343/2009 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 28.08.2009

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

343
OZNÁMENIE
Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky
Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že Švajčiarska konfederácia sa 1. júla 2009 stala zmluvnou stranou Dohovoru o právomoci, rozhodnom práve, uznávaní a výkone a spolupráci v oblasti rodičovských práv a povinností a opatrení na ochranu dieťaťa z 19. októbra 1996 (oznámenie č. 344/2002 Z. z. a oznámenie č. 254/2008 Z. z.). Švajčiarska konfederácia uplatnila výhrady a vyhlásenia k článku 55 dohovoru a zároveň určila ústredný orgán v súlade s článkom 29 dohovoru.
Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky súčasne oznamuje, že Lotyšská republika urobila vyhlásenie k článkom 23, 26 a 52 dohovoru.
K oznámeniu č. 343/2009 Z. z.
ZMENY A DOPLNENIA
zoznamu zmluvných strán Dohovoru o právomoci, rozhodnom práve, uznávaní a výkone a spolupráci v oblasti rodičovských práv a povinností a opatrení na ochranu dieťaťa
(uzavretého 19. októbra 1996)
Zoznam zmluvných strán dohovoru a prehľad ich výhrad a vyhlásení uvedený v prílohe k oznámeniu č. 344/2002 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
„Švajčiarska konfederácia:
a)
Dohovor pre Švajčiarsku konfederáciu nadobudol platnosť 1. júla 2009.
b)
Ratifikačná listina Švajčiarskej konfederácie obsahuje tieto výhrady a vyhlásenia:
’Podľa článku 60 ods. 1 dohovoru si Švajčiarska konfederácia vyhradzuje právo neuznať rodičovské právo alebo povinnosť, alebo opatrenie v rozsahu, v akom je nezlučiteľné s opatrením prijatým vo vzťahu k majetku na jej území jej orgánmi, ako ustanovuje článok 55 ods. 1 písm. b) dohovoru.‘
Podľa článku 29 dohovoru určila Švajčiarska konfederácia ústredný orgán:
Office fédéral de la Justice
Unité Droit international privé
Bundesrain 20
CH-3003 BERNE
numéro de téléphone/telephone number: Secrétariat/Secretariat: +41 (31) 323 8864 numéro de télécopie/telefax number: +41 (31) 322 7864 adresse e-mail/e-mail address: kindesschutz@bj.admin.ch
Lotyšská republika:
b)
’Čl. 23, 26 a 52 dohovoru umožňujú zmluvným stranám určitý stupeň flexibility na účel uplatnenia jednoduchého a rýchleho postupu uznávania a výkonu rozhodnutí. Právo Európskeho spoločenstva zabezpečuje systém uznávania a výkonu, ktorý je aspoň taký výhodný ako pravidlá uvedené v dohovore. Podľa uvedeného je rozhodnutie vydané súdom členského štátu Európskej únie vo veciach upravených dohovorom uznateľné a vykonateľné v Lotyšskej republike použitím príslušných vnútorných pravidiel práva Európskeho spoločenstva.‘“.