363/2009 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.01.2013

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

363
VYHLÁŠKA
Ministerstva financií Slovenskej republiky
z 9. septembra 2009,
ktorou sa dopĺňa vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 419/2006 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 199/2004 Z. z. Colný zákon a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov a ktorou sa mení vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 736/2004 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 652/2004 Z. z. o orgánoch štátnej správy v colníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Ministerstvo financií Slovenskej republiky podľa § 20 ods. 3 zákona č. 199/2004 Z. z. Colný zákon a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 305/2009 Z. z. a podľa § 9 ods. 1 zákona č. 652/2004 Z. z. o orgánoch štátnej správy v colníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov ustanovuje:
Čl. I
Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 419/2006 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 199/2004 Z. z. Colný zákon a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v znení vyhlášky č. 530/2006 Z. z., vyhlášky č. 661/2006 Z. z., vyhlášky č. 564/2007 Z. z., vyhlášky č. 234/2008 Z. z. a vyhlášky č. 571/2008 Z. z. sa dopĺňa takto:
1.
Za § 1 sa vkladá § 1a, ktorý znie:
㤠1a
Obsah oznámenia o predložení tovaru prepravovaného v leteckej doprave alebo železničnej doprave a obsah zoznamu sústredených zásielok prepravovaných v leteckej doprave alebo železničnej doprave je uvedený v prílohe č. 1a.“.
2.
Za prílohu č. 1 sa vkladá príloha č. 1a, ktorá znie:
„Príloha č. 1a k vyhláške č. 419/2006 Z. z.
A. Oznámenie o predložení tovaru prepravovaného v leteckej doprave alebo železničnej doprave obsahuje tieto údaje:
1. označenie pohraničného colného úradu, ktorému sa tovar predkladá,
2. názov a sídlo dopravcu,
3. číslo EORI* pridelené dopravcovi,
4. evidenčné číslo colného vyhlásenia alebo predbežného colného vyhlásenia, ktorým sa tovar deklaruje; ak evidenčné číslo colného vyhlásenia alebo predbežného colného vyhlásenia, ktorým sa tovar deklaruje, nie je známe, oznámenie o predložení tovaru obsahuje aj tieto údaje:
4a. colný úrad vstupu uvedený v predbežnom colnom vyhlásení,
4b. identifikácia dopravného prostriedku,**
4c. čas vstupu tovaru na colné územie Spoločenstva uvedený v predbežnom colnom vyhlásení,
5. presné určenie miesta, na ktorom sa tovar nachádza,
6. informácia o tom, či tovar bude uskladnený alebo sa bude prekladať na colnom priechode, alebo sa bude pokračovať v jeho preprave,
7. dátum zaslania oznámenia o predložení tovaru,
8. zaručený elektronický podpis osoby, ktorá zasiela oznámenie o predložení tovaru.
B. Zoznam sústredených zásielok prepravovaných v leteckej doprave alebo železničnej doprave
1. označenie colného úradu, ktorému sa tovar predkladá,
2. názov a sídlo dopravcu,
3. číslo EORI* pridelené dopravcovi,
4. evidenčné číslo zoznamu sústredených zásielok,***
5. evidenčné číslo colného vyhlásenia alebo predbežného colného vyhlásenia, ktorým sa tovar deklaruje,
6. presné určenie miesta, na ktorom sa tovar nachádza,
7. hrubá hmotnosť položky tovaru,
8. celková hrubá hmotnosť tovaru,
9. celkový počet položiek tovaru,
10. evidenčné čísla prepravných dokladov,
11. počet a druh balení položky tovaru**** a označenie balení***** položky tovaru,
12. dátum predloženia zoznamu sústredených zásielok,
13. zaručený elektronický podpis osoby, ktorá predkladá zoznam sústredených zásielok.
Vysvetlivky:
* Uvádza sa číslo registrácie a identifikácie hospodárskych subjektov (EORI).
** V leteckej doprave sa uvádza číslo letu a dátum letu, alebo ak let nemá číslo, uvádza sa registračné číslo lietadla, v železničnej doprave sa uvádza číslo vagóna.
*** V leteckej doprave sa uvádza číslo zoznamu nákladu, v železničnej doprave sa uvádza číslo vlakového súpisu.
**** Druh balení položky tovaru sa uvádza kódom podľa osobitného predpisu.2)
***** Uvádza sa označenie balenia, ktoré použil odosielateľ alebo prepravca.“.
Čl. III
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. októbra 2009.
Ján Počiatek v. r.