340/2009 Z. z.

Vyhlásené znenie

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

340
NARIADENIE VLÁDY
Slovenskej republiky
z 19. augusta 2009,
ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 422/2007 Z. z., ktorým sa ustanovujú podmienky na poskytnutie podpory pri vykonávaní opatrení na zlepšenie podmienok pre produkciu a obchodovanie s včelími produktmi
Vláda Slovenskej republiky podľa § 2 ods. 1 písm. k) zákona č. 19/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú podmienky vydávania aproximačných nariadení vlády Slovenskej republiky v znení zákona č. 207/2002 Z. z. nariaďuje:
Čl. I
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 422/2007 Z. z., ktorým sa ustanovujú podmienky na poskytnutie podpory pri vykonávaní opatrení na zlepšenie podmienok pre produkciu a obchodovanie s včelími produktmi sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 2 sa odsek 1 dopĺňa písmenom l), ktoré znie:
„l)
koordinácia odbornej pomoci a poradenstva na národnej úrovni.“.
2.
V § 2 ods. 2 sa za písmeno c) vkladá nové písmeno d), ktoré znie:
„d)
organizovanie výstav a súťaží,“.
Doterajšie písmená d) až j) sa označujú ako písmená e) až k).
3.
V § 2 ods. 2 písm. j) sa vypúšťajú slová „pri základných a stredných odborných školách“.
4.
V § 2 sa odsek 2 dopĺňa písmenom l), ktoré znie:
„l)
koordináciu odbornej pomoci a poradenstva na národnej úrovni pre administratívne zabezpečenie národného programu stabilizácie a rozvoja slovenského včelárstva.“.
5.
V § 2 ods. 3 písm. a) sa slová „5 000 Sk“ nahrádzajú slovami „166 eur“.
6.
V § 2 ods. 3 písm. b) sa slová „12 000 Sk“ nahrádzajú slovami „400 eur“.
7.
V § 2 ods. 3 písm. c) sa slová „25 000 Sk“ nahrádzajú slovami „830 eur“.
8.
V § 2 ods. 3 písm. d) sa slová „65 000 Sk“ nahrádzajú slovami „2 160 eur“.
9.
V § 2 ods. 3 písm. e) sa slová „d) až i)“ nahrádzajú slovami „d) až h)“.
10.
V § 2 ods. 3 sa za písmeno e) vkladá nové písmeno f), ktoré znie:
„f)
35 % nákladov podľa odseku 1 písm. i),“.
Doterajšie písmená f) a g) sa označujú ako písmená g) a h).
11.
V § 2 sa odsek 3 dopĺňa písmenom i), ktoré znie:
„i)
80 % nákladov podľa odseku 1 písm. l).“.
12.
V § 3 sa odsek 1 dopĺňa písmenom e), ktoré znie:
„e)
na nákup prostriedkov na kontrolu invadovanosti včelstva roztočom Varroa destructor.“.
13.
V § 3 ods. 2 písm. b) sa slová „20 Sk“ nahrádzajú slovami „0,80 eura“.
14.
V § 3 ods. 2 písm. c) sa slová „25 Sk“ nahrádzajú slovami „1 eura“.
15.
V § 3 sa odsek 2 dopĺňa písmenom e), ktoré znie:
„e)
70 % nákladov na nákup prostriedkov podľa odseku 1 písm. e).“.
16.
V § 4 ods. 1 písm. b) sa za slovo „najmenej“ vkladá slovo „jedenkrát“.
17.
V § 4 ods. 2 sa slová „do 1. októbra“ nahrádzajú slovami „do 31. júla“.
18.
V § 4 ods. 3 písmená a) a b) znejú:
„a)
35 % z nákupnej ceny zariadenia, a to najviac 3 320 eur za včelársky rok podľa odseku 1 písm. a); včelársky rok sa začína 1. septembra kalendárneho roka a trvá do 31. augusta nasledujúceho kalendárneho roka,
b)
3,32 eura na kočovné včelstvo podľa odseku 1 písm. b) za kalendárny rok a nákup zariadení na úpravu kočovných stanovíšť do 35 % z nákupnej ceny, a to najviac 332 eur za včelársky rok,“.
19.
V § 4 ods. 3 písm. c) sa slová „50 000 Sk“ nahrádzajú slovami „1 660 eur“.
20.
V § 4 ods. 3 písm. d) sa slová „80 %“ nahrádzajú slovami „100 %“.
21.
V § 6 ods. 4 písm. a) sa slová „250 Sk“ nahrádzajú slovami „8,30 eura“.
22.
V § 6 ods. 4 písm. b) sa slová „500 Sk“ nahrádzajú slovami „16,60 eura“.
23.
V § 7 ods. 2 sa slová „1. októbra“ nahrádzajú slovami „31. júla“.
24.
V § 7 ods. 3 sa slová „80 %“ nahrádzajú slovami „100 %“.
25.
V § 8 ods. 3 sa slová „30. júla“ nahrádzajú slovami „31. júla“.
26.
V § 8 ods. 4 písmená e) až g) znejú:
„e)
čestné vyhlásenie, že má vyporiadané finančné vzťahy so štátnym rozpočtom a potvrdenie miestne príslušného správcu dane, nie staršie ako tri mesiace, že žiadateľ nemá daňové nedoplatky,
f)
potvrdenie príslušného konkurzného súdu, nie staršie ako tri mesiace, že nie je proti nemu vedené konkurzné konanie, nie je v konkurze, v reštrukturalizácii a nebol proti nemu zamietnutý návrh na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku,
g)
čestné vyhlásenie, že proti nemu nie je vedený výkon rozhodnutia,5)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 5 znie:
„5)
Napríklad § 71 až 80 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov, § 36 až 61b zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení ďalších zákonov v znení neskorších predpisov.“.
27.
V § 8 sa odsek 4 dopĺňa písmenami h) až j), ktoré znejú:
„h)
potvrdenie príslušného inšpektorátu práce nie staršie ako tri mesiace alebo vyhlásenie, že neporušil zákaz nelegálnej práce a nelegálneho zamestnávania podľa osobitného predpisu,6)
i)
potvrdenie Sociálnej poisťovne, že neeviduje dlžnú sumu poistného na sociálne poistenie a na príspevkoch na starobné dôchodkové sporenie, a potvrdenie zdravotnej poisťovne, že neeviduje dlžnú sumu na zdravotné poistenie, nie staršie ako tri mesiace,
j)
súhrn požiadaviek včelárov, ktorých zastupuje.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 6 znie:
„6)
Zákon č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.“.
28.
§ 9 vrátane nadpisu znie:
㤠9
Žiadosť o vyplatenie podpory
(1)
Žiadosť o vyplatenie podpory predkladá žiadateľ platobnej agentúre po vykonaní opatrení každoročne do 31. mája pre opatrenia vykonané do 30. apríla. Pre opatrenia vykonané od 1. mája do 31. augusta a výnimočne, po predchádzajúcom súhlase platobnej agentúry, aj pre opatrenia vykonané do 30. apríla predkladá žiadateľ žiadosť o vyplatenie podpory do 31. augusta. Uvedené termíny pre podávanie žiadostí sa považujú za dodržané, ak je žiadosť k príslušnému termínu doručená platobnej agentúre.
(2)
K žiadosti o vyplatenie podpory, ktorej vzor je uvedený v prílohe č. 5, žiadateľ priloží
a)
zoznam vzdelávacích aktivít podľa prílohy č. 6,
b)
prezenčnú listinu vzdelávacej aktivity podľa prílohy č. 7 s odtlačkom pečiatky organizácie, ktorá vzdelávaciu aktivitu organizovala, a s podpisom osoby, ktorá uvedený druh vzdelávacej aktivity viedla, a správu zo vzdelávacej aktivity s prezentáciou prednášaných tém, ak ide o podporu podľa § 2 ods. 1 písm. a) až c),
c)
informáciu, ktorou sa preukazuje súvis predkladaných dokladov s organizovaním výstavy a súťaže, za ktorú sa žiada podpora, a kópiu dokladov o nákladoch spojených s organizovaním výstavy a súťaže, ak ide o podporu podľa § 2 ods. 1 písm. d),
d)
informáciu, ktorou sa preukazuje súvis predkladaných dokladov s účasťou na vzdelávacích podujatiach, za ktoré sa žiada podpora, a kópiu dokladov o nákladoch spojených s účasťou na vzdelávacích podujatiach, ak ide o podporu podľa § 2 ods. 1 písm. e),
e)
informáciu, ktorou sa preukazuje súvis predkladaných dokladov s nákladmi na publikačnú, osvetovú a propagačnú činnosť, za ktoré sa žiada podpora, počet výtlačkov a názov publikovaného materiálu, jeden kus z každej vydanej publikácie, kópiu dokladov o nákladoch spojených s ich publikovaním, kópiu dokladov o nákladoch spojených s osvetovou a propagačnou činnosťou, ak ide o podporu podľa § 2 ods. 1 písm. f),
f)
počet a druh zakúpenej audiovizuálnej techniky a kópiu dokladov o úhrade audiovizuálnej techniky, ak ide o podporu podľa § 2 ods. 1 písm. g),
g)
informáciu, ktorou sa preukazuje súvis predkladaných dokladov s nákladmi na odborné poradenstvo včelárom, kópiu dokladov o nákladoch spojených s odborným poradenstvom včelárom, ak ide o podporu podľa § 2 ods. 1 písm. h),
h)
počet a druh zakúpených technických pomôcok a zariadení a kópiu dokladov o úhrade technických pomôcok a zariadení, ak ide o podporu podľa § 2 ods. 1 písm. i),
i)
informáciu, ktorou sa preukazuje súvis predkladaných dokladov s nákladmi na budovanie školskej včelnice, kópiu dokladov o nákladoch spojených s budovaním školskej včelnice, ak ide o podporu podľa § 2 ods. 1 písm. j),
j)
informáciu, ktorou sa preukazuje súvis predkladaných dokladov s nákladmi na budovanie ukážkovej včelnice, kópiu dokladov o nákladoch spojených s budovaním ukážkovej včelnice, ak ide o podporu podľa § 2 ods. 1 písm. k),
k)
kópiu dokladov o nákladoch a informáciu, ktorou sa preukazuje súvis predkladaných dokladov s nákladmi, ak ide o podporu podľa § 2 ods. 1 písm. l),
l)
počet a druh použitých prostriedkov a prípravkov, kópiu dokladov o úhrade, ak ide o podporu podľa § 3 ods. 1 písm. a),
m)
počet včelstiev ošetrených aerosólom podľa prílohy č. 8, ak ide o podporu podľa § 3 ods. 1 písm. b), kópiu osvedčenia o školení osoby, ktorá ošetrenie vykonala,
n)
počet prehliadnutých včelstiev úradnými veterinárnymi asistentmi podľa prílohy č. 9 a kópiu poverenia od regionálnej veterinárnej a potravinovej správy, ak ide o podporu podľa § 3 ods. 1 písm. c),
o)
počet a druh zariadení, prostriedkov a technických pomôcok určených na liečenie a kontrolu varroázy, kópiu dokladov o úhrade nákladov, ak ide o podporu podľa § 3 ods. 1 písm. d) a e),
p)
počet a druh zariadení na kočovanie včelstiev, ak ide o podporu podľa § 4 ods. 1 písm. a),
q)
kópie dokladov o nákladoch na starostlivosť o kočovné stanovište, kópiu kočovného preukazu potvrdeného príslušnou regionálnou veterinárnou a potravinovou správou alebo kópiu sprievodného dokladu na premiestnenie včelstiev za včelou pastvou vydaného regionálnou veterinárnou a potravinovou správou, ak ide o podporu podľa § 4 ods. 1 písm. b),
r)
informáciu, ktorou sa preukazuje priamy súvis všetkých predkladaných dokladov o vynaložených nákladoch s nákladmi na projekt a kópiu dokladov o nákladoch na projekty, ak ide o podporu podľa § 4 ods. 1 písm. c) a d),
s)
počet a druh analýz medu podľa prílohy č. 10, kópiu protokolov o rozboroch z referenčného laboratória, kópiu dokladov o nákladoch za rozbory, ak ide o podporu podľa § 5 ods. 1,
t)
počet predaných včelích matiek podľa prílohy č. 11, kópiu dokladov o predaji, kópiu dekrétu šľachtiteľského alebo rozmnožovacieho chovu kranskej včely a kópiu osvedčenia o odbornej spôsobilosti na výkon inseminácie včelích matiek, ak ide o podporu podľa § 6 ods. 1 písm. a),
u)
informáciu, ktorou sa preukazuje súvis predkladaných dokladov s nákladmi na založenie a prevádzku testovacej stanice, a kópiu dokladov o nákladoch spojených so založením a s prevádzkovaním testovacej stanice, ak ide o podporu podľa § 6 ods. 1 písm. b),
v)
charakteristiku projektu podľa prílohy č. 12, informáciu, ktorou sa preukazuje priamy súvis všetkých predkladaných dokladov o vynaložených nákladoch s nákladmi na projekt, a kópiu dokladov o nákladoch spojených s realizáciou výskumného projektu, ak ide o podporu podľa § 7 ods. 1.“.
29.
Za § 10 sa vkladá § 10a, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠10a
Záverečné ustanovenie
Týmto nariadením vlády sa vykonávajú právne akty Európskych spoločenstiev uvedené v prílohe č. 13.“.
30.
V prílohe č. 1 sa časť A dopĺňa bodmi 19 až 24, ktoré znejú:
„19.
Spracovanie včelích produktov
20.
Senzorické hodnotenie medu
21.
Využitie výpočtovej techniky vo včelárskej evidencii
22.
Využitie výpočtovej techniky vo vzdelávaní včelárov
23.
Laboratórne metódy stanovenia kvality včelích produktov
24.
Laboratórna diagnostika chorôb včiel“.
31.
V prílohe č. 12 sa slová „Sk“ nahrádzajú slovami „eur“.
32.
V prílohe č. 12 sa slovo „Podpis“ nahrádza slovami „Dátum a podpis“.
33.
Dopĺňa sa príloha č. 13, ktorá znie:
„Príloha č. 13 k nariadeniu vlády č. 422/2007 Z. z.
ZOZNAM VYKONÁVANÝCH PRÁVNYCH AKTOV EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV
1. Nariadenie Rady (ES) č. 1234/2007 z 22. októbra 2007 o vytvorení spoločnej organizácie poľnohospodárskych trhov a o osobitných ustanoveniach pre určité poľnohospodárske výrobky (nariadenie o jednotnej spoločnej organizácii trhov) (Ú. v. EÚ L 299, 16. 11. 2007) v znení
– nariadenia Rady (ES) č. 247/2008 zo 17. marca 2008 (Ú. v. EÚ L 76, 19. 3. 2008),
– nariadenia Rady (ES) č. 248/2008 zo 17. marca 2008 (Ú. v. EÚ L 76, 19. 3. 2008),
– nariadenia Rady (ES) č. 361/2008 zo 14. apríla 2008 (Ú. v. EÚ L 121, 7. 5. 2008),
– nariadenia Rady (ES) č. 470/2008 z 26. mája 2008 (Ú. v. EÚ L 140, 30. 5. 2008),
– nariadenia Komisie (ES) č. 510/2008 zo 6. júna 2008 (Ú. v. EÚ L 149, 7. 6. 2008),
– nariadenia Rady (ES) č. 13/2009 z 18. decembra 2008 (Ú. v. EÚ L 5, 9. 1. 2009),
– nariadenia Rady (ES) č. 72/2009 z 19. januára 2009 (Ú. v. EÚ L 30, 31. 1. 2009),
– nariadenia Komisie (ES) č. 183/2009 zo 6. marca 2009 (Ú. v. EÚ L 63, 7. 3. 2009),
– nariadenia Komisie (ES) č. 435/2009 z 26. mája 2009 (Ú. v. EÚ L 128, 27. 5. 2009),
– nariadenia Rady (ES) č. 491/2009 z 25. mája 2009 (Ú. v. EÚ L 154, 17. 6. 2009).
2. Nariadenie Komisie (ES) č. 917/2004 z 29. apríla 2004 o podrobných pravidlách vykonávania nariadenia Rady (ES) č. 797/2004 o opatreniach na zlepšenie všeobecných podmienok pre výrobu a obchodovanie s včelárskymi výrobkami (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 3/zv. 46) v znení
– nariadenia Komisie (ES) č. 1484/2004 z 20. augusta 2004 (Ú. v. EÚ L 273, 21. 8. 2004),
– nariadenia Komisie (ES) č. 1913/2006 z 20. decembra 2006 (Ú. v. EÚ L 365, 21. 12. 2006),
– nariadenia Komisie (ES) č. 811/2007 z 11. júla 2007 (Ú. v. EÚ L 182, 12. 7. 2007),
– nariadenia Komisie (ES) č. 939/2007 zo 7. augusta 2007 (Ú. v. EÚ L 207, 8. 8. 2007).“.
Čl. II
Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 1. septembra 2009.
Robert Fico v. r.