364/2009 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.11.2009

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

364
VYHLÁŠKA
Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky
zo 17. septembra 2009,
ktorou sa ustanovujú kritériá zdravotnej spôsobilosti pre uchádzačov o zdravotnícke študijné odbory
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky podľa § 62 ods. 13 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov ustanovuje:
§ 1
(1)
Kritériá zdravotnej spôsobilosti pre uchádzačov o zdravotnícke študijné odbory sú:
a)
vyhovujúci celkový zdravotný stav po absolvovaní preventívnych prehliadok,1)
b)
sluchová ostrosť aspoň jedného ucha pre šepot na päť metrov,
c)
centrálna zraková ostrosť do diaľky s korekciou na lepšom oku minimálne 6/9, do blízka s korekciou J. č. 2, pričom zorné pole na lepšom oku nie je zúžené pod 45° vo všetkých smeroch.
(2)
Splnenie kritérií podľa odseku 1 musí byť potvrdené všeobecným lekárom.
(3)
Ak ide o študijný odbor masér pre hendikepovaných, kritériá podľa odseku 1 písm. c) sa neuplatnia.
§ 2
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. novembra 2009.
Richard Raši v. r.
1)
§ 2 zákona č. 577/2004 Z. z. o rozsahu zdravotnej starostlivosti uhrádzanej na základe verejného zdravotného poistenia a o úhradách za služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti v znení neskorších predpisov.