356/2009 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 05.09.2009

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

356
OZNÁMENIE
Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky
Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 11. júna 2009 bol v Prahe podpísaný Vykonávací protokol k Zmluve medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Českej republiky o výmene údajov z informačných fondov obsiahnutých v registri trestov (oznámenie č. 184/1995 Z. z.).
Dňom nadobudnutia platnosti tohto Vykonávacieho protokolu bol v súlade s článkom 6 zrušený Vykonávací protokol k Zmluve medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Českej republiky o výmene údajov z informačných fondov obsiahnutých v registri trestov (oznámenie č. 65/1996 Z. z.).
Vykonávací protokol nadobudol platnosť 11. júna 2009 v súlade s článkom 7.
K oznámeniu č. 356/2009 Z. z.
VYKONÁVACÍ PROTOKOL
k Zmluve medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Českej republiky o výmene údajov z informačných fondov obsiahnutých v registri trestov
Generálny prokurátor Slovenskej republiky a Ministerstvo spravodlivosti Českej republiky sa dohodli podľa článku 7 Zmluvy medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Českej republiky o výmene údajov z informačných fondov obsiahnutých v registri trestov na tomto vykonávacom protokole:
Článok 1
1.
Dožiadanie o poskytnutie údajov z informačných fondov obsiahnutých v registri trestov (ďalej len „dožiadanie“) a jeho vybavenie sa uskutočňuje v elektronickej forme.
2.
Dožiadaná strana poskytne dožadujúcej strane všetky požadované údaje najneskôr v prvý pracovný deň nasledujúci po dni, keď prijala elektronické dožiadanie.
Článok 2
Dožiadanie musí obsahovať
a)
identifikačné údaje o osobe, ktorej sa dožiadanie týka,
b)
identifikačné údaje zamestnanca dožadujúcej strany, ktorý zaslal dožiadanie,
c)
dátum a čas zaslania dožiadania.
Článok 3
Vybavenie dožiadania musí obsahovať
a)
identifikačné údaje o osobe, ktorej sa dožiadanie týka,
b)
v prípade negatívnej informácie sa vo vybavení dožiadania uvedie text „Nemá záznam v registri trestov“,
c)
v prípade pozitívnej informácie sa vo vybavení dožiadania uvedie počet právoplatných odsúdení a ich plné znenie vo forme odpisu registra trestov,
d)
identifikačné údaje zamestnanca dožiadanej strany, ktorý dožiadanie vybavil,
e)
dátum a čas vybavenia dožiadania.
Článok 4
1.
Dožiadanie a jeho vybavenie podľa článkov 1 až 3 zabezpečuje v Slovenskej republike Register trestov Generálnej prokuratúry Slovenskej republiky v Bratislave a v Českej republike Register trestov so sídlom v Prahe.
2.
Riaditeľ Registra trestov Generálnej prokuratúry Slovenskej republiky v Bratislave a riaditeľ Registra trestov so sídlom v Prahe (ďalej len „riaditelia registrov trestov“) sú oprávnení prijímať spoločné organizačné a technické opatrenia na účely operatívnej a hospodárnej výmeny údajov z informačných fondov obsiahnutých v registri trestov.
3.
V mimoriadnych prípadoch hodných osobitného zreteľa, po dohode riaditeľov registrov trestov sa môže výmena údajov uskutočniť v papierovej forme.
4.
Ak sa riaditelia registrov trestov nedohodnú na vykonaní spoločných opatrení, požiadajú, aby sa o nich dohodol generálny prokurátor Slovenskej republiky a Ministerstvo spravodlivosti Českej republiky.
Článok 5
Register trestov Generálnej prokuratúry Slovenskej republiky a Register trestov so sídlom v Prahe si navzájom nevymieňajú originály trestných listov; ak vznikne potreba ich predloženia príslušným orgánom činným v trestnom konaní alebo potreba overenia správnosti vybaveného elektronického dožiadania, každá zo strán sa zaväzuje doručiť na požiadanie dožadujúcej strane kópiu trestného listu opatrenú odtlačkom pečiatky s textom „Kópia originálu trestného listu podľa medzinárodnej zmluvy“ do troch pracovných dní.
Článok 6
Zrušuje sa Vykonávací protokol k Zmluve medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Českej republiky o výmene údajov z informačných fondov obsiahnutých v registri trestov podpísaný v Prahe 18. decembra 1995.
Článok 7
Tento vykonávací protokol nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oboma stranami.
Dané v Prahe 11. júna 2009 v dvoch pôvodných vyhotoveniach, každé v slovenskom jazyku a v českom jazyku, pričom obe znenia majú rovnakú platnosť.
Za generálneho prokurátora Slovenskej republiky:
Ctibor Košťál v. r.
Za Ministerstvo spravodlivosti Českej republiky:
Marek Görges v. r.