351/2009 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 29.08.2009

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

351
OZNÁMENIE
Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky
Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 2. decembra 1961 bol v Paríži podpísaný Medzinárodný dohovor o ochrane nových odrôd rastlín. Tento dohovor bol revidovaný 10. novembra 1972, 23. októbra 1978 a 19. marca 1991 v Ženeve.
Národná rada Slovenskej republiky vyslovila súhlas s pristúpením k revidovanému dohovoru svojím uznesením č. 1242 zo 4. februára 2009.
Prezident Slovenskej republiky listinu o prístupe podpísal 31. marca 2009. Listina o prístupe bola uložená 12. mája 2009 u generálneho tajomníka Medzinárodnej únie na ochranu nových odrôd rastlín, depozitára dohovoru.
Dohovor nadobudol platnosť 24. apríla 1998 v súlade s článkom 37 ods. 1. Pre Slovenskú republiku nadobudol platnosť 12. júna 2009 v súlade s článkom 37 ods. 2.
K oznámeniu č. 351/2009 Z. z.
MEDZINÁRODNÝ DOHOVOR
O OCHRANE NOVÝCH ODRÔD RASTLÍN
z 2. decembra 1961,
v znení revidovanom v Ženeve 10. novembra 1972, 23. októbra 1978 a 19. marca 1991
Zoznam článkov
I. kapitola: Definície
Článok 1: Definície
II. kapitola: Všeobecné záväzky zmluvných strán
Článok 2: Základný záväzok zmluvných strán
Článok 3: Rody a druhy, ktoré majú byť chránené
Článok 4: Vnútroštátne zaobchádzanie
III. kapitola: Podmienky udelenia práva šľachtiteľa
Článok 5: Podmienky ochrany
Článok 6: Novosť
Článok 7: Odlišnosť
Článok 8: Vyrovnanosť
Článok 9: Stálosť
IV. kapitola: Žiadosť o udelenie práva šľachtiteľa
Článok 10: Podávanie žiadostí
Článok 11: Prednostné právo
Článok 12: Preskúmanie žiadosti
Článok 13: Dočasná ochrana
V. kapitola: Práva šľachtiteľa
Článok 14: Rozsah práva šľachtiteľa
Článok 15: Výnimky spojené s právom šľachtiteľa
Článok 16: Vyčerpanie práva šľachtiteľa
Článok 17: Obmedzenia výkonu práva šľachtiteľa
Článok 18: Opatrenia upravujúce obchod
Článok 19: Dĺžka trvania práva šľachtiteľa
VI. kapitola: Názov odrody
Článok 20: Názov odrody
VII. kapitola: Neplatnosť a zrušenie práva šľachtiteľa
Článok 21: Neplatnosť práva šľachtiteľa
Článok 22: Zrušenie práva šľachtiteľa
VIII. kapitola: Únia
Článok 23: Členovia
Článok 24: Právne postavenie a sídlo
Článok 25: Orgány
Článok 26: Rada
Článok 27: Úrad únie
Článok 28: Jazyky
Článok 29: Financie
IX. kapitola: Vykonávanie dohovoru; iné dohody
Článok 30: Vykonávanie dohovoru
Článok 31: Vzťahy medzi zmluvnými stranami dohovoru
  a štátmi viazanými predchádzajúcimi aktmi
Článok 32: Osobitné dohody
X. kapitola: Záverečné ustanovenia
Článok 33: Podpis
Článok 34: Ratifikácia, prijatie alebo schválenie dohovoru; pristúpenie k dohovoru
Článok 35: Výhrady
Článok 36: Oznámenia týkajúce sa legislatívy a chránených rodov a druhov;
  informácie, ktoré sa majú publikovať
Článok 37: Nadobudnutie platnosti; uzavretie predchádzajúcich aktov
Článok 38: Revízia dohovoru
Článok 39: Vypovedanie dohovoru
Článok 40: Zachovanie existujúcich práv
Článok 41: Originál a úradné texty dohovoru
Článok 42: Funkcie depozitára
I. KAPITOLA
DEFINÍCIE
Článok 1
Definície
Pre účely tohto aktu:
(i)
„tento dohovor“ znamená súčasný (1991) akt Medzinárodného dohovoru o ochrane nových odrôd rastlín;
(ii)
„akt z rokov 1961/1972“ znamená Medzinárodný dohovor o ochrane nových odrôd rastlín z 2. decembra 1961, tak ako bol upravený dodatočným aktom z 10. novembra 1972;
(iii)
„akt z roku 1978“ znamená akt z 23. októbra 1978 Medzinárodného dohovoru o ochrane nových odrôd rastlín;
(iv)
„šľachtiteľ“ znamená
– osobu, ktorá vyšľachtila alebo objavila a vyvinula určitú odrodu,
– osobu, ktorá je zamestnávateľom vyššie uvedenej osoby alebo pre ktorú táto osoba vykonáva prácu na zmluvnom základe podľa vnútroštátnych právnych predpisov platných v krajine, ktorá je zmluvnou stranou alebo
– právneho nástupcu vlastníckeho práva prvej alebo druhej vyššie menovanej osoby;
(v)
„právo šľachtiteľa“ znamená právo šľachtiteľa, ktoré stanovuje tento dohovor;
(vi)
„odroda“ znamená skupinu rastlín v rámci najnižšieho známeho botanického taxónu, ktorú bez ohľadu na to, či sú v plnom rozsahu splnené podmienky na udelenie práva šľachtiteľa možno
– definovať prejavom znakov vyplývajúcich z daného genotypu alebo kombinácie genotypov,
– odlíšiť od akejkoľvek inej skupiny rastlín prejavom najmenej jedného z uvedených znakov a
– považovať za jednotnú vzhľadom na jej schopnosť nemeniť sa pri množení;
(vii)
„zmluvná strana“ znamená zmluvnú stranu tohto dohovoru, ktorá je štátom alebo medzivládnou organizáciou;
(viii)
„územie“ vo vzťahu ku zmluvnej strane znamená, ak je zmluvnou stranou štát, územie tohto štátu a ak je zmluvnou stranou medzivládna organizácia, územie, na ktorom sa uplatňuje zakladajúca zmluva takejto medzivládnej organizácie;
(ix)
„orgán“ znamená orgán uvedený v článku 30 odsek (1) bod (ii);
(x)
„únia“ znamená Úniu na ochranu nových odrôd rastlín založenú aktom z roku 1961 a ďalej uvedenú v akte z roku 1972, v akte z roku 1978 a v tomto dohovore;
(xi)
„člen únie“ znamená štát, ktorý je zmluvnou stranou aktu z rokov 1961/1972 alebo aktu z roku 1978 alebo zmluvnú stranu.
II. KAPITOLA
VŠEOBECNÉ ZÁVÄZKY ZMLUVNÝCH STRÁN
Článok 2
Základný záväzok zmluvných strán
Každá zmluvná strana udeľuje a chráni práva šľachtiteľov.
Článok 3
Rody a druhy, ktoré majú byť chránené
(1)
[Štáty, ktoré sú už členmi únie] Každá zmluvná strana, ktorá je viazaná aktom z rokov 1961/1972 alebo aktom z roku 1978 uplatňuje ustanovenia tohto dohovoru,
(i)
k dátumu, ku ktorému sa stane viazanou týmto dohovorom, na všetky rastlinné rody a druhy, na ktoré uplatňuje k danému dátumu ustanovenia aktu z rokov 1961/1972 alebo aktu z roku 1978 a
(ii)
najneskôr po uplynutí obdobia piatich rokov po uvedenom dátume na všetky rastlinné rody a druhy.
(2)
[Noví členovia únie] Každá zmluvná strana, ktorá nie je viazaná aktom z rokov 1961/1972 alebo aktom z roku 1978, je povinná uplatňovať ustanovenia tohto dohovoru,
(i)
k dátumu, ku ktorému sa stane viazanou týmto dohovorom, na aspoň 15 rastlinných rodov a druhov a
(ii)
najneskôr po uplynutí obdobia 10 rokov po uvedenom dátume na všetky rastlinné rody a druhy.
Článok 4
Vnútroštátne zaobchádzanie
(1)
[Zaobchádzanie] Bez dotknutia sa práv špecifikovaných týmto dohovorom, štátni príslušníci zmluvnej strany, práve tak ako fyzické osoby, ktoré majú bydlisko a právnické osoby, ktoré majú svoje sídlo na území tejto zmluvnej strany požívajú, pokiaľ sa to týka udeľovania a ochrany práv šľachtiteľov, v rámci územia každej ďalšej zmluvnej strany, to isté zaobchádzanie, aké požívajú alebo môžu v ďalšom požívať podľa vnútroštátnych právnych predpisov takejto ďalšej zmluvnej strany jej vlastní štátni príslušníci, za predpokladu, že uvedení štátni príslušníci, fyzické osoby alebo právnické osoby sú v súlade s podmienkami a formalitami, ktoré sa nariaďujú štátnym príslušníkom uvedenej ďalšej zmluvnej strany.
(2)
[„Štátni príslušníci“] Pre účely predchádzajúceho odseku výraz „štátni príslušníci“ znamená, ak je zmluvnou stranou štát, štátnych príslušníkov toho štátu a ak je zmluvnou stranou medzivládna organizácia, štátnych príslušníkov tých štátov, ktoré sú členmi takej organizácie.
III. KAPITOLA
PODMIENKY UDELENIA PRÁVA ŠĽACHTITEĽA
Článok 5
Podmienky ochrany
(1)
[Kritériá, ktoré musia byť splnené] Právo šľachtiteľa sa udelí, ak je odroda
(i)
nová,
(ii)
odlišná,
(iii)
vyrovnaná,
(iv)
stála.
(2)
[Iné podmienky] Udelenie práva šľachtiteľa nepodlieha akýmkoľvek iným ďalším alebo odlišným podmienkam za predpokladu, že daná odroda je pomenovaná v súlade s ustanoveniami článku 20, že žiadateľ koná v súlade s formálnymi požiadavkami stanovenými právom zmluvnej strany, na ktorej orgáne podal danú žiadosť a že zaplatil požadované poplatky.
Článok 6
Novosť
(1)
[Kritériá] Odroda sa považuje za novú, ak sa k dátumu podania žiadosti o udelenie práva šľachtiteľa, množiteľský alebo zberaný materiál danej odrody nepredal iným osobám alebo sa s ním inak nenakladalo vo vzťahu k iným osobám, na základe alebo so súhlasom šľachtiteľa pre účely využívania danej odrody
(i)
na území zmluvnej strany, kde bola daná žiadosť podaná skôr ako jeden rok pred tým dátumom a
(ii)
na inom území, ako je územie zmluvnej strany, kde bola daná žiadosť podaná skôr ako štyri roky, alebo v prípade drevín alebo viniča hroznorodého, skôr ako šesť rokov pred spomínaným dátumom.
(2)
[Novovytvorené odrody] Ak zmluvná strana uplatňuje tento dohovor na rastlinný rod alebo na druhy, na ktoré predtým neuplatňovala tento dohovor alebo skorší akt, môže poskytnúť takejto novo vytvorenej odrode ochranu takého rozsahu, ktorá vyhovuje podmienkam novosti definovaným v odseku (1), a to i v prípade, ak príde k predaju alebo poskytnutiu vo vzťahu k iným osobám popísané v danom odseku skôr, ako sú časové limity definované v danom odseku.
(3)
[„Územie“ v niektorých prípadoch] Na účely odseku (1) môžu konať spoločne všetky zmluvné strany, ktoré sú členskými štátmi jednej a tej istej medzivládnej organizácie, ak to tak vyžadujú predpisy takejto organizácie, aby sa prispôsobili akty vykonávané na územiach štátov, ktoré sú členmi takej organizácie aktom vykonávaným na ich vlastných územiach, a ak by to tak urobili, patrične to oznámia generálnemu tajomníkovi.
Článok 7
Odlišnosť
Odroda sa považuje za odlišnú, ak sa zreteľne odlišuje od akejkoľvek inej odrody všeobecne známej ku dňu podania žiadosti.
Hlavne podanie žiadosti o udelenie práva šľachtiteľa alebo o zapísanie ďalšej odrody do úradného registra odrôd v akejkoľvek krajine sa považuje za skutočnosť, že táto odroda je všeobecne známa od dátumu žiadosti, za predpokladu, že táto žiadosť vedie k udeleniu práva šľachtiteľa alebo, prípadne, k zapísaniu takej uvedenej ďalšej odrody do úradného registra odrôd.
Článok 8
Vyrovnanosť
Odroda sa považuje za vyrovnanú, ak s prihliadnutím na odchýlku, ktorú možno očakávať vzhľadom na konkrétne osobitosti jej množenia, je dostatočne rovnorodá v prejave príslušných znakov.
Článok 9
Stálosť
Odroda sa považuje za stálu, ak jej príslušné znaky zostanú nezmenenými po opakovanom množení, alebo v prípade konkrétneho cyklu množenia, na konci každého takého cyklu.
IV. KAPITOLA
ŽIADOSŤ O UDELENIE PRÁVA ŠĽACHTITEĽA
Článok 10
Podávanie žiadostí
(1)
[Miesto prvej žiadosti] Pestovateľ si môže vybrať zmluvnú stranu, u ktorej orgánu si praje podať svoju prvú žiadosť o právo šľachtiteľa.
(2)
[Lehota pre podanie následných žiadostí] Šľachtiteľ môže požiadať orgány ostatných zmluvných strán o udelenie práv šľachtiteľa, bez toho, že by čakal, kým mu bude pridelené právo šľachtiteľa orgánom zmluvnej strany, ktorému podal svoju prvú žiadosť.
(3)
[Nezávislosť ochrany] Nijaká zmluvná strana neodmietne udelenie práva šľachtiteľa alebo neobmedzí dobu jeho trvania na základe toho, že sa nepožiadalo o ochranu tej istej odrody, jej ochrana bola zamietnutá alebo vypršala v akomkoľvek inom štáte alebo mimovládnej organizácii.
Článok 11
Právo prednosti
(1)
[Právo; jeho obdobie trvania] Každý šľachtiteľ, ktorý patrične podal žiadosť o ochranu odrody u jednej zo zmluvných strán („prvá žiadosť“), využíva, na účely podania žiadosti o udelenie práva šľachtiteľa pre tú istú odrodu u orgánu ktorejkoľvek inej zmluvnej strany („následná žiadosť“), právo prednosti počas obdobia 12 mesiacov. Toto obdobie sa počíta od dátumu podania prvej žiadosti. Deň podania sa do tohto obdobia nezapočítava.
(2)
[Domáhanie sa práva] Z dôvodov vlastného prospechu z práva prednosti musí šľachtiteľ v následnej žiadosti uplatniť nárok na prednosť prvej žiadosti. Orgán, u ktorého podal následnú žiadosť, môže požadovať od šľachtiteľa, aby predložil, v rámci obdobia nie kratšieho ako tri mesiace od dátumu podania následnej žiadosti, kópiu dokumentov, ktoré predstavujú prvú žiadosť, overených ako pravé kópie zo strany orgánu, u ktorého podal takú žiadosť a vzorky alebo iné dôkazy o tom, že odroda, ktorá je predmetom oboch žiadostí, je tá istá.
(3)
[Dokumenty a materiály] Šľachtiteľ má povolené obdobie dvoch rokov po vypršaní obdobia prednosti alebo v prípade, ak je prvá žiadosť zamietnutá alebo stiahnutá, primeraný čas po takom odmietnutí alebo stiahnutí, v ktorom má predložiť orgánu zmluvnej strany, u ktorého podal následnú žiadosť, akékoľvek nevyhnutné informácie, dokumenty alebo materiály požadované na účel preskúmania podľa článku 12, ako to vyžadujú vnútroštátne právne predpisy tej zmluvnej strany.
(4)
[Udalosti, ktoré sa vyskytnú počas daného obdobia] Udalosti, ktoré sa vyskytnú v rámci daného obdobia stanoveného v odseku (1), akými je podanie ďalšej žiadosti alebo publikovanie alebo používanie odrody, ktorá je predmetom prvej žiadosti, nepredstavujú dôvod na zamietnutie následnej žiadosti. Také udalosti práve tak nevedú k vzniku akéhokoľvek práva tretej strany.
Článok 12
Preskúmanie žiadosti
Akékoľvek rozhodnutie udeliť právo šľachtiteľa si vyžaduje preskúmanie súladu s podmienkami podľa článku 5 až 9. Počas preskúmania môže daný orgán pestovať danú odrodu alebo vykonať iné nevyhnutné skúšky alebo nechať pestovať danú odrodu alebo nechať vykonať iné nevyhnutné skúšky alebo zohľadniť výsledky rastových/poľných skúšok alebo iných skúšok, ktoré už boli vykonané. Na účely preskúmania môže daný orgán požadovať, aby šľachtiteľ predložil všetky nevyhnutné informácie, dokumenty alebo materiály.
Článok 13
Dočasná ochrana
Každá zmluvná strana určí opatrenia navrhnuté tak, aby chránili záujmy šľachtiteľa počas obdobia medzi podaním alebo publikovaním žiadosti o udelenie práva šľachtiteľa a udelením tohto práva. Tieto opatrenia majú taký účinok, že držiteľ práva šľachtiteľa je minimálne oprávnený dostať spravodlivú odmenu od akejkoľvek osoby, ktorá počas uvedeného obdobia vykonala úkony, ktoré si hneď po udelení takéhoto práva vyžadujú súhlas šľachtiteľa, ako je to stanovené v článku 1(4). Zmluvná strana môže určiť, že uvedené opatrenia majú účinky iba vo vzťahu k osobám, ktorým šľachtiteľ oznámil podanie danej žiadosti.
V. KAPITOLA
PRÁVA ŠĽACHTITEĽA
Článok 14
Rozsah práva šľachtiteľa
(1)
[Úkony súvisiace s množiteľským materiálom]
(a)
Nasledujúce úkony súvisiace s množiteľským materiálom chránenej odrody, ktoré podliehajú článkom 15 a 16, si vyžadujú oprávnenie od šľachtiteľa:
(i)
výroba alebo množenie;
(ii)
upravovanie na účely množenia;
(iii)
ponuka na predaj;
(iv)
predaj alebo iné uvedenie na trh;
(v)
vývoz;
(vi)
dovoz;
(vii)
skladovanie na akýkoľvek z účelov uvedených v bodoch (i) až (vi).
(b)
Šlachtiteľ môže udeliť svoje oprávnenie, ktoré obsahuje isté podmienky alebo obmedzenia.
(2)
[Úkony súvisiace so zozbieraným materiálom] Úkony uvedené pod bodmi (i) až (vii) odseku (1)(a), súvisiace so zozbieraným materiálom, ktoré podliehajú článkom 15 a 16 vrátane celých rastlín a častí rastlín získaných na základe neoprávneného používania množiteľského materiálu chránenej odrody, si vyžadujú oprávnenie šľachtiteľa, pokiaľ šľachtiteľ nemal primeranú možnosť uplatniť si svoje právo vo vzťahu k uvedenému množiteľskému materiálu.
(3)
[Úkony súvisiace s určitými produktmi] Každá zmluvná strana môže stanoviť, že úkony uvedené pod bodmi (i) až (vii) odseku (1)(a), ktoré podliehajú článkom 15 a 16, v súvislosti s určitými produktmi vyrobenými priamo zo zozbieraného materiálu chránenej odrody, ktorá spadá pod ustanovenia odseku (2) na základe neoprávneného použitia uvedeného zozbieraného materiálu, si vyžadujú oprávnenie šľachtiteľa, pokiaľ šľachtiteľ nemal primeranú možnosť uplatniť si svoje právo vo vzťahu k uvedenému zozbieranému materiálu.
(4)
[Možné dodatočné úkony] Každá zmluvná strana môže stanoviť, čo podlieha článkom 15 a16, že iné úkony, ako sú tie, ktoré sú uvedené pod bodmi (i) až (vii) odseku (1)(a), si tiež vyžadujú oprávnenie pestovateľa.
(5)
[V podstate odvodené odrody a určité ostatné odrody]
(a)
Ustanovenia odsekov (1) až (4) sa uplatňujú aj vo vzťahu k
(i)
odrodám, ktoré sú v podstate odvodené od chránenej odrody, ak chránená odroda samotná nie je v podstate odvodená odroda,
(ii)
odrodám, ktoré nie sú zreteľne odlíšiteľné v súlade s článkom 7 od chránenej odrody a
(iii)
odrodám, ktorých produkcia si vyžaduje opakované použitie chránenej odrody.
(b)
Na účely pododseku (a)(i) sa odroda považuje za odrodu v podstate odvodenú od inej odrody („pôvodnej odrody”), ak
(i)
je prevažne odvodená od pôvodnej odrody alebo od odrody, ktorá je sama prevažne odvodená od pôvodnej odrody, pričom si zachováva prejav podstatných vlastností, ktoré vyplývajú z tohto genotypu alebo kombinácie genotypov pôvodnej odrody;
(ii)
je jasne odlíšiteľná od pôvodnej odrody a
(iii)
s výnimkou rozdielov, ktoré vyplývajú z úkonu odvodzovania, zodpovedá pôvodnej odrode, pokiaľ ide o prejav základných vlastností, ktoré sú výsledkom genotypu alebo kombinácie genotypov pôvodnej odrody.
(c)
V podstate odvodené odrody sa môžu získať napríklad výberom prírodného alebo indukovaného mutantu, alebo somaklonálneho variantu, výberom individuálneho variantu z rastlín pôvodnej odrody, spätným krížením alebo transformáciou prostredníctvom genetického inžinierstva.
Článok 15
Výnimky spojené s právom šľachtiteľa
(1)
[Povinné výnimky] Právo šľachtiteľa sa nevzťahuje na
(i)
úkony vykonávané súkromne a na nepodnikateľské účely;
(ii)
úkony vykonávané na experimentálne účely a
(iii)
úkony vykonávané na účely šľachtenia iných odrôd a s výnimkou prípadov, pri ktorých sa uplatňujú ustanovenia článku 14(5), úkony uvedené v článku 14(1) až (4) v súvislosti s ostatnými takýmito odrodami.
(2)
[Fakultatívna výnimka] Bez ohľadu na článok 14 môže každá zmluvná strana v rámci primeraných obmedzení a v záujme ochrany oprávnených záujmov šľachtiteľa, obmedziť právo šľachtiteľa vo vzťahu k akejkoľvek odrode, aby umožnila poľnohospodárom používať na množiteľské účely v rámci ich vlastných poľnohospodárskych podnikov produkt zberu, ktorý získali pestovaním na ich vlastných hospodárstvach, danej chránenej odrody alebo odrody, na ktorú sa vzťahuje článok 14(5)(a)(i) alebo (ii).
Článok 16
Vyčerpanie práva šľachtiteľa
(1)
[Vyčerpanie práva] Právo šľachtiteľa sa nevzťahuje na úkony, ktoré sa týkajú akéhokoľvek materiálu chránenej odrody alebo odrody, na ktorú sa vzťahujú ustanovenia článku 14(5), ak takýto materiál šľachtiteľ na území danej zmluvnej strany predal alebo ho inak uviedol na trh, alebo dal na to svoj súhlas, alebo ktoré sa týkajú akéhokoľvek iného materiálu odvodeného od uvedeného materiálu, pokiaľ takéto úkony
(i)
nezahŕňajú ďalšie množenie danej odrody alebo
(ii)
nezahŕňajú vývoz materiálu odrody, ktorý umožňuje množenie odrody do krajiny, ktorá nechráni rastlinné odrody rodu alebo druhu rastlín, do ktorého daná odroda patrí, s výnimkou prípadu, keď je vyvezený materiál určený na konečnú spotrebu.
(2)
[Význam výrazu „materiál“] Na účely odseku (1) „materiál“ znamená v súvislosti s odrodou
(i)
množiteľský materiál akéhokoľvek druhu;
(ii)
zozbieraný materiál vrátane celých rastlín a častí rastlín a
(iii)
akýkoľvek produkt priamo vyrobený zo zozbieraného materiálu.
(3)
[„Územie“ v určitých prípadoch] Na účely odseku (1) všetky zmluvné strany, ktoré sú členskými štátmi jednej a tej istej medzivládnej organizácie, môžu postupovať spoločne, ak to tak vyžadujú predpisy tejto organizácie, aby uviedli do súladu úkony vykonávané na územiach členských štátov tejto organizácie s úkonmi vykonávanými na ich vlastných územiach, a v prípade, že tak konajú, informujú o tom patrične generálneho tajomníka.
Článok 17
Obmedzenia výkonu práva šľachtiteľa
(1)
[Verejný záujem] S výnimkou, keď je to tak výslovne určené v tomto dohovore, žiadna zmluvná strana nesmie obmedziť voľné uplatňovanie práva šľachtiteľa z iných dôvodov, ako je verejný záujem.
(2)
[Spravodlivá odmena] Ak je účinkom akéhokoľvek takéhoto obmedzenia to, že tretia strana je oprávnená vykonávať akýkoľvek úkon, pre ktorý sa vyžaduje oprávnenie šľachtiteľa, daná zmluvná strana prijme všetky nevyhnutné opatrenia na to, aby zabezpečila šľachtiteľovi spravodlivú odmenu.
Článok 18
Opatrenia regulujúce obchod
Právo šľachtiteľa je nezávislé od akéhokoľvek opatrenia prijatého zmluvnou stranou v rámci jej územia na regulovanie produkcie, certifikáciu a uvádzanie materiálu odrôd na trh, alebo dovozu alebo vývozu takéhoto materiálu. Takéto opatrenia nesmú v nijakom prípade ovplyvňovať uplatňovanie ustanovení tohto dohovoru.
Článok 19
Trvanie práva šľachtiteľa
(1)
[Doba ochrany] Právo šľachtiteľa sa udeľuje na stanovené obdobie.
(2)
[Minimálna doba] Uvedená doba nesmie byť kratšia ako 20 rokov odo dňa udelenia práva šľachtiteľa. V prípade drevín a viniča hroznorodého nesmie byť táto doba kratšia ako 25 rokov od uvedeného dňa.
VI. KAPITOLA
NÁZOV ODRODY
Článok 20
Názov odrody
(1)
[Označenie odrôd názvom; použitie názvu]
(a)
Odroda sa označuje názvom, ktorý sa stane jej generickým označením.
(b)
Každá zmluvná strana zabezpečí, aby s výhradou odseku 4 žiadne práva pri označení registrovanom ako názov odrody nebránili voľnému použitiu názvu v súvislosti s danou odrodou, a to ani po zániku práva šľachtiteľa.
(2)
[Charakteristika názvu] Názov musí umožniť identifikovanie odrody. Nesmie pozostávať iba z čísel s výnimkou prípadu, keď už ide o zavedenú prax na označovanie odrôd. Nesmie byť zavádzajúce ani spôsobovať nejasnosti týkajúce sa vlastností, hodnoty alebo totožnosti odrody alebo totožnosti šľachtiteľa. Musí byť najmä odlišný od všetkých ostatných názvov, ktoré označujú na území ktorejkoľvek zmluvnej strany existujúcu odrodu rovnakých rastlinných druhov alebo príbuzných druhov.
(3)
[Registrácia názvu] Názov odrody predkladá orgánu šľachtiteľ. Ak sa zistí, že názov nespĺňa požiadavky podľa odseku (2), orgán odmietne registráciu názvu a vyzve šľachtiteľa, aby v stanovenej lehote navrhol iný názov. Orgán názov zaregistruje súčasne s udelením práva šľachtiteľa.
(4)
[Práva prednosti] Práva prednosti tretích osôb zostávajú nedotknuté. Ak je z dôvodu práva prednosti použitie názvu odrody zakázané osobe, ktorá je v súlade s ustanoveniami odseku (7) povinná ho používať, orgán požiada šľachtiteľa, aby pre danú odrodu predložil iný názov.
(5)
[Rovnaký názov u všetkých zmluvných strán] Odroda musí byť prihlásená u všetkých zmluvných strán pod rovnakým názvom. Orgán každej zmluvnej strany zaregistruje takto prihlásený názov, pokiaľ nepovažuje daný názov v rámci svojho územia za nevhodný. V takomto prípade orgán požiada šľachtiteľa, aby predložil iný názov.
(6)
[Vzájomné informovanie orgánov zmluvných strán] Orgán zmluvnej strany zabezpečí, aby boli informované orgány všetkých zmluvných strán o záležitostiach týkajúcich sa názvov odrôd, najmä s ohľadom na návrh, registráciu a zrušenie názvov. Každý orgán môže svoje prípadné pripomienky týkajúce sa registrácie názvu adresovať orgánu, ktorý názov oznámil.
(7)
[Povinnosť používať názov] Ktorákoľvek osoba, ktorá v rámci územia niektorej zo zmluvných strán ponúka na predaj alebo uvedie na trh množiteľský materiál odrody chránenej v rámci uvedeného územia, je povinná používať názov tejto odrody, dokonca aj po uplynutí práva šľachtiteľa tejto odrody, s výnimkou prípadu, ak v súlade s ustanoveniami odseku (4) práva prednosti bránia takémuto používaniu.
(8)
[Údaje používané v spojení s názvom] Ak sa odroda ponúka na predaj alebo uvedenie na trh, povoľuje sa pripojiť k registrovanému názvu odrody obchodnú značku, obchodný názov alebo iný podobný údaj. Aj ak je takýto údaj pripojený, názov odrody musí byť ľahko rozpoznateľný.
VII. KAPITOLA
NEPLATNOSŤ A ZRUŠENIE PRÁVA ŠĽACHTITEĽA
Článok 21
Neplatnosť práva šľachtiteľa
(1)
[Dôvody neplatnosti] Každá zmluvná strana vyhlási udelené právo šľachtiteľa za neplatné a neúčinné, ak sa zistí, že
(i)
podmienky určené v článku 6 alebo 7 neboli pri udelení práva šľachtiteľa splnené;
(ii)
v prípadoch, keď bolo právo šľachtiteľa udelené na základe informácií a dokladov predložených šľachtiteľom, podmienky určené v článkoch 8 a 9 neboli pri udelení práva šľachtiteľa splnené alebo
(iii)
právo šľachtiteľa bolo udelené osobe, ktorá nie je oprávnená na takéto udelenie, pokiaľ nie je právo šľachtiteľa prevedené na osobu, ktorá naň má nárok.
(2)
[Vylúčenie iných dôvodov] Nijaké právo šľachtiteľa sa nemôže vyhlásiť za neplatné a neúčinné z iných dôvodov, ako sú uvedené v odseku (1).
Článok 22
Zrušenie práva šľachtiteľa
(1)
[Dôvody zrušenia]
(a)
Každá zmluvná strana môže zrušiť právo šľachtiteľa, ktoré udelila, ak sa zistí, že podmienky určené v článku 8 alebo 9 už nie sú splnené.
(b)
Okrem toho každá zmluvná strana môže zrušiť na požiadanie, aby tak urobila a v stanovenej lehote právo šľachtiteľa, ktoré udelila, pokiaľ
(i)
šľachtiteľ neposkytne orgánu informácie, dokumenty, ani materiál, ktorý sa považuje za potrebný na overenie udržiavania odrody;
(ii)
šľachtiteľ nezaplatí poplatky, ktoré je prípadne potrebné zaplatiť na zachovanie jeho práva, v platnosti alebo
(iii)
šľachtiteľ nenavrhne v prípade, že je názov odrody zrušený po udelení takéhoto práva, iný vhodný názov.
(2)
[Vylúčenie ostatných dôvodov] Právo šľachtiteľa sa nezruší z iných dôvodov, ako sú dôvody uvedené v odseku (1).
VIII. KAPITOLA
ÚNIA
Článok 23
Členovia
Zmluvné strany sú členmi únie.
Článok 24
Právny štatút a sídlo
(1)
[Právna subjektivita] Únia má právnu subjektivitu.
(2)
[Právna spôsobilosť] Únia má na území každej zmluvnej strany v súlade s vnútroštátnymi právnymi predpismi platnými na danom území takú právnu spôsobilosť, ktorá je nevyhnutná na dosiahnutie cieľov únie a na vykonávanie jej funkcií.
(3)
[Sídlo] Sídlom únie a jej stálych orgánov je Ženeva.
(4)
[Dohoda o sídle] Únia má dohodu o sídle so Švajčiarskou konfederáciou.
Článok 25
Orgány
Stálymi orgánmi únie sú rada a úrad únie.
Článok 26
Rada
(1)
[Zloženie] Rada sa skladá zo zástupcov členov únie. Každý člen únie vymenováva do rady jedného zástupcu a jedného náhradníka. Zástupcov alebo náhradníkov môžu sprevádzať asistenti alebo poradcovia.
(2)
[Vedúci predstavitelia] Rada si volí spomedzi svojich členov predsedu a prvého podpredsedu. Môže zvoliť aj ďalších podpredsedov. Prvý podpredseda zaujme miesto predsedu, ak predseda nemôže vykonávať svoju funkciu. Funkčné obdobie predsedu je trojročné.
(3)
[Zasadnutia] Rada sa stretáva na základe zvolania predsedom. Riadne zasadnutie rady sa koná raz ročne. Okrem toho predseda môže zvolať zasadnutie rady podľa vlastného uváženia; jej zasadnutie zvolá do troch mesiacov, ak ho o to požiada jedna tretina členov únie.
(4)
[Pozorovatelia] Štáty, ktoré nie sú členmi únie, môžu byť pozvané na zasadnutia rady ako pozorovatelia. Na takéto zasadnutia môžu byť pozvaní aj iní pozorovatelia a aj odborníci/experti.
(5)
[Úlohy] Rada má tieto úlohy:
(i)
skúmať vhodné opatrenia na zabezpečenie záujmov únie a na podporu jej rozvoja;
(ii)
prijímať svoj rokovací poriadok;
(iii)
vymenovať generálneho tajomníka a v prípade potreby zástupcu generálneho tajomníka a určiť podmienky ich vymenovania;
(iv)
preskúmať ročnú správu o činnosti únie a určiť program jej budúcej práce;
(v)
dávať generálnemu tajomníkovi všetky potrebné usmernenia na vykonávanie úloh únie;
(vi)
stanoviť správne a finančné predpisy únie;
(vii)
kontrolovať a schvaľovať rozpočet únie a stanoviť výšku príspevku každého člena únie;
(viii)
kontrolovať a schvaľovať účty predložené generálnym tajomníkom;
(ix)
stanovovať dátum a miesto konferencií uvedených v článku 38 a prijímať nevyhnutné opatrenia na ich prípravu;
(x)
všeobecne prijímať všetky nevyhnutné rozhodnutia na zabezpečenie účinného fungovania únie.
(6)
[Hlasy]
(a)
Každý člen únie, ktorý je štátom, má v rade jeden hlas.
(b)
Ktorákoľvek zmluvná strana, ktorá je medzivládnou organizáciou, môže vo veciach, ktoré patria do jej právomoci, uplatňovať hlasovacie práva svojich členských štátov, ktoré sú členmi únie. Takáto medzivládna organizácia nemôže uplatňovať hlasovacie práva svojich členských štátov, ak samotné členské štáty vykonávajú svoje hlasovacie práva a naopak.
(7)
[Väčšiny] Akékoľvek rozhodnutie rady si vyžaduje jednoduchú väčšinu odovzdaných hlasov, avšak akékoľvek rozhodnutie rady podľa odseku 5(ii), (vi) a (vii) a podľa článku 28(3), článku 29(5)(b) a článku 38(1) si vyžaduje tri štvrtiny odovzdaných hlasov. Zdržanie sa hlasovania sa nepovažuje za odovzdaný hlas.
Článok 27
Úrad únie
(1)
[Úlohy a riadenie úradu] Úrad únie plní všetky povinnosti a úlohy, ktoré mu zverila rada. Riadi ho generálny tajomník.
(2)
[Povinnosti generálneho tajomníka] Generálny tajomník sa zodpovedá rade; je zodpovedný za vykonávanie rozhodnutí rady. Rade predkladá rozpočet únie na schválenie radou a je zodpovedný za jeho čerpanie. Predkladá rade správy o svojom riadení, činnosti a finančnej situácii únie.
(3)
[Zamestnanci] Podmienky menovania a zamestnania zamestnancov potrebných na účinné plnenie úloh úradu únie sa stanovujú v správnych a finančných predpisoch, pričom podliehajú ustanoveniam článku 26(5)(iii).
Článok 28
Jazyky
(1)
[Jazyky úradu] Úrad únie používa pri plnení svojich povinností anglický, francúzsky, nemecký a španielsky jazyk.
(2)
[Jazyky na určitých zasadnutiach] Zasadnutia rady a revízne konferencie sa uskutočňujú v týchto štyroch jazykoch.
(3)
[Ďalšie jazyky] Rada môže rozhodnúť o používaní ďalších jazykov.
Článok 29
Finančné prostriedky
(1)
[Príjem] Výdavky únie sa hradia z
(i)
ročných príspevkov členských štátov únie;
(ii)
úhrad prijatých za poskytované služby;
(iii)
rôznych príjmov.
(2)
[Príspevky: jednotky]
(a)
Podiel každého členského štátu únie na celkovej sume ročných príspevkov sa určí podľa celkových výdavkov, ktoré sa majú uhradiť z príspevkov členských štátov únie, a podľa počtu príspevkových jednotiek, ktoré sa na daný členský štát vzťahujú podľa odseku (3). Tento podiel sa vypočíta podľa odseku (4).
(b)
Počet príspevkových jednotiek sa vyjadrí celými číslami alebo zlomkami príspevkových jednotiek, pričom žiaden zlomok nesmie byť menší ako jedna pätina.
(3)
[Príspevky: podiel každého člena]
(a)
Počet príspevkových jednotiek na každého člena únie, ktorý je zmluvnou stranou aktu z rokov 1961/1972 alebo aktu z roku 1978 k dátumu, od ktorého je viazaný týmto dohovorom, je rovnaký ako počet pripadajúci na daného člena pred týmto dátumom.
(b)
Ktorýkoľvek ďalší členský štát únie pri svojom pristúpení k únii uvedie vo vyhlásení adresovanom generálnemu tajomníkovi počet príspevkových jednotiek, ktoré naň pripadajú.
(c)
Ktorýkoľvek členský štát únie môže kedykoľvek vo vyhlásení adresovanom generálnemu tajomníkovi oznámiť iný počet príspevkových jednotiek, ako je počet, ktorý vyplýva z ustanovení písmen (a) alebo (b). Ak sa takéto vyhlásenie predloží počas prvých šiestich mesiacov kalendárneho roka, nadobúda účinnosť od začiatku nasledujúceho kalendárneho roka; inak nadobúda účinnosť od začiatku druhého kalendárneho roka, ktorý nasleduje po roku, v ktorom sa vyhlásenie predložilo.
(4)
[Príspevky: výpočet podielov]
(a)
Pre každé rozpočtové obdobie sa čiastka zodpovedajúca jednej príspevkovej jednotke vypočíta ako podiel celkovej čiastky výdavkov, ktoré sa majú uhradiť v danom období z príspevkov členských štátov únie, a celkového počtu jednotiek, ktoré na členské štáty únie pripadajú.
(b)
Výška príspevku každého členského štátu únie sa vypočíta ako násobok čiastky zodpovedajúcej jednej príspevkovej jednotke a počtu príspevkových jednotiek, ktoré patria danému členskému štátu únie.
(5)
[Nedoplatky príspevkov]
(a)
Členský štát únie, ktorý je v omeškaní s platením príspevkov, čo podlieha pododseku (b), nemôže uplatňovať svoje hlasovacie právo v rade, ak sa výška jeho nedoplatku rovná výške príspevku za celý predchádzajúci rok alebo ho presahuje. Pozastavenie hlasovacieho práva nezbavuje takýto členský štát únie jeho záväzkov podľa tohto dohovoru, ani akýchkoľvek iných práv vyplývajúcich z tohto dohovoru.
(b)
Rada môže povoliť, aby takýto členský štát únie ďalej uplatňoval svoje hlasovacie právo, ak a pokiaľ je rada presvedčená, že omeškanie v platení je spôsobené mimoriadnymi a neodvrátiteľnými okolnosťami.
(6)
[Audity účtov] Audity účtov únie vykonáva jeden z členských štátov únie za podmienok stanovených v správnych a finančných predpisoch. Tento členský štát určí s jeho súhlasom rada.
(7)
[Príspevky medzivládnych organizácií] Ktorákoľvek zmluvná strana, ktorá je medzivládnou organizáciou, nie je povinná platiť príspevky. Ak sa napriek tomu rozhodne príspevky platiť, uplatňujú sa patrične ustanovenia odsekov (1) až (4).
IX. KAPITOLA
VYKONÁVANIE DOHOVORU; INÉ DOHODY
Článok 30
Vykonávanie dohovoru
(1)
[Vykonávacie opatrenia] Každá zmluvná strana prijme všetky nevyhnutné opatrenia na vykonávanie tohto dohovoru, najmä:
(i)
zabezpečí vhodné právne opravné prostriedky na účinné presadzovanie práv šľachtiteľov;
(ii)
vedie orgán poverený úlohou udeľovať práva šľachtiteľov alebo poveruje uvedenou úlohou orgán, ktorý vedie iná zmluvná strana;
(iii)
zabezpečuje, aby bola verejnosť informovaná prostredníctvom pravidelného zverejňovania informácií
– o žiadostiach o práva šľachtiteľa a udeleniach práv šľachtiteľa a
– navrhovaných a schválených názvoch.
(2)
[Súlad s vnútroštátnymi právnymi predpismi] Rozumie sa, že pri uložení svojej ratifikačnej listiny, prípadne listiny o prijatí, schválení alebo pristúpení musí byť každý členský štát alebo medzivládna organizácia v takom postavení, že v súlade so svojimi vnútroštátnymi právnymi predpismi uplatňuje ustanovenia tohto dohovoru.
Článok 31
Vzťahy medzi zmluvnými stranami dohovoru a štátmi viazanými predchádzajúcimi aktmi
(1)
[Vzťahy medzi štátmi viazanými týmto dohovorom] Medzi členskými štátmi únie, ktoré sú viazané týmto dohovorom a ktorýmkoľvek predchádzajúcim aktom tohto dohovoru, sa uplatňuje iba tento dohovor.
(2)
[Možné vzťahy so štátmi, ktoré nie sú viazané týmto dohovorom] Ktorýkoľvek členský štát únie, ktorý nie je viazaný týmto dohovorom, môže vyhlásiť v oznámení adresovanom generálnemu tajomníkovi, že v rámci jeho vzťahov s každým členom únie viazaným iba týmto dohovorom, bude uplatňovať posledný akt, ktorým je sám viazaný. Po uplynutí jedného mesiaca od dátumu tohto oznámenia, až do času, keď bude členský štát únie, ktorý urobil takéto vyhlásenie, viazaný týmto dohovorom, uvedený člen únie uplatňuje vo svojich vzťahoch s každým členom únie viazaným iba týmto dohovorom posledný akt, ktorým je sám viazaný, pričom tento uplatňuje voči takému členovi únie iba tento dohovor.
Článok 32
Osobitné dohody
Členovia únie si vyhradzujú právo uzatvárať medzi sebou osobitné dohody o ochrane odrôd, pokiaľ nie sú takéto dohody v rozpore s ustanoveniami tohto dohovoru.
X. KAPITOLA
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
Článok 33
Podpis
Tento dohovor je otvorený na podpis ktorémukoľvek štátu, ktorý je členom únie ku dňu jeho prijatia. Zostáva otvorený na podpis do 31. marca 1992.
Článok 34
Ratifikácia, prijatie alebo schválenie dohovoru; pristúpenie k dohovoru
(1)
[Štáty a niektoré medzivládne organizácie]
(a)
Zmluvnou stranou tohto dohovoru sa môže stať ktorýkoľvek štát v súlade s týmto článkom.
(b)
Zmluvnou stranou tohto dohovoru sa môže stať ktorákoľvek medzivládna organizácia v súlade s týmto článkom, ak
(i)
má právomoc vo veciach, ktoré tento dohovor upravuje;
(ii)
má vlastné právne predpisy pre udeľovanie a ochranu práv šľachtiteľov, ktoré sú pre všetky jej členské štáty záväzné a
(iii)
bola príslušne splnomocnená v súlade s jej vnútornými postupmi, aby pristúpila k tomuto dohovoru.
(2)
[Listina o pristúpení] Ktorýkoľvek štát, ktorý podpísal tento dohovor, sa stáva zmluvnou stranou dohovoru uložením ratifikačnej listiny, prípadne listiny o prijatí alebo schválení tohto dohovoru. Ktorýkoľvek štát, ktorý nepodpísal tento dohovor a ktorákoľvek medzivládna organizácia sa stáva zmluvnou stranou tohto dohovoru uložením listiny o pristúpení k tomuto dohovoru. Ratifikačné listiny, listiny o prijatí, schválení alebo pristúpení sa ukladajú u generálneho tajomníka.
(3)
[Posúdenie rady] Ktorýkoľvek štát, ktorý nie je členom únie, a ktorákoľvek medzivládna organizácia pred uložením svojho nástroja pristúpenia, požiada radu o posúdenie otázky súladu svojich právnych predpisov s ustanoveniami tohto dohovoru. Ak je rozhodnutie obsahujúce toto posúdenie kladné, listina o pristúpení sa môže uložiť.
Článok 35
Výhrady
(1)
[Zásada] Nijaké výhrady k tomuto dohovoru nie sú povolené, okrem výnimiek uvedených v odseku (2).
(2)
[Možná výnimka]
(a)
Bez toho, aby boli dotknuté ustanovenia článku 3(1), ktorýkoľvek štát, ktorý je v čase, keď sa stal zmluvnou stranou tohto dohovoru, zmluvnou stranou aktu z roku 1978, a ktorý odrodám množeným vegetatívne poskytuje ochranu formou nároku na iné priemyselné vlastníctvo, ako je právo šľachtiteľa, má právo tak pokračovať bez toho, aby sa na tieto odrody uplatňovali ustanovenia tohto dohovoru.
(b)
Ktorýkoľvek štát, ktorý využíva uvedené právo, oznámi túto skutočnosť patrične generálnemu tajomníkovi v čase uloženia svojej ratifikačnej listiny, prípadne listiny o prijatí, schválení alebo pristúpení. Tento štát môže kedykoľvek uvedené oznámenie vziať späť.
Článok 36
Oznámenia týkajúce sa právnych predpisov a chránených rodov a druhov; informácie určené na zverejnenie
(1)
[Prvotné oznámenie] Pri uložení ratifikačnej listiny, prípadne listiny o prijatí alebo schválení alebo pristúpení k tomuto dohovoru, každý štát alebo medzivládna organizácia oznámi generálnemu tajomníkovi
(i)
svoje právne predpisy, ktoré upravujú práva šľachtiteľa a
(ii)
zoznam rodov a druhov rastlín, na ktoré sa k dátumu, od ktorého sa tento subjekt stáva viazaný týmto dohovorom, budú uplatňovať ustanovenia tohto dohovoru.
(2)
[Oznámenie zmien] Každá zmluvná strana bezodkladne oznámi generálnemu tajomníkovi
(i)
akékoľvek zmeny v svojich právnych predpisoch, ktoré upravujú práva šľachtiteľov a
(ii)
akékoľvek rozšírenie uplatňovania tohto dohovoru na ďalšie rody a druhy rastlín.
(3)
[Publikovanie informácií] Generálny tajomník na základe oznámení, ktoré prijme od jednotlivých zmluvných strán, publikuje informácie
(i)
o právnych predpisoch, ktoré upravujú práva šľachtiteľov a o akýchkoľvek zmenách v týchto právnych predpisoch a
(ii)
o zozname rodov a druhov rastlín uvedených v odseku (1)(ii) a akomkoľvek rozšírení uvedenom v odseku (2)(ii).
Článok 37
Nadobudnutie platnosti; uzavretie predchádzajúcich aktov
(1)
[Počiatočné nadobudnutie platnosti] Tento dohovor nadobudne platnosť jeden mesiac po tom, ako päť štátov uložilo svoje ratifikačné listiny. alebo prípadne listiny o prijatí, schválení alebo pristúpení, v prípade, ak aspoň tri z uvedených listín uložili štáty, ktoré sú zmluvnou stranou aktu z rokov 1961/1972 alebo aktu z roku 1978.
(2)
[Následné nadobudnutie platnosti] Ktorýkoľvek štát, na ktorý sa nevzťahuje odsek (1) alebo ktorákoľvek medzivládna organizácia sa stávajú viazanými týmto dohovorom jeden mesiac po dátume, keď daný štát alebo organizácia uložili svoje ratifikačné listiny, prípadne listiny o prijatí, schválení alebo pristúpení.
(3)
[Uzavretie aktu z roku 1978] Po nadobudnutí platnosti tohto dohovoru podľa odseku (1) nie je možné uložiť žiadnu listinu o pristúpení k aktu z roku 1978, avšak s výnimkou, že ktorýkoľvek štát, ktorý sa v súlade so zavedenou praxou Valného zhromaždenia Organizácie Spojených národov považuje za rozvojovú krajinu, môže uložiť takú listinu do 31. decembra 1995 a ktorýkoľvek iný štát môže uložiť takúto listinu do 31. decembra 1993, aj keď tento dohovor vstúpi do platnosti pred týmto dátumom.
Článok 38
Revízia dohovoru
(1)
[Konferencia] Tento dohovor môže revidovať konferencia členov únie. O zvolaní takejto konferencie rozhodne rada.
(2)
[Uznášaniaschopnosť a väčšina] Konferencia je uznášaniaschopná, ak je na konferencii zastúpená aspoň polovica členských štátov únie. Na prijatie akejkoľvek revízie sa požaduje prítomnosť trojštvrtinovej väčšiny členských štátov únie a ich odovzdaných hlasov na konferencii.
Článok 39
Vypovedanie dohovoru
(1)
[Oznámenia] Ktorákoľvek zmluvná strana dohovoru môže tento dohovor vypovedať oznámením zaslaným generálnemu tajomníkovi. Generálny tajomník bezodkladne informuje členov únie o prijatí takéhoto oznámenia.
(2)
[Predchádzajúce akty] Oznámenie o vypovedaní tohto dohovoru sa považuje aj za oznámenie o vypovedaní každého predchádzajúceho aktu, ktorými je strana dohovoru vypovedajúca tento dohovor viazaná.
(3)
[Dátum nadobudnutia účinnosti] Vypovedanie nadobudne účinnosť na konci kalendárneho roka nasledujúceho po roku, v ktorom generálny tajomník prijal oznámenie.
(4)
[Získané práva] Vypovedaním nie sú dotknuté nijaké práva získané pre určitú odrodu podľa tohto dohovoru alebo akéhokoľvek predchádzajúceho aktu pred dátumom účinnosti vypovedania tohto dohovoru.
Článok 40
Zachovanie existujúcich práv
Tento dohovor neobmedzuje práva šľachtiteľov existujúce podľa vnútroštátnych právnych predpisov zmluvných strán alebo z dôvodu ktoréhokoľvek predchádzajúceho aktu alebo ktorejkoľvek inej dohody ako je tento dohovor, uzavretých medzi členmi únie.
Článok 41
Originál a úradné texty dohovoru
(1)
[Originál] Tento dohovor je podpísaný v jednom pôvodnom vyhotovení v anglickom, francúzskom a nemeckom jazyku, pričom v prípade nezrovnalosti textov má prednosť znenie vo francúzskom jazyku.Originál dohovoru sa uloží u generálneho tajomníka.
(2)
[Úradné texty] Generálny tajomník po konzultácii so zainteresovanými vládami zabezpečí vyhotovenie úradných textov tohto dohovoru v arabskom, holandskom, japonskom a španielskom jazyku a v takých ostatných jazykoch, ktoré môže určiť rada.
Článok 42
Funkcia depozitára
(1)
[Odovzdanie kópií] Generálny tajomník odovzdá overené kópie tohto dohovoru všetkým štátom a medzivládnym organizáciám, ktoré boli zastúpené na diplomatickej konferencii, ktorá prijala tento dohovor, a na požiadanie ktorémukoľvek inému štátu alebo medzivládnej organizácii.
(2)
[Registrácia] Generálny tajomník zaregistruje tento dohovor na sekretariáte Organizácie Spojených národov.