predbežné odmietnutie založené na námietkach bolo oznámené medzinárodnému úradu v 18-mesačnej lehote uvedenej v článku 5(2)(b).
(b)
Ak v čase oznámenia podľa písmena (a) sú známe dátumy začiatku a konca lehoty na podanie námietok, tieto dátumy treba uviesť v oznámení. Ak tieto dátumy nie sú v danom čase známe, oznámia sa medzinárodnému úradu hneď, ako budú známe.
(c)
Ak sa postupuje podľa písmena (a) a úrad uvedený v tomto odseku informoval medzinárodný úrad pred uplynutím 18-mesačnej lehoty uvedenej v tom istom odseku, že lehota na podanie námietok uplynie do 30 dní pred uplynutím 18-mesačnej lehoty, ako aj o možnosti podávania námietok počas týchto 30 dní, predbežné odmietnutie založené na námietkach podaných počas týchto 30 dní možno oznámiť medzinárodnému úradu v lehote jedného mesiaca od dátumu podania námietok.
(2)
Zápis a oznámenie informácií
Medzinárodný úrad zapíše do medzinárodného registra informácie, ktoré dostal podľa odseku (1), a oznámi ich majiteľovi.
Pravidlo 17
Predbežné odmietnutie
(1)
Oznámenie o predbežnom odmietnutí
(a)
Oznámenie o predbežnom odmietnutí môže obsahovať vyhlásenie s uvedením dôvodov, pre ktoré sa oznamujúci úrad domnieva, že ochrana nemôže byť v danej zmluvnej strane poskytnutá (predbežné odmietnutie z úradnej moci), alebo vyhlásenie, že ochrana nemôže byť v danej zmluvnej strane poskytnutá, pretože boli podané námietky, alebo obe tieto vyhlásenia.
(b)
Oznámenie o predbežnom odmietnutí sa musí vzťahovať len na jediný medzinárodný zápis, musí byť označené dátumom a podpísané úradom, ktorý oznámenie vydal.
(2)
Obsah oznámenia
Oznámenie o predbežnom odmietnutí musí obsahovať alebo uvádzať
(i)
úrad, ktorý oznámenie vydal,
(ii)
číslo medzinárodného zápisu, pokiaľ možno spoločne s inými údajmi, ktoré umožňujú potvrdenie totožnosti medzinárodného zápisu, ako napríklad slovné prvky známky alebo číslo základnej prihlášky, alebo číslo základného zápisu,
(iii)
[zrušené],
(iv)
všetky dôvody, na ktorých je predbežné odmietnutie založené, spolu s odkazom na príslušné ustanovenia zákona,
(v)
ak sa dôvody, na ktorých je založené predbežné odmietnutie, vzťahujú k známke, ktorá je predmetom prihlášky alebo zápisu, a tá sa dostala do kolízie so známkou, ktorá je predmetom medzinárodnej prihlášky, dátum podania a číslo prihlášky, dátum prednosti (ak existuje), dátum a číslo zápisu (ak sú k dispozícii), meno a adresu majiteľa a kópiu pôvodnej ochrannej známky spolu so zoznamom príslušných výrobkov a služieb uvedených v prihláške alebo v zápise pôvodnej ochrannej známky s tým, že tento zoznam môže byť v jazyku, v ktorom bola vyhotovená prihláška alebo zápis,
(vi)
buď údaj, že dôvody, na ktorých je predbežné odmietnutie založené, sa týkajú všetkých výrobkov a služieb, alebo vymenovanie výrobkov a služieb, ktorých sa predbežné odmietnutie týka, alebo naopak netýka,
(vii)
primeranú lehotu na podanie opravného prostriedku alebo odvolania proti predbežnému odmietnutiu z úradnej moci alebo odmietnutiu založenému na námietkach, prípadne na podanie vyjadrenia k námietkam, pokiaľ možno s uvedením dátumu posledného dňa lehoty, a príslušný orgán, ktorému sa takýto opravný prostriedok alebo odvolanie, prípadne vyjadrenie podáva, prípadne s údajom, že opravný prostriedok, odvolanie, prípadne vyjadrenie k námietkam musí byť podané prostredníctvom zástupcu, ktorý má adresu na území zmluvnej strany, ktorej úrad oznámenie o odmietnutí vydal.
(3)
Ďalšie náležitosti oznámenia predbežného odmietnutia založeného na námietkach
Ak je predbežné odmietnutie ochrany založené na námietkach alebo na námietkach a iných dôvodoch, oznámenie o odmietnutí musí okrem náležitostí podľa odseku (2) uvádzať, že ide o námietky, ako aj meno a adresu osoby, ktorá podala námietky; bez ohľadu na odsek (2)(v) musí však úrad, ktorý odmietnutie oznamuje, v prípade, ak sa námietky zakladajú na prihlásenej alebo zapísanej ochrannej známke, oznámiť zoznam výrobkov a služieb, ktorých sa námietky týkajú, a okrem toho môže oznámiť aj úplný zoznam výrobkov a služieb tejto staršej prihlášky alebo staršieho zápisu s tým, že tieto zoznamy môžu byť v jazyku, v ktorom bola vyhotovená staršia prihláška alebo starší zápis.
(4)
Zápis; zasielanie kópií oznámení
Medzinárodný úrad zapíše predbežné odmietnutie do medzinárodného registra spolu s údajmi uvedenými v oznámení s vyznačením dátumu, ku ktorému bolo oznámenie o odmietnutí zaslané medzinárodnému úradu, alebo dátumu, ktorý sa podľa pravidla 18(1)(d) považuje za dátum, keď bolo odmietnutie medzinárodnému úradu odoslané, a zašle kópiu úradu pôvodu, ak tento úrad informoval medzinárodný úrad o svojej požiadavke takéto kópie prijímať, a zároveň aj majiteľovi.
(5)
Vyhlásenia týkajúce sa možnosti preskúmania
(a)
[zrušené],
(b)
[zrušené],
(c)
[zrušené],
(d)
Úrad zmluvnej strany môže vo vyhlásení oznámiť generálnemu riaditeľovi, že v súlade s právnymi predpismi uvedenej zmluvnej strany
(i)
každé predbežné odmietnutie oznámené medzinárodnému úradu podlieha preskúmaniu uvedeným úradom, či už je alebo nie je takéto preskúmanie majiteľom žiadané, a
(ii)
rozhodnutie prijaté na základe uvedeného preskúmania môže byť predmetom nového preskúmania alebo opravného prostriedku pred úradom.
Ak sa toto vyhlásenie uplatní a úrad nemá možnosť oznámiť uvedené rozhodnutie priamo majiteľovi medzinárodného zápisu, musí úrad zaslať medzinárodnému úradu, aj napriek tomu, že všetky konania pred uvedeným úradom o ochrane ochrannej známky neboli ešte ukončené, vyhlásenie podľa pravidla 18ter(2) alebo (3) bezprostredne po tomto rozhodnutí. Každé nové rozhodnutie, ktoré má vplyv na ochranu ochrannej známky, musí byť zaslané medzinárodnému úradu v súlade s pravidlom 18ter(4).
(e)
Úrad zmluvnej strany môže vo vyhlásení oznámiť generálnemu riaditeľovi, že v súlade s právnymi predpismi uvedenej zmluvnej strany predbežné odmietnutie z úradnej moci oznámené medzinárodnému úradu nepodlieha preskúmaniu pred týmto úradom. Ak sa toto vyhlásenie uplatní, každé oznámenie o predbežnom odmietnutí z úradnej moci zo strany tohto úradu sa považuje za vyhlásenie v súlade s pravidlom 18ter(2)(ii) alebo (3).
[...]
Pravidlo 18bis
Dočasný stav ochrannej známky na území vyznačenej zmluvnej strany
(1)
Trvajúca možnosť námietok alebo pripomienok tretích osôb po skončení prieskumu z úradnej moci
a)
Úrad, ktorý nepodal oznámenie o predbežnom odmietnutí, môže v lehote podľa článku 5(2) dohody alebo článku 5(2)(a) alebo (b) Protokolu zaslať medzinárodnému úradu vyhlásenie, že prieskum z úradnej moci sa skončil a úrad nezistil žiaden dôvod na odmietnutie, ale že ochrana ochrannej známky ešte môže byť predmetom námietok alebo pripomienok tretích osôb; úrad pritom uvedie dátum, do ktorého môžu byť námietky alebo pripomienky podané.
b)
Úrad, ktorý podal oznámenie o predbežnom odmietnutí, môže zaslať medzinárodnému úradu vyhlásenie, že prieskum z úradnej moci sa skončil, ale že ochrana ochrannej známky ešte môže byť predmetom námietok alebo pripomienok tretích osôb; úrad pritom uvedie dátum, do ktorého môžu byť námietky alebo pripomienky podané.
(2)
Zápis, informovanie majiteľa a zasielanie kópií
Medzinárodný úrad zapíše do medzinárodného registra každé vyhlásenie, ktoré prijal podľa tohto pravidla, informuje o tom majiteľa, a keď bolo podané vyhlásenie vo forme určitého dokumentu alebo je možné ho takto reprodukovať, zašle majiteľovi kópiu tohto dokumentu.
Pravidlo 18ter
Konečný stav ochrannej známky na území vyznačenej zmluvnej strany
(1)
Vyhlásenie o poskytnutí ochrany, ak nebolo podané oznámenie o predbežnom odmietnutí
Ak pred uplynutím lehoty podľa článku 5(2) dohody alebo článku 5(2)(a), (b) alebo (c) Protokolu bolo konanie pred úradom ukončené a úrad nezistil dôvod na odmietnutie ochrany, bezprostredne a ešte pred uplynutím tejto lehoty úrad oznámi medzinárodnému úradu skutočnosť, že je poskytnutá ochrana ochrannej známke, ktorá je predmetom medzinárodného zápisu v danej zmluvnej strane.
(2)
Vyhlásenie o poskytnutí ochrany následne po predbežnom odmietnutí
S výnimkou prípadu, keď je zaslané vyhlásenie podľa odseku (3), úrad, ktorý podal oznámenie o predbežnom odmietnutí, zašle medzinárodnému úradu po skončení konania k dotknutej ochrannej známke
(i)
vyhlásenie o späťvzatí predbežného odmietnutia a o poskytnutí ochrany v danej zmluvnej strane pre všetky výrobky a služby, pre ktoré bola ochrana požadovaná, alebo
(ii)
vyhlásenie s uvedením výrobkov a služieb, pre ktoré je ochrana ochrannej známke poskytnutá v danej zmluvnej strane.
(3)
Potvrdenie úplného predbežného odmietnutia
Úrad, ktorý zaslal medzinárodnému úradu oznámenie o úplnom predbežnom odmietnutí, zašle bezprostredne po ukončení konania o ochrannej známke pred uvedeným úradom, a keď sa úrad rozhodol potvrdiť odmietnutie ochrany ochrannej známke pre dotknutú zmluvnú stranu pre všetky výrobky a služby, medzinárodnému úradu o tomto vyhlásenie.
(4)
Nové rozhodnutie
Ak po zaslaní vyhlásenia vykonanom v súlade s odsekom (2) alebo odsekom (3) má nové rozhodnutie vplyv na ochranu ochrannej známky, úrad, ak si je vedomý tohto rozhodnutia, zašle medzinárodnému úradu ďalšie vyhlásenie uvádzajúce výrobky a služby, pre ktoré je ochranná známka v danej zmluvnej strane chránená.
(5)
Zápis, informovanie majiteľa a zasielanie kópií
Medzinárodný úrad zapíše do medzinárodného registra každé vyhlásenie, ktoré prijal podľa tohto pravidla, informuje o tom majiteľa, a keď bolo podané vyhlásenie vo forme určitého dokumentu alebo je možné ho takto reprodukovať, zašle majiteľovi kópiu tohto dokumentu.
[...]
Pravidlo 24
Následné vyznačenie po medzinárodnom zápise
[...]
(9)
Odmietnutie
Pre odmietnutie platia pravidlá 16 až 18ter mutatis mutandis.
[...]
Pravidlo 28
Opravy v medzinárodnom registri
[...]
(3)
Odmietnutie opravy
Úrad podľa odseku (2) má právo vyhlásiť v oznámení o predbežnom odmietnutí adresovanom medzinárodnému úradu, že opravenému medzinárodnému zápisu sa nemôže, prípadne sa už ďalej nemôže poskytovať ochrana. Článok 5 dohody alebo článok 5 Protokolu a pravidlá 16 až 18ter sa použijú mutatis mutandis s tým, že lehota na zaslanie uvedeného oznámenia sa počíta odo dňa odoslania oznámenia o oprave príslušnému úradu.
[...]
Pravidlo 32
Vestník
(1)
Informácie o medzinárodných zápisoch
(a)
Medzinárodný úrad zverejní vo Vestníku príslušné údaje, ktoré sa týkajú
(i)
medzinárodného zápisu vykonaného podľa pravidla 14,
(ii)
informácií oznámených podľa pravidla 16(1),
(iii)
predbežných odmietnutí zapísaných podľa pravidla 17(4) s uvedením, či sa odmietnutie týka všetkých výrobkov a služieb alebo len niektorých z nich, ale bez ich uvedenia a bez uvedenia dôvodov odmietnutia a bez vyhlásení a bez informácií zaznamenaných podľa pravidiel 18bis(2) a 18ter(5);
[...]
Pravidlo 36
Oslobodenie od poplatkov
[...]
(viii)
každé odmietnutie podľa pravidla 17, pravidla 24(9) alebo pravidla 28(3) alebo každé vyhlásenie podľa pravidiel 18bis alebo 18ter, pravidla 20bis(5) alebo pravidla 27(4) alebo (5),
[...]
Pravidlo 40
Nadobudnutie platnosti; prechodné ustanovenia
[...]
(5)
Prechodné ustanovenia týkajúce sa vyhlásení o poskytnutí ochrany
Úrad nie je povinný zasielať vyhlásenia o poskytnutí ochrany podľa pravidla 18ter(1) pred 1. januárom 2011.
[...]