35/2009 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 13.02.2009

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

35
OZNÁMENIE
Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky oznamuje, že podľa § 9 ods. 1 a 2 zákona č. 2/1991 Zb. o kolektívnom vyjednávaní v znení neskorších predpisov boli na Ministerstve práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky do 30. januára 2009 uložené tieto kolektívne zmluvy vyššieho stupňa a dodatky ku kolektívnym zmluvám vyššieho stupňa:
1. Kolektívna zmluva vyššieho stupňa na rok 2009 zo 4.decembra 2008 pre odvetvie vodného hospodárstva Slovenskej republiky uzatvorená medzi Združením zamestnávateľov vo vodnom hospodárstve na Slovensku
a
Odborovým zväzom DREVO, LESY, VODA.
2. Kolektívna zmluva vyššieho stupňa na roky 2009 – 2011 z 23. decembra 2008 uzatvorená medzi Odborovým zväzom Chémia Slovenskej republiky
a
Asociáciou vedúcich zamestnancov chemického a farmaceutického priemyslu Slovenskej republiky a Zväzom chemického a farmaceutického priemyslu Slovenskej republiky.
3. Kolektívna zmluva vyššieho stupňa na roky 2008 – 2009 zo 7. mája 2008 uzatvorená medzi OZ potravinárov Slovenskej republiky
a
Slovenským cukrovarníckym spolkom.
4. Dodatok č. 4 z 19. decembra 2008 ku Kolektívnej zmluve vyššieho stupňa na roky 2006 – 2008 zo 17. marca 2006 uzatvorenej medzi Slovenským odborovým zväzom sklárskeho priemyslu
a
Zväzom sklárskeho priemyslu Slovenskej republiky.
5. Dodatok č. 1 z 27. januára 2009 ku Kolektívnej zmluve vyššieho stupňa na roky 2008 – 2009 zo 7. mája 2008 uzatvorenej medzi OZ potravinárov Slovenskej republiky
a
Slovenským cukrovarníckym spolkom.