342/2009 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.09.2009

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

342
NARIADENIE VLÁDY
Slovenskej republiky
z 19. augusta 2009,
ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 339/2008 Z. z. o poskytovaní pomoci na podporu spotreby mlieka a mliečnych výrobkov pre deti v materských školách, pre žiakov na základných školách a pre žiakov na stredných školách
Vláda Slovenskej republiky podľa § 2 ods. 1 písm. k) zákona č. 19/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú podmienky vydávania aproximačných nariadení vlády Slovenskej republiky v znení zákona č. 207/2002 Z. z. nariaďuje:
Čl. I
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 339/2008 Z. z. o poskytovaní pomoci na podporu spotreby mlieka a mliečnych výrobkov pre deti v materských školách, pre žiakov na základných školách a pre žiakov na stredných školách sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 3 ods. 1 sa slová „podľa vzoru uvedeného v prílohe č. 2“ nahrádzajú slovami „na tlačive, ktorého vzor zverejňuje platobná agentúra na svojej internetovej stránke“.
2.
V § 3 ods. 5 sa slová „30. apríla“ nahrádzajú slovami „31. marca“.
3.
V § 3 ods. 6 sa slová „podľa vzoru uvedeného v prílohe č. 3“ nahrádzajú slovami „na tlačive, ktorého vzor zverejňuje platobná agentúra na svojej internetovej stránke“.
4.
V § 4 ods. 1 sa slová „podľa vzoru uvedeného v prílohe č. 4“ nahrádzajú slovami „na tlačive, ktorého vzor zverejňuje platobná agentúra na svojej internetovej stránke“.
5.
V § 4 ods. 2 písmeno a) znie:
„a)
zoznam mliečnych výrobkov za príslušné obdobie, údaje o množstvách zabezpečovaných mliečnych výrobkov, úhradách platených žiakmi, adresy jednotlivých škôl a počet žiakov na tlačive, ktorého vzor zverejňuje platobná agentúra na svojej internetovej stránke,“.
6.
V § 4 ods. 2 sa vypúšťa písmeno c).
Doterajšie písmeno d) sa označuje ako písmeno c).
7.
Príloha č. 1 znie:
„Príloha č. 1 k nariadeniu vlády č. 339/2008 Z. z.
Poradové
číslo
Názov
výrobku
Druh a veľkosť balenia Kategória
podľa prílohy I
nariadenia
Komisie (ES)
č. 657/2008
Množstvo
na žiaka a deň
Podpora
z národných
zdrojov s DPH
v eurách
Najvyššia
úhrada platená
žiakom s DPH
v eurách
1. jogurt biely téglik 150 g I 150 g 0,0528 0,25
2. jogurt biely téglik 125 g I 125 g 0,0473 0,25
3. mlieko plnotučné neochutené kartón 1 l I 250 ml 0,0913 0,05
4. mlieko plnotučné neochutené fólia-vrecko 1 l I 250 ml 0,0913 0,05
5. mlieko plnotučné neochutené, ultravysokotepelne ohriate (UHT) kartón 1 l I 250 ml 0,0913 0,05
6. mlieko polotučné neochutené fólia-vrecko 1 l I 250 ml 0,0913 0,02
7. mlieko polotučné neochutené PE fľaša 1 l I 250 ml 0,0913 0,03
8. mlieko polotučné neochutené kartón 1 l I 250 ml 0,0913 0,05
9. mlieko polotučné neochutené, ultravysokotepelne ohriate (UHT) kartón 1 l I 250 ml 0,0913 0,02
10. mlieko polotučné neochutené, ultravysokotepelne ohriate (UHT) kartón 250 ml I 250 ml 0,1133 0,14
11. mlieko polotučné ochutené obsahujúce najmenej 90 % hmotnosti mlieka, ultravysokotepelne ohriate (UHT) kartón 250 ml I 250 ml 0,1163 0,23
12. mlieko polotučné ochutené obsahujúce najmenej 90 % hmotnosti mlieka téglik 200 ml I 200 ml 0,1076 0,23
13. mlieko polotučné ochutené obsahujúce najmenej 90 % hmotnosti mlieka, ultravysokotepelne ohriate (UHT) (distribúcia cez automaty) téglik 200 ml I 200 ml 0,1426 0,29
14. kyslomliečny výrobok ochutený obsahujúci 1 % hmotnosti tuku (distribúcia cez automaty) téglik 250 g II 250 g 0,1561 0,33
15. jogurtový nápoj s probiotickou kultúrou neochutený plastová fľaštička
4 x 100 g
I 200 g 0,0787 0,71
16. jogurtový nápoj s probiotickou kultúrou ochutený plastová fľaštička
4 x 100 g
II 200 g 0,0723 0,72
17. jogurtový nápoj s probiotickou kultúrou ochutený plastová fľaštička
240 g
II 240 g 0,0908 0,46
18. kyslomliečny výrobok neochutený téglik 200 ml I 200 ml 0,0826 0,12
19. kyslomliečny výrobok neochutený téglik 200 g I 200 g 0,0837 0,12
20. smotanový jogurt ochutený téglik 150 ml II 150 ml 0,0548 0,29
21. smotanový jogurt ochutený téglik 125 g II 125 g 0,0496 0,26
22. smotanový jogurt ochutený téglik 150 g II 150 g 0,0565 0,31
23. jogurtové mlieko ochutené téglik 200 ml II 200 ml 0,0783 0,20
24. jogurt ochutený téglik 150 g II 150 g 0,0515 0,22
25. acidofilné mlieko téglik 250 ml I 250 ml 0,1063 0,21
26. kyslomliečny výrobok s probiotickou kultúrou biely téglik 120 g I 120 g 0,0482 0,28
27. kyslomliečny výrobok s probiotickou kultúrou biely téglik 125 g I 125 g 0,0473 0,30
28. kyslomliečny výrobok s probiotickou kultúrou ochutený téglik 120 g II 120 g 0,0504 0,31
29. kyslomliečny výrobok s probiotickou kultúrou ochutený téglik 125 g II 125 g 0,0496 0,33
30. kyslomliečny výrobok neochutený obsahujúci 1 % hmotnosti tuku (distribúcia cez automaty) téglik 250 g I 250 g 0,1806 0,25“.
8.
Prílohy č. 2 až 4 sa vypúšťajú.
Čl. II
Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 1. septembra 2009.
Robert Fico v. r.