362/2009 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 18.09.2009 do 31.12.2011

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

362
OZNÁMENIE
Úradu pre reguláciu sieťových odvetví
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví vydal podľa § 12 ods. 9 a 10 a § 14 ods. 3 písm. c) zákona č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a § 19 ods. 2 písm. c), d) a j) zákona č. 309/2009 Z. z. o podpore obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnej kombinovanej výroby a o zmene a doplnení niektorých zákonov
výnos z 9. septembra 2009 č. 7/2009, ktorým sa mení a dopĺňa výnos Úradu pre reguláciu sieťových odvetví z 28. júla 2008 č. 2/2008, ktorým sa ustanovuje regulácia cien v elektroenergetike v znení neskorších predpisov (oznámenie č. 311/2008 Z. z.).
Výnos nadobúda účinnosť 20. septembra 2009.
Výnos je uverejnený v čiastke 68/2009 Vestníka Úradu pre reguláciu sieťových odvetví a možno doň nazrieť na Úrade pre reguláciu sieťových odvetví.