361/2009 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 18.09.2009

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

361
OZNÁMENIE
Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky
Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 25. júna 2008 bola v Brunovciach podpísaná Dohoda medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Českej republiky o zmene Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Českej republiky o vzájomnej ochrane utajovaných skutočností (oznámenie č. 488/2005 Z. z.).
Dohoda nadobudne platnosť 1. októbra 2009 v súlade s článkom II ods. 2.
Do textu dohody možno nahliadnuť na Ministerstve zahraničných vecí Slovenskej republiky a Národnom bezpečnostnom úrade.