341/2009 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 15.08.2014

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

341
NARIADENIE VLÁDY
Slovenskej republiky
z 19. augusta 2009
o poskytovaní pomoci na podporu spotreby ovocia a zeleniny pre deti v materských školách a pre žiakov v základných školách
Vláda Slovenskej republiky podľa § 2 ods. 1 písm. k) zákona č. 19/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú podmienky vydávania aproximačných nariadení vlády Slovenskej republiky v znení zákona č. 207/2002 Z. z. nariaďuje:
§ 1
(1)
Toto nariadenie vlády ustanovuje v rámci spoločnej organizácie poľnohospodárskych trhov poskytovanie finančnej pomoci z prostriedkov Európskej únie a z prostriedkov štátneho rozpočtu1) (ďalej len „pomoc“) na podporu spotreby ovocia a zeleniny a výrobkov z ovocia a zeleniny (ďalej len „ovocie a zelenina“), ktoré sú uvedené v osobitnom predpise,2) pre deti v materských školách,3) pre žiakov v základných školách4) (ďalej len „žiak“).
(2)
Orgánom príslušným na vykonávanie činností a plnenie úloh podľa osobitného predpisu6) je Pôdohospodárska platobná agentúra7) (ďalej len „platobná agentúra“).
(3)
Materské školy a základné školy (ďalej len „škola“), v ktorých sa žiakom poskytuje ovocie a zelenina, informujú verejnosť o poskytnutej pomoci podľa osobitného predpisu.8)
§ 2
(1)
Pomoc sa poskytuje uchádzačovi o zabezpečovanie dodávky ovocia a zeleniny, ak sú splnené požiadavky na kvalitu a zdravotnú neškodnosť podľa osobitných predpisov.9)
(2)
Oprávnené náklady na zabezpečovanie dodávky ovocia a zeleniny musia byť v súlade s osobitným predpisom.10)
(3)
Zoznam druhov ovocia a zeleniny, na ktoré sa poskytuje pomoc, a odporúčané množstvá ovocia a zeleniny pre jedného žiaka sú uvedené v prílohe č. 1.
(4)
Zabezpečovanie dodávky ovocia a zeleniny sa vykonáva najviac dvakrát za týždeň počas školského roka v závislosti od dostupnosti a sezónnosti ovocia a zeleniny, pričom podiel spracovaného ovocia a zeleniny dodávaného uchádzačom počas obdobia uvedeného v § 4 ods. 1 neprekročí 50 % z celkového dodávaného objemu ovocia a zeleniny.
(5)
Škola môže uzavrieť zmluvu podľa § 3 ods. 6 písm. c) len s jedným uchádzačom, ktorý zabezpečuje dodávku ovocia a zeleniny.
§ 3
(1)
Žiadosť o zabezpečenie dodávky ovocia a zeleniny podľa § 2 podáva uchádzač platobnej agentúre elektronicky alebo v listinnej podobe do 30. júna kalendárneho roka, v ktorom sa začína školský rok.
(2)
Žiadosť o pridelenie maximálnej výšky pomoci vypočítanej z finančného limitu podľa § 4 ods. 4 podáva schválený uchádzač do 30. septembra na základe výzvy platobnej agentúry.
(3)
Platobná agentúra zverejňuje vzor žiadosti a výzvu podľa odsekov 1 a 2 na svojom webovom sídle.
(4)
Uchádzačom o zabezpečovanie ovocia a zeleniny môže byť osoba, ktorá má oprávnenie podnikať a ktorá vo vlastnom mene alebo v zastúpení viacerých oprávnených osôb zabezpečuje pre žiakov činnosti ustanovené osobitným predpisom.11)
(5)
Prílohou k žiadosti podľa odseku 1 je
a)
kópia výpisu z obchodného registra, kópia výpisu zo živnostenského registra alebo kópia osvedčenia o živnostenskom oprávnení, o zápise do evidencie samostatne hospodáriacich roľníkov alebo iný doklad oprávňujúci na podnikanie,
b)
informácia o druhu požadovanej pomoci a predpokladaná výška pomoci na oprávnené náklady podľa § 2 ods. 2,
c)
zoznam druhov ovocia a zeleniny, na ktoré má byť poskytnutá pomoc,
d)
informácia o kvalite, bezpečnosti, pôvode ovocia a zeleniny,
e)
informácia o pridaných látkach, ak ide o spracované ovocie a zeleninu,
f)
potvrdenie o evidencii v registri podnikateľov s ovocím a zeleninou.12)
(6)
Prílohou k žiadosti podľa odseku 2 je
a)
zoznam škôl a počty žiakov, pre ktoré sa má zabezpečovať ovocie a zelenina alebo sprievodné činnosti podľa osobitného predpisu,12a)
b)
písomný záväzok školy, že poskytne informácie o prijatých a spotrebovaných množstvách ovocia a zeleniny alebo umožní vykonávanie sprievodných činností,
c)
zmluva so školou o zabezpečovaní ovocia a zeleniny alebo zmluva so školou o umožnení sprievodných činností.
(7)
Uchádzač podľa odseku 4, ktorý vykonáva monitorovanie, hodnotenie alebo komunikáciu podľa osobitného predpisu,13) v prílohe k žiadosti podľa odseku 1 predkladá len doklady a informácie podľa odseku 5 písm. a) a b) a v prílohe k žiadosti podľa odseku 2 len doklady podľa odseku 6 písm. b) a c).
(8)
Uchádzač podľa odseku 4 vedie záznamy podľa osobitného predpisu14) a je povinný v elektronickej podobe, a ak to technické prostriedky neumožňujú, tak v listinnej podobe, platobnej agentúre
a)
oznámiť druh a množstvo dodávaného ovocia a zeleniny, počet škôl, pre ktoré dodávku ovocia a zeleniny zabezpečil v predchádzajúcom mesiaci, do 20. dňa nasledujúceho mesiaca,
b)
bezodkladne oznámiť ukončenie zabezpečovania dodávky ovocia a zeleniny.
§ 4
(1)
Žiadosť o poskytnutie pomoci sa podáva platobnej agentúre na základe schválenej žiadosti o zabezpečovanie dodávky ovocia a zeleniny a po nasledujúcej distribúcii a dodaní ovocia a zeleniny v lehote uvedenej v osobitnom predpise15) na formulári, ktorý zverejňuje platobná agentúra na svojom webovom sídle, za obdobia
a)
od 1. januára do 31. marca,
b)
od 1. apríla do 30. júna,
c)
od 1. septembra do 31. decembra.
(2)
Prílohou k žiadosti o poskytnutie pomoci sú:
a)
zoznam druhov ovocia a zeleniny za príslušné obdobie, údaje o množstvách, úhradách platených žiakmi, adresy jednotlivých škôl a počet žiakov podľa vzoru, ktorý zverejňuje platobná agentúra na svojom webovom sídle,
b)
vyhlásenie podľa osobitného predpisu,16)
c)
účtovné doklady na oprávnené náklady,
d)
účtovné doklady nákladov na dopravu, ak boli fakturované osobitne.
(3)
Platbu pomoci vykoná platobná agentúra podľa osobitného predpisu17) po zabezpečení dodávky ovocia a zeleniny.
(4)
Platobná agentúra pri poskytovaní pomoci vychádza z počtu žiakov podľa odseku 2 písm. a) vo vzťahu k finančnému limitu pre Slovenskú republiku podľa osobitného predpisu17a) po odpočítaní súvisiacich nákladov podľa odseku 6.
(5)
Výška pomoci na prepravu alebo distribúciu pri bezplatnom zabezpečovaní dodávky ovocia a zeleniny do škôl podľa osobitného predpisu18) nesmie presiahnuť 20 % priemernej ceny uvedenej v prílohe č. 1 vynásobenej množstvom dodaného ovocia a zeleniny.
(6)
Súvisiace náklady na zariadenia, informačný plagát alebo sprievodné činnosti možno preplatiť uchádzačovi, ktorému bola schválená žiadosť podľa § 3 ods. 1, len jedenkrát počas školského roka za splnenia podmienok uvedených v osobitnom predpise.19)
(7)
Pomoc sa neposkytne, ak uchádzač, ktorému bola schválená žiadosť o zabezpečovanie dodávky ovocia a zeleniny, neoznámi údaje podľa § 3 ods. 8 a nepredloží doklady a údaje podľa odseku 2.
§ 5
Najvyššia úhrada platená žiakom za ovocie a zeleninu je vo výške 20 % z ceny jednej porcie ovocia a zeleniny podľa prílohy č. 1.
§ 5a
Výzvu na zabezpečovanie dodávky ovocia a zeleniny na školský rok 2010/2011 zverejní platobná agentúra do 15. januára 2011.
§ 5b
Výzvu na predkladanie žiadostí na vykonávanie sprievodných činností podľa osobitného predpisu12a) v školskom roku 2014/2015 zverejní platobná agentúra na svojom webovom sídle do 15. októbra 2014.
§ 6
Týmto nariadením vlády sa vykonávajú právne záväzné akty Európskej únie uvedené v prílohe č. 2.
§ 7
Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 1. septembra 2009.
Robert Fico v. r.
Príloha č. 1 k nariadeniu vlády č. 341/2009 Z. z.
ZOZNAM DRUHOV OVOCIA A ZELENINY, NA KTORÉ SA POSKYTUJE POMOC, MNOŽSTVO OVOCIA A ZELENINY PRE JEDNÉHO ŽIAKA A NAJVYŠŠIA ÚHRADA PLATENÁ ŽIAKOM
P. č. Druh Odporúčané množstvo
jednej porcie [g alebo ml]
Najvyššia cena [euro/kg/l (s DPH)] Cena
[euro/1 porcia (bez DPH)]
Cena
[euro/1 porcia
80 % EÚ (bez DPH)]
Cena
[euro/1 porcia
20 % žiak (s DPH)]
1 jablko do 200 g 1,13 0,19 0,15 0,05
2 hruška do 200 g 1,25 0,21 0,17 0,05
3 broskyňa do 200 g 1,35 0,23 0,18 0,05
4 marhuľa do 200 g 1,80 0,30 0,24 0,07
5 slivka do 200 g 1,27 0,21 0,17 0,05
6 čerešňa do 200 g 2,04 0,34 0,27 0,08
7 rajčina do 200 g 1,62 0,27 0,22 0,06
8 paprika do 200 g 1,62 0,27 0,22 0,06
9 reďkovka do 200 g 0,78 0,13 0,10 0,03
10 kaleráb do 200 g 0,75 0,13 0,10 0,03
11 mrkva do 200 g 1,14 0,19 0,15 0,05
12 ovocné a zeleninové šťavy 100-percentné* do 200 ml 2,80 0,47 0,37 0,11
13 ovocné pyré** do 200 g 3 0,50 0,40 0,12
Vysvetlivky:
* § 1 a § 2 písm. e) vyhlášky Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky č. 292/2013 Z. z. o ovocných šťavách a niektorých podobných výrobkoch určených na ľudskú spotrebu.
** § 2 písm. a) a f) vyhlášky Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky č. 132/2014 Z. z. o spracovanom ovocí a zelenine, jedlých hubách, olejninách, suchých škrupinových plodoch, zemiakoch a výrobkoch z nich.
Príloha č. 2 k nariadeniu vlády č. 341/2014 Z. z.
ZOZNAM VYKONÁVANÝCH PRÁVNE ZÁVÄZNÝCH AKTOV EURÓPSKEJ ÚNIE
1. Nariadenie Komisie (ES) č. 288/2009 zo 7. apríla 2009, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá uplatňovania nariadenia Rady (ES) č. 1234/2007, pokiaľ ide o pomoc Spoločenstva pri poskytovaní ovocia, zeleniny, spracovaného ovocia a zeleniny a výrobkov z banánov deťom vo vzdelávacích zariadeniach v rámci programu podpory konzumácie ovocia v školách (Ú. v. EÚ L 94, 8. 4. 2009) v znení
– nariadenia Komisie (EÚ) č. 34/2011 z 18. januára 2011, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 288/2009, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá uplatňovania nariadenia Rady (ES) č. 1234/2007, pokiaľ ide o pomoc Spoločenstva pri poskytovaní ovocia a zeleniny, spracovaného ovocia a zeleniny a výrobkov z banánov deťom vo vzdelávacích zariadeniach v rámci programu podpory konzumácie ovocia v školách (Ú. v. EÚ L 94, 8. 4. 2009),
– vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) č. 1208/2011 z 22. novembra 2011, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 288/2009, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá uplatňovania nariadenia Rady (ES) č. 1234/2007, pokiaľ ide o pomoc Spoločenstva pri poskytovaní ovocia a zeleniny, spracovaného ovocia a zeleniny a výrobkov z banánov deťom vo vzdelávacích zariadeniach v rámci programu podpory konzumácie ovocia v školách (Ú. v. EÚ L 305, 23. 11. 2011),
– vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) č. 30/2013 zo 17. januára 2013, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 288/2009, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá uplatňovania nariadenia Rady (ES) č. 1234/2007, pokiaľ ide o pomoc Spoločenstva pri poskytovaní ovocia a zeleniny, spracovaného ovocia a zeleniny a výrobkov z banánov deťom vo vzdelávacích zariadeniach v rámci programu podpory konzumácie ovocia v školách, a ktorým sa zavádza výnimka z nariadenia (ES) č. 288/2009 (Ú. v. EÚ L 14, 18. 1. 2013),
– vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) č. 221/2014 zo 7. marca 2014, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 288/2009, pokiaľ ide o stanovenie orientačného rozdelenia pomoci v rámci programu podpory konzumácie ovocia a zeleniny v školách (Ú. v. EÚ L 69, 8. 3. 2014),
– delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) č. 500/2014 z 11. marca 2014, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1308/2013 zmenou nariadenia Komisie (ES) č. 288/2009, pokiaľ ide o poskytovanie pomoci na sprievodné opatrenia v rámci programu podpory konzumácie ovocia a zeleniny v školách (Ú. v. EÚ L 145, 16. 5. 2014).
2. Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1308/2013 zo 17. decembra 2013, ktorým sa vytvára spoločná organizácia trhov s poľnohospodárskymi výrobkami, a ktorým sa zrušujú nariadenia Rady (EHS) č. 922/72, (EHS) č. 234/79, (ES) č. 1037/2001 a (ES) č. 1234/2007 (Ú. v. ES L 347, 20. 12. 2013) v znení
– nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1310/2013 zo 17. decembra 2013, ktorým sa stanovujú niektoré prechodné ustanovenia o podpore rozvoja vidieka z Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka (EPFRV) a ktorým sa mení nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1305/2013, pokiaľ ide o zdroje a ich rozdeľovanie na rok 2014, a ktorým sa mení nariadenie Rady (ES) č. 73/2009 a nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1307/2013, (EÚ) č. 1306/2013 a (EÚ) č. 1308/2013, pokiaľ ide o ich uplatňovanie v roku 2014 (Ú. v. EÚ L 347, 20. 12. 2013).
3. Nariadenie Rady (EÚ) č. 1370/2013 zo 16. decembra 2013, ktorým sa určujú opatrenia týkajúce sa stanovovania niektorých druhov pomoci a náhrad súvisiacich so spoločnou organizáciou trhov s poľnohospodárskymi výrobkami (Ú. v. EÚ L 346, 20. 12. 2013).
1)
Čl. 23 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1308/2013 zo 17. decembra 2013, ktorým sa vytvára spoločná organizácia trhov s poľnohospodárskymi výrobkami, a ktorým sa zrušujú nariadenia Rady (EHS) č. 922/72, (EHS) č. 234/79, (ES) č. 1037/2001 a (ES) č. 1234/2007 (Ú. v. ES L 347, 20.12. 2013) v platnom znení.
Nariadenie Komisie (ES) č. 288/2009 zo 7. apríla 2009, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá uplatňovania nariadenia Rady (ES) č. 1234/2007, pokiaľ ide o pomoc Spoločenstva pri poskytovaní ovocia a zeleniny, spracovaného ovocia a zeleniny a výrobkov z banánov deťom vo vzdelávacích zariadeniach v rámci programu podpory konzumácie ovocia v školách (Ú. v. EÚ L 94, 8. 4. 2009) v platnom znení.
Čl. 5 nariadenia Rady (EÚ) č. 1370/2013 zo 16. decembra 2013, ktorým sa určujú opatrenia týkajúce sa stanovovania niektorých druhov pomoci a náhrad súvisiacich so spoločnou organizáciou trhov s poľnohospodárskymi výrobkami (Ú. v. EÚ L 346, 20. 12. 2013).
2)
Príloha I časti IX a X nariadenia EÚ č. 1308/2013 v platnom znení.
3)
§ 28, § 95 ods. 1 písm. a) a § 104 ods. 1 písm. a) zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
4)
§ 29, § 95 ods. 1 písm. b) a § 104 ods. 1 písm. b) zákona č. 245/2008 Z. z.
6)
Nariadenie (ES) č. 288/2009 v platnom znení.
7)
§ 7 zákona č. 543/2007 Z. z. o pôsobnosti orgánov štátnej správy pri poskytovaní podpory v pôdohospodárstve a rozvoji vidieka.
8)
Čl. 14 ods. 1 a 3 nariadenia (ES) č. 288/2009 v platnom znení.
9)
Napríklad čl. 2a nariadenia Komisie (ES) č. 1580/2007 z 21. decembra 2007, ktorým sa ustanovujú vykonávacie pravidlá pre nariadenia Rady (ES) č. 2200/96, (ES) č. 2201/96 a (ES) č. 1182/2007 v sektore ovocia a zeleniny (Ú. v. EÚ L 350, 31. 12. 2007) v platnom znení, zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 152/1995 Z. z. o potravinách v znení neskorších predpisov, výnos Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 23. mája 2005 č. 2417/2005-100, ktorým sa vydáva hlava Potravinového kódexu Slovenskej republiky upravujúca ovocné šťavy a niektoré podobné výrobky určené na ľudskú spotrebu (oznámenie č. 85/2006 Z. z.), zákon č. 491/2001 Z. z. o organizovaní trhu s vybranými poľnohospodárskymi výrobkami v znení neskorších predpisov.
10)
Čl. 5 nariadenia (ES) č. 288/2009 v platnom znení.
11)
Čl. 6 ods. 2 písm. c) a e) nariadenia (ES) č. 288/2009 v platnom znení.
12a)
Čl. 3 ods. 4 a čl. 5 ods. 1 písm. b) bod iv) nariadenia (ES) č. 288/2009 v platnom znení.
13)
Čl. 6 ods. 2 písm. e) bod ii) nariadenia (ES) č. 288/2009 v platnom znení.
14)
Čl. 7 bod 3 nariadenia (ES) č. 288/2009 v platnom znení.
15)
Čl. 10 nariadenia (ES) č. 288/2009 v platnom znení.
16)
Čl. 7 nariadenia (ES) č. 288/2009 v platnom znení.
17)
Čl. 11 nariadenia (ES) č. 288/2009 v platnom znení.
17a)
Čl. 4 ods. 3 až 5 nariadenia (ES) č. 288/2009 v platnom znení.
18)
Čl. 5 ods. 1 druhý pododsek nariadenia (ES) č. 288/2009 v platnom znení.
19)
Čl. 5 ods. 1 písm. b) body i) až iv) a ods. 2 nariadenia (ES) č. 288/2009 v platnom znení.