341/2009 Z. z.

Vyhlásené znenie

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

341
NARIADENIE VLÁDY
Slovenskej republiky
z 19. augusta 2009
o poskytovaní pomoci na podporu spotreby ovocia a zeleniny pre deti v materských školách a pre žiakov v základných školách
Vláda Slovenskej republiky podľa § 2 ods. 1 písm. k) zákona č. 19/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú podmienky vydávania aproximačných nariadení vlády Slovenskej republiky v znení zákona č. 207/2002 Z. z. nariaďuje:
§ 1
(1)
Toto nariadenie vlády ustanovuje v rámci spoločnej organizácie poľnohospodárskych trhov poskytovanie finančnej pomoci z prostriedkov Európskej únie a z prostriedkov štátneho rozpočtu1) (ďalej len „pomoc“) na podporu spotreby ovocia a zeleniny a výrobkov z ovocia a zeleniny (ďalej len „ovocie a zelenina“), ktoré sú uvedené v osobitnom predpise,2) pre deti v materských školách,3) pre žiakov v základných školách4) a pre deti a žiakov v školách pre deti alebo žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami5) (ďalej len „žiak“).
(2)
Orgánom príslušným na vykonávanie činností a plnenie úloh podľa osobitného predpisu6) je Pôdohospodárska platobná agentúra7) (ďalej len „platobná agentúra“).
(3)
Materské školy a základné školy (ďalej len „škola“), v ktorých sa žiakom poskytuje ovocie a zelenina, informujú verejnosť o poskytnutej pomoci podľa osobitného predpisu.8)
§ 2
(1)
Pomoc sa poskytuje uchádzačovi o zabezpečovanie ovocia a zeleniny, ak sú splnené požiadavky na kvalitu a zdravotnú neškodnosť podľa osobitných predpisov.9)
(2)
Oprávnené náklady na zabezpečovanie ovocia a zeleniny musia byť v súlade s osobitným predpisom.10)
(3)
Zoznam druhov ovocia a zeleniny, na ktoré sa poskytuje pomoc, a množstvá ovocia a zeleniny pre jedného žiaka sú uvedené v prílohe č. 1.
(4)
Zabezpečovanie ovocia a zeleniny sa vykonáva najmenej raz za týždeň, počas školského roka v závislosti od dostupnosti a sezónnosti ovocia a zeleniny.
§ 3
(1)
Žiadosť o zabezpečovanie ovocia a zeleniny podáva uchádzač platobnej agentúre na tlačive, ktoré zverejňuje platobná agentúra na svojej internetovej stránke.
(2)
Uchádzačom o zabezpečovanie ovocia a zeleniny môže byť podľa osobitného predpisu11)
a)
škola s právnou subjektivitou,
b)
zriaďovateľ školy,12)
c)
osoba, ktorá má oprávnenie podnikať a ktorá vo vlastnom mene alebo v zastúpení jednej školy alebo viacerých škôl alebo jedného zriaďovateľa školy alebo viacerých zriaďovateľov škôl zabezpečuje pre žiakov ovocie a zeleninu.
(3)
Prílohou k žiadosti podľa odseku 1 je
a)
zoznam druhov ovocia a zeleniny, na ktoré má byť poskytnutá pomoc,
b)
charakteristika druhu ovocia a zeleniny a informácie o pôvode ovocia a zeleniny a o ich výrobcovi,
c)
informácia o kvalite a spôsobe balenia ovocia a zeleniny vrátane charakteristiky použitého obalu,
d)
informácia o spôsobe distribúcie ovocia a zeleniny vrátane spôsobu skladovania,
e)
informácia o cene ovocia a zeleniny,
f)
úradne osvedčená kópia zriaďovacej listiny, ak ide o uchádzača podľa odseku 2 písm. a),
g)
potvrdenie o evidencii v registri podnikateľov s ovocím a so zeleninou,13) ak ide o uchádzača podľa odseku 2 písm. c),
h)
zoznam škôl, pre ktoré sa má zabezpečovať ovocie a zelenina, ak ide o uchádzača podľa odseku 2 písm. b) a c),
i)
doklad o tom, že uchádzač podľa odseku 2 písm. c) má oprávnenie podnikať,
j)
doklad o tom, ktorú školu alebo ktorého zriaďovateľa školy zastupuje pri zabezpečovaní ovocia a zeleniny, ak ide o uchádzača podľa odseku 2 písm. c).
(4)
Uchádzač podľa odseku 2 vedie záznamy podľa osobitného predpisu14) a je povinný platobnej agentúre
a)
oznámiť druh a množstvo ovocia a zeleniny a počet škôl, pre ktoré ovocie a zeleninu zabezpečil v predchádzajúcom kalendárnom mesiaci, do 20. dňa nasledujúceho kalendárneho mesiaca,
b)
bezodkladne oznámiť ukončenie zabezpečovania ovocia a zeleniny,
c)
predložiť do 15. januára kalendárneho roka zoznam druhov ovocia a zeleniny, ktoré sa majú zabezpečovať pre nasledujúci školský rok, spolu s informáciou podľa odseku 3 písm. e).
(5)
Žiadosť o rozšírenie sortimentu ovocia a zeleniny na nasledujúci rok o ovocie a zeleninu nezahrnuté v prílohe č. 1 podáva uchádzač platobnej agentúre najneskôr do 15. januára kalendárneho roka.
(6)
Žiadosť podľa odseku 5 sa predkladá spolu s prílohami podľa odseku 3 písm. a) až f) na tlačive, ktoré zverejňuje platobná agentúra na svojej internetovej stránke.
§ 4
(1)
Žiadosť o poskytnutie pomoci sa podáva platobnej agentúre na základe schválenej žiadosti o zabezpečovanie ovocia a zeleniny a po nasledujúcej distribúcii a dodaní ovocia a zeleniny v lehote uvedenej v osobitnom predpise15) na tlačive, ktoré zverejňuje platobná agentúra na svojej internetovej stránke, za obdobia
a)
od 1. januára do 31. marca,
b)
od 1. apríla do 30. júna,
c)
od 1. septembra do 31. decembra.
(2)
Prílohou k žiadosti o poskytnutie pomoci sú:
a)
zoznam druhov ovocia a zeleniny za príslušné obdobie, údaje o množstvách, úhradách platených žiakmi, adresy jednotlivých škôl a počet žiakov podľa vzoru, ktorý zverejňuje platobná agentúra na svojej internetovej stránke,
b)
vyhlásenie podľa osobitného predpisu,16)
c)
kópia písomnej zmluvy o zabezpečovaní ovocia a zeleniny, ak ide o osobu podľa § 3 ods. 2 písm. c),
d)
účtovné doklady k zabezpečenému ovociu a zelenine,
e)
účtovné doklady nákladov na dopravu, ak boli fakturované osobitne.
(3)
Platbu pomoci vykoná platobná agentúra podľa osobitného predpisu17) po zabezpečení ovocia a zeleniny.
(4)
Výška pomoci na prepravu alebo distribúciu pri bezplatnom zabezpečovaní ovocia a zeleniny do škôl podľa osobitného predpisu18) nesmie presiahnuť 30 % priemernej ceny uvedenej v prílohe č. 1 vynásobenej množstvom dodaného ovocia a zeleniny.
§ 5
Najvyššia úhrada platená žiakom za ovocie a zeleninu je vo výške 27 % z ceny jednej porcie ovocia a zeleniny podľa prílohy č. 1.
§ 6
Týmto nariadením vlády sa vykonávajú právne akty Európskych spoločenstiev uvedené v prílohe č. 2.
§ 7
Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 1. septembra 2009.
Robert Fico v. r.
Príloha č. 1 k nariadeniu vlády č. 341/2009 Z. z.
Zoznam druhov ovocia a zeleniny, na ktoré sa poskytuje pomoc, množstvá ovocia a zeleniny pre jedného žiaka a najvyššia úhrada platená žiakom
Por. č. Druh Množstvo jednej
porcie na žiaka

v g alebo l
Najvyššia cena
v eurách/kg/l
Cena
v eurách/1 porcia
Cena
v eurách/1 porcia

(73 % EÚ)
Najvyššia úhrada
platená žiakom
27 %
v eurách/1 porcia

(s DPH)
1 jablko 200 g 0,94 0,19 0,14 0,05
2 hruška 200 g 1,04 0,21 0,15 0,06
3 broskyňa 200 g 1,13 0,23 0,16 0,07
4 marhuľa 200 g 1,13 0,23 0,16 0,07
5 slivka 200 g 1,06 0,21 0,15 0,06
6 čerešňa 200 g 1,25 0,25 0,18 0,07
7 rajčina 200 g 1,06 0,21 0,15 0,06
8 paprika 200 g 1,06 0,21 0,15 0,06
9 reďkovka 200 g 0,45 0,09 0,06 0,03
10 kaleráb 200 g 0,45 0,09 0,06 0,03
11 mrkva 200 g 0,95 0,19 0,14 0,05
12 šťava mrkvová 0,25 l* 3,0 0,75 0,55 0,20
13 šťava mrkvovo-jablková 0,25 l* 3,0 0,75 0,55 0,20
14 šťava jablková 0,25 l* 2,8 0,70 0,51 0,19
*Obal z tetrapaku alebo elopaku.
Príloha č. 2 k nariadeniu vlády č. 341/2009 Z. z.
ZOZNAM VYKONÁVANÝCH PRÁVNYCH AKTOV EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV
1. Nariadenie Rady (ES) č. 1290/2005 z 21. júna 2005 o financovaní Spoločnej poľnohospodárskej politiky (Ú. v. EÚ L 209/1, 11. 8. 2005) v znení
– nariadenia Rady (ES) č. 320/2006 z 20. februára 2006 (Ú. v. EÚ L 58, 28. 2. 2006),
– nariadenia Rady (ES) č. 378/2007 z 27. marca 2007 (Ú. v. EÚ L 95, 5. 4. 2007),
– nariadenia Rady (ES) č. 1437/2007 z 26. novembra 2007 (Ú. v. EÚ L 322, 7. 12. 2007),
– nariadenia Rady (ES) č. 479/2008 z 29. apríla 2008 (Ú. v. EÚ L 148, 6. 6. 2008),
– nariadenia Rady (ES) č. 13/2009 z 18. decembra 2008 (Ú. v. EÚ, L 5, 9. 1. 2009),
– nariadenia Rady (ES) č. 72/2009 z 19. januára 2009 (Ú. v. EÚ L 30, 31. 1. 2009),
– nariadenia Rady (ES) č. 73/2009 z 19. januára 2009 (Ú. v. EÚ L 30, 31. 1. 2009),
– nariadenia Rady (ES) č. 473/2009 z 25. mája 2009 (Ú. v. EÚ L 144, 9. 6. 2009).
2. Nariadenie Rady (ES) č. 1234/2007 z 22. októbra 2007 o vytvorení spoločnej organizácie poľnohospodárskych trhov a o osobitných ustanoveniach pre určité poľnohospodárske výrobky (nariadenie o jednotnej spoločnej organizácii trhov) (Ú. v. EÚ L 299, 16. 11. 2007) v znení
– nariadenia Rady (ES) č. 247/2008 zo 17. marca 2008 (Ú. v. EÚ L 76, 19. 3. 2008),
– nariadenia Rady (ES) č. 248/2008 zo 17. marca 2008 (Ú. v. EÚ, L 76, 19. 3. 2008),
– nariadenia Rady (ES) č. 361/2008 zo 14. apríla 2008 (Ú. v. EÚ, L 121, 7. 5. 2008),
– nariadenia Rady (ES) č. 470/2008 z 26. mája 2008 (Ú. v. EÚ, L 140, 30. 5. 2008),
– nariadenia Komisie (ES) č. 510/2008 zo 6. júna 2008 (Ú. v. EÚ, L 149, 7. 6. 2008),
– nariadenia Rady (ES) č. 13/2009 z 18. decembra 2008 (Ú. v. EÚ L 5, 9. 1. 2009),
– nariadenia Rady (ES) č. 72/2009 z 19. januára 2009 (Ú. v. EÚ L 30, 31. 1. 2009),
– nariadenia Komisie (ES) č. 183/2009 zo 6. marca 2009 (Ú. v. EÚ L 63, 7. 3. 2009),
– nariadenia Rady (ES) č. 491/2009 z 25. mája 2009 (Ú. v. EÚ L 154, 17. 6. 2009).
3. Nariadenie Komisie (ES) č. 288/2009 zo 7. apríla 2009, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá uplatňovania nariadenia Rady (ES) č. 1234/2007, pokiaľ ide o pomoc Spoločenstva pri poskytovaní ovocia, zeleniny, spracovaného ovocia a zeleniny a výrobkov z banánov deťom vo vzdelávacích zariadeniach v rámci programu podpory konzumácie ovocia v školách (Ú. v. EÚ L 94, 8. 4. 2009).
1)
Čl. 103ga nariadenia Rady (ES) č. 1234/2007 z 22. októbra 2007 o vytvorení spoločnej organizácie poľnohospodárskych trhov a osobitných ustanoveniach pre určité poľnohospodárske výrobky (nariadenie o jednotnej spoločnej organizácii trhov) (Ú. v. EÚ L 299, 16. 11. 2007) v platnom znení.
Nariadenie Komisie (ES) č. 288/2009 zo 7. apríla 2009, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá uplatňovania nariadenia Rady (ES) č. 1234/2007, pokiaľ ide o pomoc Spoločenstva pri poskytovaní ovocia a zeleniny, spracovaného ovocia a zeleniny a výrobkov z banánov deťom vo vzdelávacích zariadeniach v rámci programu podpory konzumácie ovocia v školách (Ú. v. EÚ L 94, 8. 4. 2009).
2)
Príloha I časť IX, X a XI nariadenia (ES) č. 1234/2007 v platnom znení.
3)
§ 28 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
6)
Nariadenie (ES) č. 288/2009.
7)
§ 7 zákona č. 543/2007 Z. z. o pôsobnosti orgánov štátnej správy pri poskytovaní podpory v pôdohospodárstve a rozvoji vidieka.
8)
Čl. 14 ods. 1 a 3 nariadenia (ES) č. 288/2009.
9)
Napríklad čl. 2a nariadenia Komisie (ES) č. 1580/2007 z 21. decembra 2007, ktorým sa ustanovujú vykonávacie pravidlá pre nariadenia Rady (ES) č. 2200/96, (ES) č. 2201/96 a (ES) č. 1182/2007 v sektore ovocia a zeleniny (Ú. v. EÚ L 350, 31. 12. 2007) v platnom znení, zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 152/1995 Z. z. o potravinách v znení neskorších predpisov, výnos Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 23. mája 2005 č. 2417/2005-100, ktorým sa vydáva hlava Potravinového kódexu Slovenskej republiky upravujúca ovocné šťavy a niektoré podobné výrobky určené na ľudskú spotrebu (oznámenie č. 85/2006 Z. z.), zákon č. 491/2001 Z. z. o organizovaní trhu s vybranými poľnohospodárskymi výrobkami v znení neskorších predpisov.
10)
Čl. 5 nariadenia (ES) č. 288/2009.
11)
Čl. 6 nariadenia (ES) č. 288/2009.
12)
§ 19 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 689/2006 Z. z.
13)
§ 10 ods. 15 písm. e) zákona č. 491/2001 Z. z. v znení zákona č. 596/2006 Z. z.
14)
Čl. 8 nariadenia (ES) č. 288/2009.
15)
Čl. 10 nariadenia (ES) č. 288/2009.
16)
Čl. 7 nariadenia (ES) č. 288/2009.
17)
Čl. 11 nariadenia (ES) č. 288/2009.
18)
Čl. 5 ods. 1 druhý bod nariadenia (ES) č. 288/2009.