359/2009 Z. z.

Vyhlásené znenie

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

359
OZNÁMENIE
Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky
Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 17. septembra 2008 bola v Paríži podpísaná Dohoda o spolupráci medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Francúzskej republiky o rozvoji mierového využívania jadrovej energie.
Dohoda nadobudla platnosť 14. augusta 2009 v súlade s článkom XVII.
K oznámeniu č. 359/2009 Z. z.
DOHODA
o spolupráci medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Francúzskej republiky o rozvoji mierového využívania jadrovej energie
Vláda Slovenskej republiky a vláda Francúzskej republiky (ďalej len „zmluvné strany“);
potvrdzujúc svoje odhodlanie rozvíjať tradičné priateľské vzťahy existujúce medzi týmito dvomi krajinami, členskými štátmi Európskych spoločenstiev, a predovšetkým Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu (Euratom), a odvolávajúc sa na strategické partnerstvo zriadené medzi nimi;
uznávajúc, že jadrová energia poskytuje bezpečný, k životnému prostrediu šetrný a udržateľný zdroj energie, a uznávajúc potrebu ďalšieho rozvoja medzinárodnej spolupráce pri podpore využitia jadrovej energie na mierové účely;
uznávajúc, že jadrová energia zabezpečí nevyhnutný zdroj energie pre budúce generácie;
podčiarkujúc dôležitosť bezpečnosti dodávok pre obidve zmluvné strany;
želajúc si v súlade so záujmami oboch štátov a v súlade s princípmi riadiacimi sa ich vlastnou politikou pre jadrovú energiu rozšíriť a posilniť spoluprácu pri použití jadrovej energie na výlučne mierové účely;
dohodli sa takto:
Článok I
Definície
Na účely tejto dohody:
(a)
„zmluvné strany“ alebo „zmluvná strana“: slovenská vláda a/alebo francúzska vláda (vlády);
(b)
„Dohoda o jadrovej energii“: táto dohoda podľa platného znenia, ako aj jej dodatky;
(c)
„Implementačná dohoda“: špecifická dohoda uzatvorená medzi slovenskými a francúzskymi partnermi (verejnými alebo súkromnými) implementujúca spoluprácu v rámci aplikácie Dohody o jadrovej energii;
(d)
„kooperačná aktivita“: špecifická aktivita opísaná v Implementačnej dohode a vykonávaná v oblasti spolupráce (ako je definovaná v článku 2);
(e)
„partneri alebo partner“ slovenské a/alebo francúzske organizácie (verejné alebo súkromné) zahrnuté do Implementačnej dohody;
(f)
„materiály“ znamená nejadrové materiály pre reaktory, ako je špecifikované v nariadení Rady (ES) č. 1334/2000 z 22. júna 2000, ustanovujúcom režim Spoločenstva na kontrolu exportov položiek a technológií s dvojakým použitím v platnom znení;
(g)
„jadrový materiál“ znamená každý „zdrojový materiál“, „rudy“ alebo každý „osobitný štiepny materiál“, ako sú tieto pojmy definované Zmluvou o založení európskeho spoločenstva pre atómovú energiu;
(h)
„vybavenie“ znamená hlavné komponenty špecifikované podľa nariadenia Rady (ES) 1334/2000;
(i)
„zariadenia“ znamená prevádzkarne spomínané v nariadení Rady (ES) 1334/2000;
(j)
„technológia“ znamená špecifická informácia potrebná na „vývoj“, „výrobu“ alebo „využitie“ ľubovoľnej položky uvedenej podľa nariadenia Rady (ES) 1334/2000 okrem dát oznámených verejnosti, napríklad v odborných časopisoch a publikáciách alebo medzinárodne prístupnými periodikami bez obmedzenia.
Táto informácia môže mať podobu „technických dát“ alebo „technickej podpory“.
– „vývoj“ sa vzťahuje na všetky štádiá pred „výrobou“ vrátane výskumu lokality a štúdií, technických štúdií, vývoja, vývoja dizajnu, montáže a skúšky prototypov a plánov na realizáciu;
– „výroba“ znamená všetky etapy výroby vrátane výstavby, prevádzkového inžinierstva, integrácie, montáže, inšpekcie, skúšky a záruky kvality;
– „využitie“ znamená prevádzku, inštaláciu (vrátane inštalácie na mieste), údržbu, opravy, rozobratie na generálnu opravu a prispôsobenie systému;
– „technická pomoc“ môže mať formu inštrukcie, kurzov zručností, tréningu, poskytnutia praktických znalostí a poradného servisu;
– „technické dáta“ môžu zahŕňať diagramy, technické výkresy a technické a prevádzkové manuály v písomnej podobe alebo zapísané na iných médiách, ako sú disky, magnetické pásky alebo pasívne pamäte;
(k)
„technická informácia“ znamená každú informáciu, dokumentáciu a dáta ľubovoľného druhu, prenosné vo fyzickej podobe a týkajúce sa materiálu, vybavenia, zariadení a technológií podľa tejto Dohody o jadrovej energii okrem informácií, dokumentácie a dát dostupných verejnosti;
(l)
„duševné vlastníctvo“ znamená práva zmluvnej strany alebo partnera na:
– akúkoľvek vedeckú alebo technickú informáciu, dáta, vzorky, dizajn, softvér, vynález a iné technické výsledky, patentované alebo nepatentované, vlastnené alebo vyvinuté touto zmluvnou stranou alebo partnerom pred dohodou alebo nezávisle od Dohody o jadrovej energii alebo Implementačnej dohody alebo mimo ich rozsahu a ktoré budú potrebné na vykonanie kooperačnej aktivity;
– ľubovoľnú vedeckú alebo technickú informáciu, dáta, vzorky, dizajn, softvér, vynález a iné technické výsledky, patentovateľné alebo nepatentovateľné alebo právne ochrániteľné v iných podobách, ktorými zmluvná strana alebo partner prispeli počas uskutočnenia kooperačnej aktivity podľa tejto Dohody o jadrovej energii, iba ak by bola do korešpondujúcej Implementačnej dohody vložená protichodná klauzula.
Článok II
Ciele, oblasti a formy spolupráce
1.
Zmluvné strany mienia rozvíjať spoluprácu pri využití jadrovej energie na mierové a nevýbušné účely v súlade s princípmi ich jadrovej politiky a v súlade s ustanoveniami tejto dohody a so Zmluvou o založení európskeho spoločenstva pre atómovú energiu (Euratom) a relevantnými medzinárodnými dohodami a záväzkami o nešírení jadrových zbraní, ktoré tiež dodržiavajú.
2.
Spolupráca, ako sa o nej hovorí v odseku 1 tejto dohody, môže pokrývať tieto oblasti:
– produkcia energie (elektrina, teplo, vodík, ...) z jadrových reaktorov;
– aspekty jadrového palivového cyklu;
– nakladanie s rádioaktívnymi odpadmi;
– vyraďovanie jadrových zariadení;
– výskum v oblasti jadrového inžinierstva;
– výskum a vývoj aplikácií jadrovej energie v oblastiach agronómie, biológie, výskum Zeme, medicíny a priemyslu;
– výstavba a rekonštrukcia jadrových zariadení;
– prevádzka jadrových zariadení (ochrana, bezpečnosť, prevádzka, doba životnosti,...);
– jadrové materiály, materiály a vybavenie pre jadrové zariadenia;
– jadrová bezpečnosť, radiačná ochrana a ochrana životného prostredia;
– prevencia a odozva na krízové situácie vyplývajúce z rádioaktívnych alebo jadrových havárií;
– informovanie verejnosti, budovanie verejného povedomia a akceptácie prínosov z využívania jadrovej energie;
– ekonomická analýza jadrových projektov;
– Európska stratégia alebo politika v oblasti jadrovej energie alebo iných oblastiach, na ktorých sa zmluvné strany spoločne dohodnú.
3.
Spolupráca, ako sa o nej hovorí v odsekoch 1 a 2 tohto článku, môže mať tieto podoby:
– návšteva, výmena, tréning vedeckého a technického personálu;
– výmena vedeckých, technických, ekonomických a politických informácií (na európskej úrovni);
– participácia technického alebo vedeckého personálu jednej zmluvnej strany alebo partnera na výskume, vývoji a prevádzke aktivít vedených inou stranou alebo partnerom;
– výmena skúseností v oblasti prevádzky jadrových zariadení (bezpečnosť, dostupnosť, programy predlžovania životnosti);
– spoločne vedený výskum a inžinierske aktivity vrátane spoločného výskumu, prevádzky alebo experimentov;
– spoločné havarijné cvičenie na zvládnutie krízových situácií vyplývajúcich z rádioaktívnych alebo jadrových havárií;
– spoločná participácia na európskych alebo medzinárodných výskumných projektoch;
– twinning tímov alebo zariadení;
– vytvorenie spoločného tímu na špecifický cieľ;
– organizácie vedeckých alebo technických konferencií, seminárov a sympózií;
– dodávky a výmeny materiálov, jadrových materiálov, vybavenia, technológií služieb a zariadení;
alebo inú spoluprácu, na ktorej sa spoločne dohodnú zmluvné strany alebo partneri.
Článok III
Podmienky aplikácie
Podmienky aplikácie spolupráce, ako je uvedené v článku II, budú špecifikované od prípadu k prípadu a v súlade s ustanoveniami Dohody o jadrovej energii:
– cestou Implementačných dohôd medzi zmluvnými stranami alebo dohodnuté medzi slovenskými a francúzskymi partnermi (verejnými alebo súkromnými organizáciami), zmluvnými stranami odsúhlasené implementovanie kooperatívnych činností zameraných na výskumné a technické výmeny;
– prostredníctvom kontraktov podpísaných orgánmi a inštitúciami, týkajúcich sa realizácie v priemysle a zabezpečenia materiálmi, jadrovými materiálmi, zariadením, štúdiami a technológiami.
Článok IV
Administratívne otázky
Zmluvné strany prijmú administratívne, daňové a colné opatrenia v rámci ich kompetencií, ktoré sú potrebné na vhodnú implementáciu Dohody o jadrovej energii a zmlúv spomínaných v článku III.
Článok V
Dôvernosť
Zmluvné strany budú garantovať bezpečnosť a zachovanie dôvernosti technických dát a informácií určených ako dôverné zmluvnou stranou, ktorá dáta a informácie poskytla podľa Dohody o jadrovej energii. Vymenené technické dáta a informácie nebudú distribuované tretím stranám, či verejným alebo súkromným, bez písomného súhlasu zmluvnej strany poskytujúcej tieto technické dáta alebo informácie.
Článok VI
Duševné vlastníctvo
Duševné vlastníctvo získané v rámci spolupráce podľa Dohody o jadrovej energii bude stanovené od prípadu k prípadu v súlade s klauzulami Implementačnej dohody a kontraktov, ako sú spomínané v článku III Dohody o jadrovej energii.
Článok VII
Nešírenie
Zmluvné strany zabezpečia, že materiál, jadrový materiál, zariadenia a technológie odovzdané podľa Dohody o jadrovej energii, ako aj jadrový materiál získaný alebo prepracovaný ako vedľajší produkt, budú použité na mierové a nevýbušné účely.
Článok VIII
Záruky MAAE
1.
Všetok jadrový materiál prepravovaný do Slovenskej republiky a v držbe Slovenskej republiky na základe tejto dohody a notifikovaný Francúzskou republikou na tento účel, ako aj nasledujúce generácie prepracovaného jadrového materiálu alebo získaného ako vedľajší produkt sú predmetom záruk uplatňovaných Európskym spoločenstvom pre atómovú energiu a záruk uplatňovaných MAAE podľa Dohody (INFCIRC/193) podpísanej medzi Slovenskou republikou, Európskym spoločenstvom pre atómovú energiu a Medzinárodnou agentúrou pre atómovú energiu, platnej od 1. decembra 2005.
2.
Všetok jadrový materiál prepravovaný do Francúzskej republiky a v držbe Francúzskej republiky na základe tejto dohody a notifikovaný Slovenskou republikou na tento účel, ako aj nasledujúce generácie prepracovaného jadrového materiálu alebo získaného ako vedľajší produkt sú predmetom záruk uplatňovaných Európskym spoločenstvom pre atómovú energiu a záruk uplatňovaných MAAE podľa dohody o uplatňovaní záruk vo Francúzsku podpísanej medzi Francúzskom, Európskym spoločenstvom pre atómovú energiu a MAAE 20. a 27. júla 1978 a Dodatkového protokolu podpísaného Francúzskom, Európskym spoločenstvom pre atómovú energiu a MAAE 22. septembra 1998.
Článok IX
Záruky
Ak na území niektorej zo zmluvných strán nie je možné uplatniť záruky MAAE uvedené v článku VIII Dohody o atómovej energii, zmluvné strany sa zaväzujú okamžite kontaktovať druhú zmluvnú stranu s cieľom čo najskôr zabezpečiť, aby sa na jadrový materiál prevedený alebo získaný na základe tejto dohody, ako aj na všetky nasledujúce generácie jadrového materiálu, ktorý bol zhodnotený alebo získaný vo forme vedľajších produktov, uplatnil vzájomne dohodnutý systém záruk v spolupráci s Európskou komisiou, ktorého rozsah a účinok je ekvivalentný s rozsahom a účinkom systému, ktorý v súvislosti s týmto jadrovým materiálom uplatňovala MAAE.
Článok X
Rozsah
Materiál, jadrový materiál, zariadenia a technológie uvedené v článku VII podliehajú ustanoveniam tejto Dohody o jadrovej energii, až kým
a)
nebudú prevedené alebo spätne prevedené mimo jurisdikcie prijímajúcej zmluvnej strany v súlade s ustanoveniami článku XII,
b)
zmluvné strany po vzájomnej dohode rozhodnú o ich vyňatí z tejto jurisdikcie alebo kým
c)
sa nepreukáže, že jadrový materiál už prakticky nie je možné zhodnotiť tak, aby mohol byť v akejkoľvek forme použitý na akúkoľvek jadrovú činnosť relevantnú z hľadiska záruk uvedených v článku VIII Dohody o jadrovej energii.
Článok XI
Fyzická ochrana
1.
Každá zmluvná strana zabezpečí, aby materiál, jadrový materiál, zariadenia a technológie uvedené v článku VII Dohody o jadrovej energii prechovávali výlučne osoby, ktoré spadajú pod jej jurisdikciu a sú na ich prechovávanie spôsobilé.
2.
Každá zmluvná strana je povinná zabezpečiť, aby na svojom území alebo mimo svojho územia až do miesta, kde zodpovednosť preberá druhá zmluvná strana alebo tretí štát, prijala primerané opatrenia na fyzickú ochranu materiálu, jadrového materiálu a zariadení uvedených v Dohode o jadrovej energii v súlade so svojimi vnútroštátnymi právnymi predpismi a medzinárodnými dohodami, ktorými je ako ich zmluvná strana viazaná, a to najmä v súlade s ustanoveniami novelizovaného Dohovoru o fyzickej ochrane jadrových materiálov.
3.
Minimálna úroveň fyzickej ochrany je stanovená v prílohe I k Dohovoru o fyzickej ochrane jadrových materiálov. Každá zmluvná strana si vyhradzuje právo podľa potreby a v súlade so svojimi vnútroštátnymi predpismi uplatniť na svojom území prísnejšie kritériá fyzickej ochrany.
4.
Každá zmluvná strana v rozsahu svojej jurisdikcie zodpovedá za implementáciu opatrení fyzickej ochrany. Každá zmluvná strana je povinná implementovať uvedené opatrenia v súlade s dokumentom MAAE INFCIRC 225/Rev. 4.
Dodatky k odporúčaniam MAAE týkajúcich sa fyzickej ochrany sú účinné len v súlade s podmienkami Dohody o jadrovej energii po tom, ako si obe zmluvné strany zašlú písomné oznámenia o schválení predmetných dodatkov.
Článok XII
Prevody a spätné prevody
1.
Ak zmluvná strana zamýšľa spätne previesť materiál, jadrový materiál, zariadenia alebo technológie uvedené v článku VII mimo svojej jurisdikcie a mimo územia Európskej únie alebo zamýšľa previesť materiál, jadrový materiál, zariadenia a technológie uvedené v článku VII a nadobudnuté z pôvodne prevedených zariadení alebo získané zo zariadení a technológií prevedených na základe Dohody o jadrovej energii, môže tak urobiť, len ak jej boli poskytnuté rovnaké záruky, predovšetkým pokiaľ ide o mierové a nevýbušné využitie, aké vyžaduje Dohoda o jadrovej energii.
2.
Okrem toho zmluvná strana, ktorá plánuje prevod mimo územia Európskej únie, ako sa uvádza v prvom odseku tohto článku, by mala v nasledujúcich prípadoch vopred získať súhlas pôvodného dodávateľa:
a)
pri spätnom prevode zariadení alebo technológií, ako je uvedené v článku I Dohody o jadrovej energii,
b)
pri prevode zariadení, ktoré sú odvodené zo zariadení uvedených v písmene a) alebo vytvorené na základe technológií uvedených v písmene a),
c)
pri prevode alebo spätnom prevode uránu obohateného izotopom 233 alebo 235 o viac ako 20 % alebo plutónia vyrobeného alebo získaného z jadrového materiálu, ktorý bol prevedený v súlade s ustanoveniami Dohody o jadrovej energii.
3.
V rámci Európskej únie prevod a spätný prevod jadrového materiálu, vybavenia, zariadenia a technológie musí byť v súlade s článkom IX Zmluvy Euratom a nariadením ustanovujúcim režim Spoločenstva na kontrolu exportov položiek a technológií s dvojakým použitím v platnom znení.
Článok XIII
Ďalšie povinnosti
Žiadne z ustanovení Dohody o jadrovej energii sa nesmie vykladať tak, že má vplyv na povinnosti, ktoré v deň podpisu dohody pre ktorúkoľvek zmluvnú stranu vyplývali z jej účasti na iných medzinárodných dohovoroch týkajúcich sa využitia jadrovej energie na mierové účely a predovšetkým zo Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu.
Článok XIV
Riadiaca komisia
Zmluvné strany súhlasia s vytvorením spoločnej komisie označenej ako Riadiaca komisia Dohody o jadrovej energii, ktorej úlohou bude nadviazať na spoluprácu vykonávanú v rámci Dohody o jadrovej energii, do troch mesiacov od jej vstupu do platnosti. Štruktúra, zloženie a procedúry tejto komisie budú predmetom dohody medzi zmluvnými stranami.
Článok XV
Návrhy na zmeny
Dohoda o jadrovej energii môže byť zmenená písomnou dohodou medzi zmluvnými stranami.
Článok XVI
Trvanie a ukončenie platnosti
1.
Dohoda sa uzatvára na dobu piatich (5) rokov. Každá zo zmluvných strán môže dohodu písomne kedykoľvek vypovedať v šesťmesačnej výpovednej lehote.
Po uplynutí doby piatich (5) rokov sa bude platnosť dohody automaticky predlžovať o ďalších päť rokov, pokiaľ ju niektorá zo zmluvných strán nevypovie v súlade s ustanovením odseku 1.
2.
V prípade ukončenia Dohody o jadrovej energii v súlade s procedúrou, ako sa spomína v odseku 1 tohto článku,
– príslušné ustanovenia Dohody o jadrovej energii zostanú v platnosti vo vzťahu k osobitným dohodám a kontraktom podpísaným podľa článku III;
– opatrenia článkov V, VII, VIII, IX, X, XI, XII a XIII zostanú naďalej v platnosti na materiál, jadrový materiál, zariadenia a technológie, ako sa spomínajú v článku VII, a odovzdané podľa tejto Dohody o jadrovej energii, ako aj vrátený jadrový materiál a jadrový materiál získaný ako vedľajší produkt.
Článok XVII
Nadobudnutie platnosti
Každá zo zmluvných strán oznámi druhej zmluvnej strane ukončenie vnútroštátneho schvaľovacieho procesu potrebného na nadobudnutie platnosti dohody. Dohoda nadobudne platnosť dňom doručenia neskoršej nóty o tomto schválení.
Na dôkaz toho zástupcovia oboch vlád, ktorí sú na to poverení, podpísali Dohodu o jadrovej energii.
Dané v .................... dňa ......... v dvoch pôvodných vyhotoveniach, každé v jazyku slovenskom a francúzskom, pričom obe znenia majú rovnakú platnosť.
Za vládu Slovenskej republiky:
Robert Fico v. r.
Za vládu Francúzskej republiky:
Bernard Kouchner v. r.