348/2009 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.09.2009 do 14.11.2013

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

348
NARIADENIE VLÁDY
Slovenskej republiky
z 19. augusta 2009,
ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 340/2008 Z. z. o podmienkach poskytovania podpory v rámci spoločnej organizácie trhu s vínom v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 589/2008 Z. z.
Vláda Slovenskej republiky podľa § 2 ods. 1 písm. k) zákona č. 19/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú podmienky vydávania aproximačných nariadení vlády Slovenskej republiky v znení zákona č. 207/2002 Z. z. nariaďuje:
Čl. I
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 340/2008 Z. z. o podmienkach poskytovania podpory v rámci spoločnej organizácie trhu s vínom v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 589/2008 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 2 ods. 3 sa slová „troch mesiacov“ nahrádzajú slovami „siedmich mesiacov“.
2.
Poznámka pod čiarou k odkazu 8 znie:
„8)
Nariadenie Komisie (ES) č. 436/2009 z 26. mája 2009 o podrobných pravidlách uplatňovania nariadenia Rady (ES) č. 479/2008, pokiaľ ide o vinohradnícky register, povinné nahlasovanie a zhromažďovanie informácií na účely monitorovania trhu, sprievodné doklady na prepravu výrobkov a evidenciu, ktorú treba viesť v sektore vinohradníctva a vinárstva (Ú. v. EÚ L 128, 27. 5. 2009).“.
3.
V § 5 ods. 5 sa slová „troch mesiacov“ nahrádzajú slovami „siedmich mesiacov“.
4.
V § 11 ods. 2 písm. g) sa na konci pripájajú tieto slová: „na ktorom je vysadený vinohrad,“.
5.
Poznámka pod čiarou k odkazu 18 znie:
„18) Hlava II čl. 4 až 6 a 23 až 24 nariadenia Rady (ES) č. 73/2009 z 19. januára 2009, ktorým sa ustanovujú spoločné pravidlá režimov priamej podpory pre poľnohospodárov v rámci spoločnej poľnohospodárskej politiky a ktorým sa ustanovujú niektoré režimy podpory pre poľnohospodárov, ktorým sa menia a dopĺňajú nariadenia (ES) č. 1290/2005, (ES) č. 247/2006, (ES) č. 378/2007 a ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 1782/2003 (Ú. v. EÚ L 30, 31. 1. 2009).“.
6.
V § 15 ods. 2 písm. c) sa na konci pripájajú tieto slová: „v danom kalendárnom roku“.
7.
V § 15 sa odsek 2 dopĺňa písmenom f), ktoré znie:
„f)
vyhlásenie žiadateľa, že mu v danom kalendárnom roku nebola poskytnutá dotácia na platby poistného podľa osobitného predpisu.19a)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 19a znie:
„19a)
§ 16 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 369/2007 Z. z. o niektorých podporných opatreniach v pôdohospodárstve v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 159/2008 Z. z.“.
8.
V § 18 ods. 1 sa vypúšťajú slová „(ďalej len „podpora na investície“)“.
9.
V § 18 sa za odsek 1 vkladá nový odsek 2, ktorý znie:
„(2)
Podporu na investície možno poskytnúť iba na tieto opatrenia:
a)
investície na zavedenie a dodržiavanie potravinových štandardov a výrobných štandardov,
b)
nákup vnútorného vybavenia predajných a prezentačných priestorov v rámci výrobného podniku,
c)
zavedenie označovania vinárskych produktov a podporných marketingových prvkov pre vinárske produkty s chráneným označením.19b)“.
Doterajšie odseky 2 a 3 sa označujú ako odseky 3 a 4.
Poznámka pod čiarou k odkazu 19b znie:
„19b)
Čl. 34 nariadenia (ES) č. 479/2008 (Ú. v. EÚ L 148, 6. 6. 2008).“.
10.
V § 18 ods. 4 sa slová „troch mesiacov“ nahrádzajú slovami „siedmich mesiacov“.
11.
V § 19 ods. 1 sa slová „15. augusta“ nahrádzajú slovami „15. októbra“.
12.
V prílohe č. 1 tabuľka znie:
„P. č. Opatrenie Podpora v eurách/ha Straty
z príjmu
v eurách/ha
Bratislavský
kraj
Ostatné
kraje
1. Zmena odrôd 10 500 15 000 550
2. Zmena počtu krov 11 000 16 500 550
3. Podsadba 0,9/štep 1,0/štep
4. Presun vinohradu 13 000 18 500 550
5. Vyklčovanie 2 000 3 000 – “.
13.
V prílohe č. 2 sa vypúšťajú body 1 a 2.
Doterajšie body 3 a 4 sa označujú ako body 1 a 2.
14.
V prílohe č. 2 sa pripájajú body 3 a 4, ktoré znejú:
„3.
Nariadenie Rady (ES) č. 73/2009 z 19. januára 2009, ktorým sa ustanovujú spoločné pravidlá režimov priamej podpory pre poľnohospodárov v rámci spoločnej poľnohospodárskej politiky a ktorým sa ustanovujú niektoré režimy podpory pre poľnohospodárov, ktorým sa menia a dopĺňajú nariadenia (ES) č. 1290/2005, (ES) č. 247/2006, (ES) č. 378/2007 a ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 1782/2003 (Ú. v. EÚ L 30, 31. 1. 2009).
4.
Nariadenie Komisie (ES) č. 436/2009 z 26. mája 2009 o podrobných pravidlách uplatňovania nariadenia Rady (ES) č. 479/2008, pokiaľ ide o vinohradnícky register, povinné nahlasovanie a zhromažďovanie informácií na účely monitorovania trhu, sprievodné doklady na prepravu výrobkov a evidenciu, ktorú treba viesť v sektore vinohradníctva a vinárstva (Ú. v. EÚ L 128, 27. 5. 2009).“.
Čl. II
Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 1. septembra 2009.
Robert Fico v. r.-