341/2009 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.01.2011 do 14.08.2014

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

341
NARIADENIE VLÁDY
Slovenskej republiky
z 19. augusta 2009
o poskytovaní pomoci na podporu spotreby ovocia a zeleniny pre deti v materských školách a pre žiakov v základných školách
Vláda Slovenskej republiky podľa § 2 ods. 1 písm. k) zákona č. 19/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú podmienky vydávania aproximačných nariadení vlády Slovenskej republiky v znení zákona č. 207/2002 Z. z. nariaďuje:
§ 1
(1)
Toto nariadenie vlády ustanovuje v rámci spoločnej organizácie poľnohospodárskych trhov poskytovanie finančnej pomoci z prostriedkov Európskej únie a z prostriedkov štátneho rozpočtu1) (ďalej len „pomoc“) na podporu spotreby ovocia a zeleniny a výrobkov z ovocia a zeleniny (ďalej len „ovocie a zelenina“), ktoré sú uvedené v osobitnom predpise,2) pre deti v materských školách,3) pre žiakov v základných školách4) (ďalej len „žiak“).
(2)
Orgánom príslušným na vykonávanie činností a plnenie úloh podľa osobitného predpisu6) je Pôdohospodárska platobná agentúra7) (ďalej len „platobná agentúra“).
(3)
Materské školy a základné školy (ďalej len „škola“), v ktorých sa žiakom poskytuje ovocie a zelenina, informujú verejnosť o poskytnutej pomoci podľa osobitného predpisu.8)
§ 2
(1)
Pomoc sa poskytuje uchádzačovi o zabezpečovanie dodávky ovocia a zeleniny, ak sú splnené požiadavky na kvalitu a zdravotnú neškodnosť podľa osobitných predpisov.9)
(2)
Oprávnené náklady na zabezpečovanie dodávky ovocia a zeleniny musia byť v súlade s osobitným predpisom.10)
(3)
Zoznam druhov ovocia a zeleniny, na ktoré sa poskytuje pomoc, a odporúčané množstvá ovocia a zeleniny pre jedného žiaka sú uvedené v prílohe č. 1.
(4)
Zabezpečovanie dodávky ovocia a zeleniny sa vykonáva najviac dvakrát za týždeň, počas školského roka v závislosti od dostupnosti a sezónnosti ovocia a zeleniny, pričom pomer medzi čerstvým ovocím a zeleninou a spracovaným ovocím a zeleninou dodaným do jednej školy počas obdobia uvedenom v § 4 ods. 1 je 1:1.
§ 3
(1)
Žiadosť o zabezpečovanie dodávky ovocia a zeleniny podľa § 2 podáva uchádzač do 30. júna roka, v ktorom sa začína nasledujúci školský rok na základe výzvy platobnej agentúry.
(2)
Platobná agentúra zverejňuje výzvu a vzor žiadosti podľa odseku 1 na svojom webovom sídle najneskôr do 1. mája roka, v ktorom sa začína nasledujúci školský rok.
(3)
Uchádzačom o zabezpečovanie dodávky ovocia a zeleniny môže byť osoba, ktorá má oprávnenie podnikať a ktorá vo vlastnom mene alebo v zastúpení viacerých osôb zabezpečuje pre žiakov činnosti ustanovené osobitným predpisom.11)
(4)
Prílohou k žiadosti podľa odseku 1 je
a)
informácia o charaktere požadovanej pomoci a predpokladaná výška pomoci na príslušný školský rok na oprávnené náklady podľa § 2 ods. 2,
b)
zoznam druhov ovocia a zeleniny a ich množstvo, na ktoré má byť poskytnutá pomoc, a predpokladaná výška požadovanej pomoci na príslušný školský rok,
c)
informácia o kvalite, bezpečnosti, pôvode a spôsobe balenia ovocia a zeleniny vrátane charakteristiky použitého obalu,
d)
informácia o pridaných látkach, ak ide o spracované ovocie a zeleninu,
e)
potvrdenie o evidencii v registri podnikateľov s ovocím a zeleninou,12)
f)
zoznam škôl a počty žiakov, pre ktoré sa má zabezpečovať dodávka ovocia a zeleniny,
g)
písomný záväzok školy, že poskytne informácie o prijatých a spotrebovaných množstvách ovocia a zeleniny,
h)
zmluva o budúcej zmluve so školou o zabezpečovaní dodávky ovocia a zeleniny.
(5)
Uchádzač podľa odseku 3, ktorý vykonáva hodnotenie, monitorovanie alebo komunikáciu podľa osobitného predpisu13) v prílohe k žiadosti predkladá len informácie podľa odseku 4 písm. a) a g).
(6)
Uchádzač podľa odseku 3 vedie záznamy podľa osobitného predpisu14) a je povinný platobnej agentúre
a)
oznámiť druh a množstvo dodávaného ovocia a zeleniny, počet škôl, pre ktoré dodávku ovocia a zeleniny zabezpečil v predchádzajúcom mesiaci, do 20. dňa nasledujúceho mesiaca,
b)
bezodkladne oznámiť ukončenie zabezpečovania dodávky ovocia a zeleniny každej škole.
(7)
Ak uchádzač podľa odseku 3 nepredloží kompletnú žiadosť aj s prílohami podľa odseku 4, platobná agentúra žiadosť prijme a určí lehotu 15 dní na jej doplnenie; ak uchádzač v tejto lehote žiadosť nedoplní, platobná agentúra žiadosť zamietne.
§ 4
(1)
Žiadosť o poskytnutie pomoci sa podáva platobnej agentúre na základe schválenej žiadosti o zabezpečovanie dodávky ovocia a zeleniny a po nasledujúcej distribúcii a dodaní ovocia a zeleniny v lehote uvedenej v osobitnom predpise15) na tlačive, ktoré zverejňuje platobná agentúra na svojom webovom sídle, za obdobia
a)
od 1. januára do 31. marca,
b)
od 1. apríla do 30. júna,
c)
od 1. septembra do 31. decembra.
(2)
Prílohou k žiadosti o poskytnutie pomoci sú:
a)
zoznam druhov ovocia a zeleniny za príslušné obdobie, údaje o množstvách, úhradách platených žiakmi, adresy jednotlivých škôl a počet žiakov podľa vzoru, ktorý zverejňuje platobná agentúra na svojom webovom sídle,
b)
vyhlásenie podľa osobitného predpisu,16)
c)
účtovné doklady na oprávnené náklady,
d)
účtovné doklady nákladov na dopravu, ak boli fakturované osobitne.
(3)
Platbu pomoci vykoná platobná agentúra podľa osobitného predpisu17) po zabezpečení dodávky ovocia a zeleniny.
(4)
Platobná agentúra pri poskytovaní pomoci vychádza z počtu žiakov podľa odseku 2 písm. a) vo vzťahu k finančnému limitu pre Slovenskú republiku podľa osobitného predpisu17a) po odpočítaní súvisiacich nákladov podľa odseku 6.
(5)
Výška pomoci na prepravu alebo distribúciu pri bezplatnom zabezpečovaní dodávky ovocia a zeleniny do škôl podľa osobitného predpisu18) nesmie presiahnuť 20 % priemernej ceny uvedenej v prílohe č. 1 vynásobenej množstvom dodaného ovocia a zeleniny.
(6)
Súvisiace náklady sú náklady na zariadenia alebo informačný plagát, ktoré možno preplatiť uchádzačovi, ktorému bola schválená žiadosť o zabezpečovanie dodávky ovocia a zeleniny, na tej istej škole len raz počas školského roka za splnenia podmienok uvedených v osobitnom predpise.19)
(7)
Pomoc sa neposkytne, ak uchádzač, ktorému bola schválená žiadosť o zabezpečovanie dodávky ovocia a zeleniny, neoznámi údaje podľa § 3 ods. 6 a nepredloží doklady a údaje podľa odseku 2.
§ 5
Najvyššia úhrada platená žiakom za ovocie a zeleninu je vo výške 27 % z ceny jednej porcie ovocia a zeleniny podľa prílohy č. 1.
§ 5a
Výzvu na zabezpečovanie dodávky ovocia a zeleniny na školský rok 2010/2011 zverejní platobná agentúra do 15. januára 2011.
§ 6
Týmto nariadením vlády sa vykonávajú právne záväzné akty Európskej únie uvedené v prílohe č. 2.
§ 7
Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 1. septembra 2009.
Robert Fico v. r.
Príloha č. 1 k nariadeniu vlády č. 341/2009 Z. z.
ZOZNAM DRUHOV OVOCIA A ZELENINY, NA KTORÉ SA POSKYTUJE POMOC, MNOŽSTVO OVOCIA A ZELENINY PRE JEDNÉHO ŽIAKA A NAJVYŠŠIA ÚHRADA PLATWNÁ ŽIAKOM
Por. č. Druh Odporúčané množstvo jednej porcie na žiaka v g alebo l Najvyššia cena v eurách/kg/l Cena v eurách/1 porcia Cena v eurách/1 porcia
(73 % EÚ)
Najvyššia úhrada
platená žiakom 27 %
v eurách/1 porcia
(s DPH)
1 jablko do 200 g 0,94 0,19 0,14 0,05
2 hruška do 200 g 1,04 0,21 0,15 0,06
3 broskyňa do 200 g 1,13 0,23 0,16 0,07
4 marhuľa do 200 g 1,13 0,23 0,16 0,07
5 slivka do 200 g 1,06 0,21 0,15 0,06
6 čerešňa do 200 g 1,25 0,25 0,18 0,07
7 rajčina do 200 g 1,06 0,21 0,15 0,06
8 paprika do 200 g 1,06 0,21 0,15 0,06
9 reďkovka do 200 g 0,45 0,09 0,06 0,03
10 kaleráb do 200 g 0,45 0,09 0,06 0,03
11 mrkva do 200 g 0,95 0,19 0,14 0,05
12 ovocné alebo
zeleninové šťavy 100 %*
do 0,2 l 2,80 0,56 0,41 0,15
13 ovocné pyré** do 200 g 3 0,60 0,44 0,16
Vysvetlivky:
* § 1 ods. 3 a § 2 písm. e) výnosu Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 23. mája 2005 č. 2417/2005-100, ktorým sa vydáva hlava Potravinového kódexu Slovenskej republiky upravujúca ovocné šťavy a niektoré podobné výrobky určené pre ľudskú spotrebu.
** § 4 ods. 1 písm. c) a o) výnosu Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 9. júna 2005 č. 2608/2005-100, ktorým sa vydáva hlava Potravinového kódexu Slovenskej republiky upravujúca ovocie, zeleninu, jedlé huby, olejniny, suché škrupinové plody a výrobky z nich, bez cukru a umelých sladidiel.
Príloha č. 2 k nariadeniu vlády č. 341/2009 Z. z.
Zoznam vykonávaných právne záväzných aktov Európskej únie
1. Nariadenie Rady (ES) č. 1290/2005 z 21. júna 2005 o financovaní Spoločnej poľnohospodárskej politiky (Ú. v. EÚ L 209/1, 11. 8. 2005) v znení
– nariadenia Rady (ES) č. 320/2006 z 20. februára 2006 (Ú. v. EÚ L 58, 28. 2. 2006),
– nariadenia Rady (ES) č. 378/2007 z 27. marca 2007 (Ú. v. EÚ L 95, 5. 4. 2007),
– nariadenia Rady (ES) č. 1437/2007 z 26. novembra 2007 (Ú. v. EÚ L 322, 7. 12. 2007),
– nariadenia Rady (ES) č. 479/2008 z 29. apríla 2008 (Ú. v. EÚ L 148, 6. 6. 2008),
– nariadenia Rady (ES) č. 13/2009 z 18. decembra 2008 (Ú. v. EÚ, L 5, 9. 1. 2009),
– nariadenia Rady (ES) č. 72/2009 z 19. januára 2009 (Ú. v. EÚ L 30, 31. 1. 2009),
– nariadenia Rady (ES) č. 73/2009 z 19. januára 2009 (Ú. v. EÚ L 30, 31. 1. 2009),
– nariadenia Rady (ES) č. 473/2009 z 25. mája 2009 (Ú. v. EÚ L 144, 9. 6. 2009).
2. Nariadenie Rady (ES) č. 1234/2007 z 22. októbra 2007 o vytvorení spoločnej organizácie poľnohospodárskych trhov a o osobitných ustanoveniach pre určité poľnohospodárske výrobky (nariadenie o jednotnej spoločnej organizácii trhov) (Ú. v. EÚ L 299, 16. 11. 2007) v znení
– nariadenia Rady (ES) č. 247/2008 zo 17. marca 2008 (Ú. v. EÚ L 76, 19. 3. 2008),
– nariadenia Rady (ES) č. 248/2008 zo 17. marca 2008 (Ú. v. EÚ, L 76, 19. 3. 2008),
– nariadenia Rady (ES) č. 361/2008 zo 14. apríla 2008 (Ú. v. EÚ, L 121, 7. 5. 2008),
– nariadenia Rady (ES) č. 470/2008 z 26. mája 2008 (Ú. v. EÚ, L 140, 30. 5. 2008),
– nariadenia Komisie (ES) č. 510/2008 zo 6. júna 2008 (Ú. v. EÚ, L 149, 7. 6. 2008),
– nariadenia Rady (ES) č. 13/2009 z 18. decembra 2008 (Ú. v. EÚ L 5, 9. 1. 2009),
– nariadenia Rady (ES) č. 72/2009 z 19. januára 2009 (Ú. v. EÚ L 30, 31. 1. 2009),
– nariadenia Komisie (ES) č. 183/2009 zo 6. marca 2009 (Ú. v. EÚ L 63, 7. 3. 2009),
– nariadenia Rady (ES) č. 491/2009 z 25. mája 2009 (Ú. v. EÚ L 154, 17. 6. 2009).
3. Nariadenie Komisie (ES) č. 288/2009 zo 7. apríla 2009, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá uplatňovania nariadenia Rady (ES) č. 1234/2007, pokiaľ ide o pomoc Spoločenstva pri poskytovaní ovocia, zeleniny, spracovaného ovocia a zeleniny a výrobkov z banánov deťom vo vzdelávacích zariadeniach v rámci programu podpory konzumácie ovocia v školách (Ú. v. EÚ L 94, 8. 4. 2009).
1)
Čl. 103ga nariadenia Rady (ES) č. 1234/2007 z 22. októbra 2007 o vytvorení spoločnej organizácie poľnohospodárskych trhov a osobitných ustanoveniach pre určité poľnohospodárske výrobky (nariadenie o jednotnej spoločnej organizácii trhov) (Ú. v. EÚ L 299, 16. 11. 2007) v platnom znení.
Nariadenie Komisie (ES) č. 288/2009 zo 7. apríla 2009, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá uplatňovania nariadenia Rady (ES) č. 1234/2007, pokiaľ ide o pomoc Spoločenstva pri poskytovaní ovocia a zeleniny, spracovaného ovocia a zeleniny a výrobkov z banánov deťom vo vzdelávacích zariadeniach v rámci programu podpory konzumácie ovocia v školách (Ú. v. EÚ L 94, 8. 4. 2009).
2)
Príloha I časť IX, X a XI nariadenia (ES) č. 1234/2007 v platnom znení.
3)
§ 28, § 95 ods. 1 písm. a) a § 104 ods. 1 písm. a) zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
4)
§ 29, § 95 ods. 1 písm. b) a § 104 ods. 1 písm. b) zákona č. 245/2008 Z. z.
6)
Nariadenie (ES) č. 288/2009.
7)
§ 7 zákona č. 543/2007 Z. z. o pôsobnosti orgánov štátnej správy pri poskytovaní podpory v pôdohospodárstve a rozvoji vidieka.
8)
Čl. 14 ods. 1 a 3 nariadenia (ES) č. 288/2009.
9)
Napríklad čl. 2a nariadenia Komisie (ES) č. 1580/2007 z 21. decembra 2007, ktorým sa ustanovujú vykonávacie pravidlá pre nariadenia Rady (ES) č. 2200/96, (ES) č. 2201/96 a (ES) č. 1182/2007 v sektore ovocia a zeleniny (Ú. v. EÚ L 350, 31. 12. 2007) v platnom znení, zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 152/1995 Z. z. o potravinách v znení neskorších predpisov, výnos Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 23. mája 2005 č. 2417/2005-100, ktorým sa vydáva hlava Potravinového kódexu Slovenskej republiky upravujúca ovocné šťavy a niektoré podobné výrobky určené na ľudskú spotrebu (oznámenie č. 85/2006 Z. z.), zákon č. 491/2001 Z. z. o organizovaní trhu s vybranými poľnohospodárskymi výrobkami v znení neskorších predpisov.
10)
Čl. 5 nariadenia (ES) č. 288/2009.
11)
Čl. 6 ods. 2 písm. c) a e) nariadenia (ES) č. 288/2009.
12)
§ 10 ods. 15 písm. e) zákona č. 491/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.
13)
Čl. 6 ods. 2 písm. e) bod ii) nariadenia (ES) č. 288/2009.
14)
Čl. 8 nariadenia (ES) č. 288/2009.
15)
Čl. 10 nariadenia (ES) č. 288/2009.
16)
Čl. 7 nariadenia (ES) č. 288/2009.
17)
Čl. 11 nariadenia (ES) č. 288/2009.
17a)
Čl. 4 ods. 3 a 4 nariadenia (ES) č. 288/2009.
18)
Čl. 5 ods. 1 druhý bod nariadenia (ES) č. 288/2009.
19)
Čl. 5 ods. 1 písm. b) body i) až iii) a ods. 2 nariadenia (ES) č. 288/2009.