353/2009 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 15.09.2009

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

353
VYHLÁŠKA
Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky
z 24. augusta 2009,
ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky č. 29/2006 Z. z. o vzore a náležitostiach tlačív, kontrolných nálepiek, pečiatok a o vzore označenia stanice technickej kontroly, pracoviska emisnej kontroly, pracoviska kontroly originality a pracoviska montáže plynových zariadení a o vzore a náležitostiach preukazu kontrolóra povereného vykonávať štátny odborný dozor
Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky podľa § 30 ods. 4, § 32 ods. 5, § 85b ods. 2 a § 113 zákona č. 725/2004 Z. z. o podmienkach prevádzky vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov ustanovuje:
Čl. I
Vyhláška Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky č. 29/2006 Z. z. o vzore a náležitostiach tlačív, kontrolných nálepiek, pečiatok a o vzore označenia stanice technickej kontroly, pracoviska emisnej kontroly, pracoviska kontroly originality a pracoviska montáže plynových zariadení a o vzore a náležitostiach preukazu kontrolóra povereného vykonávať štátny odborný dozor sa mení a dopĺňa takto:
1.
Za § 7 sa vkladá § 7a, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠7a
Vzor a náležitosti tlačív používaných pri umiestňovaní a upevňovaní náhradného identifikačného čísla vozidla VIN alebo identifikačného čísla vozidla VIN podľa špecifikácie a charakteristických vlastností
(1)
Protokol o umiestnení a upevnení náhradného identifikačného čísla vozidla VIN a protokol o umiestnení a upevnení identifikačného čísla vozidla VIN10a) je tlačivo označené sériou SKA a šesťmiestnym evidenčným číslom. Po naplnení série SKA nasledujú série SKB až SKZ. Tlačivo okrem tohto označenia obsahuje údaje o prevádzkovateľovi vozidla, vodičovi vozidla, identifikačné údaje vozidla, údaje o umiestnení a upevnení identifikačného čísla vozidla VIN, identifikačné údaje o pracovisku kontroly originality a identifikačné údaje o technikovi kontroly originality.
(2)
Tlačivo je vyhotovené na papieri 80 g/m2 formátu A4, ktorý sa vyhotovuje v dvoch výtlačkoch. Lícna strana výtlačkov obsahuje ochrannú tlač s gilošovou grafikou tvorenou pozitívnymi linkami modrej farby s odtieňom Pantone 2945 U. V strede gilošovej grafiky je uvedený nápis „KO“. Séria a šesťmiestne evidenčné číslo sú na oboch výtlačkoch vyhotovené priamou kníhtlačou na lícnej strane s rezom písma OCR – B typ 47 OCR-B1.
(3)
Vzor tlačiva Protokol o umiestnení a upevnení náhradného identifikačného čísla vozidla VIN je uvedený v prílohe č. 12a.
(4)
Vzor tlačiva Protokol o umiestnení a upevnení identifikačného čísla vozidla VIN je uvedený v prílohe č. 12b.
(5)
Špecifikácia a charakteristické vlastnosti ochranných prvkov tlačiva podľa odseku 1 nesmú byť zverejnené.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 10a znie:
„10a)
§ 85b ods. 1 zákona č. 725/2004 Z. z. v znení zákona č. 307/2009 Z. z.“.
2.
Príloha č. 3 znie:
„Príloha č. 3 k vyhláške č. 29/2006 Z. z.
VZOR TLAČIVA
Osvedčenie o schválení vozidla na prepravu určitých nebezpečných vecí
3. Príloha č. 4 znie:
„Príloha č. 4 k vyhláške č. 29/2006 Z. z.
VZOR TLAČIVA
Potvrdenie o technickej kontrole na vydanie prepravného povolenia v anglickom jazyku
Potvrdenie o technickej kontrole na vydanie prepravného povolenia v slovenskom jazyku
4. Príloha č. 12 znie:
Príloha č. 12 k vyhláške č. 29/2006 Z. z.
VZOR TLAČIVA
Odborný posudok o kontrole originality vozidla
5.
Za prílohu č. 12 sa vkladajú prílohy č. 12a a 12b, ktoré znejú:
„Príloha č. 12a k vyhláške č. 29/2006 Z. z.
VZOR TLAČIVA
Protokol o umiestnení a upevnení náhradného identifikačného čísla vozidla VIN
Príloha č. 12b k vyhláške č. 29/2006 Z. z.
VZOR TLAČIVA
Protokol o umiestnení a upevnení identifikačného čísla vozidla VIN
Čl. II
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 15. septembra 2009.
Ľubomír Vážny v. r.