354/2009 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 04.09.2009

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

354
OZNÁMENIE
Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky
Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že rozhodnutím Správnej rady Európskej patentovej organizácie boli 25. marca 2009 v Mníchove prijaté zmeny Vykonávacieho predpisu k Dohovoru o udeľovaní európskych patentov (Európskemu patentovému dohovoru) (oznámenie č. 376/2002 Z. z., oznámenie č. 58/2004 Z. z., oznámenie č. 191/2005 Z. z., oznámenie č. 590/2007 Z. z., oznámenie č. 111/2008 Z. z. a oznámenie č. 125/2009 Z. z.).
Zmeny Vykonávacieho predpisu k Dohovoru o udeľovaní európskych patentov (Európskemu patentovému dohovoru) nadobudnú platnosť 1. apríla 2010. Pre Slovenskú republiku nadobudnú platnosť v ten istý deň, t. j. 1. apríla 2010.
K oznámeniu č. 354/2009 Z. z.
ZMENY
VYKONÁVACIEHO PREDPISU K DOHOVORU O UDEĽOVANÍ EURÓPSKYCH PATENTOV (EURÓPSKEMU PATENTOVÉMU DOHOVORU)
Článok 1
Vykonávací predpis k Dohovoru o udeľovaní európskych patentov (Európskemu patentovému dohovoru) sa mení takto:
1.
V pravidle 36 odseky 1 a 2 znejú:
„(1)
Prihlasovateľ môže podať vylúčenú prihlášku týkajúcu sa ktorejkoľvek skoršej európskej patentovej prihlášky, ktorá je v konaní, ak
(a) je vylúčená prihláška podaná pred uplynutím lehoty 24 mesiacov od prvého oznámenia prieskumového oddelenia týkajúceho sa najskoršej prihlášky, pre ktorú bolo toto oznámenie vydané, alebo
(b) je vylúčená prihláška podaná pred uplynutím 24 mesiacov od oznámenia, v ktorom prieskumové oddelenie namietalo, že skoršia prihláška nespĺňa požiadavky článku 82, ak bola táto námietka vznesená prvý raz.
(2)
Vylúčená prihláška musí byť podaná v jazyku konania o skoršej prihláške. Ak neskoršia prihláška nie je v úradnom jazyku Európskeho patentového úradu, vylúčená prihláška môže byť podaná v jazyku skoršej prihlášky; potom musí byť podaný preklad do jazyka konania o skoršej prihláške do dvoch mesiacov od podania vylúčenej prihlášky. Vylúčená prihláška musí byť podaná na Európsky patentový úrad v Mníchove, Haagu alebo Berlíne.“.
2.
V pravidle 57 písmeno a) znie:
„a)
bol preklad prihlášky požadovaný podľa článku 14 odseku 2, podľa pravidla 36 odseku 2 druhej vety alebo podľa pravidla 40 odseku 3 druhej vety podaný včas;“.
3.
V pravidle 135 odsek 2 znie:
„(2)
O pokračovaní v konaní sa rozhodne vzhľadom na lehoty, na ktoré sa vzťahuje článok 121 odsek 4, a lehoty podľa pravidla 6 odseku 1, pravidla 16 odseku 1 písmena (a), pravidla 31 odseku 2, pravidla 36 odseku 1 písmen (a) a (b) a odseku 2, pravidla 40 odseku 3, pravidla 51 odsekov 2 až 5, pravidla 52 odsekov 2 a 3, pravidiel 55, 56, 58, 59, 64 a pravidla 112 odseku 2.“.
Článok 2
1.
Toto rozhodnutie nadobudne platnosť 1. apríla 2010.
2.
Pravidlo 36 odseky 1 a 2 zmenené týmto rozhodnutím sa použijú pre vylúčené prihlášky podané od tohto dňa vrátane.
Článok 3
Nasledujúce prechodné ustanovenia sa použijú pre zmenené ustanovenia. Ak lehoty ustanovené pre zmenené pravidlo 36 odsek 1 EPD uplynú pred 1. aprílom 2010, môžu byť vylúčené prihlášky stále podané do šiestich mesiacov od tohto dňa. Ak tieto lehoty ešte 1. apríla 2010 plynú, budú plynúť naďalej, najmenej však počas šiestich mesiacov. Zmenené pravidlo 135 odsek 2 EPD sa použije pre tieto prechodné lehoty.
V Mníchove 25. marca 2009