361/2009 Z. z.

Vyhlásené znenie

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

361
OZNÁMENIE
Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky
Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 25. júna 2008 bola v Brunovciach podpísaná Dohoda medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Českej republiky o zmene Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Českej republiky o vzájomnej ochrane utajovaných skutočností (oznámenie č. 488/2005 Z. z.).
Dohoda nadobudne platnosť 1. októbra 2009 v súlade s článkom II ods. 2.
Do textu dohody možno nahliadnuť na Ministerstve zahraničných vecí Slovenskej republiky a Národnom bezpečnostnom úrade.